živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 29/2017

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 29. 11. 2017 

Rada města schvaluje:
1/29/000 – ověřovatele zápisu pana Libora Lelka
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

2/29/303/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 21.9.2017 na byt č. 2, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 62,54 m² (plocha pro nájem 56,87 m²), v ulici Nerudova 402, Hronov na dobu určitou do 31.12.2019 za nájemné 51,95 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/29/304/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 26.6.2014 na byt č. 7, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové výměře 87,91 m² (plocha pro nájem 73,99 m²), v ulici Nerudova 402, Hronov na dobu určitou do 31.12.2019 za nájemné 49,50 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/29/305/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 13.7.2015 na byt č. 5, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 58,47 m² (plocha pro nájem 53,14 m²), v ulici Nerudova 402, Hronov na dobu určitou do 31.12.2019 za nájemné 50,- Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/29/306/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 28.7.2015 na byt č. 6, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 56,72 m² (plocha pro nájem 53,11 m²), v ulici Nerudova 402, Hronov na dobu určitou do 31.12.2019 za nájemné 50,- Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/29/309/1 - přijetí finančního daru ve výši 1.700,00 Kč Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, IČ 70995397, od Zbečník náš domov, z.s., Zbečník 117, 549 31 Hronov, IČ 22743537. Částka bude použita na nákup hraček, vánočních dekorací a materiálu na vánoční tvoření pro základní školu a mateřskou školu ve Zbečníku.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/29/310/1 - poskytnutí dotace ve výši 36.000,00 Kč spolku Pod čepicí z. s., Seifertova 759, 549 31 Hronov, IČ 024 42 329, která je určena k pokrytí nákladů spojených s provozem muzea Interaktivního muzea chytré zábavy Pod čepicí v Hronově, výstavní projekt Okoklamy, a to na úhradu nájemného a energií v roce 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/29/310/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 51/2017 s Pod čepicí z. s., Seifertova 759, 549 31 Hronov, IČ 024 42 329.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/29/314/1 - uzavření Dodatku č. 2 k SOD na vypracování projektové dokumentace "Městský úřad Hronov" podepsané dne 18. 1. 2016 mezi Městem Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako objednatelem a ATELIEREM TSUNAMI s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod, IČ: 48151122 jako zhotovitelem. Tímto dodatkem č. 2 se mění Článek 3. - Předmět smlouvy, bod 3.1 - Projektová dokumentace, Oddíl III. -Vypracování dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru, odstavec III.5, Termín plnění, a to na 8. 12. 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

10/29/316/2 - uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru 15.000,00 Kč Městu Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

11/29/317/1 - uzavření smlouvy o právu k provedení stavby č. 29/OM/2017 se Sociálním bydlením Hronov z.s., Václavská 1085, 537 01 Chrudim, IČ 06419313, na pozemcích p. č. 1683 a 1720/1 v k. ú. Hronov. 
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

12/29/318/1 - uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2017-MT-64 na stavební akci „Oprava lávky 15b-1 u čistírny, Hronov“ mezi Městem Hronov, náměstí čs. armády 5, 549 31, IČ:00272680 jako objednatelem a firmou MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ 25297899 jako zhotovitelem. Dodatkem č. 1 se mění čl. 3 Doba, místo a způsob plnění, odst. 3.1 termín dokončení, a to na 30. 4. 2018. Dále se Dodatkem č. 1 mění čl. 4. Cena díla a to na 2 722 412 vč. DPH (2 249 927,28 Kč bez DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Zdrželo se: 0

13/29/319/1 - uzavření smlouvy o právu k provedení stavby č. 30/OM/2017 na pozemku p. č. 1625 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

14/29/320/1 - uhrazení škody ve výši 4.830,00 Kč, která vznikla vloupáním do kanceláře pečovatelské služby, z rozpočtu města z důvodu nedostatečného zabezpečení objektu.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

15/29/322/1 - uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru 15.000,00 Kč Městu Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

16/29/323/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 401, počet místností 1+0, byt se standardním vybavením o výměře 67,57 m2, (plocha pro nájem 59,49 m2), v DPS Kalinův dům, Na Drahách 924, Hronov, za nájemné 30,00 Kč/m2/měs., na dobu neurčitou od 1. 12. 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

17/29/324/1 - pro 20. ples Města Hronova, který se koná dne 27. 1. 2018 cenu vstupenky ve výši 100 Kč a cenu losu do soutěže o ceny ve výši 10 Kč.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

18/29/324/2 - poskytnutí vstupenek zdarma na 20. ples města Hronova všem zaměstnancům Městského úřadu Hronov, členům ZM, členům výborů, komisí a ředitelům PO – 1 osoba/2 vstupenky.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města neschvaluje:
19/29/316/1 - uzavření dohody o provedení stavebních úprav na vlastní náklady v bytě na adrese Divadelní čp. 512, 549 31 Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města doporučuje:
20/29/307/1 - zastupitelstvu města schválit rozpočet města Hronova na rok 2018 dle přílohy, na straně příjmů stanovit závazné ukazatele na úrovni daňových příjmů, u nedaňových a kapitálových příjmů a na straně výdajů stanovit závazné ukazatele na úrovni paragrafů.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

21/29/308/1 - Zastupitelstvu města Hronova schválit rozpočet hospodářské činnosti města Hronova na rok 2018.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

22/29/311/1- ZM schválit prodej části (a) pozemku p. p. č. 995/1 v k. ú. Velký Dřevíč o výměře 191 m2 s cenou prodeje 19.100 Kč.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

23/29/321/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 02/2017 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města nedoporučuje:
24/29/312/1 - ZM schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 1653 v k. ú. Hronov o výměře cca 165 m2.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

25/29/315/1 - ZM schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 399/1 v k. ú. Hronov o výměře cca 518 m2.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 12. 12. 2017