živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 11/2014

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 14. května 2014

Rada města schvaluje:
1/11 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou – 4 pro, 1 se zdržel
2/11 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 33,30 m2 (plocha pro nájem 32,30m2), v ulici Riegrova 458, Hronov za nájemné Kč 50,-/m2/měs. na dobu určitou od 1. 6. 2014 do 31. 8. 2014 – 5 pro
3/11 - vyřazení nabídky z výběrového řízení na dodavatele „Dodávka 1 ks rolby na úpravu ledové plochy“, a to:
TRANSTECHNIK CS, spol. s r.o., Průběžná 80b, 100 00 Praha 10, IČ 45275718, DIČ CZ45275718 – 5 pro
4/11 - pořadí nabídek výběrového řízení na dodavatele „Dodávka 1 ks rolby na úpravu ledové plochy“, a to:
1.  ROLMONT s.r.o., Na Vinobraní 2636/30, 106 00 Praha 10, IČ: 63995816, DIČ: CZ63995816, Cena  3.751.000,- Kč s DPH (bez DPH 3.100.000,- Kč)
2. MÁTL & BULA, spol. s r.o., Stará pošta 750, 664 61 Rajhrad u Brna, IČ: 25313568, DIČ: CZ25313568, Cena 4.029.300,- Kč s DPH (bez DPH 3.330.000,- Kč) – 5 pro
5/11 - jako dodavatele akce „Dodávka 1 ks rolby na úpravu ledové plochy“ firmu  ROLMONT s.r.o., Na Vinobraní 2636/30, 106 00 Praha 10, IČ: 63995816, DIČ: CZ63995816, nabídková cena vč. DPH Kč 3.751.000,- (bez DPH Kč 3.100.000,- ) – 5 pro
6/11 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 27. 2. 2014 na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 35,73 m2 (34,73 m2 plocha pro nájem), v Riegrově ulici čp. 458, Hronov na dobu určitou do 31. 5. 2015 za nájemné Kč 50,-/m2/měs. – 5 pro
7/11 - uzavření Smlouvy č. 15/14 o nájmu pozemku VS 6408001514 mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234 (pronajímatel) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 (nájemce). Předmětem nájmu jsou části pozemků uvedené v předmětu smlouvy, týkající se stavby „Chodníky Zbečník“. Smlouva je uzavřena na částku Kč 2 680,-/rok bez DPH. Smlouva přílohou – 5 pro
8/11 - přijetí finančního daru ve výši Kč 3.666,00 Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod od Osadního výboru Zbečník, zastoupeného panem Petrem Havelkou. Částka je určena na nákup výtvarného materiálu a stavebnic pro základní školu ve Zbečníku – 5 pro
9/11 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 2.000,00 spolku Zbečník náš domov, o. s., Zbečník 117, 549 31  Hronov, IČ 22743537,  na úhradu občerstvení a sladkostí pro děti na akci „Otevírání dětského hřiště pro malé sviště“, která se uskutečnila 2. května 2014 v areálu zbečnické školy – 5 pro
10/11 - poskytnutí dotace Z Grantu města – Práce s mládeží ve výši Kč 8.000,00 pro ZŠ a MŠ HRONOV, Náměstí Čs. armády 15, 549 31  Hronov, IČ 70 995 397, na projekt „Poznávací zájezd“, který se bude konat ve dnech 21. – 24.5.2014 – 5 pro
11/11 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 2.000,00 Sboru dobrovolných hasičů Velký Dřevíč, IČ 62730991, na zakoupení odměn a sladkostí pro děti na Dětský den, který se uskuteční 22. 06. 2014 v areálu koupaliště ve Velkém Dřevíči – 5 pro
12/11 - žádost Sdružení filatelistických klubů SČF východních Čech ohledně použití znaku města Hronova na kalendáříku sdružení pro rok 2015 – 5 pro
13/11 - likvidaci nepotřebných věcí z majetku města, a to kamery VGA MINI DIGITAL CAMERA bez identifikačního čísla – stříbrné barvy + připojovacího kabelu USB šedé barvy, bílého plastového sudu modrého plastového sudu, 2 ks zelené hadice, uzavíracího mechanismu z bílého kovu zn. HOBES o rozměrech 8cm x 17 cm, plastové kliky bílé barvy, plastového krytí uzavíracího mechanismu bílé barvy, pletené zimní čepice šedé barvy – uvnitř na štítku nápis „pletex“ – 5 pro

Rada města neschvaluje:
14/11 - záměr pronájmu části pozemku p. č. 1084/8 o výměře 20 m2 v k. ú. Hronov – 5 pro
15/11 - poskytnutí příspěvku Českému svazu ochránců přírody, základní organizace JARO, areál nemocnice, Národní 83, 550 01 Jaroměř, IČ 67441076, ve výši Kč 2.000,00 na provoz záchranné stanice pro handicapované volně žijící živočichy v roce 2014 – 2 proti, 3 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
16/11 - návrh programu a návrh usnesení valné hromady akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., se sídlem v Náchodě, ul. Kladská č. p. 1521, která se uskuteční dne 12. 6. 2014. Pozvánka na valnou hromadu přílohou – 5 pro
17/11 - uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), číslo 14_SOBSo1_4121003788 v odběrném místě na adrese: Učebna environmentální výchovy, Hronov, kat. území Hronov, parc. č. 1204/3, 549 31 Hronov mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín, IČ: 24729035 jako provozovatelem distribuční soustavy a Městem Hronov, nám. čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 jako žadatelem. Smlouva přílohou – 5 pro

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
18/11 - záměr prodeje  pozemku p. č. 757/1 o výměře 279 m2 v k.ú. Hronov – 5 pro

Rada města vydává:
19/11 - rozhodnutí, kterým na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o době a ochraně nočního klidu (dále jen „vyhláška“), § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a § 101 odst. 2 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje výjimku z doby nočního klidu při pořádání večerní zábavy po 8. ročníku Dřevíčské lávky v areálu koupaliště ve Velkém Dřevíči dne 21. června 2014, kterou vymezuje dobou kratší, a to od 12:00 do 01:30 hodin dne 22. 6. 2014 – 5 pro
20/11 - rozhodnutí, kterým na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o době a ochraně nočního klidu (dále jen „vyhláška“), § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a § 101 odst. 2 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje výjimku z doby nočního klidu při pořádání charitativního festivalu Řezňa fest v areálu koupaliště ve Velkém Dřevíči dne 13. září 2014, kterou vymezuje dobou kratší, a to od 14:00 do 01:30 hodin dne 14. září 2014 – 5 pro

Rada města bere na vědomí:
21/11 - informaci o podané žádosti Ing. Jaroslavem Vítem – 4 pro, 1 se zdržel

Rada města ukládá:
22/11 – odboru majetek dopracovat materiál o záměru pronájmu pozemku p. č. 524/12 k. ú. Zbečník (komplexní pohled, jednání s vlastníky) – 5 pro
23/11 – odboru majetek prověřit stav školní kuchyně v hotelové škole a vypracovat projekt vybavení školní kuchyně dle současných hygienických norem – 5 pro
24/11 - odboru tajemníka předložit vysvětlení změn v etapizaci stavby „akce Zbečník“, pokud nějaké nastaly – 5 pro
25/11 - odboru majetek zjistit informace o majiteli a stavu bývalého novinového stánku a přilehlé dřevěné konstrukce navazující na čekárnu v prostoru autobusového nádraží v Čapkově ulici – 5 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 21. 05. 2014