živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 24/2016

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 19.12.2016

Rada města schvaluje:
1/24/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théru
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1

2/24/329/1 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 11, 1+0, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 45,30 m2 (plocha pro nájem je 40,60 m2), v ulici Hostovského čp. 160, Hronov k 31. 3. 2017
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

3/24/330/1 - poskytnutí finančních darů pro členy JSDH Hronov: Michal Máslo 1.600,00 Kč, Pavel Šretr 1.200,00 Kč
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

4/24/331/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 7, 1+3, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 74,26 m2 (plocha pro nájem je 71,32 m2), Žabokrky čp. 61, Hronov za věcně usměrňované nájemné 27,88 Kč/m2/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

5/24/332/1 - uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 19. 3. 2014 na byt č. 15, 1+0, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 48,78 m2 (plocha pro nájem je 46,19 m2), v ulici Divadelní čp. 512, Hronov na dobu určitou do 31. 1. 2017, s nájemným 25,51 Kč/m2/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

6/24/334/1 - prodej tuby F vč. pouzdra, výrobní číslo 21999, která je ve vlastnictví Základní umělecké školy Hronov, IČ 66289467, za minimální cenu 3.000,00 Kč.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

7/24/335/1 - přijetí finančního daru ve výši 2.000,00 Kč Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, IČ 70995397, od pana Petra Šenka, který je určen na nákup stavebnic pro děti v mateřské škole ve Zbečníku.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

8/24/336/1 - Domu dětí a mládeže Domino Hronov použít na platy externistů v roce 2016 finanční prostředky, které jsou tvořeny úplatami za kroužky, a to ve výši 220.000,00 Kč.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

 9/24/337/1 - přijetí finančních darů daru Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov, IČ 62726226: finanční dar od pana Davida Novotného, Kostelecká 1829, 547 01 Náchod, IČ 66302129, ve výši 9.672,00 Kč, finanční dar od paní Aleny Dobešové, ve výši 2.000,00. Dary budou použity pro účely klientů a zaměstnanců DO Justynka. Finanční dar od humanitární organizace LDS Charities CZ ve výši 124.934,00 Kč na pořízení kolejnicového systému.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

10/24/338/1 - uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. 5/Kaj/2016 mezi Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 59 31 Hronov, IČ: 00272680 jako objednatelem a firmou MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25968807 jako zhotovitelem. Dodatek č. 1 upravuje čl. IV – CENA DÍLA a to na
1 173 659,18 Kč vč. DPH (969 966,26 Kč bez DPH) a dále způsob úhrady spolufinancování jiným subjektem. Dodatek č. 1 přílohou.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
11/24/339/1- odpis pohledávek za dlužníky nájemného městských bytů a nebytových prostor: Riegrova 596/8, Na Drahách 924/405, Riegrova 596/7, Riegrova 596/4, Husova 580, Divadelní 173 a restaurace Velký Dřevíč v celkové výši 69 825 Kč.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
12/24/340/1- uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 0023/09, VS 6408002309, uzavřené se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, ze dne 19. 5. 2009 na část pozemku parcelní číslo 1178/1 v k. ú. Žabokrky o výměře 2,3 m2. Dodatek č. 1 přílohou.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
13/24/342/1 - přípravu a podání žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
14/24/343/1 - vyplacení mimořádných odměn za rok 2016 ředitelům a ředitelkám příspěvkových organizací města Hronova.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1
 
15/24/344/1 - uzavření Dohody č. 18/OM/2016 o ukončení nájemní smlouvy s WIKOV MGI a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha - Nusle, IČ 26491826, na pozemek p. p. č. 1586/1 o výměře 400 m2 v k. ú. Hronov. 
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
16/24/345/1 - uzavření Dohody o poskytování sociálních služeb pečovatelskou službou Hronov mezi Městem Hronov, se sídlem náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 a Městysem Velké Poříčí, se sídlem Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí, IČ00654451. Dohoda přílohou.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města souhlasí:
17/24/333/1 - se zadáním veřejné zakázky na nákup interaktivní didaktické techniky v předpokládané hodnotě 300.000,00 Kč Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, IČ 70995397.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města stanovuje:
18/24/341/1 - ředitelce Kulturního a informačního střediska Hronov paní Markétě Machové měsíční plat s účinností od 1. 1. 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města doporučuje:
19/24/331/2 - ZM ke schválení uzavření nové smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt č. 7, 1+3, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 74,26 m2 (plocha pro nájem je 71,32 m2), Žabokrky čp. 61, Hronov
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 20. 01. 2017