živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 28/2017

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 15. 11. 2017

Rada města schvaluje:
1/28/000 – ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Víta.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/28/288/1 - uzavření smlouvy o právu k provedení stavby č. 23/OM/2017 s Ing. Ladislavem Rudolfem, Bukovice 5, 549 54 Police nad Metují, IČ 72807121, v k. ú. Zbečník.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Zdrželo se: 0

3/28/291/1 - výši registračního poplatku v Městské knihovně Egona Hostovského od 1.1.2018 v této výši: děti do 15 let 100 Kč, senioři nad 70 let a ZTP 100 Kč, studenti 130 Kč, dospělí 180 Kč.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/28/292/1 - poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč Okresnímu sdružení České unie sportu Náchod, z.s., Pražská 1759, 547 01 Náchod, IČ 00435767, která bude je určena výhradně k pokrytí nákladů spojených s pořádáním 60. ročníku silničního běhu Hronov - Náchod.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/28/292/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 44/2017 s Okresním sdružením České unie sportu Náchod, z.s., Pražská 1759, 547 01 Náchod, IČ 00435767.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/28/292/3 - poskytnutí dotace ve výši 45.000,00 Kč BRANCE, o.p.s., Němcové 2020, 547 01 Náchod, IČ 25915096, která bude použita výhradně k pokrytí nákladů spojených s projektem Čapek.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/28/292/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 45/2017 s BRANKA, o.p.s., Němcové 2020, 547 01 Náchod, IČ 25915096.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/28/292/5 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč spolku Zbečník náš domov, z.s., Zbečník 117, 549 31 Hronov, IČ 22743537, která je určena výhradně k pokrytí nákladů spojených s činností spolku v roce 2017.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/28/292/6 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 46/2017 se Zbečník náš domov, z.s., Zbečník 117, 549 31 Hronov, IČ 22743537.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

10/28/292/7 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč Davidu Novotnému, Kostelecká 1829, 547 01 Náchod, IČ 66302129, která je určena výhradně k pokrytí nákladů spojených s pořádáním Adventního koncertu v Jiráskově divadle v Hronově dne 01.12.2017.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

11/28/292/8 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 47/2017 s Davidem Novotným, Kostelecká 1829, 547 01 Náchod, IČ 66302129.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

12/28/292/9 - poskytnutí dotace ve výši 8.000,00 Kč Náboženské obci Církve československé husitské v Hronově, Zbečník, Padolí 240, 549 31 Hronov, IČ 62729284, která je určena výhradně k pokrytí nákladů spojených s pořádáním Babího léta 2017.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

13/28/292/10 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 48/2017 s Náboženskou obcí Církve československé husitské v Hronově, Zbečník, Padolí 240, 549 31 Hronov, IČ 62729284.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

14/28/292/11 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč Junáku – českému skautu, středisko Náchod, z. s., se sídlem Na Hamrech, 547 01 Náchod, IČ 62731025, která je určena výhradně k pokrytí nákladů spojených s činností 6. oddílu - Hronov v roce 2017.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

15/28/292/12 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 49/2017 s Junákem – českým skautem, středisko Náchod, z. s., se sídlem Na Hamrech, 547 01 Náchod, IČ 62731025.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

16/28/292/13 - poskytnutí dotace ve výši 4.000,00 Kč paní Pavle Klicnarové, která je určena výhradně k pokrytí nákladů spojených s lyžařskou sezónou 2017/2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

17/28/292/14 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 50/2017 s paní Pavlou Klicnarovou.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

18/28/295/1 - uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 28/OM/2017 na pozemku p. č. 1604 v k. ú. Hronov. 
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

19/28/296/1 - rozpočtové opatření č. 14/2017/RM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

20/28/297/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 44,89 m² (plocha pro nájem 43,35 m²), v ulici Nerudova 314, Hronov, za měsíční nájemné 2 277 Kč, na dobu určitou od 1.12.2017 do 28.2.2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

21/28/301/1 - zřízení veřejně prospěšného místa – pomocný výchovný pracovník v Mateřské škole Hronov, Havlíčkova 520 od 1. 1. 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města neschvaluje:
22/28/289/1 - přijetí nabídky na propagaci města Hronova od firmy DARUMA spol. s r.o., Zelinářská 10, Plzeň, IČ 16736842.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

23/28/292/15 - poskytnutí dotace panu Oldřichu Kozovi, na turnaj v plážovém volejbalu Masters Games Gran Canaria.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

24/28/292/16 - poskytnutí dotace Galerii výtvarného umění v Náchodě, Smiřických 272, 547 01 Náchod, IČ 00371041, na projekt NAŠE Galerie - výtvarná soutěž pro občany Náchodska (11. ročník, téma: Putování).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města doporučuje:
25/28/290/1 - zastupitelstvu města ponechat od 1. 1. 2018 měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva ve stejné výši jako dosud, tj.: 1) Člen zastupitelstva 660,00 Kč 2) Člen rady 2.570,00 Kč 3) Předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady 2.220,00 Kč 4) Předseda výboru nebo komise, je-li zároveň členem rady 4.130,00 Kč
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

26/28/294/1 - ZM ke schválení uzavření dohody č. 27/OM/2017 o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě darovací č. 8/OM/2017, na část pozemku parc. č. 228/2 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Rokytník. 
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

27/28/300/1 - ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 a mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

28/28/302/1 - ZM schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemků parc. č. 1126/1 o výměře 136 m² a parc. č. 1128 o výměře 478 m², jehož součástí je stavba č.p. 107, bytový dům, vše v k.ú. Hronov se zapsaným spolkem Sociální bydlení Hronov z.s. se sídlem Václavská 1085, Chrudim II, 537 01 Chrudim, IČ 06419313, zastoupený jednajícím členem výboru Ing. Vladimírem Valentou za kupní cenu 2 990 000 Kč. 
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

29/28/302/2 - ZM vyjádřit souhlas s realizací projektu „Sociální bydlení Hronov – Papírna“ žadatele Sociální bydlení Hronov z.s. se sídlem Václavská 1085, Chrudim II, 537 01 Chrudim, IČ 06419313, na adrese Jungmannova č. p. 107, Hronov, předkládaného do 79. výzvy IROP „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality“ Ministerstva pro místní rozvoj pro specifický cíl 2.1 a jeho realizací na území obce.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města se neusnesla:
30/28/293/1 - u záměru vybudování sociálních bytů na adrese Hronov, Hostovského 161, Spolkem nevzdávej se pod záštitou Robina Šimka, z.s., se sídlem Štěnkov 69, 503 46 Třebechovice pod Orebem, IČ 06063560.
Hlasování: Pro: 2, Proti: 3, Zdrželo se: 1, U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou
 
Rada města pověřuje:
31/28/299/1 - paní Ivu Turkovou k podpisu smluv na pronájem hrobových míst za stranu pronajímatele.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města stanovuje:
32/28/298/1 - platy ředitelům příspěvkových organizací od 01.11.2017.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 29. 11. 2017