živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 14/2016

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 


z jednání Rady města Hronov, které se uskutečnilo dne 17.08.2016

Rada města schvaluje:
1/14/000 – ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Víta – 4 pro
2/14/179/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 308, počet místností 1+0, byt se standardním vybavením, o velikosti 40,65 m2, (plocha pro nájem 38,00 m2), ve 3. podlaží v DPS Kalinův dům, Na Drahách 924, Hronov, za nájemné 25,00 Kč/m2/měs., na dobu neurčitou od 1. 9. 2016.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
3/14/180/1 - Pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů města Hronova dle přílohy.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
4/14/183/1 - přidělení veřejné zakázky „Konvektomat - MŠ Hronov, Havlíčkova 520“ zadané jako zakázka malého rozsahu výzvou zadavatele ze dne 21.7.2016, uchazeči Zich a spol. s r. o., Na Štěpníku 32, 503 04 Černožice nad Labem, IČ 25267027za nabídkovou cenu 220 460,00 Kč bez DPH (266 757,00 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
5/14/184/1 - výpověď nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor -restauračního zařízení na zimním stadionu v Hronově o výměře 109,02 m², uzavřenou dne 26.09.2013 s panem Jindřichem Vítkem, bytem V Třešinkách 632, 547 01 Náchod. Výpovědní lhůta je tříměsíční.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
6/14/184/2 - výpověď nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - kiosku na zimním stadionu v Hronově o výměře 55 m², uzavřenou dne 26.09.2013 s panem Jindřichem Vítkem, bytem V Třešinkách 632, 547 01 Náchod. Výpovědní lhůta je tříměsíční.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
7/14/184/3 - uzavření dohody o ukončení nájemních smluv ze dne 26.9.2013 na pronájem nebytových prostor - restauračního zařízení a kiosku na zimním stadionu v Hronově v případě souhlasu nájemce s ukončením nájemních smluv v dřívějším termínu než k poslednímu dni výpovědní lhůty na základě výpovědi ze strany pronajímatele.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
8/14/185/2 - přijetí finančního daru Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, IČ 70995397, ve výši 21.966,00 Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vladislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509, který je určen na uhrazení stravování ve školní jídelně pro 5 žáků z chudých rodin v období od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

9/14/186/1 - rozpočtové opatření č. 08/2016/RM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

10/14/189/1 - schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor - restaurace o výměře 109,02 m² v objektu zimního stadionu - Wikov arény v ulici Palackého 1000, Hronov, stojícím na pozemku p. č. 652 o výměře 4321m² v k. ú. Hronov, obec Hronov za minimální měsíční nájemné 4 751,24 Kč. Záměr přílohou.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

11/14/190/1 - schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor - kiosku o výměře 55 m² v objektu zimního stadionu - Wikov arény v ulici Palackého 1000, Hronov, stojícím na pozemku p. č. 652 o výměře 4321m² v k. ú. Hronov, obec Hronov za minimální měsíční nájemné 1787,- Kč v měsících září – březen. Záměr přílohou.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

12/14/191/1 - jako dodavatele výroby a instalace herních prvků v zahradě Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520, IČ 70996873, obchodní společnost Okrasné zahrady arboristika s.r.o., Žďárky 69, 549 37 Žďárky, IČ 27535363, za cenu 315.425,00 Kč vč. DPH.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

13/14/192/1 - uzavření Dodatku č. 2 ke SOD č. 03/2016/OM/Vít s dodavatelskou firmou MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ 259 68 807 na stavbu „Stavební úpravy kuchyně ZŠ a MŠ Hronov, Čapkova 193“, který se týká dodatečných prací – sanace obvodového zdiva. Celková cena díla činí 7 950 905,29 Kč bez DPH (9 620 595,40 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

14/14/193/1 - poskytnutí dotace ve výši Kč 6.400,00 SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Rokytník, Rokytník 147, 549 31 Hronov, IČ 62731025, která je určena účelově k pokrytí nákladů spojených s pořízením dětských hasičských přileb.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

