živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 23/2016

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 30.11.2016

Rada města schvaluje:
1/23/000 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou – 6 pro, 1 se zdržel
 
2/23/314/1 - přijetí finančního daru ve výši 10.000,00 Kč Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, IČ 70995397, od LOYD GROUP s.r.o., Za Štěpnicí 311, 252 03 Řitka, IČ 24821471, který je určen na pořízení 6 ks košů na tříděný odpad
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
3/23/315/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 16. 12. 2014 na byt č. 5, 1+2, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 56,60 m2 (plocha pro nájem je 53,10 m2), v ulici Riegrova čp. 458, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2018, s nájemným 49,50 Kč/m2/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
4/23/316/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 11. 12. 2014 na byt č. 5, 1+1, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 44,89 m2 (plocha pro nájem je 43,35 m2), v ulici Nerudova čp. 314, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2018, s nájemným 49,50 Kč/m2/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
5/23/317/1 - finanční dary pro členy JSDH Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

6/23/323/1 - poskytnutí daru ve výši 6.104,00 Kč obecně prospěšné společnosti Branka, o.p.s., Němcové 2020, 547 01 Náchod, IČ 25915096.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
7/23/324/1 - výzvu k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a návrh smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadanou v režimu pro zjednodušené podlimitní řízení dle §53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na projekt "Zateplení DPS a BD, č.p. 36 a 160, Hostovského, Hronov“.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
8/23/324/2 - složení komise pro otevírání a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na projekt "Zateplení DPS a BD, č.p. 36 a 160, Hostovského, Hronov“ Složení komise a náhradníků: 1. Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Josef Thér, 2. Ing. Lenka Vítová, Šárka Šimonová,
3. Michaela Vaňková, Lenka Dvořáková
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
9/23/325/1 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hronova v roce 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

10/23/326/1 - rozpočtové opatření č. 14/2016/RM.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
11/23/327/1 - cenu za ubytování v hotelu Radnice od 1. 2. 2017 ve výši 350 Kč vč. DPH/noc při ubytování na 1 noc a ve výši 300 Kč vč. DPH/noc při ubytování na 2 a více nocí.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
12/23/328/1 - uzavření Smlouvy o výpůjčce vakuových dlah a matrací pro potřeby HC Wikov Hronov, z. s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO: 46522751.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města doporučuje:
13/23/318/1 - ZM schválit záměr vložení pozemku p. č. 1392/2 o výměře 1148 m2, ostatní plocha, jiná plocha a pozemku p. č. 1392/3 o výměře 23 m2, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., Kladská 1521, 547 01 Náchod.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
14/23/319/1 - ZM ke schválení uzavření směnné smlouvy č. 17/OM/2016 na směnu pozemku p. p. č. 1276/5 o výměře 48 m2 z majetku Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, za pozemky p. p. č. 1371 a 1372 o celkové výměře 29 m2, v k. ú. Zbečník z důvodu narovnání vlastnických vztahů. 
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
15/23/320/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o změně smlouvy o zápůjčce č. 05/2015/OM/Vít, která byla uzavřena mezi Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680, a Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ 48172928.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
16/23/320/2 - zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o změně smlouvy o zápůjčce č. 1/Kaj/2016, která byla uzavřena mezi Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680, a Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ 48172928.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
17/23/322/1 - ZM schválit záměr prodeje pozemku p. p. č. 741/1 o výměře 833 m2 a pozemku p. p. č. 741/2 o výměře 400 m2.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města ukládá:
18/23/321/1 - místostarostovi projednat finanční vyrovnání za směnu pozemku v k. ú. Malá Čermná.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 09. 12. 2016