živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 11/2012

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 16. května 2012

Rada města schvaluje:
1/11 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou – 5 pro, 1 se zdržel
2/11 - uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 10. 6. 2011 na byt č. 14, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 52,72 m2 (plocha pro nájem je 42,22 m2), v Riegrově ulici čp. 596, Hronov na dobu určitou do 30. 6. 2013, za nájemné Kč 39,-/m2/měs. – 6 pro
3/11 - uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 15. 11. 2011 na byt č. 10, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 34,33 m2 (plocha pro nájem je 32,83 m2), v Riegrova ulici čp. 458, Hronov na dobu určitou do 30. 6. 2013, za nájemné Kč 45,-/m2/měs. – 6 pro
4/11 - uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 15. 11. 2011 na byt č. 13, 1+2, byt se sníženou kvalitou o celkové rozloze 87,32 m2 (plocha pro nájem je 71,32 m2), v Riegrově ulici čp. 596, Hronov na dobu určitou do 31. 8. 2012, za nájemné Kč 39,-/m2/měs. – 6 pro
5/11 - výpověď z nájmu části pozemku p.p.č. 415 v k.ú. Hronov o výměře 80 m2 - 6 pro
6/11 - záměr pronájmu nebytového prostoru restaurace na koupališti ve Velkém Dřevíči, o výměře 139,22 m2  na dobu určitou od 1. 6. 2012 do 31. 10. 2012, případně dle dohody se zájemcem dobu užívání smluvně upravit, s podmínkou složení pětiměsíčního nájemného předem ve výši Kč 22 500,- a tříměsíční zálohy na služby ve výši Kč 45 000,-- - 6 pro
7/11 - výpověď z nájmu bytu č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením, o celkové výměře 41,10 m2, v přízemí domu čp. 160 v Hostovského ulici, Hronov – 6 pro
8/11 - podání žádosti na získání dotace z evropských fondů „Program rozvoje venkova“, konkrétně na dotační titul – Opatření I.1.2 – Investice do lesů, dle varianty č. 1 prostřednictvím Ing. Tomáš Ruprich  - dotační a realitní kancelář,  Československé armády 954/7, Hradec Králové, IČ 40145018, DIČ CZ6607291878 – 6 pro
9/11 - složení hodnotící komise pro hodnocení nabídek k výzvě „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Hronov“ s evidenčním číslem VZ: 7202011008336
Složení hodnotící komise a náhradníků: 
         1. Hana Nedvědová          Mgr. Josef Thér
         2. JUDr.  Eva Vrzáčková   Mgr. Věra Řehůřková
         3. Ing. Jaroslav Vít             Ing. Ivana Stonjeková
         4. Ing. Karel Jára               Pavel Topolnickyj
         5. Ing. Lenka Vítová           František Holman
         6. Šárka Šimonová            Pavel Lelek
         7. Josef Keyzlar    Ing. Václav Soukup – 4 pro, 2 se zdrželi
10/11 - přijetí finančního daru Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov ve výši Kč 15.000,00, který bude použit na sociální účely obyvatel domova – 6 pro
11/11 - poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2012 ve výši Kč 5 000,-- organizaci JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko Náchod, ulice Na Hamrech, PSČ 547 01, IČO 48622095, zastoupený JUDr. Olgou Galovou s tím, že příspěvek bude použit výhradně na činnost hronovské družiny Hronovští grošáci při Svazu skautů a skautek ČR, kterou zastupuje paní Jana Kittová, Českých bratří 181, Hronov – 6 pro

Rada města neschvaluje:
12/11 - prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 61,59 m2 (plocha pro nájem je 50,74 m2), v Jungmannově ulici čp. 107, Hronov – 6 pro
 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
13/11 - záměr prodeje části pozemku p.p.č. 717/1 o výměře 5330 m2 v k.ú. Velký Dřevíč – 6 pro

Rada města revokuje:
14/11 - své usnesení č. 9/2012 ze dne 26.4.2012, bod 2/9 – 6 pro

Rada města bere na vědomí:
15/11 - informace ohledně možností výstavby nového chodníku v Husově ulici – 6 pro
16/11 - informace ohledně obnovy studánky ve Velkém Dřevíči – 6 pro
17/11 - informaci o rešení stížnosti na provoz diskotéky ve vinárně Radnice – 6 pro
18/11 - kontrolu plnění usnesení RM č. 5, 6/2012 – 6 pro
19/11 - kontrolu nesplněných bodů z plnění usnesení rady za rok 2011 – 6 pro
20/11 - zrušení výběrového řízení na vedoucího odboru „Městská knihovna Egona Hostovského, Městského úřadu v Hronově“ vyhlášeného dne 1.3.2012 a vyhlášení nového výběrového řízení na tuto pozici – 6 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 25. 05. 2012