živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 1/2020

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 15. 1. 2020

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
Rada města schvaluje:   
1/1/2/1 - poskytnutí slevy za ubytování HC Vimperk ve dnech 27. - 28.12.2019 v hotelu Radnice ve výši 50 % z běžné ceny, tj. 175 Kč za osobu a noc.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
2/1/3/1 - uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NP/13/01 uzavřenou mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČO 71196994, a paní Michaelou Ječmínkovou.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Zdrželo se: 0
 
3/1/3/2 - uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NP/13/01 mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČO 71196994, a paní Zdeňkou Lantovou.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Zdrželo se: 0
 
4/1/3/3 - uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NP/13/01 uzavřenou mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČO 71196994, a paní Ivanou Šimkovou.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Zdrželo se: 0
 
5/1/3/4 - uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NP/13/01 uzavřenou mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČO 71196994, a paní Pavlínou Thérovou.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Zdrželo se: 0
 
6/1/3/5 -     uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NP/13/01 uzavřenou mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČO 71196994, a paní Milenou Zimovou.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Zdrželo se: 0
 
7/1/7/1 - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sít, o právu provést stavbu „OPTICKÁ SÍŤ rudolf-net.cz VELKÉ POŘÍČÍ – HRONOV – II/303“ s Ing. Ladislavem Rudolfem, Bukovice 5, 549 54 Police nad Metují, IČ: 72807121.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
8/1/10/1 - uzavření nájemní smlouvy č. 2/OM/2020 na část pozemku parc. č. 415 o výměře 21,1 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
9/1/11/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 104, 0+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 50,25 m² (plocha pro nájem 41,10 m²) v ulici Na Drahách 924, Hronov, na dobu neurčitou od 01.02.2020 za nájemné 30 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
10/1/13/1 - převod části nájemného vlastníku bytové jednotky č. 61/3, Žabokrky 61, 549 31 Hronov ve výši 204 006 Kč
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
11/1/13/2 - převod části nájemného vlastníku bytové jednotky č. 61/6, Žabokrky 61, 549 31 Hronov ve výši 62 961 Kč
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
12/1/13/3 - převod části nájemného vlastníku bytové jednotky č. 61/7, Žabokrky 61, 549 31 Hronov ve výši 63 616 Kč
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
13/1/13/4 - převod části nájemného vlastníku bytové jednotky č. 62/5, Žabokrky 61, 549 31 Hronov ve výši 168 400 Kč
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
14/1/13/5 - převod části nájemného vlastníku bytové jednotky č. 62/7, Žabokrky 61, 549 31 Hronov ve výši 160 800 Kč
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
15/1/14/1 - uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem projektové dokumentace na akci: „Stavební úpravy domu č.p. 924 – Kalinův dům, Hronov“ s Ing. Janou Podstatovou, projekční kancelář JANA, 549 62 Suchý důl ve výši 129.000 Kč (neplátce DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
16/1/15/1 - uzavření dodatku č. 1 k smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci na akci: „Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu, Hronov – projektová dokumentace pro územní rozhodnutí“ zpracovatele ATELIR TSUNAMI s.r.o., Palachova 1742, 54701 Náchod na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace ze dne 10.1.2020 na den 26.02.2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
17/1/17/1 - uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 25.01.2016 na byt č. 3, 1+2, byt se standardním vybavením o celkové výměře 78,01 m² (plocha pro nájem 76,69 m²), v ulici Nerudova 402, Hronov na dobu určitou do 31.01.2021 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 50 Kč/m²/měsíc.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
18/1/19/1 - uzavřít smlouvu o poskytování právních služeb pro město Hronov s firmou KVB advokátní kancelář s.r.o., Teplého 2786, Pardubice.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města doporučuje:
19/1/4/1 - zastupitelstvu města stanovit ode dne přijetí tohoto usnesení odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 1.320,00 Kč měsíčně. V případě náhradníka bude odměna poskytována ode dne získání mandátu člena zastupitelstva.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
20/1/4/2 - zastupitelstvu města stanovit ode dne přijetí tohoto usnesení odměny za výkon funkce neuvolněného místostarosty, člena rady a předsedy výboru zastupitelstva v následujících částkách:
1) Neuvolněný místostarosta                                        15.000,00 Kč měsíčně,
2) Člen rady                                                                        4.900,00 Kč měsíčně,
3) Předseda výboru, není-li zároveň členem rady        3.500,00 Kč měsíčně.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce, bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
21/1/5/1 - zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 900.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je poskytována účelově na uzavřené bruslení družstev HC Wikov Hronov z.s. na zimním stadionu v Hronově v období 01.01.2020 – 31.12.2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
22/1/5/2 - zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 01/2020 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
23/1/6/1 - zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy kupní č. 1/OM/2020 s H.V.D.-CZ s.r.o., Sladkovského 592, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 25267132 (prodávající), na pozemek parcelní číslo 4/5 o výměře 55 m2 v k. ú. Malá Čermná.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
24/1/8/1 - zastupitelstvu města ke schválení uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2017526/VB/1“, název stavby: „Hronov – Jiráskova – knn pro p. č. 78/1 pro park“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
25/1/9/1 - zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 46.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je poskytována jako doplatek na uzavřené bruslení družstev HC Wikov Hronov z.s. na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně v období 01.09.2019 – 31.12.2019.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
26/1/9/2 - zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 01/2019 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
27/1/16/1 - zastupitelstvu města ke schválení záměru odkupu pozemků parcelní číslo 9/2 o výměře 61 m2, parc. č. 1592/2 o výměře 77 m2, parc. č. 1707/1 o výměře 597 m2, parc. č. 1707/2 o výměře 95 m2 a parc. č. 1707/4 o výměře 26 m2 v k. ú. Hronov od České pošty, s. p., Politických vězňů 909/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, za kupní cenu 1.421.000 Kč bez DPH, celkem za 1.719.410 Kč včetně DPH v zákonné výši. Kupující uhradí náklady spojené s prodejem (správní poplatek na vklad do katastru nemovitostí ve výši 2.000 Kč a vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2.420 Kč).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města odvolává:
28/1/12/1 - z funkce ředitele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hronov, Hronov, nám. Čs. armády 15, Hronov Mgr. Věru Řehůřkovou na základě § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů ke dni 30. 6. 2020 z důvodu vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele školy.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města souhlasí:
29/1/18/1 - s objednáním prosklené stěny s posuvnými dveřmi do budovy Domina firmou SPEDOS a.s., Valašské Meziříčí v celkové částce 142 211,30 Kč s DPH.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města stanovuje:
30/1/1/1 - platy ředitelů příspěvkových organizací od 1.1.2020.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 2, Zdrželo se: 0
 
Rada města ukládá:
31/1/12/2 - Ing. Heleně Toldové, tajemnici MÚ Hronov zajistit potřebné úkony s vyhlášením konkurzu na místo ředitele ZŠ a MŠ Hronov. Termín do 17. 2. 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 23. 01. 2020