živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 13/2019

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 12. 06. 2019


Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/13/000 – ověřovatelku zápisu Mgr. Olgu Líbalovou – 4 pro, 1 se zdržel

2/13/142/1 - uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NP/13/01 mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČO 71196994, a paní M. Z.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
3/13/146/1 - uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru 10.000,00 Kč panem Bc. Danielem Suchým, Městu Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČO 00272680.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
4/13/150/1 - uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 10.11.2014 na byt č. 10, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové výměře 77,90 m² (plocha pro nájem 75,95 m²), v ulici Hostovského 160, Hronov na dobu určitou do 31.07.2019 za nájemné 49,50 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
5/13/153/1 - zařazení ředitelky PO Mateřská škola Hronov Mgr. Ivy Doudové do 11. platové třídy a stanovuje od 1. 7. 2019 měsíční plat.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
6/13/154/1 - převod práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 61/6 (byt č. 6) ve 2. NP, 3+1 o celkové výměře 68,36 m² s příslušenstvím, se dvěma balkony o výměře 3,65 m² a 3,50 m² a sklepem 1,84 m², Žabokrky 61, 549 31 Hronov na nájemce s účinností od 01.08.2019.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města neschvaluje:
7/13/155/1 - vybudování kabin pro mládež v prostoru pod hlavní tribunou Wikov arény Hronov za cenu 395 000 Kč.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města doporučuje:
8/13/143/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo 6DHM190206" s Povodí Labe, státním podnikem, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, (povinný) na pozemku parc. č. 994 v k. ú. Velký Dřevíč.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
9/13/144/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo 6DHM190207“ s Povodí Labe, státním podnikem, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, (povinný) na pozemku parc. č. 1703 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
10/13/145/1 - zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1615/3 o výměře 6 m2 v k. ú. Hronov s cenou prodeje 2.400 Kč.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
11/13/147/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy č. 9/OM/2019 na pozemek p. p. č. 1648/1 o výměře 728 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
12/13/148/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy č. 10/OM/2019 na pozemek p. p. č. 1648/4 o výměře 37 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
13/13/149/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy č. 8/OM/2019 s Bytovým družstvem 610, Jiřího z Poděbrad 694, 549 31 Hronov, IČ 60917792 (kupující), na pozemek p. p. č. 1648/6 o výměře 462 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
14/13/154/2 - zastupitelstvu města schválit převod práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní na bytovou jednotku č. 61/6 (byt č. 6) ve 2. NP, 3+1 o celkové výměře 68,36 m² s příslušenstvím, se dvěma balkony o výměře 3,65 m² a 3,50 m² a sklepem 1,84 m², Žabokrky 61, 549 31 Hronov s účinností od 01.08.2019.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
15/13/156/1 - zastupitelstvu města schválit pro volební období 2018-2022 Ing. Karla Járu jako zastupitele určeného pro spolupráci s pořizovatelem pro projednání změn územně plánovací dokumentace.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města nedoporučuje:
16/13/152/1 - zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků - stavební parcely č. 415 o výměře 253 m2, části pozemkové parcely č. 140/2 o výměře cca 706 m2, 585/1 o výměře 3327 m2, část 587/1 o výměře cca 3105 m2 (celková výměra 33641 m2) a část 1358 o výměře cca 67 m2 v k. ú. Zbečník.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 22. 07. 2019