živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 1/2011

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

z  jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 12.1.2011
od 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Rada města schvaluje:
1/1 – ověřovatele zápisu ing. Jaroslava Víta – 6 pro, 1 se zdržel
2/1 - přijetí těchto darů Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov:
1) finanční dar od Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci, Revoluční 1003/3, Praha 1, ve výši Kč 100.000,00, určený na nákup polohovací postele Hestia a aktivní matrace pro klienty se stařeckou demencí
2) finanční dar od firmy Dicona, a.s., Juarezova 1071, Praha 6, ve výši Kč 70.000,00, určený na nákup průmyslové pračky
3) finanční dar od pana Jiřího Klímy, Police nad Metují, ve výši Kč 4.000,00, určený na nákup inkontinentních podložek od firmy CB servis
4) finanční dar od pana Josefa Jiráska, Trutnov, ve výši Kč 6.000,00, určený pro sociální účely obyvatel domova
5) věcný dar - televizor od paní Ilony Ševců, určený pro klienty se stařeckou demencí
6) věcný dar - 39 ks vitamínů od paní Mgr. Stanislavy Sukové určené pro zaměstnance domova - 7 pro
3/1 - přijetí těchto darů Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod:
1) finanční dar od paní Alexandry Bohuňkové ve výši Kč 1.000,00, určený na nákup her, hraček a výtvarných potřeb pro mateřskou školu ve Zbečníku
2) věcný dar  - 6 balení papírů do kopírky od paní Eriky Dankaničové určený pro potřebu mateřské školy ve Zbečníku
3) věcný dar - hračky (vysavač, žehlička, autíčko, hry, míč) v hodnotě Kč 1.500,00 od paní Jany Meierové a pana Pavla Saidla určený na vybavení mateřské školy ve Zbečníku
4) věcný dar - pastelky, čtvrtky, voskovky, tiskátka, fixy, prstové barvy v hodnotě Kč 1.000,00 od firmy Eltym, Hronov, Husova 207, určený pro vybavení mateřské školy ve Zbečníku - 7 pro
4/1 - poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2011 ve výši Kč 5 000,-- organizaci JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko Náchod, ulice Na Hamrech, PSČ 547 01, IČO 48622095, zastoupený JUDr. Olgou Galovou s tím, že příspěvek bude použit výhradně na činnost hronovské družiny Hronovští grošáci při Svazu skautů a skautek ČR, kterou zastupuje paní Jana Kittová – 7 pro
5/1 - výjimku z počtu dětí ve třídě pro školní rok 2010/2011 v Základní škole a Mateřské škole Hronov, okres Náchod, a počty dětí stanovuje takto:
        třída 7. A - počet žáků maximálně 34
        třída 7. B - počet žáků maximálně 34 - 7 pro
6/1 - ustanovení Sportovní komise, která bude složena ze zástupců jednotlivých sportovních oddílů dle přílohy – 7 pro
7/1 - doplnění sociální komise o 2 členky – paní Ivana Seidlová a paní Miloslava Strnadová  - 7 pro
8/1 -  zadávací dokumentaci pro zpracování nabídky pro veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona o veřejných zakázkách pro výběr dodavatele stavby „Zateplení budov v majetku města Hronova - ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví“, registrační číslo projektu CZ.1.02/3.2.00/09.04996 – 7 pro
9/1 - uzavření smlouvy na poskytnutí příspěvku od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011 pro HC Wikov Hronov,  IČO 46522751, zastoupený prezidentem panem Jindřichem Šťavíkem, s tím, že příspěvek bude použit na činnost družstev přípravky, elévů, mladších žáků, dorostu, juniorů a školy bruslení (tréninků a mistrovských utkání) ve výši Kč 250 000,--. Příspěvky budou poskytnuty zápočtem ve výši fakturované částky – 7 pro
10/1 - ceník na využití Wikov arény od března do září 2011 dle přílohy – 7 pro
11/1 - uzavření smlouvy na poskytnutí příspěvku od 1. 1. do 31. 12. 2011 pro DDM DOMINO Hronov, IČ: 00857921, zastoupené ředitelem panem Jaroslavem Škopem, s tím, že příspěvek bude použit na činnost kroužku krasobruslení ve výši Kč 58 000,--. Příspěvky budou poskytnuty zápočtem ve výši fakturované částky – 7 pro
12/1 - uzavření smlouvy na užívání Wikov arény s HSK Hronov o. s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, zastoupený panem Karolem Kaniou, předsedou, IČ 27052745 s platností
od 12. 3. do 25. 9. 2011 – 7 pro
13/1 - použití části finančních prostředků za nájem reklamní plochy od firmy Wikov MGI a. s. na zřízení půjčovny bruslí ve Wikov aréně a nákup bruslí pro půjčovnu, a to v maximální částce Kč 30 000,-- - 7 pro
14/1 - ceník půjčovného bruslí na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně dle přílohy  – 7 pro

Rada města ukládá:
15/1 - OM připravit návrh nového ceníku pro prodej pozemků z majetku města – 7 pro
16/1 - OM vypracovat materiál o záměru prodeje čp. 596 v Riegrově ul. – 7 pro
17/1 - OM vypracovat návrh záměru pronájmu kempu a restaurace ve Velkém Dřevíči (různé varianty) – 7 pro
18/1 - organizačnímu odboru připravit pro jednání zastupitelstva záměr ustanovení osadních výborů ve všech okrajových částech města Hronova – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
19/1 - informaci OM o přehledu budov v majetku města Hronova – 7 pro
20/1 - kontrolu plnění usnesení RM č. 22, 23/2010 – 7 pro
21/1 - informace o Povodňovém plánu města Hronova a o aktuálním složení povodňové komise dle přílohy – 7 pro
22/1 – informaci o možnosti navýšení příjmové stránky rozpočtu, o výpočtu částky za dojíždějící žáky a strategii při přípravě rozpočtu města na rok 2011
23/1 – termíny návštěv ZŠ Hronov a zimního stadionu (26.1., 9.2., vždy v 17.00 hod)

Rada města revokuje: 
24/1  - usnesení č. 24/2010 bod 6/24 – 7 pro

 

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 19. 01. 2011