živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 13/2016

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 27.07.2016

Rada města schvaluje:
1/13/000 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou – 4 pro
2/13/166/1 - nabídku kroužků DDM Domino Hronov na školní rok 2016/2017 a jejich ceny dle přílohy. 
                    Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
3/13/167/1 - poskytnutí věcného daru ve formě cen do soutěží v hodnotě 2.000,00 Kč Sboru dobrovolných hasičů Rokytník, 549 31 Hronov, IČ 62731025, na akci Rozloučení s prázdninami, která se uskuteční 27. 8. 2016 na hřišti v Rokytníku.
                    Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

4/13/168/1 - poskytnutí daru ve výši 15.000,00 Kč Divadelnímu spolku Krakonoš, Divadelní budova Krakonoš čp. 302, 512 11 Vysoké nad Jizerou, IČ 13585045. Jedná se o Cenu festivalu Jiráskův Hronov – Cenu Pavla Dostála jako ocenění dlouholeté kontinuální umělecké i organizační činnosti.
                   Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

5/13/169/1 - uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Městem Hronov, IČ 00 272 680, a Mateřskou školou a Základní školou Hronov – Velký Dřevíč, příspěvková organizace, IČ 709 96 881.
                    Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

6/13/170/1 - záměr výpůjčky níže uvedených nebytových prostor v budově kabin v jižní části objektu Zimní stadion - Wikov aréna, Palackého 1000, Hronov, stojícím na pozemku p. č. 652 o výměře 4321 m² v k. ú. Hronov, obec Hronov, pro potřeby HC Wikov Hronov, z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO: 46522751
- klubovna HC včetně kanceláře a sociálního zařízení v 1. patře
- 3 kabiny označené Šatna HC (2x) a Muži včetně sprch a soc. zařízení v 1. patře
- 2 kabiny označené Mladší žáci a Přípravka včetně sprch a soc. zařízení v přízemí
- sklad výstroje v přízemí
- sklad pomůcek v přízemí
- místnost pro zdravotníka v přízemí
Celková výměra nebytových prostor činí 315 m².
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

7/13/171/1 - uzavření Smlouvy o dílo týkající se akce „Oprava komunikace ve Zbečníku, p. p. č. 1245/2 a 1313/1“ mezi Městem Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako objednatelem a firmou CES – EKO s.r.o., V Olšině 8, 549 32 Velké Poříčí, IČ: 28846249 jako zhotovitelem za nabídkovou cenu ve výši 1 088 252,64 Kč vč. DPH (899 382,35 Kč bez DPH).
                   Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

8/13/172/1 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč Sboru Církve adventistů sedmého dne Hronov, Padolí 198, 549 31 Hronov, IČ 26521466, který bude použit výhradně na činnost klubu maminek Klíček v roce 2016.
                   Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

9/13/172/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 28/2016 se Sborem církve adventistů sedmého dne Hronov, Zbečník, Padolí 198, 549 31 Hronov, IČ 26521466.
                    Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

10/13/174/1 - poskytnutí 10% slevy z ceny za ubytování pro MKS Červený Kostelec pro 38 osob v době od 17. do 22. srpna 2016 v hotelu Radnice. 
                    Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

11/13/175/1 - pronájem nebytových prostor v hasičské zbrojnici na provoz restaurace po dobu konání Jiráskova Hronova od 29. 7. 2016 do 6. 8. 2016 Sboru dobrovolných hasičů Hronov, 549 31 Hronov, IČ: 48623628 za podmínek stanovených nájemní smlouvou. 
                    Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

12/13/176/1 - uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. 3/Kaj/2016 s firmou MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25968807 týkající se stavební akce „Hronov, ul. Boženy Němcové, rekonstrukce VO“ upravující čl. II. Čas a místo plnění a to takto: Termín dokončení a předání díla vč. vyklizení staveniště: 31. 10. 2016. Dodatek č. 1 přílohou.
                    Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

13/13/177/2 - poskytnutí věcného daru ve výši 2.000,00 Kč spolku Zbečník náš domov, Zbečník 117, IČ 22743537, na pronájem skákacího hradu pro děti na Zbečnickou pouť, která se konala 18.6.2016. 
                    Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

14/13/178/1 - poskytnutí plochy na výlep volebních plakátů pro volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dle přílohy.
                    Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

15/13/000 - přijetí finančního daru Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, IČ 70995397, ve výši 22.158,00 Kč od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vladislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509, který je určen na uhrazení stravování ve školní jídelně pro 5 žáků z chudých rodin v období od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017. 
                   Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města souhlasí:
16/13/173/1 - se zvýšením nejvyššího povoleného počtu účastníků školní družiny, jejíž činnost vykonává právnická osoba Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod, ze 120 na 150 s účinností od 01.09.2016 a s podáním žádosti o provedení této změny v rejstříku škol a školských zařízení.
                    Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města revokuje:
17/13/177/1 - své usnesení č. 23/11/000 ze dne 29.6.2016.
                    Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města bere na vědomí:
18/13/000 – informace v bodu Různé

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 09. 08. 2016