živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 14/2010

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 12. července 2010
od 17:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu

Rada města schvaluje:
1/14 – ověřovatele zápisu Mgr. Petra Málka – 5 pro, 1 se zdržel
2/14 - uzavření nájemní smlouvy panu Jakubovi Valterovi, byt č. 14, se standardním vybavením, 3+1 o rozměrech 49,89 m2 na dobu určitou od 1. 8.2010 do   31. 12. 2010 za věcně usměrňované nájemné ve výši Kč  29,24 /m2 s podmínkou složení kauce ve výši tříměsíčního nájemného Kč 4 377,--; 6 pro
3/14 - výměnu bytu manželům Bohuslavovi a Evě Hornychovým z bytu č. 107, za byt po panu Lubomíru Škopovi č. 202, 1+1, byt se standardním vybavením, o velikosti 59,57 m2, od 1. 8. 2010 – 6 pro
4/14 - prodloužení nájemní smlouvy  paní Evě Horvátové na byt č. 7, 1+1 , byt se sníženou kvalitou s rozměry 45,55 m2, za nájemné Kč 39,-/m2 na dobu určitou od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010 – 6 pro
5/14 - prodloužení nájemní smlouvy paní Marii Obrcianové na byt č. 7, 1+2, byt se standardním vybavením o velikosti 78,20 m2, za nájemné Kč 61,46 /m2, na dobu určitou od 1. 9. 2010 do 31. 12. 2011 – 6 pro
6/14 - pronájem nebytových prostor v hasičské zbrojnici v Hronově na provoz restaurace po dobu konání Jiráskova Hronova od 30. 7. 2010 do 7. 8. 2010 Sboru dobrovolných hasičů Hronov za podmínek stanovených nájemní smlouvou – 6 pro
7/14 - zahájení stavební akce „Zateplení budov v majetku města Hronova – MŠ Havlíčkova čp. 520 a čp. 656“ před podepsáním smlouvy s poskytovatelem dotace (Státní fond životního prostředí), a to dne 26. 7. 2010 z důvodu lepšího časového využití uzavření obou školek v době prázdnin – 6 pro
8/14 - výpůjčku části pozemku p.p.č. 131/7  o výměře 16 m2 a části pozemku p.p.č. 136 o výměře 24 m2 za účelem využití jako pozemku pod prodejními stánky v areálu u restaurace Na koupališti v k.ú. Velký Dřevíč, od 1.8.2010 na dobu neurčitou TJ Sokol Velký Dřevíč, IČ 46523464 – 6 pro
9/14 - pronájem  části pozemku p.p.č. 273/7  v k.ú. Hronov o výměře 40 m2 za účelem zřízení  zahrádky s cenou pronájmu Kč 1,--/m2/rok paní Vlastě Ansorgové, od 1.8.2010 – 6 pro
10/14 - dodavatele akce „Extrémní pohraničí – rozvoj nabídky aktivní turistiky v Hronově a Kudowě Zdroj“ firmu STAVREMO – PCE a.s., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice –  Staré Hradiště, IČ: 64791220 za nabídkovou cenu Kč 2 215 795,-- včetně DPH – 6 pro
11/14 - přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, akce s názvem: Výměna plynových kotlů v ZŠ a MŠ Hronov – Zbečník čp. 210 uchazeči TECHPROFI HK s r.o., K Dolíkám 716, 503 11 Hradec Králové, IČ: 25941283, DIČ: CZ25941283, jednající prostřednictvím JUDr. Václava Gadliny, jednatele společnosti, za těchto podmínek které vybraný uchazeč uvedl: celková cena díla bude ve výši Kč 444 745,04 vč. 20% DPH – 6 pro
12/14 - přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, akce s názvem: Výměna oken v ZŠ Velký Dřevíč, uchazeči PROPLAST K s.r.o., Polní 468, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ: 25950231, DIČ: CZ25950231, jednající prostřednictvím ing. Pavla Kubrta, jednatele společnosti, za podmínek, které vybraný uchazeč uvedl: celková cena díla bude ve výši Kč 194 300,- vč. 20% DPH – 6 pro
13/14 – nabídku kroužků DDM Domino Hronov na školní rok 2010/2011 a jejich ceny  – 6 pro
14/14 – možnost čerpat rezervní fond DDM Domino Hronov ve výši Kč 7.000,-- pro potřeby mažoretek – 6 pro
15/14 - poskytnutí příspěvku TJ Sokol Hronov, zastoupený Marií Jeřalovou, Vaverkova 733, 549 31, IČO 15046451, ve výši Kč 6.000,-- na krytí nákladů spojených s účastí na akci „Festival lidi nad 50 let“ ve dnech 3. – 9. 10. 2010 v Portugalsku – 6 pro
16/14 – dodatečné úpravy dvou nových autobusových zastávek – 1 ve Velkém Dřevíči a 1 v Žabokrkách ve směru do Hronova (bočnice, lavičky) – 6 pro

Rada města bere na vědomí:
17/14 - ukončení nájemní smlouvy pana Aleše Valtery na byt č. 14, k 31. 7.  2010 – 6 pro
18/14 - kontrolu plnění usnesení RM č. 11, 12/2010 – 6 pro

Rada města doporučuje ZM ke schválení:
19/14 - prodej pozemku p.p.č. 881/1 o výměře 112 m2, pozemku p.p.č. 881/2 o výměře 124 m2 a pozemku p.p.č. 882/2 o výměře 374 m2 v k.ú. velký Dřevíč za cenu Kč 8 960,-- panu Juraji Polákovi a paní Jitce Polákové – 6 pro

Rada města stanovuje:
20/14 - počet zaměstnanců města Hronova v pracovním poměru k 1. 7. 2010 celkem 52. Mimo evidenci jsou 2 pracovnice na mateřské/rodičovské dovolené – 6 pro

Rada města ukládá:
21/14 - OM připravit obecně závaznou vyhlášku města Hronova o poplatku za komunální odpad dle § 17a zákona o odpadech č. 185/201 Sb., v platném znění s tím, že do poplatku budou zahrnuty náklady města za likvidaci odpadů – 6 pro
22/14 - tajemníkovi zaslat panu Stanislavu Touškovi dopis, ve kterém bude jasně stanoven způsob provozování kiosku s občerstvením v ATC ve Velkém Dřevíči – 6 pro
23/14 - finančnímu odboru zapracovat do rozpočtových opatření č. 4/2010 navýšení kapitoly 3639 - Komunální služby a územní rozvoj, položka 5169 – Nákup ostatních služeb o částku Kč 55.000,-- (úpravy autobusových zastávek) -  6 pro
24/14 - OM připravit návrhy na úpravy a opravy vodních nádrží v Rokytníku – 6 pro

 


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 02. 10. 2010