živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 23/2017

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z mimořádného jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 27. 09. 2017 

Rada města schvaluje:
1/23/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théru
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/23/263/1 - uzavření Dodatku č. 1 č. smlouvy objednatele 12/2016/OM/Vít (číslo smlouvy zhotovitele 16.147) stavby „Nakládání s tříděným odpadem města Hronov“ se zhotovitelem Kerson spol. s r.o., Dobré 80, 517 93 Dobré, IČ 45536040, který se týká změny rozsahu prací dle změnového listu č. 1. Celková cena díla činí 1 807 370,70 Kč bez DPH (2 186 918,55 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/23/264/1 - uzavření Dodatku č. 1 ke SOD číslo smlouvy objednatele 03/2017/OM/Vít (číslo smlouvy zhotovitele 711) stavby „Zateplení DPS a BD, č.p. 36 a 160, Hostovského, Hronov“ se zhotovitelem ACG-Real s.r.o., Radimova 622/38, 169 00 Praha 6, IČ 27094359, který se týká změny rozsahu prací dle změnového listu č.1. Celková cena díla činí 7 364 207,06 Kč bez DPH (8 468 838,12 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/23/265/1 - přijetí finančního daru Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, IČ 70995397, ve výši 21.296,00 Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vladislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509, který je určen na uhrazení stravného ve školní jídelně pro 5 žáků ze sociálně znevýhodněných rodin v období od 27. 9. 2017 do 30. 6. 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/23/266/1 - uzavření Dodatku č. 1 ke SOD číslo smlouvy objednatele 04/2017/OM/Vít (číslo smlouvy zhotovitele C14736X) stavby „Výměna výplní otvorů ZŠ Zbečník“ se zhotovitelem Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ 28436024, který se týká změny rozsahu prací dle změnového listu č. 1. Celková cena díla činí 1 236 330,77 Kč bez DPH (1 495 960,23 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/23/267/1 - uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi GASNET s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 zastoupen na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311 jako „vlastníkem PZ“ a Městem Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako „stavebníkem“. Smlouva se týká přeložky plynárenského zařízení na lávce č. 15b-1 u čistírny, Hronov.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/23/268/1 - uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 24. 5. 2017 na stavební akci „Oprava mostu ev. č. 41c-1 přes říčku Olšovku – Velký Dřevíč“ mezi Městem Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ:00272680 jako objednatelem a f. EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město,
110 00 Praha 1, IČ:45274924 jako zhotovitelem. Dodatek upravuje čl. 3. Doba, místo a způsob plnění smlouvy, konkrétně čl. 3. 1. a to tak, že lhůta dokončení díla je do 30. 4. 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 11. 10. 2017