15/14/193/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 29/2016 s SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rokytník, Rokytník 147, 549 31 Hronov, IČ 62731025, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

16/14/193/3 - poskytnutí dotace ve výši Kč 13.700,00 SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Rokytník, Rokytník 147, 549 31 Hronov, IČ 62731025, která je určena účelově k pokrytí nákladů spojených s pořízením hadic B75 a rozdělovače PH.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

17/14/193/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 30/2016 s SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rokytník, Rokytník 147, 549 31 Hronov, IČ 62731025, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

18/14/195/1 - žádost p. Marcely Kollertové o rozvázání pracovního poměru dohodou k 31. 12. 2016.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

19/14/198/1 - výpověď z nájemní smlouvy ze dne 4. 12. 2000 na část pozemku parc. č. 31/1 o výměře 220 m2 v k. ú. Zbečník uzavřené s RONY Elektronik s.r.o., v likvidaci, Zbečník 149, 549 31 Hronov. Nájem bude ukončen dnem 31. 12. 2016.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

20/14/201/1 - výjimku ze Směrnice č. 01/2012 týkající se zadávání zakázek malého rozsahu a to na konkrétní akci: „Oprava chodníku a schodiště za zimním stadionem - Hronov“.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

21/14/201/2 - jako dodavatele akce „Oprava chodníku a schodiště za zimním stadionem - Hronov“ firmu MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25968807 za nabídkovou cenu 1 071 431,21 Kč vč. DPH (885 480,34 Kč bez DPH).
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
22/14/202/1 - dodavatele smykem řízeného nakladače LOCUST 753 SPEED společnost WAY MORAVA s.r.o., Bohunická cesta 727/15, 664 48 Moravany, za nabídkovou cenu 690.500 Kč bez DPH, 835.505 Kč s DPH.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města doporučuje:
23/14/181/1 - ZM ke schválení uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-2007647/VB/1 – Velký Dřevíč – přípojka NN pro p. č. 904, Šimek“ mezi ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný).
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

24/14/182/1 - ZM schválit uzavření kupní smlouvy č. D994160044 s Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005 (kupující), na pozemek parcelní číslo 248/2 o výměře 12 m2 v k. ú. Malá Čermná. Kupní smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

25/14/194/1 - ZM ke schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem na projekt „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Hronov“ číslo smlouvy 08/2012/OM/Vít se společností D-energys.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 28808495.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
26/14/197/1 - ZM ke schválení záměr směny části pozemku p. p. č. 1276/1 z majetku města Hronova o výměře cca 35 m2 v k. ú. Zbečník z důvodu narovnání skutečného a právního stavu.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města nedoporučuje:
27/14/187/1 - ZM schválit záměr prodeje pozemku p. p. č. 1255 v k. ú. Žabokrky o výměře 332 m2.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
28/14/188/1 - ZM schválit záměr prodeje pozemku p. p. č. 1232 v k. ú. Zbečník o výměře 67 m2.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města revokuje:
29/14/185/1 - své usnesení č. 15/13/000 ze dne 27. 7. 2016.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města stanovuje:
30/14/200/1 – plat s účinností od 1. 8. 2016 p. Věře Křičkové, ředitelce příspěvkové organizace MŠ a ZŠ Hronov – Velký Dřevíč.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města vydává:
31/14/199/1 - rozhodnutí, kterým na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o době a ochraně nočního klidu, § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a § 101 odst. 2 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje výjimku z doby nočního klidu při konání sportovního turnaje v Hronově na fotbalovém hřišti na Příčnici, dne 20. srpna 2016, kterou vymezuje dobou kratší, a to od 12:00 do 24:00 hodin.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města vyhlašuje:
32/14/195/2 - výběrové řízení na místo ředitele/ky Kulturního a informačního střediska Hronov. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení přílohou.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 06. 09. 2016