živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 10/2021

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 26. 5. 2021

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/10/128/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 13, velikost 1+0, byt s kvalitou standard o celkové podlahové ploše 30,61 m² (plocha pro nájem 29,11 m²), v ulici Riegrova 458, Hronov na dobu určitou do 31. 5. 2022 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 55,50 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení 233 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
2/10/129/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 12, velikost 1+2, byt s kvalitou standard o celkové podlahové ploše 53,05 m² (plocha pro nájem 51,05 m²), v ulici Riegrova 458, Hronov na dobu určitou do 31. 5. 2022 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 50 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení 232 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
3/10/130/1 - prominutí nájemného za měsíc květen 2021 za byt č. 402 v DPS Kalinův dům, Na Drahách 924, Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/10/131/1 - poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč panu Davidu Novotnému, Kostelecká 1829, 547 01 Náchod, IČO 66302129, která je určena na pokrytí nákladů spojených s pořádáním Adventního koncertu v Jiráskově divadle v Hronově dne 03.12.2021.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/10/131/2 - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2021, číslo smlouvy 25/2021, s panem Davidem Novotným, Kostelecká 1829, 547 01 Náchod, IČO 66302129.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/10/133/1 - odpisy pohledávek za těmito dlužníky:
-    pohledávka ve výši 796 Kč za přečerpanou dovolenou v roce 2009,
-    pohledávka ve výši 985 Kč za přečerpanou dovolenou v roce 2013,
-    pohledávka ve výši 112 Kč za dluh na zdravotním pojištění vzniklý v roce 2014.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/10/135/1 - dodavatele akce "Hronov, ul. Palackého, rekonstrukce VO - 3. etapa", firmu Eltym Hronov spol. s.r.o., Husova 207, 549 31 Hronov s nabídkovou cenou 227 714,75 Kč bez DPH, 275 534,85 Kč s DPH.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/10/136/1 - dodavatele akce "Rekonstrukce místní komunikace Rokytník - u sokolovny" firmu REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov s nabídkovou cenou 1 136 050,40 Kč bez DPH, 1 374 620,98 Kč s DPH.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/10/137/1 - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a o právu provést stavbu „Metropolitní optická síť Hronov – etapa 2A“ s firmou Rtyně.net s.r.o., Hronovská 573, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, IČ 07643730.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/10/138/1 - rozpočtové opatření č. 04/2021/RM.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
11/10/139/1 - uzavření dodatku č. 4 se Statkem Stárkov s.r.o., Stárkov 102, 549 36 Stárkov, IČ 25266705, k nájemní smlouvě ze dne 11. 7. 2003 na pronájem pozemků za účelem zemědělské výroby.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/10/140/1 - uzavření dodatků ke smlouvám o zajištění služeb, které byly uzavřeny dne 19. 11. 2019 s DDM Domino Hronov, Komenského náměstí 8, 549 31 Hronov a Základní uměleckou školou Hronov, Komenského náměstí 8, 549 31 Hronov v rámci projektu „Přeshraniční mezigenerační integrace“. Projekt bude na základě uzavření těchto dodatků prodloužen do 31. 5. 2022.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
13/10/141/1 - ATELIER TSUNAMI s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod, IČ: 48151122 dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu nazvané "Rekonstrukce - stavební úpravy Jiráskova divadla Hronov - dokončení projektové dokumentace, autorský dozor" za nabídkovou cenu 762 300,00 Kč včetně DPH.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
14/10/143/1 - provozovatele služby SENIOR TAXI v Hronově společnost Doležalová Petra - Delta Taxi, Zbečník 361, Hronov, 549 31 s nabídkovou cenou 10 Kč bez DPH/1 km (12,1 Kč s DPH/1 km).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města doporučuje:  
15/10/132/1 - zastupitelstvu města schválit střednědobý výhled rozpočtu města Hronova na roky 2022-2024.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
16/10/134/1 - zastupitelstvu města pověřit starostu, aby požádal Národní památkový ústav v Jaroměři - Josefově o zpracování návrhu na prohlášení Sousoší (kříže) v Malé Čermné za kulturní památku.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
17/10/142/1 - zastupitelstvu města ke schválení záměr směny části pozemku z majetku města Hronova parc. č. 1608/1 o výměře cca 31 m2 v k. ú. Hronov z důvodu získání pozemku nutného k realizaci chodníku v rámci stavby „II/303 Velké Poříčí – Hronov“.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
18/10/144/1 - zastupitelstvu města schválit záměr prodeje částí pozemků – parcelní č. 1307 o výměře cca 200 m2, parcely č. 1329/1 o výměře cca 400 m2 v k. ú. Zbečník.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 08. 06. 2021