živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 12/2021

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 23. 6. 2021

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/12/169/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 2, velikost 1+3, byt s kvalitou standard o celkové podlahové ploše 84,95 m² (plocha pro nájem 82,45 m²), v ulici Hostovského 17, Hronov na dobu určitou do 30. 6. 2022 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 65,61 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení ve výši 121 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
2/12/170/1 - přijetí věcného daru pro ATC Velký Dřevíč ve formě hraček v hodnotě 5.000 Kč.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
3/12/171/1 - přidělení veřejné zakázky „Stavební úpravy ZŠ Zbečník, 3. NP“, zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadávaná dle Směrnice č. 04/2019, Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Hronov, dodavateli DELTA Velké Poříčí s.r.o., Ke Koupališti 663, 549 32 Velké Poříčí,
IČ 25283383 za nabídkovou cenu 241 570,11 Kč bez DPH (292 299,83 Kč vč. 21 % DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0
 
4/12/172/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 9, velikost 1+1, byt s kvalitou standard o celkové podlahové ploše 49,53 m² (plocha pro nájem 45,83 m²), v ulici Divadelní 512, Hronov na dobu určitou do 30. 6. 2022 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 57 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení ve výši 25 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/12/173/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 4, velikost 1+1, byt s kvalitou standard o celkové podlahové ploše 41,10 m² (plocha pro nájem 38,35 m²), v ulici Hostovského 160, Hronov na dobu určitou do 30. 6. 2022 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 50 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení ve výši 88 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/12/174/1 - záměr pronájmu prostor sloužících podnikání na adrese Divadelní 871, Hronov v objektu smuteční obřadní síně na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/12/175/1 - uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru 6.000,00 Kč.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/12/176/1 - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s Vše pro stavby s.r.o., Kamenice 113, 547 01 Náchod na akci „Sociální bydlení Hronov - Papírna“.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města jmenuje
:  
9/12/177/1 - od 1. 7. 2021 do funkce vedoucí finančního odboru Ing. Marii Jungwirth Machovou.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 01. 07. 2021