živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 13/2020

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 24. 6. 2020

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 
Rada města schvaluje:
1/13/164/1 - poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč Volejbalovému klubu Hronov, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČO 48653829, která je určena účelově výhradně na pokrytí nákladů spojených s účastí družstva žen A v 1. národní lize v období červenec až prosinec 2020.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
2/13/164/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 27/2020 s Volejbalovým klubem Hronov, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČO 48653829.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
3/13/165/1 - nabídku kroužků Domu dětí a mládeže Domino Hronov na školní rok 2020/2021 a jejich ceny.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/13/166/1 - ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30. 6. 2020 na nebytový prostor na adrese nám. Čs. armády 120, Hronov s panem Janem Šrollem, K Tábořišti 182, 547 01 Náchod.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/13/167/1 - uzavření dodatku č. 9 k nájemní smlouvě ze dne 31. 3. 2017 na byt č. 13,1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 61,59 m² (plocha pro nájem 50,74 m²), v ulici Jungmannova 107, Hronov na dobu určitou do 31. 7. 2020 za nájemné 39 Kč/m²/měsíc, nájem zařízení 62 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/13/168/1 - poskytnutí věcného daru ve formě občerstvení a cen ve výši 2.000,00 Kč HONEBNÍMU SPOLEČENSTVU TUROV, se sídlem v Rokytníku, 549 31 HRONOV, IČO 48621056, na rybářské závody, které se konají 27. 6. 2020 na rybnících HS Turov v Rokytníku.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0
 
7/13/169/1 - výjimku z počtu dětí ve třídě pro školní rok 2020/2021 v Mateřské škole Hronov, Havlíčkova 520, a počty dětí stanovuje takto: 2. třída 26 dětí, 4. třída 22 dětí, 5. třída 22 dětí.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/13/171/1 - prominutí nájemného paní Denise Šolcové za kiosek na zimním stadionu v Hronově za měsíc březen 2020 a vrácení zaplaceného nájemného
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/13/172/1 - prominutí nájemného panu Josefu Čepelkovi za umístění prodejních automatů na zimním stadionu v Hronově za měsíc březen 2020.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/13/173/1 - uzavření smlouvy na akci Víceúčelové školní hřiště v Hronově s firmou Linhart spol s r.o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, IČ:47052121 za cenu 5.199.577,45 Kč bez DPH.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
11/13/174/1 - přidělení veřejné zakázky „Přístavba a stavební úpravy MŠ čp. 656, Havlíčkova ulice, Hronov – ocelové únikové schodiště“, zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadávaná dle Směrnice č. 04/2019, Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Hronov, dodavateli Jaroslav Pařízek, Zbečník 352, 549 31 Hronov, IČ 88829111 za nabídkovou cenu 213 800 Kč bez DPH (258 698 Kč vč. 21 % DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/13/175/1 - uzavření nájemní smlouvy č. 6/OM/2020 na část pozemku p. p. č. 399/1 v k. ú. Hronov o výměře 24 m2 za účelem užívání pozemku pro parkování vozidla s ročním nájemným ve výši 192 Kč.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
13/13/177/1 - uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 2. 12. 2016 na byt č. 2, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 45,49 m² (plocha pro nájem 43,80 m²), v ulici Nerudova 314, Hronov na dobu určitou do 30. 9. 2020 za nájemné 50 Kč/m²/měsíc a nájem zařízení 119 Kč.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
14/13/179/1 - uzavření nájemní smlouvy se Sborem dobrovolných hasičů Velký Dřevíč na pronájem nebytových prostor v objektu restaurace „Na koupališti“ ve Velkém Dřevíči na dobu od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2025 s tříměsíční výpovědní lhůtou a za podmínek dle nájemní smlouvy.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
15/13/181/1 - podle §262 Zákoníku práce úhradu částky ve výši 13.260 Kč bývalou ředitelkou příspěvkové organizace, jako náhradu škody spočívající v prostředcích, které bylo Kulturní a informační středisko Hronov povinno uhradit za nesplnění registrační povinnosti k dani z přidané hodnoty.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
16/13/181/2 - úhradu částky ve výši 13.260 Kč jako podíl města na náhradě škody spočívající v prostředcích, které bylo Kulturní a informační středisko Hronov povinno uhradit za nesplnění registrační povinnosti k dani z přidané hodnoty.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města neschvaluje:
17/13/176/1 - záměr nájmu části pozemku parcelní č. 354 v k. ú. Hronov o výměře 6 m2 za účelem užívání pozemku pro stavbu pergoly s ročním nájemným ve výši 100 Kč.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
18/13/178/1 - uzavření nájemní smlouvy s žádným z přihlášených uchazečů z výběrového řízení ze dne 17. 6. 2020 na byt č. 4, 1+1, byt se standartním vybavením o celkové výměře 45,08 m² (plocha pro nájem 43,47 m²), v ulici Nerudova 314, Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města pověřuje:
19/13/180/1 - vedoucího odboru sportovní a rekreační zařízení pana Davida Pavlíčka stanovením ceníku občerstvení prodávaného na recepci autokempu Velký Dřevíč v letní sezóně 2020.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města souhlasí:
20/13/170/1 - se zahájením chlazení na zimním stadionu Hronov dne 19. 8. 2020 a zahájením tréninků dne 24. 8. 2020.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
  
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 02. 07. 2020