živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 10/2012

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 2. května 2012

Rada města schvaluje:
1/10 – ověřovatele zápisu pana Antonína Hurdálka – 6 pro, 1 se zdržel
2/10 - uzavření nájemní smlouvy č. 3/OM/12 na část pozemku p.p.č. 1466  v k.ú. Hronov o výměře 150 m2 – 7 pro
3/10 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15,  1+0, byt se standardním vybavením o celkové velikosti. 38,02 m2 (plocha pro nájem 34,76 m2) v  DPS Hedvábnice, Hronov, Hostovského 36, Hronov, za nájemné Kč 15,81/m2/měs.,  na dobu neurčitou  od 1.5.2012 – 7 pro
4/10 - ukončení nájemní smlouvy na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 50,80m2 (plocha pro nájem 46,33 m2), v Nerudově ulici čp. 314, Hronov k 30. 4. 2012 – 7 pro
5/10 - uzavření nájemní smlouvy s tříměsíční dobou platnosti od 1. 6. 2012 do 30. 9. 2012 na byt č. 14, 1+0, byt se sníženou kvalitou o velikosti 54,43 m2  (plocha pro nájem 45,63 m2), v ulici Jungmannova čp. 107, Hronov, za nájemné Kč 39,--/m2/měs. –  7 pro
6/10 - uzavření nájemní smlouvy s tříměsíční dobou platnosti od 1. 6. 2012 do 30. 9. 2012 na byt č. 2, byt se sníženou kvalitou o velikosti 41,73 m2  (plocha pro nájem 31,37 m2), v ulici Jungmannova čp. 107, Hronov, za nájemné Kč 39,--/m2/měs. bez povinnosti složení kauce – 7 pro
7/10 - uzavření „Dohody č. 4/OM/12  o ukončení nájemní smlouvy“ na nájem části pozemku p.p.č. 1175/1  v k.ú. Hronov   ke dni 31.5.2012 – 7 pro
8/10 - záměr nájmu pozemku p.p.č. 1175/1 o výměře 64 m2  v k.ú. Hronov k využití jako zahrady za cenu nájmu Kč 64,--/rok – 7 pro
9/10 - pro účely přeúčtování jiným obcím částky neinvestičních výdajů na 1 žáka pro rok 2012, a to pro  žáky plnící povinnou školní docházku v Základní škole a Mateřské škole  Hronov, okres Náchod na 1. stupni (1 - 5. ročník) ve výši    Kč 7.326,00 na jednoho žáka a rok, na 2. stupni (6. - 9. ročník) ve výši Kč 7.090,00 na jednoho žáka a rok a pro žáky plnící povinnou školní docházku v Základní škole Hronov - Velký Dřevíč, okres Náchod, ve výši Kč 12.380,00 na jednoho žáka a rok – 7 pro
10/10 - ceník na využití Wikov arény od května do září 2012 dle návrhu odboru sportovní a rekreační zařízení (viz příloha) – 7 pro
11/10 - cenu za ubytování v hotelu Radnice pro rok 2012 ve výši Kč 250,-- včetně DPH /osoba /noc a pedagogický dozor do 15- ti osob 1 osoba zdarma a při pedagogickém dozoru nad 15 osob 2 osoby po dobu celého pobytu zdarma (platí pro ubytování většího počtu dětí při sportovním soustředění) – 7 pro
12/10 - otevření hotelu Radnice pro rok 2012 při akcích, které jsou pořádané městem nebo město je spolupořadatelem, a to při: sportovních hrách Rubena, hokejbalovém soustředění mládeže z hokejbalového svazu  Pardubického a Královéhradeckého kraje a divadelním festivalu Jiráskův Hronov – 7 pro
13/10 - přípravu projektové žádosti na rekonstrukci zimního stadionu do Operačního programu přeshraniční spolupráce CZ – PL 2007 – 2013, prioritní osa II: Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu, Oblast podpory 2.3: Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání – 7 pro

Rada města neschvaluje:
14/10 - snížení nájemného Střední hotelové škole hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o., Čapkova 193 – 7 pro

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
15/10 - záměr  prodeje pozemku p.p.č. 75/9 o výměře 622 m2 v k.ú. Velký Dřevíč –   7 pro
16/10 - přijetí daru - části pozemku p.p.č. 1471 o výměře cca 72 m2  a  pozemku p.p.č. 1472  o výměře  cca 290 m2  v k.ú. Hronov – 7 pro

Rada města jmenuje:
17/10 - ředitele školských zařízení zřizované městem Hronovem v souladu se zákonem č.472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2001 Sb. 
              Základní škola Hronov - Velký Dřevíč, okres Náchod - Mgr. Alenu Bartoňovou od 1. srpna 2012 do 31. července 2018,
              Mateřská škola Hronov - Velký Dřevíč - Věru Křičkovou od 1. srpna 2012 do 31. července 2018,
              Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod - Mgr. Věru Řehůřkovou od 1. srpna 2013 do 31. července 2019,
              Dům dětí a mládeže Domino Hronov - Bc. Jaroslava Škopa od 1. srpna 2012 do 31. července 2018,
              Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520 - Mgr. Moniku Vaňátovou od 1. srpna 2013 do 31. července 2019,
              Základní umělecká škola Hronov - Josefa Vlacha od 1. srpna 2012 do 31. července 2018 – 4 pro, 2 proti, 1 se zdržel

Rada města bere na vědomí:
18/10 - informaci o možnosti zvýšení nájemného v městských bytech – 7 pro
19/10 - vyhlášení veřejného výběru na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 50,80 m2 (plocha pro nájem 46,33 m2), v Nerudově ulici čp. 314, Hronov za základní nájemné Kč 45,--/m2/měs. – 7 pro
20/10 – informace o výtěžku z loterijních a sázkových her; o havárii v restauraci na koupališti ve Velkém Dřevíči; o návrhu úprav ve Dvorské ulici pro parkování

Rada města ukládá:
21/10 - OM oslovit nájemníky v Divadelní 512 a Hostovského 36, zda by přistoupili na zvýšení nájemného, které by bylo využito na požadovanou výměnu oken – 7 pro
22/10 - OM doplnit k žádosti (koupě pozemku v Malé Čermné) souhlasy majitelů okolních pozemků s prodejem – 7 pro
23/10 - OM předložit komplexní návrh řešení pozemků p. p. č. 75/9 a 75/7ve Velkém Dřevíči (směna, prodej, přístup) – 7 pro
24/10 - odboru tajemníka prověřit možnost umístění dvou laviček do svahu před hronovským hřbitovem - 7 pro

 

 

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 14. 05. 2012