živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 10/2016

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 které se uskutečnilo dne 01.06.2016

Rada města schvaluje:
1/10/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Pavla Zimu, DiS. – 6 pro, 1 se zdržel
2/10/131/1 - nákup 10 ks publikací Dopisy z koncentračního tábora Sachsenhausen Oswalda Jillicha do Žacléře a Josefa Čapka do Prahy v ceně 130,00 Kč za 1 ks.
                   Hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0

3/10/131/2 - prodejní cenu publikace Dopisy z koncentračního tábora Sachsenhausen Oswalda Jillicha do Žacléře a Josefa Čapka do Prahy ve výši 159,00 Kč/1 ks vč. DPH.
                   Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

4/10/133/1 - Pravidla pro provoz separačního místa v areálu Technických služeb v Hronově.
                   Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

5/10/135/3 - poskytnutí dotace ve výši 2.000,00 Kč Laxus z.ú., Sadová 2107, 288 02 Nymburk, IČ 62695487, která je určena účelově na terénní programy – regionální část pro město Hronov v roce 2016. 
                   Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

6/10/135/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 26/2016 s Laxus z. ú., Sadová 2107, 288 02 Nymburk, IČ 62695487.
                   Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

7/10/139/1 - dodavatele zajištění činností pro realizaci projektu (VŘ, manažer projektu, ZVA vč. MZ) „Nakládání s tříděným odpadem města Hronov“ společnost DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 64826996, DIČ CZ64826996 za cenu 125 000,00 Kč bez DPH
(151 250,00 Kč vč. DPH)
                   Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
8/10/140/1 - Smlouvu o užívání veřejného prostranství za účelem konání Hronovské pouti 2016, s panem Janem Pazderou, bytem Máchova 539, Jaroměř, IČO 115 93 202. 
                    Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

9/10/142/1 - uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru 15.000,00 Kč Městu Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov.
                   Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

10/10/143/1 - výzvu k podání nabídky na podrobnou analýzu objektů zařazených do projektu EPC, organizaci, přípravu a vyhodnocení veřejné zakázky „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Hronov – II. etapa“. Výzva přílohou.
                    Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města doporučuje:
11/10/132/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 01/2016 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751.
                     Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

12/10/134/1 - zastupitelstvu ke schválení uzavření kupní smlouvy č. 4/OM/2016, na prodej pozemku p. č. 870/2 v k. ú. Rokytník o výměře 239 m2 s prodejní cenou 17.400 Kč.
                     Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

13/10/136/1 - zastupitelstvu schválit koupi pozemku p. č. 738 o výměře 940 m2 v k. ú. Velký Dřevíč za cenu 200.000 Kč.
                    Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

14/10/137/1 - zastupitelstvu města schválit sloučení příspěvkové organizace Mateřská škola Hronov – Velký Dřevíč, která vykonává činnost mateřské školy a školní jídelny, s příspěvkovou organizací Základní škola Hronov – Velký Dřevíč, okres Náchod, která vykonává činnost základní školy a školní družiny, s účinností od 1. 8. 2016.
                    Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

15/10/137/2 - zastupitelstvu města určit, že přejímající organizací je příspěvková organizace Mateřská škola Hronov – Velký Dřevíč, na kterou dnem 1. 8. 2016 přecházejí veškerý majetek, práva a závazky sloučením zanikající příspěvkové organizace Základní škola Hronov – Velký Dřevíč, okres Náchod.
                     Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

16/10/137/3 - zastupitelstvu města schválit s účinností od 1. 8. 2016 změnu názvu příspěvkové organizace Mateřská škola Hronov – Velký Dřevíč na Mateřská škola a Základní škola Hronov – Velký Dřevíč, příspěvková organizace. 
                     Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

17/10/121/1 - ZM schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 248 o výměře 12 m2 v k. ú. Malá Čermná.
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

18/10/138/1 - zastupitelstvu města pověřit starostku města Bc. Hanu Nedvědovou zastupováním města Hronova na řádné valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, se sídlem v Náchodě, ul. Kladská čp. 1521, která se uskuteční 23. 6. 2016. 
                     Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

19/10/138/2 - zastupitelstvu města schválit návrh programu a návrh usnesení řádné valné hromady akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., se sídlem v Náchodě, ul. Kladská č. p. 1521, která se uskuteční dne 23. 6. 2016. Pozvánka na valnou hromadu přílohou.
                     Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

20/10/141/1 – zastupitelstvu města vzít na vědomí Výroční zprávu MP za rok 2015.  
                    Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města nedoporučuje:
21/10/129/1 - ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na koupi pozemku p. č. 1182 o výměře 1736 m2 v k. ú. Hronov a koupi pozemku p. č. 1181 o výměře 1751 m2 v k. ú. Hronov a stavby č. p. 26 na pozemku p. č. 1181 v k. ú. Hronov za dohodnutou kupní cenu 3 500 000,00 Kč.
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města revokuje:
22/10/135/1 - bod 20/9/115/4 z usnesení RM č. 9/2016 ze dne 18. 5. 2016.
                     Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

23/10/135/2 - bod 20/9/115/5 z usnesení RM č. 9/2016 ze dne 18. 5. 2016. 
                     Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města bere na vědomí:
24/10/000 – informace o jednání s majiteli čp. 409 Na Chocholouši, program jednání ZM dne 15.6.2016, připomínky a podněty z diskuze

 

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 22. 06. 2016