živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 11/2016

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 


z jednání Rady města Hronov, které se uskutečnilo dne 29.06.2016

Rada města schvaluje:
1/11/000 – ověřovatele zápisu pana Pavla Topolnického – 5 pro, 1 se zdžel
2/11/144/1 - uzavření Smlouvy o dílo týkající se akce „Oddílná kanalizace u č. p. 142 Zbečník“ – na objekt SO 01 dešťová kanalizace mezi Městem Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako objednatelem a Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ: 48172928 jako zhotovitelem na částku ve výši Kč 362 567,- bez DPH.
                    Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
3/11/145/1 - uzavření darovací smlouvy na 11 ks postelí mezi Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov, Komenského nám. 212, 549 31 Hronov, IČ 627 26 226, a Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČ 711 96 994.
                   Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
4/11/146/1 - uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 7. 4. 2014 na byt č. 6, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové rozloze 68,32 m2, (plocha pro nájem 56,92 m2), v Jungmannově ulici čp. 107, Hronov na dobu určitou do 30. 6. 2017, za nájemné 39,- Kč/m2/měs.
                    Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
5/11/147/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 19. 3. 2014 na byt č. 15, 1+0, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 48,78 m2 (plocha pro nájem je 46,19 m2), v ulici Divadelní čp. 512, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2016, s nájemným 25,51 Kč/m2/měs.
                    Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
6/11/148/1 - zahájení procesu přípravy dodatečných energeticky úsporných opatření projektu Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Hronov.
                    Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
7/11/150/1 - snížení nájemného z původních 35 Kč/m2/měs. na 25 Kč/m2/měs.
                    Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1

 8/11/151/1 - snížení nájemného z původních 49,50 Kč/m2/měs. na 25,00 Kč/m2/měs.
                    Hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0
 
9/11/152/1 - uzavření nájemní smlouvy č. 7/OM/2016 na část pozemku p. č. 415 o výměře 114 m2 v k. ú. Hronov, za účelem užívání pozemku jako zahrádky a pod chatkou za roční nájemné ve výši 356 Kč.
                    Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
10/11/153/1 - přijetí finančního daru Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, IČ 70995397, od ZO KOVO při Wikov MGI a.s., Zbečník 356, 549 31 Hronov, IČ 26491826, ve výši 3.000,00 Kč. Částka bude použita na úhradu dopravy dětí mateřské školy ve Zbečníku na školní výlet. 
                    Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
11/11/154/1 - uzavření nájemní smlouvy č. 8/OM/2016, na nájem části pozemku parc. č. 273/7 o výměře 90 m2 v k. ú. Hronov.
                     Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

 12/11/155/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 21. 7. 2015 na byt č. 10, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové rozloze 62,10 m2, (plocha pro nájem je 51,95 m2), v ulici Jungmannova čp. 107, Hronov, na dobu určitou do 30. 6. 2017, za nájemné 39 Kč/m2/měs.
                      Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

 13/11/156/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12, 1+2, byt se standardním vybavením o celkové výměře 53,05 m2, (plocha pro nájem 51,05 m2), v ulici Riegrova 458, Hronov, za měsíční nájemné 2 880 Kč, na dobu určitou od 1. 7. 2016 do 30. 9. 2016.
                      Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

 14/11/157/1 - poskytnutí věcného daru ve formě občerstvení a cen ve výši 2.000,00 Kč HONEBNÍMU SPOLEČENSTVU TUROV, se sídlem v Rokytníku, 549 31 HRONOV, IČ 48621056, na rybářské závody, které se uskuteční 2. července 2016 na rybnících v Rokytníku. 
                      Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
15/11/158/1 - rozpočtové opatření č. 07/2016/RM
                      Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

16/11/160/1 - uzavření Smlouvy o dílo týkající se stavební akce „Hronov, ul. Boženy Němcové, rekonstrukce VO“ s firmou MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25968807 za nabídkovou cenu 664 089,29 Kč vč. DPH (548 834,12 Kč bez DPH).
                      Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

17/11/161/1 - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/2016/OM/ŠIM, na akci Stavební úpravy elektroměrových rozvaděčů a chodbové elektroinstalace v bytovém domě Husova č. p. 367, v Hronově. Dodavatel Marek Aulich - Aula servis, Náměstí čp. 567, 549 32 Velké Poříčí,
IČ: 69142394, DIČ: CZ7812183236.
                     Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

18/11/162/1 - prodejní cenu sady tašek na tříděný odpad ve výši 42,00 Kč/1 sada.
                     Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

19/11/163/1 - uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi půjčitelem a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako vypůjčitelem, týkající se výpůjčky pozemku p. č. 130/1 v k. ú. Hronov, kde bude osazen autobusový přístřešek a údržby p. p. č. 1086/3 a 1087/4 v k. ú. Hronov.
                     Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1

20/11/164/1 - přidělení veřejné zakázky akce s názvem „Výměna výkladů a oprava čelní fasády domu č. p. 3, nám. Čs. armády, Hronov“, uchazeči Broumstav s. r. o., Žižkova 53, 550 01 Broumov, IČ: 42228433, DIČ: CZ42228433, za nabídkovou cenu 838 686,00 Kč vč. 21 % DPH
                     Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
21/11/165/1 - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování odborných služeb v oblasti požární ochrany č. 01/2012/OM/ŠIM.
                      Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

22/11/000 - poskytnutí věcného daru ve výši 2.000,00 Kč Sboru dobrovolných hasičů Velký Dřevíč, IČ 62730991,  ve formě cen  a sladkostí pro děti na dětský den, který se koná 26.06.2016 ve Velkém Dřevíči. 
                   Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

23/11/000 - poskytnutí věcného daru ve výši 2.000,00 Kč spolku Zbečník náš domov, Zbečník 117, IČ 22743537,  ve formě cen  a sladkostí pro děti na Zbečnickou pouť, která se koná 18.06.2016. 
                   Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0


Rada města vydává:
24/11/149/1 - rozhodnutí, kterým na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o době a ochraně nočního klidu, § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a § 101 odst. 2 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje výjimku z doby nočního klidu při konání svatby ve Zbečníku 213 dne 2. července 2016, kterou vymezuje dobou kratší, a to od 20:00 do 01:00 hodiny dne 3. července 2016.
                    Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0


Rada města bere na vědomí:
25/11/148/2 - informaci o plnění projektu Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Hronov.
                    Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

26/11/159/1 - kontrolu plnění usnesení č. 6, 7, 8, 9/2016.
                    Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

27/11/000 – informace, podněty a připomínky z bodu Diskuze 
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 19. 07. 2016