živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 22/2017

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 20. 09. 2017

Rada města schvaluje:
1/22/000 – ověřovatele zápisu pana Libora Lelka
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/22/249/1 - uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby mezi Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako vlastníkem pozemku a stavebníkem týkající se provedení kabeláže el. přípojky v pozemku p. č. 17/2 v k. ú. Zbečník.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/22/250/1 - uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby mezi Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako stavebníkem a vlastníkem pozemku, týkající se provedení stavby „Rozšíření veřejného osvětlení ul. Na Louce, Hronov“ v pozemku p. č. 706/1 v k. ú. Velký Dřevíč.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/22/251/1 - uzavření dodatku k nájemní smlouvě na byt č. 13, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 61,59 m2 (plocha pro nájem 50,74 m2), v ulici Jungmannova 107, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/22/252/1 - uzavření dodatku k nájemní smlouvě na byt č. 3, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 52,32 m2 (plocha pro nájem 48,01 m2), v ulici Divadelní 512, Hronov na dobu určitou do 30. 9. 2019 za nájemné 50 Kč/m2/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/22/253/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 62,54 m2 (plocha pro nájem 56,87 m2), v ulici Nerudova 402, Hronov za měsíční nájemné 3 000 Kč, na dobu určitou od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/22/254/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 49,20 m2 (plocha pro nájem 44,89 m2), v ulici Divadelní 512, Hronov za nájemné 3 000 Kč/měs, na dobu určitou do 31. 12. 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/22/255/1 - uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 31. 8. 2017 na stavební akci „Stavební úpravy komunikace Červená ulice, Velký Dřevíč“ mezi Městem Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ:00272680 jako objednatelem a f. Silnice Svoboda a.s., Jetřichov 164, 549 83 Meziměstí, IČ: 05438187 jako zhotovitelem. Dodatkem č. 1 se mění čl. 3. Doba, místo a způsob plnění smlouvy, konkrétně čl. 3.1 a to tak, že lhůta pro řádné a úplné dokončení je stanoveno na 30. 6. 2018.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/22/257/1 - uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 22/OM/2017 s ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, na pozemku p. č. 1165/1 v k. ú. Žabokrky.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

10/22/258/1 - úlevu na nájemném za období 22.6.2017 až 3.9.2017 ve výši 1 043 Kč, z důvodu zatékání do bytu č. 14, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 49,41 m² (plocha pro nájem 47,46 m²), v ulici Hostovského 160, Hronov.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Zdrželo se: 0

11/22/259/1 - rozpočtové opatření č. 12/2017/RM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

12/22/260/1 - přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na projekční práce „Zateplení DPS Kalinův dům, Na Drahách 924, Hronov“, zadané výzvou zadavatele k podání nabídky ze dne 6.9.2017 účastníkovi Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, 547 01 Náchod IČ 74015044 za nabídkovou cenu
545 000 Kč bez DPH (není plátce DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

13/22/261/1 - uzavření Smlouvy o dílo na autorský dozor stavby „Revitalizace parku Aloise Jiráska, Hronov“ mezi městem Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako objednatelem a Davidem Chmelařem, Hostovského 655, 549 31 Hronov, provozovna: Pernerova 293/11, 186 00 Praha 8, IČ: 86674749 jako zhotovitelem za cenu 460 Kč vč. DPH/hod (380 Kč bez DPH/hod).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města neschvaluje:
14/22/256/1 - snížení nájemného za nájem pozemku parc. č. 35/3 a st. p. č. 15 v k. ú. Malá Čermná panu Danieli Petráškovi, Na Zavadilce 786, 551 01 Jaroměř, IČ 68229330.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 

Rada města stanovuje:
15/22/262/1 - ředitelce Domova ve stáří Justynka Ing. Jitce Ansorgové měsíční plat s účinností od 1. 8. 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 11. 10. 2017