živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 12/2018

z jednání Rady města Hronova,které se uskutečnilo dne 13. 06. 2018

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/12/000 – ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Víta
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/12/113/1 - uzavření nájemní smlouvy č. 11/OM/2018 na nájem části pozemku p. p. č. 31/1 v k.ú. Zbečník o výměře 88 m2 s výši nájemného 440 Kč/rok .
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/12/114/1 - poskytnutí věcného daru ve formě občerstvení a cen ve výši 2.000,00 Kč HONEBNÍMU SPOLEČENSTVU TUROV, se sídlem v Rokytníku, 549 31 HRONOV, IČ 48621056, na rybářské závody, které se uskuteční 30. června 2018 na rybnících v Rokytníku.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/12/115/1 - uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby č. 12/OM/2018 s Ing. Ladislavem Rudolfem, Bukovice 5, 549 54 Police nad Metují, IČ 72807121, v k. ú. Zbečník a Žabokrky.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1

5/12/116/1 - uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 23.04.2018 na vyhotovení projektové dokumentace rekonstrukce čistírny odpadních vod v autokempu Velký Dřevíč uzavřené mezi Městem Hronov, Náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako objednatelem a Ing. Tomášem Buriánkem, Náměstí Čs. armády 110, 549 31 Hronov, IČ: 12344711 jako zhotovitelem. Dodatek upravuje článek č. II smlouvy, konkrétně termín dokončení a předání projektové dokumentace pro územní a stavební povolení na 90 dnů od podpisu smlouvy o dílo.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Zdrželo se: 0

6/12/117/1 - uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 31.3.2017 na byt č. 13, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 61,59 m² (plocha pro nájem 50,74 m²) v ulici Jungmannova 107, Hronov na dobu určitou do 31.12.2018 za nájemné 39 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/12/118/1 - výjimku z počtu dětí ve třídě pro školní rok 2018/2019 v Mateřské škole Hronov, Havlíčkova 520, a počty dětí stanovuje takto: 1. třída 28 dětí, 2. třída 28 dětí, 3. třída 28 dětí, 4. třída 26 dětí.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/12/119/1 - úlevu na nájemném za období 5. 10. 2017 až 25. 5. 2018 ve výši 2855 Kč, z důvodu zatékání do bytu a úhradu telefonních hovorů ve výši 600 Kč u nájemní smlouvy na byt č. 14, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 49,41 m² (plocha pro nájem 47,46 m²), v ulici Husova 160, Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/12/121/1 - uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru 20.000,00 Kč panem Petrem Smolou, Čechova 1053/17, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí, IČO 61190608, Městu Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČO 00272680.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města doporučuje:
10/12/108/1 - zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 10/OM/2018 na část pozemku parc. č. 133 o výměře cca 6 m2 v k. ú. Hronov za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

11/12/112/1 - zastupitelstvu města ke schválení uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2005930/VB/1, název stavby: Hronov, Dvorská ul. Rekonstrukce vedení nn“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

12/12/120/1 - zastupitelstvu města schválit záměr směny části pozemku parc. č. 399/1 o výměře cca 15 m2 z majetku města Hronova za část pozemku parc. č. 399/8 o výměře cca 15 m2 a ev. část pozemku parc. č. 397/2 o výměře cca 1 m2 v k. ú. Hronov z důvodu získání pozemku nutného k realizaci stavby „ II/303 Velké Poříčí - Hronov“.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města nedoporučuje:
13/12/111/1 - zastupitelstvu města schválit záměr prodeje částí pozemků parc. č. 1650 o výměře cca 8 m2 a 1649 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města ukládá:
14/12/109/1 - odboru majetek zajistit studii využití části pozemku parc. č. 1714 o výměře cca 184 m2
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

15/12/110/1 - odboru majetek připravit na jednání zastupitelstva záměr prodeje celého pozemku p. p. č. 1648/1 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Rada města ustanovuje:
16/12/000 - pracovní skupinu „brownfield Textonnia“ ve složení Mgr. Josef Thér, Ing. Václav Soukup, Ing. Martin Houštěk a pan Jan Aulich, MBA
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 10. 07. 2018