živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 10/2020

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 13. 5. 2020

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/10/126/1 - výsledek hodnocení a pořadí nabídek veřejné zakázky „Speciální třída a rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Hronov, Havlíčkova ulice, č.p. 656, I.NP – levá část II. etapa, I.PP (kanalizace, voda) IV. etapa“, zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadávaná dle Směrnice č. 04/2019, Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Hronov.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0
 
2/10/126/2 - přidělení veřejné zakázky „Speciální třída a rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Hronov, Havlíčkova ulice, č.p. 656, I.NP – levá část II. etapa, I.PP (kanalizace, voda) IV. etapa“, zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadávaná dle Směrnice č. 04/2019, Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Hronov, dodavateli DELTA Velké Poříčí s.r.o., Ke Koupališti 663, 549 32 Velké Poříčí, IČ 25283383 za nabídkovou cenu 2 231 619,93 Kč bez DPH (2 700 260,12 Kč vč. 21% DPH).
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0
 
3/10/128/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 313, 0+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 36,99 m² (plocha pro nájem 34,57 m²) v ulici Na Drahách 924, Hronov na dobu určitou od 01.06.2020 do 31.05.2021 s následným prodloužením nájmu za nájemné 40 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení 140 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/10/129/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3, 1.NP, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 46,00 m² (plocha pro nájem 43,25 m²), v ulici Hostovského 160, Hronov na dobu určitou od 1.6.2020 do 31.05.2021 za nájemné 50,00 Kč/m²/měsíc, nájem zařízení 55 Kč/měsíc a složení jistoty ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného před podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/10/130/1 - dodavatele na akci „Rozšíření a oprava kolumbária“ společnost DELTA s.r.o., Ke koupališti 663, 54932 Velké Poříčí, IČ:25283383 s nabídkovou cenou: 619 642,31 bez DPH (749 767,20 s DPH).
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0
 
6/10/131/2 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové výměře 33,60 m2 (plocha pro nájem 32,00 m2) v ulici Hostovského 36, Hronov na dobu určitou od 01.06.2020 do 31.05.2021 s následným prodloužením nájmu za nájemné 40 Kč/m2/měsíc a za nájem zařízení 403/Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/10/132/1 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 1,1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 50,05 m² (plocha pro nájem 45,57 m²) v ulici Divadelní 512, Hronov ke dni 31.05.2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/10/133/1 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 9,1+0, byt se standardním vybavením o celkové výměře 36,45 m² (plocha pro nájem 33,08 m²) v ulici Hostovského 36, Hronov ke dni 31.05.2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města doporučuje:
9/10/127/1 - zastupitelstvu města ke schválení uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci na akci „Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadiónu, Hronov“ se zpracovatelem ATELIEREM TSUNAMI s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod na navýšení ceny
o částku 92 800 Kč bez DPH z důvodů potřeby navýšení projektových prací.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města jmenuje:
10/10/134/1 - v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě konkursního řízení ze dne 5. 5. 2020 do funkce ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod Mgr. Petra Málka s účinností od 1. 7. 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města revokuje:
11/10/131/1 - usnesení č. 8/2020 ze dne 15.04.2020, bod č.8/107/1.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 27. 05. 2020