živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 1/2013

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 16. ledna 2013

Rada města schvaluje:
1/1 – ověřovatele zápisu pana Antonína Hurdálka – 6 pro, 1 se zdržel
2/1 – uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 30. 7. 2012 na byt č. 2, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 52,69 m2, (plocha pro nájem 47,40 m2), v ulici Nerudova čp. 314, Hronov, na dobu určitou do 31. 12. 2013, s nájemným Kč 49,50-/m2/měs. – 7 pro
3/1 - uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 23. 9. 2011 na byt č. 1, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové rozloze 54,10 m2 (plocha pro nájem je 46,15 m2), v Husově ulici čp. 367, Hronov na dobu určitou do 31. 3. 2013, za nájemné Kč 39,-/m2/měs. – 7 pro
4/1 - nájemce bytu č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 50,80 m2, (plocha pro nájem 46,33 m2), v Nerudově ulici čp. 314, Hronov, za nájemné Kč 2 177,-/měs. na dobu určitou od 1. 2. 2013 do 30. 4. 2013 – 7 pro
5/1 - uzavření dohody o splátkách na úhradu dlužného nájemného za únor a březen 2012 a za vyúčtování služeb za rok 2011 a 2012 v celkové výši Kč 7 791,--, a to v sedmi splátkách po Kč 1 000,- a osmé Kč 791,- - 7 pro
6/1 - záměr pronájmu nebytového prostoru restaurace na koupališti ve Velkém Dřevíči, o výměře 139,22 m2  na dobu určitou od 1. 5. 2013 do 30. 09. 2013, s podmínkou složení pětiměsíčního nájemného předem ve výši Kč 22 500,- a tříměsíční zálohy na služby ve výši Kč 45 000,--. – 7 pro
7/1 - uzavření dohody o splátkách s panem Štěpánem Matyskou, trvale bytem Elišky Krásnohorské 956, Hronov, k nájemní smlouvě č. NP/09/03 ze dne 30. 7. 2009 na úhradu smluvní pokuty za pozdní platby nájemného za pronájem restaurace a vinárny Radnice formou dvanácti měsíčních splátek, a to 11 splátek ve výši Kč 5 228,00 a dvanáctou splátku ve výši Kč 5 230,00 – 6 pro, 1 proti
8/1 - zapůjčení areálu koupaliště ve Velkém Dřevíči SDH Velký Dřevíč na pořádání těchto akcí: 22. 6. 2013 – 7. ročník „Dřevíčské lávky“ + večerní taneční zábava; 12.00 h – 1.30 h a 23. 6. 2013 – Dětský den; 13.00 h – 18.00 h – 7 pro
9/1 - uzavření nájemní smlouvy č. 1/OM/13 na část pozemku st.p.č. 97 o výměře 28 m2 v k.ú. Hronov, k využití – dvůr, za cenu pronájmu Kč 280,--/rok – 7 pro
10/1 - komisi pro otevírání a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na dodávku pro projekt „Instalace tepelných čerpadel v objektu MŠ Havlíčkova čp. 520, Hronov“ v tomto složení:
           1. Bc. Hana Nedvědová   Náhradníci: Mgr. Josef Thér
           2. Ing. Lenka Vítová                                Ing. Jiří Kašík
           3. Ing. Václav Soukup                            Šárka Šimonová 
           4. Michaela Kajnarová                           Zdeněk Balcar
           5. Mgr. Veronika Lžičařová                    Ing. Eduard Paulík – 7 pro
11/1 - uzavření dohody o ukončení smlouvy o servisu výtahu vč. jejich dodatků, s firmou Výtahy Náchod s. r. o., Slunečná 1833, 547 01 Náchod, IČ 26005450. Dohoda přílohou – 7 pro
12/1 - uzavření smlouvy o dílo na servis a opravy zdvihacích zařízení č. objednatele 01/2013/Šim, č. zhotovitele 1303, s fi. MSV výtahy a.s., Svinarská 95, 500 03 Hradec Králové, IČ: 227213331, DIČ: CZ227213331. Smlouva o dílo přílohou – 7 pro
13/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 20.4.1998, kterým se mění nájemné na Kč 180,--/rok za část pozemku p.č. 547 o výměře 18 m2  v k.ú. Hronov – 7 pro
14/1- uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 15.3.2006, kterým se mění nájemné na Kč 420,--/rok za  pozemek p.č. 325/21 o výměře 21 m2 v k.ú. Hronov – 7 pro
15/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 28.8.2002, kterým se mění nájemné na Kč 300,--/rok za část pozemku p.č. 417 o výměře 30 m2 v k.ú. Hronov – 7 pro
16/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 21.2.2002, kterým se mění nájemné na Kč 400,--/rok za  pozemek p.č. 325/11 o výměře 20 m2 v k.ú. Hronov – 7 pro
17/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 19.10.2005, kterým se mění nájemné na Kč 400,--/rok za  pozemek p.č. 325/14 o výměře 20 m2 v k.ú. Hronov – 7 pro
18/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 17.10.2005, kterým se mění nájemné na Kč 400,--/rok za  pozemek p.č. 325/6 o výměře 20 m2 v k.ú. Hronov – 7 pro
19/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 15.2.1995, kterým se mění nájemné na Kč 178,--/rok za část pozemku p.č. 1674 a 1460/11 o výměře 89 m2 v k.ú. Hronov – 7 pro
20/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 14.12.1993, kterým se mění nájemné na Kč 286,--/rok za část pozemku p.č. 415  o výměře 143 m2 v k.ú. Hronov – 7 pro
21/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 21.8.2002, kterým se mění nájemné na Kč 150,--/rok za část pozemku p.č. 417 o výměře 15 m2 v k.ú. Hronov – 7 pro
22/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 18/OM/08 ze dne 15.10.2008, kterým se mění nájemné na Kč 214,--/rok za část pozemku p.č. 415  o výměře 107 m2 v k.ú. Hronov – 7 pro
