živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 04/2017

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 01.03.2017

Rada města schvaluje:
1/4/000 – ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Víta
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1

2/4/41/1 - uzavření smlouvy o pronájmu třídy mezi Mateřskou školou Hronov, Havlíčkova 520, 549 31 Hronov, IČ 709 96 873, a paní Soňou Nerudovou. 
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
3/4/42/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 8. 12. 2014, na byt č. 6, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 33,30 m2 (plocha pro nájem 32,30 m2), v ulici Riegrova 458, Hronov, za nájemné 50 Kč/m2/měs. na dobu určitou do 31. 12. 2019.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

4/4/43/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové výměře 30,61 m2, (plocha pro nájem 29,11 m2), v ulici Riegrova 458, Hronov, za nájemné 50 Kč/m2, na dobu určitou od 1. 3. 2017 do 31. 5. 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
5/4/47/1 - záměr navýšení počtu pracovníků KIS Hronov o pozici „kulturní referent“.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
6/4/48/1 - uzavření dodatku k NS o prodloužení doby nájmu na byt č. 1, 1+4, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 73,80 m2 (stejná plocha pro nájem), na adrese Komenského nám. čp. 8, Hronov od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

7/4/49/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové výměře 87,87 m2 (plocha pro nájem 74,49 m2), v ulici Nerudova 402, Hronov za věcně usměrňované nájemné 22,18. Kč/m2/měs., na dobu určitou do 31. 8. 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

8/4/51/1 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Náchod, Pražská 1759, 547 01 Náchod, IČ 00426202, která je určena účelově na činnost v roce 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

9/4/51/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 08/2017 s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Náchod, Pražská 1759, 547 01 Náchod, IČ 00426202.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
10/4/54/1 - zvýšení nájemného pro nájemníky domů s pečovatelskou službou v majetku města Hronova v ulici Hostovského čp. 36, a Na Drahách čp. 924, Hronov z původních 25,- Kč/m2/měsíc na 30,- Kč /m2/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
11/4/55/1 - uzavření smlouvy o převodu práv a závazků ze smlouvy o nájmu bytu ze dne 22.12.2016 – bytu č. 7 ve 3. podlaží domu č. p. 61, 62 stojícím na pozemku p. č. 203 v obci Hronov, části obce Žabokrky.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

12/4/56/1 - rozpočtové opatření č. 03/2017/RM.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1

13/4/57/1 - smlouvu o užívání veřejného prostranství za účelem konání Hronovské pouti v roce 2017, s panem Janem Pazderou, bytem Máchova 539, Jaroměř, IČ: 11593202.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
14/4/59/1 - cenu za ubytování v hotelu Radnice od 1. 4. 2017 ve výši 350 Kč/noc vč. DPH.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města doporučuje:
15/4/46/1 - zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 230.000,00 Kč Regionálnímu muzeu v Náchodě, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod, IČ 00084930, která je určena účelově na zajištění provozu Rodného domku Aloise Jiráska a Jiráskova muzea v Hronově v roce 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

16/4/46/2 - zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 07/2017 s Regionálním muzeem v Náchodě, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod, IČ 00084930, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

17/4/55/2 - ZM ke schválení uzavření smlouvy o převodu práv a závazků ze smlouvy budoucí kupní ze dne 20. 2. 2017, na prodej bytové jednotky č. 61/7 (nyní označené jako byt č. 7), v bytovém domu č. p. 61, 62 postaveném na pozemku parc. č. 203 včetně podílu na společných částech domu č. p. 61, 62 a stejného spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 203 v obci Hronov, části obce Žabokrky.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města neschvaluje:
18/4/45/1 - udělení souhlasu k uzavření podnájemní smlouvy na byt č. 6, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 68,36 m2 s příslušenstvím, se dvěma balkony o výměře 3,65 m2 a 3,50 m2 a sklepem 1,84 m2 ve 2. podlaží domu na Žabokrky čp. 61, Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města revokuje:
19/4/44/1 - bod č. 16/2/28/1 z usnesení č. 2/2017 ze dne 1. 2. 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

20/4/54/2 - bod č. 7/2/21/2 z usnesení č. 2/2017 ze dne 1. 2. 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města stanovuje:
21/4/53/1 - platy ředitelům příspěvkových organizací města Hronova od 01.03.2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 08. 03. 2017