živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 1/2010

z  jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 11. ledna 2009
od 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Rada města schvaluje:
1/1 – ověřovatele zápisu Pavla Topolnického – 5 pro, 1 se zdržel
2/1 - ukončení NS paní Oksaně Tsiporenko na byt č. 8, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 44,22 m2 dohodou k 31.3.2010 - 6 pro
3/1 - záměr pronájmu nebytového prostoru restaurace na koupališti ve Velkém Dřevíči o výměře 139,22 m2 – 6 pro
4/1 - prodloužení nájemní smlouvy slečně Michaele Kajnarové na byt č. 15 se standardním vybavením, 0+1, o velikosti 46,19 m2 za nájemné Kč 25,50 /m2 od 1. 2. 2010 do 31. 12. 2012 – 6 pro
5/1 - prodloužení nájemní smlouvy paní Hedvice Tuzarové na byt č. 2, 1+1, byt se standardním vybavením s rozměry 47,40 m2 od 1. 2. 2010 do 31. 12. 2011 za nájemné Kč 45,--/m2 – 6 pro
6/1 - uzavření NS na byt č. 10, 1+0, byt se standardním vybavením o velikosti 29,47 m2 s paní Vlastou Ansorgovou – 6 pro
7/1 - převod práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy na byt č. 10, 1+0, byt se standardním vybavením o velikosti 29,47 m2, na nájemce paní Miroslavu Buchlovou  od 1. 2. 2010 – 6 pro
8/1 - uzavření dodatku č. 1 k mandátní smlouvě č. 01/RjM/01/09 ze dne 30.1.2009. Dodatek se uzavírá s ing. Jaroslavem Jeništou, Rokytník 26, 549 31 Hronov, IČ: 62718045 DIČ: není plátce DPH. Dodatkem se prodlužuje investorsko-inženýrská činnost mandatáře na akci: Přístavba a stavební úpravy čp. 209 a 212, Komenského náměstí, Hronov a sjednává se navýšení úplaty za tuto činnost – 6 pro
9/1 - přijetí finančního daru ve výši Kč 10.000,00 Základní uměleckou školou Hronov od pana Pavla Jansy, Velké Poříčí, Družstevní 456, který částku věnuje pro potřeby Pěveckého sboru ZUŠ - 6 pro
10/1- uzavření smlouvy na poskytnutí příspěvku od 1. 1. do 31. 3. 2010 pro HC Wikov Hronov,  IČO 46522751, zastoupený prezidentem panem Jindřichem Šťavíkem, s tím, že příspěvek bude použit na činnost družstev přípravky, elévů, mladších a starších žáků, dorostu, juniorů a školy bruslení (tréninků a mistrovských utkání) ve výši Kč 280 000,--. Příspěvky budou poskytnuty zápočtem ve výši fakturované částky  – 6 pro
11/1 - uzavření smlouvy na poskytnutí příspěvku od 1.1. do 31.3. 2010 pro DDM DOMINO Hronov, IČ: 00857921, zastoupené ředitelem panem Jaroslavem Škopem, s tím, že příspěvek bude použit na činnost kroužku krasobruslení ve výši Kč 13 200,--. Příspěvky budou poskytnuty zápočtem ve výši fakturované částky – 6 pro
12/1 - odměnu řediteli DDM DOMINO Jaroslavu Škopovi – 6 pro
13/1 -  cenu za prodej 1 role sáčků na psí exkrementy (rolované s potiskem po 100 kusech) ve výši Kč 36,00 – 6 pro
14/1 - odklad splatnosti fa č. 2900224 na Kč 25.850,00,  fa č. 2900240 na Kč 27.600,00, a fa č. 2900262 na Kč 24.025,00 do 31.03.2010 - 6 pro
15/1 -  splatnost faktur vystavených za využívání zimního stadionu v Hronově v období leden a únor 2010  do 30.06.2010.
16/1 - uzavření leasingové smlouvy na chodníkový zametací stroj  HAKO Citymaster 2000 se společností IMPULS - Leasing Austria s.r.o., Dlouhá 26, 110 00 Praha 1, IČO 65006658, DIČ CZ 65006658  - 6 pro
17/1 - ocenění družstva dorostenců AFK Hronov na plese města za sportovní výsledky v sezonách 2008-2009 a 2009–2010, reprezentaci města ve fotbalových soutěžích v roce 2009 – 6 pro

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit:
18/1 - záměr prodeje části pozemku p.p.č. 50/2 v k.ú. Malá Čermná výměře cca 900 m2 - 6 pro
19/1 - záměr prodeje pozemku p.p.č. 75/7 o výměře 568 m2 a pozemku p.p.č. 75/9 o výměře 622 m2 v k.ú. velký Dřevíč. Cena prodeje Kč 150,--/m2 - 4 pro, 1 proti, 1 se zdržel

Rada města ukládá:
20/1 - místostarostovi zjistit, jak byla stanovena cena za pozemky p.p.č. 1140/1 a 1137/3 – 6 pro
21/1 - ukládá OM připravit podmínky pronájmu (výše kauce) restaurace na koupališti ve Velkém Dřevíči tak, aby město v případě neplacení nájemného a služeb mohlo tyto dluhy z kauce umořit – 6 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
22/1 - záměr směny části pozemku p.p.č. 1596 v rozsahu cca 6 m2 zastavěné plochy pod garáži v k.ú. Hronov – 6 pro
23/1 - likvidaci majetku formou demolice provedenou technickými službami městského úřadu a odvozu odpadu na skládku:
          - chlévu pro obecního kozla na st.p.č. 41 v k.ú. Zbečník, inv.č. 1 812 021 2,
          - kotelny a množírny  na st.p.č. 201 v k.ú. Žabokrky, zapsané v LV 10001 pro k.ú. Žabokrky,
          - vazárny a množírny na st.p.č. 202 v k.ú. Žabokrky, zapsané na LV 10001 pro k.ú. Žabokrky – 6 pro
24/1 - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na byt č. 10, 1+0, byt se standardním vybavením o velikosti 29,47 m2, s paní Vlastou Ansorgovou – 6 pro
25/1 - převod práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt č. 10, 1+0, byt se standardním vybavením o velikosti 29,47 m2, na nájemce paní Miroslavu Buchlovou  od 1. 2. 2010 – 6 pro
26/1 - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo smlouvy povinného 1DHMO90067, mezi Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005 (budoucí povinný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí oprávněný) – 6 pro

Rada města bere na vědomí:
27/1 - vyhlášení I. kola veřejného výběru na byt č. 8, v Nerudově ulici čp. 314, Hronov, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 44,22 m2 za základní nabízenou cenu Kč 1 990,- /měs. (bez záloh na služby) – 6 pro
28/1 - kontrolu plnění usnesení RM č. 24, 25, 26/2009 ¬ - 6 pro
29/1 - informace v bodu Diskuse (schválení dotace na zateplení budov v majetku města, jednání ohledně Freiwaldova jezu)

Rada města neschvaluje:
30/1 - žádost HC Wikov Hronov o odklad splatnosti faktur za bruslení za období 10/2009 – 2/2010 do konce druhého čtvrtletí roku 2010 – 2 pro, 2 proti, 2 se zdrželi

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 17. 01. 2010