živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 13/2014

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 11. června 2014

Rada města schvaluje:
1/13 – ověřovatele zápisu pana Antonína Hurdálka – 6 pro, 1 se zdržel
2/13 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 27. 2. 2014 na byt č. 2, 1+0, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 41,73 m2 (31,37 m2 plocha pro nájem), v ulici Jungmannova čp. 107, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2014 za nájemné Kč 39,-/m2/měs. – 7 pro
3/13 - uzavření dodatku k NS ze dne 7. 4. 2014 na byt č. 13, 1+2, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 87,32 m2 (plocha pro nájem 71,32 m2) v ulici Riegrova 596, Hronov na dobu určitou do 30. 9. 2014 za nájemné Kč 49,50/m2/měs. – 7 pro
4/13 - záměr změnit nájemní smlouvu uzavřenou se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu, Hronov, se sídlem Hronov, Knáhlova 483, 549 31 Hronov, IČ 62731335, ze dne 29. 3. 2004 (Na Farách), o práva a povinnosti týkající se zákazu zřizování staveb, vysazování ovocných stromů a souhlasu zřízení užívacího práva třetí osobě – členům Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Hronov, k předmětu nájmu – 7 pro
5/13 - záměr změnit nájemní smlouvu uzavřenou se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu, Hronov, se sídlem Hronov, Knáhlova 483, 549 31 Hronov, IČ 62731335, ze dne 15. 3. 2000 (U Kovošrotu), o práva a povinnosti týkající se zákazu zřizování staveb, vysazování ovocných stromů a souhlasu zřízení užívacího práva třetí osobě – členům Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Hronov, k předmětu nájmu – 7 pro
6/13 - poskytnutí příspěvku  ve výši Kč 2.000,00 TJ Sokol Zbečník na akci Dětský den ve Zbečníku, dne 07.06.2014 – 7 pro
7/13 - příspěvek ve výši Kč 4000,- pro pořadatele Dne nezávislosti dne 14. 6. 2014 v Parku A. Jiráska v Hronově, zastoupené panem Tomášem Buriánkem, koordinátorem projektu, nám. Čs. armády 110, 549 31 Hronov – 7 pro
8/13 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 2.000,00 Honebnímu společenstvu Turov se sídlem v Rokytníku na nákup cen a občerstvení na rybářské závody, které se uskuteční 5. července 2014 na rybnících v Rokytníku – 7 pro
9/13 - uzavření smlouvy o užívání veřejného prostranství na pořádání „Hronovské pouti“ pro rok 2014 s panem Janem Pazderou, bytem Máchova 539, Jaroměř, IČO: 115 93 202. Smlouva přílohou – 7 pro
10/13 - ceník za ubytování a služby v Autokempu Velký Dřevíč pro sezonu 2014 – 7 pro
11/13 - cenu za ubytování v hotelu Radnice pro rok 2014 ve výši Kč 250,-- včetně DPH/osoba/noc a pedagogický dozor do 15- ti osob 1 osoba zdarma a při pedagogickém dozoru nad 15 osob 2 osoby po dobu celého pobytu zdarma (platí pro ubytování většího počtu dětí při sportovním soustředění) – 7 pro

