živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 9/2018

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z mimořádného jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 25. 04. 2018

Rada města schvaluje:
1/9/000 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/9/75/1 - uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 7/OM/2018 s Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ 48172928 na pozemcích 1319/1 a 1321 v k. ú. Zbečník.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/9/76/1 - ceník autokempu Velký Dřevíč s platností od 1. 5. 2018.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/9/78/1 - rozpočtové opatření č. 05/2018/RM.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/9/79/1 - zrušení zadávacího řízení na stavební práce „Městský úřad Hronov", zadaného dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění, a to v souladu s § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/9/80/1 - uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 24. 5. 2017 na stavební akci „Oprava mostu ev. č. 41c-1 přes říčku Olšovku – Velký Dřevíč“ mezi Městem Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ:00272680 jako objednatelem a firmou EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ:45274924 jako zhotovitelem. Dodatek upravuje čl. 3. Doba, místo a způsob plnění smlouvy, konkrétně čl. 3. 1. a to tak, že lhůta dokončení díla je do 31. 5. 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Zdrželo se: 0

7/9/81/1 - zrušení výběrového řízení na výkon technického dozoru stavby a výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavební akce „Městský úřad Hronov“ zadaného dle Směrnice MěÚ Hronov č. 1/2017, tzn., že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/9/82/1 - uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace „PD rekonstrukce chodníkových těles ul. Padolí, Hronov" a to mezi městem Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako objednatelem a společností Obchodní projekt Hradec Králové, v.o.s., Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové, IČ: 26297066 jako zhotovitelem, za nabídkovou cenu 255 800 Kč bez DPH (309 518 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města revokuje:
9/9/77/1 - usnesení č. 6/2018 ze dne 4. 4. 2018, bod 16/6/61/1.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města stanovuje:
10/9/83/1 - celkový počet zaměstnanců MěÚ v Hronově k 1. 5. 2018 na 51.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 10. 05. 2018