živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 7/2017

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 29.03.2017

Rada města schvaluje:
1/7/000 – ověřovatele zápisu pana Libora Lelka
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1

2/7/75/1 - uzavření Smlouvy o výpůjčce LED časomíry DERBY BASIC 19RRC Q4 full pro potřeby AFK Hronov, z. s., Padolí 188, 549 31 Hronov, IČ: 69154287 zapsaný ve spolkovém rejstříku, vložka L 3728, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, zastoupený předsedou Hynkem Rožnovským, předsedou.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

3/7/76/1 - ceník za pronájem fotbalového hřiště v Hronově.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

4/7/78/1 - vydání směrnice č. 03/2017 – Pravidla pro vyřizování stížností a petic. Směrnice přílohou.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
5/7/79/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 61,59 m2, (plocha pro nájem 50,74 m2), v ulici Jungmannova 107, Hronov, za měsíční nájemné 2 040 Kč, na dobu určitou od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 0

6/7/80/1 - uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o poskytování sociálních služeb pečovatelskou službou Hronov mezi Městem Hronov, se sídlem náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 a Městysem Velké Poříčí, se sídlem Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí, IČ00654451.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
7/7/81/1 - uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku státu mezi Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2, IČ:00551023 a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0

Rada města doporučuje:
8/7/73/1 - ZM vydat Dodatek č. 2 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Kulturní a informační středisko Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČ 71196994.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
9/7/74/1 - ZM schválit bezúplatný převod pozemku parcelní č. 272/1 o výměře 1379 m2 v katastrálním území Hronov z majetku České republiky, zastoupené Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha do majetku města Hronova.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 20. 04. 2017