živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 1/2019

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 09. 01. 2019

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/1/000 – ověřovatelkou zápisu Mgr. Věru Bartošovou
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/1/1/1 - uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NP/10/03 v 1. nadzemním podlaží, o celkové výměře 13,68 m², nám. Čs. armády 5, Hronov, užívaných jako kancelář s JUDr. Evou Vrzáčkovou ke dni 31.12. 2018.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/1/2/1 - poskytnutí věcného daru ve formě cen do soutěží v hodnotě 3.000,00 Kč Sboru dobrovolných hasičů Rokytník, 549 31 Hronov, IČO 62731025, na karnevaly, které se uskuteční 15. 02. 2019 a 16. 02. 2019 v Rokytníku.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/1/4/2 - prodej rolby Zamboni HDB firmě A&H servis manipulační techniky, Jan Antropius, Kosmonautů 1541/4, 415 01 Teplice, IČ: 68446268, DIČ: CZ5810200704 za cenu 16 000 Kč bez DPH, tj. 19 360 Kč včetně DPH. Kupující si sám zajistí naložení a odvoz rolby.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/1/5/1 - uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NP/13/01 uzavřenou mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČO 71196994, a MJ.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/1/5/2 - uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NP/13/01 mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČO 71196994, a ZL.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/1/5/3 - uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NP/13/01 uzavřenou mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČO 71196994, a NP.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/1/5/4 - uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NP/13/01 uzavřenou mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČO 71196994, a IŠ.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/1/5/5 - uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NP/13/01 uzavřenou mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČO 71196994, a PT.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

10/1/6/1 - Jednací řád komisí při Radě města Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

11/1/7/1 - výsledek hodnocení a pořadí nabídek veřejné zakázky „Digitální technologie a řemeslná práce pod jednou střechou – stavební práce“, zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadávaná dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek IROP pro programové období 2014-2020 a dle § 27 zákona o zadávání veřejných zakázek č.134/2016 Sb. Ustanovení tohoto zákona jsou použita přiměřeně.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

12/1/7/2 - přidělení veřejné zakázky „Digitální technologie a řemeslná práce pod jednou střechou – stavební práce“, zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadávaná dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek IROP pro programové období 2014-2020 a dle § 27 zákona o zadávání veřejných zakázek č.134/2016 Sb., ustanovení tohoto zákona jsou použita přiměřeně, dodavateli Vše pro stavby s.r.o., Kamenice 113, 547 01 Náchod, IČ 28969553 za nabídkovou cenu 3 514 174,26 Kč bez DPH (4 252 150,85 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

13/1/8/1 - dodavatelem služebního vozu pro Městskou policii Hronov, firmu AUTO Belda, s.r.o. U Čerpací stanice 800, 512 43 Jablonec nad Jizerou, IČ: 25951815, za nabídkovou cenu 365 680 Kč s DPH (302 214,87 Kč bez DPH)
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

14/1/9/1 - uzavření Dohody o podmínkách souhlasu se stavebním záměrem městem Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

15/1/268/1 - uzavření Smlouvy o nájmu mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČO 71196994 a FK.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města nedoporučuje:
16/1/3/1 - zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 961/50 o výměře cca 53 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města revokuje:
17/1/4/1 - usnesení číslo 6/18/160/1 ze dne 22.8.2018 ve znění: Rada města schvaluje vyřazení stroje na úpravu ledu (rolby) Zamboni HDB z majetku města Hronova a její fyzickou likvidaci prostřednictvím sběrných surovin.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 17. 01. 2019