živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 10/2013

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronov, které se uskutečnilo dne 29. května 2013

Rada města schvaluje:
1/10 – ověřovatele zápisu pana Antonína Hurdálka – 6 pro, 1 se zdržel
2/10 – uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 3. 12. 2012 na byt č. 6, 1+1, byt se sníženou kvalitou o velikosti 68,32 m2, (plocha pro nájem 56,92 m2), v ulici Jungmannova čp. 107, Hronov, s nájemným Kč 39,--/m2/měs., na dobu určitou do 31. 8. 2013 – 7 pro
3/10 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 214, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové velikosti 41,89 m2 (plocha pro nájem 37,02 m2) v DPS Kalinův dům, Na Drahách 924, Hronov za nájemné Kč 25,00/m2/měs., na dobu neurčitou od 1. 6. 2013 – 7 pro
4/10 - uzavření dodatku č. 1 k  nájemní smlouvě  ze dne 29. 3. 2004 se Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Hronov, Knáhlova 483, IČ 62731335, kterým se mění  nájemné na 17638,-- Kč/rok za část pozemku p.č. 1204/1 a pozemku 1204/2 o celkové výměře 8819 m2 v k.ú. Hronov – 7 pro
5/10 - uzavření dodatku č. 1 k  nájemní smlouvě  ze dne 15. 3. 2000 se Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Hronov, Knáhlova 483, IČ 62731335, kterým se mění  nájemné na 19448,-- Kč/rok za částí pozemků p. č. 1084/1, 1084/5, 1084/33  o  celkové výměře 9724 m2   v k.ú. Hronov – 7 pro
6/10 - ukončení nájemní smlouvy na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 35,73 m2 (plocha pro nájem je 34,73 m2), v Riegrově ulici čp. 458, Hronov k 31. 5. 2013 – 7 pro
7/10 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 4. 12. 2000 s firmou RONY ELEKTRONIK s.r.o., Zbečník 149, 549 31 Hronov, IČ 47470640, zastoupenou jednatelem Ing. Romanem Dostálem, nar. 3. 7. 1960, bytem Končínská 1111, 549 41 Červený Kostelec, kterým se mění nájemné na 4400,-- Kč/rok za část pozemku p. č. 31/1 o výměře 220 m2  v  k. ú. Zbečník – 7 pro
8/10 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 17/OM/10 ze dne 30. 6. 2010,   kterým  se  mění  nájemné na 314,-- Kč/rok za část pozemku  p. č. 415 o výměře 157 m2  v k. ú. Hronov – 7 pro
9/10 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 3. 4. 2002,   kterým  se  mění  nájemné na 204,-- Kč/rok za část pozemku p. č. 1615 o výměře 102 m2  v k. ú. Hronov – 7 pro
10/10 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 10. 2. 1994, kterým  se  mění  nájemné na 200,-- Kč/rok za část pozemku p. č. 1466 o výměře 10 m2  v k. ú. Hronov – 7 pro
11/10 - Sbor dobrovolných hasičů se sídlem ve Velkém Dřevíči, IČ: 627 730 991, nájemcem nebytového prostoru v objektu restaurace ve Velkém Dřevíči, o výměře 139,22 m2, na dobu určitou od 1. 6. 2012 do 31. 10. 2013 s podmínkou složení pětiměsíčního nájemného předem ve výši Kč 22 500,- a tříměsíční zálohy na služby ve výši Kč 45 000,-- - 7pro
12/10 - pro provedení přezkoumání hospodaření města Hronov za rok 2013 Krajský úřad Královéhradeckého kraje – 7 pro
13/10 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 5000,- Sboru dobrovolných hasičů Velký Dřevíč, zastoupený panem Martinem Křičkou, na pořádání Dřevíčské lávky a Dětského dne ve Velkém Dřevíči ve dnech 22. – 23. 6. 2013 – 7 pro
14/10 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 5000,- pro pořadatele Dne nezávislosti dne 29. 6. 2013 v Parku A. Jiráska v Hronově, zastoupené panem Tomášem Buriánkem, koordinátorem projektu – 7 pro
15/10 - zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod, z 25 na 50 dětí s účinností od 01.09.2013 a  podání žádosti o provedení této změny v rejstříku škol a školských zařízení – 7 pro