23/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 3.10.2005, kterým se mění nájemné na Kč 220,--/rok za část pozemku p.č. 417 o výměře 22 m2 v k.ú. Hronov – 7 pro
24/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 5/OM/11 ze dne 27.5.2011, kterým se mění nájemné na Kč 300,--/rok za část pozemku p.č. 417 o výměře 30 m2 v k.ú. Hronov – 7 pro
25/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 15.4.2002, kterým se mění nájemné na Kč 440,--/rok za  pozemek p.č. 322/30 o výměře 22 m2 v k.ú. Hronov – 7 pro
26/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 21.2.2002, kterým se mění nájemné na Kč 400,--/rok za  pozemek p.č. 325/10 o výměře 20 m2 v k.ú. Hronov – 7 pro
27/1 - uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 16. 2. 2011 na byt č. 6, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 61,72 m2 (plocha pro nájem je 55,61 m2), v Nerudově ulici čp. 402, Hronov na dobu určitou do 31. 3. 2013, za nájemné Kč 49,50/m2/měs. – 7 pro
28/1 - jako dodavatele stavebních prací akce „Stavební úpravy, nástavba a přístavba zimního stadionu v Hronově“ firmu MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ:25968807 za nabídkovou cenu Kč 17 077 696,- vč. DPH (Kč 14 231 413,- bez DPH) – 7 pro
29/1 - pořadí nabídek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací „Stavební úpravy, nástavba a přístavba zimního stadionu v Hronově“ a to:
1. MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ:25968807, nabídková cena Kč 17 077 696,- vč. DPH
2.  PSK-Průmyslové stavby a konstrukce a.s., Zarámí 4077, 760 40 Zlín, IČ:25309439, nabídková cena Kč 17 861 364,- vč. DPH
3. REDOMO a.s., Vážní 1064, 500 03 Hradec Králové, IČ:25937499, nabídková cena Kč 20 082 478,80,- vč. DPH
4.  STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118, 500 04 Hradec Králové, IČ:25957481, nabídková cena Kč 20 395 690,- vč. DPH
5. Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29, 550 01 Broumov, IČ: 46504303, nabídková cena Kč 20 942 952,37,- vč. DPH
6. Subterra a.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ:45309612, nabídková cena Kč 21 356 249,- vč. DPH
7. MARHOLD a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, IČ: 15050050, nabídková cena Kč 22 045 377,73,- vč. DPH
8. KERSON spol. s.r.o., 517 93 Dobré 80, IČ:45536040, nabídková cena Kč 28 534 985,17,- vč. DPH – 7 pro
30/1 - vyřazení nabídek z výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci: Stavební úpravy, nástavba a přístavba zimního stadionu v Hronově“ a to:
1. Instav Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, IČ: 25284959
2. DELTA Velké Poříčí s.r.o., Velké Poříčí – panelárna, 5449 32 Velké Poříčí, IČ: 25283383
3. Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČ:25275062
4. PS-STAV SEDLÁČEK s.r.o., Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod, IČ:27501591 – 7 pro
31/1 - přijetí finančního daru ve výši Kč 5.000,00 Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov – 7 pro
32/1 - přijetí finančního daru ve výši Kč 5.000,00 Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod od firmy Wikov MGI, a. s., se sídlem Hvězdova 1716, Praha 4, zastoupené Josefem Kašparem, obchodním ředitelem. Částka je určena na nákup mechanických stavebnic pro žáky základní školy ve Zbečníku – 7 pro
33/1 - smlouvy na poskytnutí příspěvku od 1. 1. do 28. 2. 2013 pro HC Wikov Hronov, IČO 46522751, zastoupený prezidentem panem Jindřichem Šťavíkem, s tím, že příspěvek bude použit na činnost družstev přípravky, elévů, mladších a starších žáků, dorostu, juniorů a školy bruslení (tréninků
a mistrovských utkání) ve výši Kč 280 000,--. Příspěvky budou poskytnuty zápočtem ve výši fakturované částky – 7 pro
34/1 – rozpočtová opatření č. 06/2012 dle přílohy – 7 pro

Rada města neschvaluje:
35/1 – žádost IV-Nakladatelství, s. r. o., Velenická 95, 326 00 Plzeň, o poskytnutí příspěvku na vydání omalovánek s bezpečnostní tematikou – 7 pro

Rada města revokuje:
36/1 – bod č. 21/25 z Usnesení jednání Rady města Hronova č. 25/2012 ze dne 14.11.2012 – 7 pro
37/1 – bod č. 14/20 z Usnesení jednání Rady města Hronova č. 20/2012 ze dne 19.9.2012 – 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstva města schválit:
38/1 - revokaci usneseni ZM č. 6/2012 ze dne 12.12.2012, bod 34/26 – 7 pro
39/1 - uzavření Smlouvy o výpůjčce č. 6/NA/Ha/VYP/12/N, týkající se parcely č. 1686/1, na jejíž části se nachází chodníkové těleso J. z Poděbrad mezi půjčitelem Královehradeckým krajem, vlastníkem komunikace, zastoupeným Správou silnic Královehradeckého kraje, příspěvková organizace, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ:70947996 a vypůjčitelem Město Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ:00272680 – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
40/1 – kontrolu plnění usnesení RM č. 24, 25/2012 – 7 pro


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 22. 01. 2013