živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 14/2013

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 10. července 2013

Rada města schvaluje:
1/14 – ověřovatele zápisu pana Antonína Hurdálka – 5 pro, 1 se zdržel
2/14 - uzavření smlouvy č. Z_S24_12_8120037991 mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 jako provozovatelem a Městem Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako žadatelem týkající se přeložky NN u č.p. 1000 u zimního stadionu. Smlouva přílohou – 6 pro
3/14 - uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 3. 5. 2012 byt č. 2, 1+0, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 41,73 m2 (plocha pro nájem je 31,37 m2), v Jungmannově ulici čp. 107, Hronov do 31. 12. 2013, s nájemným Kč 39,--/m2/měs. – 6 pro
4/14 - uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor – restaurace na zimním stadionu v Hronově, Palackého č. p. 1000, o celkové výměře 109,02 m2, s panem Jindřichem Vítkem, bytem V Třešinkách 632, 547 01 Náchod, IČO: 72914203, DIČ: CZ 6308102295, na dobu neurčitou od 1. 10. 2013, za účelem provozování restaurace s občerstvením za cenu Kč 60 000,--/rok, tj. Kč 5 000,--/měsíčně. Smlouva přílohou – 6 pro
5/14 - výsledek hodnocení a pořadí nabídek veřejné zakázky „Instalace OZE a zateplení objektu ZŠ Velký Dřevíč“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, výzvou zadavatele ze dne 17.6.2013 – 6 pro
6/14 - vyloučení uchazeče F-STAV Poříčí s.r.o., K Letišti 350, 549 32 Velké Poříčí, IČ 28798317 z účasti v zadávacím řízení na výběr dodavatele stavby pro projekt „Instalace OZE a zateplení objektu ZŠ Velký Dřevíč“ z důvodu nesplnění  požadavku v zadávacích podmínkách – 6 pro
7/14 - přidělení veřejné zakázky „Instalace OZE a zateplení objektu ZŠ Velký Dřevíč“, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, výzvou zadavatele ze dne 17.6.2013,  uchazeči Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29, 550 01 Broumov, IČ 46504303 za nabídkovou cenu Kč 4 660 466,32 bez DPH a bez rezervy (Kč 5 639 164,32 vč. DPH a bez rezervy) – 6 pro
8/14 - jako dodavatele zajištění činností při provádění stavby (TDS, manažer projektu, ZVA) projektu „Instalace OZE a zateplení objektu ZŠ Velký Dřevíč“ společnost DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 64826996, DIČ CZ64826996 za cenu Kč 150 000,-- bez DPH (Kč 181 500,-- vč. DPH) – 6 pro
9/14 - dodavatele stavební akce „Zdraví a relax v pohraničí, reg.č. CZ.3.22/3.3.02/11.02901“ firmu: ENTAZE s.r.o., Dobrošovská 1304, 547 01 Náchod, IČ: 25931300 za nabídkovou cenu Kč 717 449,- bez DPH (Kč 868 113,- vč. DPH). SOD přílohou – 6 pro
10/14 - pronájem nebytových prostor v hasičské zbrojnici na provoz restaurace po dobu konání Jiráskova Hronova od 2. 8. 2013 do 10. 8. 2013 Sboru dobrovolných hasičů, 549 31 Hronov, IČ 48623628 za podmínek stanovených nájemní smlouvou. Smlouva přílohou – 6 pro
11/14 - poskytnutí příspěvku organizaci Junák – Svaz skautů a skautek ČR, středisko Náchod, IČ 48622095, se sídlem Na Hamrech, 547 01 Náchod, ve výši Kč 5.000,00, s tím že částka je určena výhradně na činnost hronovské družiny Hronovští grošáci v roce 2013, kterou zastupuje paní Jana Kittová – 6 pro
12/14 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 5.000,-- panu Davidu Novotnému, bytem Kostelecká 1829 547 01 Náchod, IČO: 66302129, na pořádání charitativního koncertu v kostele Všech svatých v Hronově dne 2. 12. 2013 – 6 pro
13/14 – nabídku kroužků DDM Domino Hronov na školní rok 2013/2014 a jejich ceny dle přílohy – 6 pro
13/14 - výjimku z počtu dětí ve třídě pro školní rok 2013/2014 v Mateřské škole Hronov, Havlíčkova 520, a počty dětí stanovuje takto:
 Budova č. 1 (čp. 520 - Velox): 1. třída 28 dětí, 2. třída 28 dětí, 3. třída 28 dětí.
 Budova č. 2 (čp. 656 - Sluníčko): 1. třída 26 dětí, 2. třída 26 dětí – 6 pro
14/14 - schvaluje vyhlášení výběrového řízení Základní uměleckou školou Hronov na generální opravu klavíru Petrof, inventární číslo DrDHM 103, rok výroby 1945, v předpokládané ceně 160 tis. Kč – 6 pro
15/14 - použití investičního fondu ZUŠ Hronov k financování generální opravy klavíru Petrof, inventární číslo DrDHM 103, rok výroby 1945, v částce Kč 160 tis. – 6 pro
16/14 - jako dodavatele generální opravy klavíru Petrof, inventární číslo DrDHM 103, rok výroby 1945, pana Antonína Krbílka, Rybova 826, 541 01  Trutnov, za nabídkovou cenu Kč 160.000,00 – 6 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
17/14 - záměr prodeje stavidlového jezu, který se nachází na pozemcích  st. p. č.  392/1,  392/2  a  392/3  v  k. ú.  Velký Dřevíč.  Minimální cena prodeje je Kč 51.660,-- - 6 pro
18/14 - výběr kupujícího stavidlového jezu v k.ú. Velký Dřevíč formou písemné nabídky kupní ceny v uzavřené obálce opatřené čitelnou adresou žadatele, jeho podpisem a s nadpisem: „Prodej stavidlového jezu – nabídka – NEOTVÍRAT“, nabídka v obálce bude obsahovat návrh kupní ceny v Kč a bude rovněž opatřena podpisem, aby nemohlo dojít k záměně.  Lhůta pro doručení nabídek končí dne 9. 10. 2013 v 17.00 hodin. Při odstoupení žadatele s nejvyšší vítěznou nabídkou, se stává vítěznou další nejvyšší nabídka – 6 pro
19/14 - členy komise pro otevírání obálek s nabídkou kupní ceny za stavidlový jez v k. ú. Velký Dřevíč v tomto složení: Mgr. Josef Thér, Bc. Hana Nedvědová, Ing. Vítová, náhradníci pan Pavel Topolnickyj, Ing. Bronislava Havelková a Ing. Ivana Stonjeková – 6 pro
20/14 - uzavření darovací smlouvy na darování pozemků z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, do majetku Města Hronova, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680. Darovací smlouva přílohou – 6 pro
21/14 – revokaci usnesení ZM č. 2/2007, bodu 19/2 ze dne 25.4.2007 – 6 pro
22/14 - záměr směny pozemků p.p.č. 1669/2 a 960/2 o celkové výměře 1568 m2  za část pozemku p.p.č. 1648/1 o výměře cca 1100 m2 v k. ú. Hronov - 6 pro
23/14 - uzavření „Smlouvy č. 11102423 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí“ (podepsanou zástupcem Fondu Ing. Radkou Bučilovou v Praze dne 28.6.2013) se Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729, zastoupeným Ing. Radkou Bučilovou, ředitelkou SFŽP. Smlouva přílohou – 6 pro


Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí:
24/14 - informace o zařazení věci opuštěné – stavby vodního díla do majetku města Hronova:
 - stavidlový jez na říčním km 2,300 na pozemcích st.p.č. 392/1, 392/2 a 392/3 v k.ú. Velký Dřevíč pod inventárním číslem 021 000 390 s účetní hodnotou Kč 26.668,--,
 - příkop otevřený v délce 163 m na pozemku p.p.č. 1705/1 v k.ú. Hronov pod inventárním číslem 021 000 388 s účetní hodnotou Kč 295519,--,
 - zatrubený potok v délce 70 m na pozemcích st.p.č. 228, p.p.č. 1250/1 a 1333/2 v k.ú. Zbečník a p.p.č. 1705/1 v k.ú. Hronov  pod  inventárním  číslem  021 000 389  s účetní hodnotou Kč 227.290,-- - 6 pro

Rada města bere na vědomí:
25/14 – informace o stavu HC Wikov Hronov
26/14 - informaci o neexistujícím právním nároku na vyplacení nájemného za užívání pozemků p.p.č. 1669/2 o výměře 1334 m2 (pozemek v Seifertově ulici pod místní komunikací) a p.p.č. 960/2 o výměře 252 m2 (pozemek v Seifertově ulici a v Úvoze, částečně pod místní komunikací a částečně zatravněný svah) v k.ú. Hronov v majetku pana Vladimíra Petra a paní Eugenie Novotné – 6 pro
27/14 – kontrolu plnění usnesení RM č. 9, 10/2013 – 6 pro
28/14 – informaci o mimořádném jednání zastupitelstva dne 17.7.2013, o výtěžku veřejné sbírky pro Svobodu nad Úpou, o situaci v hotelové škole

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 17. 07. 2013