živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 14/2021

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 21. 7. 2021

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/14/180/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 29. 4. 2021 na byt č. 1, velikost 1+0, byt s kvalitou standard o celkové podlahové ploše 37,12 m² (plocha pro nájem 33,72m²), v ulici Hostovského 36, Hronov na dobu určitou do 31. 10. 2021 za nájemné 40 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení 161 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
2/14/181/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 11, velikost 1+0, byt s kvalitou standard o celkové podlahové ploše 45,30 m² (plocha pro nájem 40,60 m²), v ulici Hostovského 160, Hronov na dobu určitou do 31. 7. 2022 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 50 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení ve výši 40 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
3/14/182/1 - smlouvu o výpůjčce se SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Velký Dřevíč, se sídlem Velký Dřevíč 1, 549 34 Hronov, IČO 62730991.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/14/183/1 - prominutí nájemného firmě ŠR spol. s r.o., Na Drahách 325, 549 31 Hronov nájemci restaurace v objektu zimního stadionu na adrese Palackého 1000, Hronov po dobu uzavření provozovny za měsíce leden až červen 2021 z důvodu vládních opatření.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/14/184/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 26. 10. 2020 na byt č. 1, 1+1, byt s kvalitou standard o celkové výměře 61,65 m² (plocha pro nájem 56,08 m²), v ulici Nerudova 402, Hronov na dobu určitou do 31. 1. 2022 za nájemné 58,66 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení 203 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/14/185/1 - uzavření „Dohody o ukončení účinnosti Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 24. 1. 2003“ na nebytové prostory o výměře 38 m², na adrese Velký Dřevíč 82, 549 34 Hronov s Českou poštou, s. p. se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 ke dni 31. 8. 2021. Dohoda přílohou.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/14/185/2 - záměr pronájmu části prostor o výměře 38 m² v budově Základní školy na adrese Velký Dřevíč 82, 549 34 Hronov, stojící na pozemku st. p. č. 111, k. ú. Velký Dřevíč za účelem provozování Pošty Partner.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/14/186/1 - výpověď nájemní smlouvy na byt č. 4, 1+1, byt s kvalitou standard o celkové podlahové ploše 45,08 m² (plocha pro nájem 43,47 m²), v ulici Nerudova 314, Hronov v souladu s § 2291 NOZ č. 89/2012 Sb.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/14/187/1 - uzavření Dodatku č. 2 s firmou Stating s. r. o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové, který doplňuje a mění Smlouvu o dílo ze dne 29. 10. 2020 na provedení stavby pod názvem „Stavební úpravy a přístavba č. p. 5".
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/14/188/1 - dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu Hronov“ společnost Společnost pro stadion Hronov, vedoucí společník B.A.S - CZ s. r. o, Pardubická 1453, Přelouč, IČ: 27512223 za nabídkovou cenu 65 179 170 Kč vč. DPH.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
11/14/189/1 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 105, 0+1, byt s kvalitou standard, o celkové podlahové ploše 49,92 m² (plocha pro nájem 40,94 m²) v ulici Na Drahách 924, Hronov ke dni 31. 7. 2021.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/14/191/1 - vyvěšení záměru pronajmout prostory sloužící podnikání v objektu smuteční obřadní síně v Divadelní ulici č.p.871, Hronov.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
13/14/191/2 - výběrovou komisi pro výběr nájemce smuteční obřadní síně ve složení: Mgr. Věra Bartošová, Michal Prokop a Ivana Nývltová.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
14/14/192/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 402, 0+1, o celkové podlahové ploše 66,30 m² (plocha pro nájem 58,13 m²) v DPS Kalinův dům Na Drahách 924, Hronov za nájemné 40 Kč/m²/měsíc, nájem za zařízení je ve výši 90 Kč/měsíc od 1. 8. 2021 na dobu určitou jednoho roku s doložkou, že se nájemní smlouva prodlužuje automaticky vždy o jeden rok, nebude-li trvat některý z účastníků na jejím ukončení uplynutím sjednané doby nájmu.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
15/14/192/2 - přijetí movitého daru (kuchyňská linka, elektrický sporák, myčka nádobí, digestoř a osvětlení kuchyňské linky) pro nadstandardní vybavení bytu č. 402, Na Drahách 924, Hronov.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
16/14/193/1 - poskytnutí daru ve výši 15.000,00 Kč Divadelnímu klubu Jirásek z. s. Česká Lípa, Panská 219, 470 01 Česká Lípa, IČ 62237136. Jedná se o udělení Ceny Pavla Dostála, která je oceněním dlouholeté kontinuální umělecké a organizační činnosti v oblasti amatérského divadla.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
17/14/194/1 - uzavření Dodatku č. 1 ke SOD číslo smlouvy objednatele, 1/OM/2021/PRO stavby „Přeložka splaškové kanalizace, vč. zrušení septiku v areálu MŠ Havlíčkova č.p. 520, Hronov“ se zhotovitelem Daneš Středa, Tylova 874, 549 31 Hronov, IČ: 12938165.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
18/14/195/1 - uzavření Dodatku č. 1 ke SOD číslo smlouvy objednatele 04/2021/OM/Vít (číslo smlouvy zhotovitele 10/2021) stavby „Stavební úpravy ZŠ Zbečník, 3. NP“ se zhotovitelem DELTA Velké Poříčí, s. r. o., Ke koupališti 663, 549 32 Velké Poříčí, IČ 25283383, který se týká změny termínu dokončení díla.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
19/14/196/1 - poskytovatele TDI na stavbu "Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu" Martina Peldu, V Kapse 114, 547 01 Náchod, IČ 01300636 za nabídkovou cenu 838 530 Kč vč. DPH.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města souhlasí:  
20/14/190/1 - s novými Obchodními podmínkami ke Smlouvě o zprostředkování burzovních komoditních obchodů uzavřené 31. 10. 2012 s FIN-servis, a.s. se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, IČ 26439573.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
21/14/190/2 - s dvouletým nákupem plynu (pro rok 2022 - 2023) na Českomoravské komoditní burze Kladno.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 03. 08. 2021