živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 10/2010

z  jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 10. května 2010 od 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Rada města schvaluje:
1/10 – ověřovatelku zápisu PharmDr. Janu Třešňákovou – 5 pro, 1 se zdržel
2/10 - výsledek hodnocení veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění na dodavatele služeb v rámci projektu ,,Zateplení budov v majetku města Hronova“ dle výzvy k podání nabídky ze dne 13. dubna 2010 – 6 pro
3/10 - uzavření dodatku č.1 k mandátní smlouvě č. 01/OM-Rei/2008 (mandanta) a č. 8039/I (mandatáře) v rámci projektu ,,Zateplení budov v majetku města Hronova“ s f. Dabona s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 64826996, DIČ CZ64826996, kterým se právně ošetří úprava předmětu plnění smlouvy – vícepráce a méněpráce a ceny za služby. Celková cena za služby se sníží na 3 505 000,-- Kč bez DPH (4 206 000,-- Kč vč. DPH 20%). Ostatní ustanovení mandátní smlouvy zůstávají v platnosti – 6 pro
4/10 - záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 415  v k.ú. Hronov o výměře 157 m2 za účelem zřízení zahrádky s cenou pronájmu Kč 1,--/m2/rok, celkem Kč 157,--/rok – 6 pro
5/10 - zrušení posledních dvou veřejných telefonních stanic v soukromých domech na Studýnkách a v Malé Čermné – 6 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu:
6/10 – schválit záměr prodeje části pozemku p.p.č. 754/1 o výměře cca 192 m2 v k.ú. Hronov jako možnost rozšíření zahrádky, s cenou prodeje 30,- Kč/m2. GP hradí kupující – 6 pro
7/10 - schválit záměr  koupě pozemku p.p.č. 139/1 v k.ú. Velký Dřevíč od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Raisova 2055, 547 01 Náchod - 6 pro
8/10 - schválit záměr  převodu pozemku st.p.č. 371 v k.ú. Velký Dřevíč od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Nuselská 236/39, 140 00 Praha – 6 pro
9/10 - schválit záměr prodeje  pozemku p.p.č. 50/2  a pozemku p.p.č. 56/4 v k.ú. Malá Čermná o výměře 4267 m2, s podmínkou, že kupující zajistí postavení nejméně 2 domů, s hrubou stavbou včetně střechy do 5 let od podepsání kupní smlouvy, cena prodeje bude určená znalcem – 6 pro
11/10 - schválit uzavření smlouvy č. „IE – 12 – 2001229 – Hronov - ul. Jiřího z Poděbrad, II. etapa, o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425 (oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný). Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí Kč 13000,-- + 20 % DPH. Obsahem věcného břemene je zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy k dotčeným nemovitostem p.p.č. 1638/1, 1648/1 a 1648/2 a to k jejich částem vymezeným v Geometrickém plánu č. 1090-3693/2007 ze dne 11.6.2008 – 6 pro
12/10 - schválit prodej nemovitostí bytového domu čp. 107 vč. pozemku st.p.č. 1128 o výměře 478 m² a dřevníků vč. pozemku st.p.č. 1126/1 o výměře 136 m², vše v k.ú. Hronov, Jungmannova ul. p. Jakubovi Hojnému, za kupní cenu Kč 2 900 000,- - 6 pro
13/10 - schválit směnu pozemku p.p.č. 1596/2 o výměře 11 m2 (původně část p.p.č. 1596) z majetku města Hronova, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov za pozemek p.p.č. 70/2 o výměře 15 m2 (původně část p.p.č. 70)  z majetku Vlastimila a Zdeňky Strašilových, dle GP č. 1137-70/2010 ze dne 2.4.2010. Strašilovi uhradí polovinu nákladů na GP a polovinu správního poplatku na vklad do katastru nemovitostí – 6 pro
14/10 -  schválit závěrečný účet města Hronova spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad - 6 pro   
15/10 - schválit výsledek hospodářské činnosti města Hronova za rok 2009, kterým je ztráta ve výši Kč 370.038,57. Ztráta bude vypořádána použitím účtu 432 - Nerozdělený   zisk, neuhrazená ztráta minulých let - 6 pro
16/10 - schválit hospodářský výsledek ZUŠ Hronov za rok 2009, kterým je zisk Kč 11.525,00.  Zisk bude převeden do rezervního fondu školy - 6 pro
17/10 -  schválit výsledek hospodaření DDM Domino Hronov za rok 2009, kterým je zisk ve výši Kč 894,00. Tento zisk bude převeden do rezervního fondu - 6 pro
18/10 - schválit výsledek hospodaření DO Justynka Hronov za rok 2009, kterým je zisk Kč 68.600,35. Částka bude převedena do rezervního fondu a použita na úhradu nákupu a ušití záclon do nové budovy Justynky č. 2, na opravu prádelny (rozšíření) a vybudování sprchového koutu pro zaměstnance - 6 pro
19/10 - schválit výsledek hospodaření KIS Hronov za rok 2009, kterým je zisk ve výši Kč 3.554,87 s tím, že částka bude převedena do rezervního fondu a využita v roce 2010 na drobné opravy v Jiráskově divadle - 6 pro
20/10 - schválit výsledek hospodaření MŠ Hronov - Velký Dřevíč za rok 2009, kterým je zisk ve výši Kč 45.362,34. Částka bude převedena do rezervního fondu a použita na zakoupení dětského nábytku, lehátek a obložení stěn ve třídách - 6 pro
21/10 - schválit výsledek hospodaření MŠ Hronov, Havlíčkova 520, za rok 2009, kterým je zisk ve výši Kč 116.560,00. Částka bude převedena do rezervního fondu a použita na nákup myčky (Kč 68.000,00) a na zhotovení nového nábytku v budově 656 (Kč 48.560,00) - 6 pro
22/10 - schválit výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Hronov, okres Náchod za rok 2009, kterým je zisk ve výši Kč 266,30 s tím, že bude převeden do rezervního fondu školy - 6 pro
23/10 - schválit výsledek hospodaření ZŠ Hronov - Velký Dřevíč, okres Náchod za rok 2009, kterým je ztráta Kč 5.215,00. Ztráta bude uhrazena částečně  z rezervního fondu (zůstatek rezervního fondu k 31.12.2009 je Kč 1.480,00) a zbytek ztráty bude hrazen ze zlepšeného  hospodářského  výsledku v následujících max. 3 letech - 6 pro       

Rada města nesouhlasí:
24/10 - s umístěním světelné reklamy restaurace Radnice  na  budově čp.5, nám. Čs. armády, Hronov - umístění mezi 1. a 2. sloupem (plocha nad sloupy)  - 6 pro

Rada města neschvaluje:
25/10 - snížení nájemného panu Miroslavu Adamci, byt č. 12, 1+0, byt se sníženou kvalitou o velikost 31,85 m2 s regulovaným nájemným Kč 38,90/m2 – 6 pro

Rada města ukládá:
26/10 - OM oslovit manžele Strašilovy s návrhem, aby si požádali o zřízení VB na pozemek sloužící jako vjezd ke garáži (pozemky vedle Justynky) – 6 pro
27/10 - OM svolat schůzku ohledně prodeje pozemku p.p.č. 1084/3 s manžely Štěpánkovými a MUDr. Miholou – 6 pro
28/10 - OM navrhnout a realizovat doplnění dopravního značení ve Velkém Dřevíči Na Louce tak, aby do této lokality mohla vozidla pouze vjíždět, nikoliv projíždět – 6 pro

Rada města bere na vědomí:
29/10 – obsah bodu Diskuse – 6 pro

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 16. 05. 2010