živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 12/2020

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 10. 6. 2020

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/12/151/1 - objednání mimořádné přílohy MF DNES speciál Náš kraj v červnu 2020 za cenu 10.000 Kč bez DPH.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

2/12/152/1 - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Rekonstrukci a opravu kolumbária“ se společností DELTA s.r.o., Velké Poříčí na prodloužení termínu dokončení stavby do 15. 12. 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

3/12/156/1 – záměr nájmu části pozemku parc. č. 415 o výměře 60 m2 v k. ú. Hronov k využití jako zahrádky s pergolou, nájemné 200 Kč/rok.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

4/12/157/1 - uzavření smlouvy na dopracování projektové dokumentace s firmou Green4plan s.r.o. Vysokov 191, 549 12 Vysokov, potřebnou k podání žádosti o dotaci na akci "Sociální bydlení Hronov" za cenu 454.355 Kč s DPH.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

5/12/158/1 - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, o právu provést stavbu „Optická síť rudolf-net.cz Hronov – Palackého, Nerudova“ s Ing. Ladislavem Rudolfem, Bukovice 5, 549 54 Police nad Metují, IČ: 72807121.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

6/12/159/1 - uzavření smlouvy na akci Zpevněná plocha před hasičskou zbrojnicí, Hronov s firmou REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov 4, IČ: 64824781 za cenu 437.926 Kč bez DPH.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

7/12/162/1 - smlouvu o podmínkách užívání veřejného prostranství za účelem konání Hronovské pouti s panem Janem Pazderou.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

8/12/163/1 - cenu za uložení komunálního odpadu na separačním místě v areálu Technických služeb v Hronově s účinností od 1. 7. 2020.
1) směsný odpad – 2,00 Kč/kg
2) směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků – 0,80 Kč/kg
3) pneumatiky z osobních automobilů - 30,00 Kč/ks
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Rada města doporučuje:
9/12/153/1 - zastupitelstvu města schválit změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520, a to formou vydání Úplného znění zřizovací listiny ve znění, které je předloženo, a které bude tvořit přílohu zápisu z jednání rady a zastupitelstva, s účinností
od 1. 7. 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

10/12/153/2 - zastupitelstvu města schválit ukončení smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 1. 10. 2003 mezi Městem Hronov a Mateřskou školou Hronov, Havlíčkova 520, ve znění pozdějších dodatků, dohodou, a to ke dni nabytí účinnosti nového úplného znění zřizovací listiny.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

11/12/160/1 - zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 390.000 Kč Krasu Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444, která je určena účelově na uzavřené bruslení družstev Kraso Hronov z.s. na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně v období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

12/12/160/2 - zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 25/2020 s Kraso Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

13/12/161/1 - zastupitelstvu města schválit zahájení akce Stavební úpravy budovy Městského úřadu v Hronově s tím, že bude financována z úvěru v max. výši 60 mil. Kč s max. dobou splatnosti 15 let.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

14/12/161/2 - zastupitelstvu města pověřit radu města přípravou a realizací poptávkového řízení na poskytovatele úvěru na akci Stavební úpravy budovy Městského úřadu v Hronově.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Rada města nedoporučuje:
15/12/154/1 -   zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 1705/19 o výměře cca 40 m2 a části pozemku parcelní číslo 1616 o výměře cca 28 m2.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

16/12/155/1 - zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 754/14 v k. ú. Hronov o výměře 100 m2.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 22. 06. 2020