Rada města neschvaluje:
12/13 - uzavření nájemní smlouvy se Správou železniční dopravní cesty, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové, IČ 70994234, na část pozemku p. č. 1705/1 v k. ú. Hronov o výměře 275 m2. Smlouva přílohou – 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
13/13 - účetní závěrku města Hronova za rok 2013 – 7 pro
14/13 - závěrečný účet města Hronova spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 s vyjádřením souhlasu s výhradou:
Při přezkoumání hospodaření Města Hronov za rok 2013 byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.):
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
 Právní předpis: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
o § 6 – Zadavatel nedodržel při postupu podle toho zákona zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, blíže specifikováno u písemnosti – Dokumentace k veřejným zakázkám.
Na základě výhrady byla k nápravě zjištěných chyb a nedostatků přijata tato opatření:
Referentka rozvoje města za přítomnosti tajemníka byla odborníkem proškolena, jak rozlišit vícepráce a práce nad rámec projektu. Tím bude do budoucna zabezpečeno případné odmítnutí prací nad rámec projektu, nebo naopak jejich přijetí a soutěžení – 7 pro
15/13 - výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Hronova za rok 2013, kterým je zisk po zdanění ve výši Kč 304.236,93.  Zisk bude převeden na účet 432 – Nerozdělený zisk z minulých let – 7 pro
16/13 - výsledek hospodaření ZUŠ Hronov, která vykázala zisk Kč 529,93. Zisk bude převeden do rezervního fondu školy – 7 pro
17/13 - výsledek hospodaření DDM Domina Hronov, kterým je zisk ve výši Kč 31.146,08. Zisk bude vypořádán takto: 80 %, tj. Kč 24.916,86, bude převedeno do fondu odměn a 20 %, tj. Kč 6.229,22, bude převedeno do rezervního fondu – 7 pro
18/13 - výsledek hospodaření DO ve stáří Justynka Hronov, který vykázal zisk Kč 87.142,70. Zisk bude převeden do rezervního fondu a použit na úhradu užívání programu Cygnus, dále na úhradu položení nových koberců ve vstupní hale a G-klubu domova a dvou kancelářích – 7 pro
19/13 - výsledek hospodaření Kulturního a informačního středisko Hronov, které vykázalo zisk ve výši 21.064,13. Zisk bude převeden do rezervního fondu – 7 pro
20/13 - výsledek hospodaření Mateřské školy Hronov -  Velký Dřevíč, kterým je zisk ve výši Kč 41.018,60. Zisk bude převeden do rezervního fondu a použit na zakoupení jídelních stolů a židlí do jídelny pro základní školu a obložení stěn ve třídě a ložnici v 1. poschodí – 7 pro
21/13 - výsledek hospodaření Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520, která skončila hospodaření v roce 2013 ziskem ve výši Kč 290.259,09. Zisk bude převeden do rezervního fondu a využit na dovybavení zahrady (zřízení dvou mlhovišť k otužování dětí a pořízení 3 ks zahradních domků) – 7 pro
22/13 - výsledek hospodaření Základní školy a Mateřská školy Hronov, okres Náchod, kterým je ztráta ve výši Kč 80.071,35. Ztráta bude vypořádána z rezervního fondu školy – 7 pro
23/13 - výsledek hospodaření Základní školy Hronov - Velký Dřevíč, okres Náchod, kterým je zisk Kč 71.316,19. Zisk bude převeden do rezervního fondu a využit k dovybavení učeben a sborovny nábytkem a k modernizaci učebních pomůcek – 7 pro

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
24/13 - záměr prodeje části pozemku p. č. 1 v  k. ú. Rokytník o výměře cca 1760 m2 – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
25/13 - žádost o přidělení bytu – 7 pro
26/13 - informace o novinovém stánku a přístřešku – čekárně v Čapkově ulici – 7 pro
27/13 - možnosti zřízení zpevněné plochy na pozemku p. č. 1678 – lokalita 1, 3 a 4, na pozemku p. č. 1674 – lokalita 6, na pozemku p. č. 1680 - lokalita 5, vše v k. ú. Hronov – 7 pro
28/13 - informaci o propůjčení areálu Dolíček MŠ a ZŠ speciální NONA, o. p. s. Rašínova 313, 549 01 Nové Město nad Metují – 7 pro
29/13 - termíny jednání Rady města Hronova ve 2. pololetí 2014 (červenec až září) – 7 pro
30/13 - informaci o přípravách na dostavbu Sálu J. Čapka na MěÚ – 7 pro
31/13 – program jednání zastupitelstva – 7 pro
32/13 – informace v bodu Různé:
           o přípravě dokumentu Strategie rozvoje města Hronova 2014 – 2020 
           o revitalizaci sídelní zeleně města Hronova 
           o projektu na úpravu parku A. Jiráska 
           o kanalizaci Zbečník 
           o hotelové škole 
           o rozšíření parkování na parkovací kotouče 
           o nevyhovujícím prostoru pro pečovatelky v Kalinově domě 
           o jednání se zástupci mládežnických oddílů HC Wikov Hronov 
           o jednání se zástupci AFK Hronov, o.s.

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 25. 06. 2014