živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 12/2010

z  jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo 7. června  2010
od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Rada města schvaluje:
1/12 – ověřovatel zápisu Mgr. Petra Málka – 5 pro, 1 se zdržel
2/12 - záměr výpůjčky na část pozemku p.p.č. 131/7  o výměře 16 m2 a část pozemku p.p.č. 136  o výměře 24 m2 za účelem využití jako pozemku pod prodejními stánky v areálu u restaurace Na koupališti v k.ú. Velký Dřevíč, od 1.8.2010 na dobu neurčitou – 6 pro
3/12 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 21/OM/09 uzavřené dne 8.3.2010 s panem Štěpánem Matyskou, na část pozemku st.p.č. 94 o výměře pronajaté plochy 136 m2, k provozování letní zahrádky, ve kterém bude počátek hrazení nájemného, vyplývajícího z nájemní smlouvy, stanovený od 1.4.2011 – 6 pro
4/12 - záměr pronájmu  části pozemku p.p.č. 273/7  v k.ú. Hronov o výměře 40 m2 za účelem zřízení zahrádky s cenou pronájmu Kč 1,--/m2/rok – 6 pro
5/12 - nájem části pozemku p.p.č. 415 v k.ú. Hronov o výměře 80 m2 za účelem zřízení zahrádky s cenou nájmu Kč 1,--/m2/rok, celkem Kč 80,--/rok, paní Janě Klíčové – 6 pro
6/12 - prodloužení NS paní Jaroslavě Rochové na byt č. 9,  l+1, byt se sníženou kvalitou o velikosti 56,68 m2, za nájemné Kč 39,--/m2 od 1.7. 2010 do 31. 12. 2010 – 6 pro
7/12 - výměnu bytu paní Kateřině Kočvarové ze současného bydliště za byt č. 8, 1+1, byt se standardním vybavením, o velikosti 44,22 m2 od 1. 7. 2010 za nájemné 45,- Kč/m2 – 6 pro
8/12 - úplatu za školní družinu při Základní škole a Mateřské škole Hronov, okres Náchod, ve výši Kč 100,00 na žáka a měsíc od 01.09.2010 – 6 pro
9/12 - přijetí finančního daru od Královéhradeckého kraje ve výši Kč 60.000,00 za umístění v soutěži „Čistá obec 2009" – 6 pro
10/12 - starostce Haně Nedvědové služební cestu do partnerského města Warrington ve dnech 1. – 4. července 2010 – 6 pro
11/12 - dodavatele zakázky Dodávka Infoservisu k projektu „Vítej turysta u nás“ firmu Miloš Kaválek, Grafická úprava tiskovin, Šrámkova 820, 549 31 Hronov, IČ: 12344648 za nabídkovou cenu Kč 209 856,- včetně DPH – 6 pro
12/12 - finanční příspěvek ve výši Kč 2000,-- pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Velký Dřevíč, IČO: 46523464, zastoupenou Liborem Lelkem, Velký Dřevíč 82, na Dětský den, který se bude konat 20.6.2010 Ve Velkém Dřevíči - 6 pro

RM nedoporučuje ZM ke schválení:
13/12 - záměr prodeje pozemku p.p.č. 567/2 o výměře 78 m2 a pozemku p.p.č. 568/2 o výměře 2602 m2 v k.ú. Hronov – 6 pro

RM bere na vědomí:
14/12 - informaci o věcných břemenech na komunikacích – 6 pro
15/12 - informace ke stavebním akcím „Zateplení budov v majetku města Hronova – MŠ Havlíčkova č.p. 520 a č.p. 656“ a „Mateřská škola bez hranic – Spolupráce mateřské školy v Hronově a mateřské školy v Kudowě Zdroj“ – 6 pro 
16/12 - rezignaci PharmDr. Jany Třešňákové na členství v Radě města Hronova a Zastupitelstvu města Hronova – 6 pro

RM doporučuje ZM zařadit:
17/12 -  pozemek p. p.č. 207/5 v k.ú. Velký Dřevíč do změny územního plánu města Hronova – 6 pro

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 14. 06. 2010