živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 10/2014

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 23.4.2014

Rada města schvaluje:
1/10 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou – 6 pro, 1 se zdržel
2/10 - uzavření smlouvy o výpůjčce na objekt hasičské zbrojnice čp. 147 v Rokytníku, budova občanské vybavenosti, na pozemku p. č. 170 o výměře 350 m2, zapsaná v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Rokytník Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, katastrální pracoviště v Náchodě se Sborem dobrovolných hasičů Rokytník,
IČ: 62731025 zastoupený starostkou Jitkou Slezákovou, trvale bytem Rokytník 112 na dobu neurčitou od 1. 5. 2014. Smlouva přílohou – 7 pro
3/10 - přidělení bytu č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 50,80 m2, (plocha pro nájem 46,33 m2), v Nerudově ul. čp. 314, Hronov, za nájemné Kč 49,50/m2/měs, na dobu určitou od 1. 5. 2014 do 31. 7. 2014 – 7 pro
4/10 - uzavření dohody o finančním vyrovnání za zhodnocení  bytu č. 7, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 87,91 m2 v ulici Nerudova 402, Hronov ve výši Kč 60 000,-  – 7 pro
5/10 - vyhlášení veřejného výběru na byt č. 7, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 87,91 m2 v ulici Nerudova 402, Hronov, regulované nájemné činí Kč 22,18/m2/měs. – 7 pro
6/10 - záměr opravy dvou křížků ve Zbečníku v předpokládané ceně cca Kč 400 tisíc – 7 pro
7/10 - přidělení zakázky na projektové práce „Stavební úpravy 4.NP č.p. 8, ZUŠ Hronov“ firmě Atelier Tsunami s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod, IČ: 48151122 za nabídkovou cenu Kč 114 345,- vč. DPH (Kč 94 500,- bez DPH) – 7 pro
8/10 - uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č. OS201420000586 a její dodatek č. 1 se společností  EKOKOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ 25134701. Smlouva a dodatek přílohou – 7 pro
9/10 - záměr nájmu pozemku p.č. 1496 o výměře 5117 m2 v k.ú. Hronov k zajištění přístupu a k udržování pozemku sečením, za výchozí cenu nájemného ve výši Kč 1500,--/rok podle pravidel obálkové metody – 7 pro
10/10 - uzavření „Smlouvy o centralizovaném zadávání“ mezi městem Hronovem a příspěvkovými organizacemi města Hronova v souvislosti s podáním centrální poptávky po plynu v rámci sdružených služeb dodávky na Českomoravské komoditní burze Kladno (smlouva přílohou) – 7 pro
11/10 - žádost SDH Velký Dřevíč na zapůjčení areálu koupaliště ve Velkém Dřevíči na pořádání akcí: Čarodějnický rej 30. 4. 2014 od 18,00 do 6,00 hod.; 8. ročník „Dřevíčské lávky“ a večerní taneční zábavu 21. 6. 2014 od 12,00 do 1,30 hod.; Dětský den 22. 6. 2014 od 14,00 do 18,00 hod.; Řezňa fest 13. 9. 2014 od 16,00 do 1,30 hod. – 7 pro

Rada města neschvaluje:
12/10 - poskytnutí příspěvku obci Borovnice na obnovu dřevěného větrného mlýna – 7 pro

Rada města revokuje:
13/10 - bod č. 8/8 z usnesení č. 8/2014 ze dne 17. 3. 2014 – 7 pro

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
14/10 - záměr prodeje pozemku p. č. 1496 o výměře 5117 m2 v k. ú. Hronov – 7 pro
15/10 - záměr prodeje pozemku p. č. 1084/54 o výměře 462 m2 v k. ú. Hronov – 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
16/10 - poskytnutí finančních prostředků ve výši Kč 100 000,-- od firmy Wikov MGI a. s. HC Wikov Hronov, o. s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, zastoupeného panem Jindřichem Šťavíkem, prezidentem HC Wikov Hronov o. s. Finanční prostředky musí být použity na úhradu nákladů spojených s činností mládežnických družstev v roce 2014 – 7 pro

Rada města vydává:
17/10 - rozhodnutí, kterým na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o době a ochraně nočního klidu (dále jen „vyhláška“), § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a § 101 odst. 2 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje výjimku z doby nočního klidu při pořádání Čarodějnického reje v areálu koupaliště ve Velkém Dřevíči dne 30. dubna 2014, kterou dobu nočního klidu nevymezuje – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
18/10 - informace o postupu prací na zajištění statických poruch přístavby budovy č. p. 5, nám. Čs. armády, Hronov – 7 pro
19/10 - kontrolu plnění usnesení RM č. 5, 6, 7/2014 – 7 pro

Rada města ukládá:
20/10 - odboru tajemníka připravit s firmou RenoArt smlouvu na opravu dvou křížků ve Zbečníku v tomto rozsahu: demontáž, čištění, zpevnění, rekonstrukce poškozených nebo chybějících prvků, konzervace a dokumentace křížů a oplocení – 7 pro


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 29. 04. 2014