Rada města neschvaluje:
16/10 - žádost ohledně přidělení bytu č. 6, 1+1, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 62,80 m2 (plocha pro nájem 52,30 m2), Riegrova ulice čp. 596, Hronov – 7 pro
17/10 - výměnu bytu z  č. 13, 1+2, byt se standardním vybavením o velikosti 87,32 m2 ve 3. podlaží domu v Riegrově ulici čp. 596, Hronov za byt č. 11, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové rozloze 50,11 m2 (plocha pro nájem 41,11 m2), ulice Riegrova 596, Hronov – 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
18/10 - Žádosti o bezúplatný převod pozemků ve znění:
 Žádáme Vás o bezúplatný převod pozemků (darování) p. č. 682/15 o výměře 15 m² (ostatní plocha – ostatní komunikace), p. č. 682/16 o výměře 127 m² (ostatní plocha – ostatní komunikace) v k. ú. Velký Dřevíč a obci Hronov, okr. Náchod, oddělených z pozemku p.č. 682/1 (ostatní plocha – silnice, o původní výměře 22 197 m²) GP č. 331-467/2009 pro rozdělení pozemku ze dne 11.1.2010 (není dosud zapsán v katastru nemovitostí) a pozemku p. č. 682/18 o výměře 400 m² (ostatní plocha – ostatní komunikace) v k. ú. Velký Dřevíč a obci Hronov, okr. Náchod, odděleného z pozemku
p.č. 682/1 (ostatní plocha – silnice, o původní výměře 22 187 m²) GP č. 351-23/2013 pro rozdělení pozemku ze dne 13.2.2013 (není dosud zapsán v katastru nemovitostí) z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 do vlastnictví Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680. Jedná se o pozemky pod chodníky v obci – 7 pro
19/10 - bezúplatný převod (přijetí daru) pozemků p. č. 682/15 o výměře 15 m² (ostatní plocha – ostatní komunikace), p. č. 682/16 o výměře 127 m² (ostatní plocha – ostatní komunikace) v k. ú. Velký Dřevíč a obci Hronov, okr. Náchod, oddělených z pozemku p.č. 682/1 (ostatní plocha – silnice, o původní výměře 22 197 m²) GP č. 331-467/2009 pro rozdělení pozemku ze dne 11.1.2010 (není dosud zapsán v katastru nemovitostí) a pozemku p. č. 682/18 o výměře 400 m² (ostatní plocha – ostatní komunikace) v k. ú. Velký Dřevíč a obci Hronov, okr. Náchod, odděleného z pozemku p.č. 682/1 (ostatní plocha – silnice, o původní výměře 22 187 m²) GP č. 351-23/2013 pro rozdělení pozemku ze dne 13.2.2013 (není dosud zapsán v katastru nemovitostí) z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 do vlastnictví Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 a zároveň souhlasí s uzavřením darovací smlouvy. Jedná se o pozemky pod chodníky v obci – 7 pro
20/10 - uzavření kupní smlouvy č. 11/OM/13  na část pozemku p. p. č. 202 (podle GP pozemek 202/2 o výměře 12 m2) v k. ú. Rokytník s Městem Hronovem, náměstí Čs. armády 5, 549 31 (kupující) za prodejní cenu ve výši Kč 840,--. Kupní smlouva přílohou – 7 pro
21/10 - při projednávání závěrečného účtu Města Hronova za rok 2012 tato usnesení:
 1. ZM schvaluje závěrečný účet města Hronova spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
 2. ZM schvaluje výsledek hospodářské činnosti města Hronova za rok 2012, kterým je zisk po zdanění ve výši Kč 306.083,84.  Zisk bude převeden na účet 432 – Nerozdělený zisk z minulých let
 3. ZM schvaluje hospodářský výsledek ZUŠ Hronov, která vykázala zisk Kč 9.074,89. Zisk bude převeden do rezervního fondu školy
 4. ZM schvaluje hospodářský výsledek DDM Domina Hronov, kterým je zisk ve výši Kč 30.850,38. Zisk bude vypořádán takto: 80 %, tj. Kč 8.769,77 bude převedeno do fondu odměn a 20 %, tj. Kč 2.192,44 bude převedeno do rezervního fondu.
 5. ZM schvaluje hospodářský výsledek DO ve stáří Justynka Hronov, který vykázal zisk Kč 145.139,16. Zisk bude převeden do rezervního fondu a použit na úhradu užívání programu Cygnus, dále na stavební úpravy v místnosti koupelna – stará budova (III. patro), na úhradu drobných oprav v domově (prádelna – elektro, topení) a úpravu vstupních dveří do WC pro handicapované
 6. ZM schvaluje hospodářský výsledek Kulturního a informačního středisko Hronov, které vykázalo zisk ve výši 1.250,08. Zisk bude převeden do rezervního fondu
 7. ZM schvaluje hospodářský výsledek Mateřské školy Hronov -  Velký Dřevíč ve výši Kč 0,00
 8. ZM schvaluje hospodářský výsledek Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520, která skončila hospodaření v roce 2012 ziskem ve výši Kč 187.308,52. Zisk bude převeden do rezervního fondu
 9. ZM schvaluje hospodářský výsledek Základní školy a Mateřská školy Hronov, okres Náchod, kterým je ztráta ve výši Kč 108.038,24. Ztráta bude vypořádána použitím rezervního fondu školy
 10. ZM schvaluje hospodářský výsledek Základní školy Hronov - Velký Dřevíč, okres Náchod, kterým je  zisk Kč 59.725,53. Zisk bude převeden do rezervního fondu a využít k obnově tělocvičného náčiní a školního nábytku – 7 pro
22/10 - navýšení příspěvku o Kč 5.500,-- pro Hospic Anežky České Červený Kostelec v roce 2013 (celková výše příspěvku z rozpočtu města Hronova pro rok 2013 bude Kč 10 500,--) – 7 pro

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
23/10 - záměr prodeje části pozemku p. p. č. 273/8 o výměře cca 270 m2 v k. ú. Hronov – 6 pro, 1 se zdržel

Rada města revokuje:
24/10 - bod č. 3/6 usnesení č. 6/2013 ze dne 27. 3. 2013 – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
25/10 - informaci o výpovědi nájemní smlouvy ze dne 20. 3. 1992, na pozemek  p. p. č. 1091 v k.ú. Žabokrky. Nájem bude ukončen ke dni 31. 8. 2013 – 7 pro
26/10 - informaci ke kanalizačním stokám I až X ve Velkém Dřevíči – 7 pro
27/10 – vyčíslení nájmu ledové plochy za sezonu 2012/2013
28/10 – informaci o požáru bytu v domě čp. 596 v Riegrově ulici

Rada města ukládá:
29/10 – vedoucímu odboru SRZ vypracovat swot analýzu, ze které vyplyne, jaké přínosy a hrozby by pro město znamenalo předání pronájmu ledů hokejovému klubu

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 05. 06. 2013