živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 16/2017

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 12. 07. 2017

Rada města schvaluje:
1/16/000 – ověřovatele zápisu pana Pavla Topolnického
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/16/178/1 - poskytnutí věcného daru ve formě občerstvení a cen ve výši 2.000,00 Kč HONEBNÍMU SPOLEČENSTVU TUROV, se sídlem v Rokytníku, 549 31 HRONOV, IČ 48621056, na rybářské závody, které se uskutečnily
1. července 2017 na rybnících v Rokytníku.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
  
3/16/179/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 43,92 m2 (plocha pro nájem 42,31 m2), v ulici Nerudova 314, Hronov, za měsíční nájemné 2 232 Kč, na dobu určitou od 1. 8. 2017 do 31. 10. 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/16/180/1 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 12, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 49,20 m2 (plocha pro nájem 44,89 m2), Divadelní ulice čp. 512, Hronov k 30. 9. 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/16/181/1 - uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 18. 4. 2017 na byt č. 14, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové výměře 48,78 m2 (plocha pro nájem 46,19 m2), v ulici Divadelní 512, Hronov za věcně usměrňované nájemné 25,51 Kč/m2/měs., na dobu určitou do 30. 9. 2018.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/16/182/1 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 11, 1+0, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 39,16 m2 (plocha pro nájem 31,58 m2), v ulici Jungmannova čp. 107, Hronov  k 30. 9. 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/16/185/1 - uzavření smlouvy o právu k provedení stavby č. 12/OM/2017 s Ing. Ladislavem Rudolfem, Bukovice 5, 549 54 Police nad Metují, IČ 72807121, na pozemku p. č. 1669/1 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/16/186/1 - uzavření smlouvy o právu k provedení stavby č. 13/OM/2017 s Ing. Ladislavem Rudolfem, Bukovice 5, 549 54 Police nad Metují, IČ 72807121, na pozemku p. č. 411, 417 a 414 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/16/187/1 - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 05/2017/OM/ŠIM, č. zhotovitele INC 20170513 na akci: Oprava elektroinstalace ve školním zařízení v Dolíčku, 549 31 Hronov. Dodavatel Petr John, Na louce 224, 549 34 Hronov 4, IČ: 68512546 DIČ:CZ7401203271.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

10/16/189/1 - uzavření Dohody o poskytnutí vlastního podílu na údržbu lyžařských běžeckých tras v rámci projektu „Lyžařské běžecké trasy v Kladském pomezí“ č. 9/2017 mezi Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680, a BRANKA, o.p.s., Němcové 2020, 547 01 Náchod, IČ 25915096.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

11/16/190/2 - umístění poštovní schrány na pozemku p. č. 1320/2 v k. ú. Zbečník dle situace.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 2, Zdrželo se: 0

12/16/192/1 - ceník jídel a nápojů pro občerstvení za radnicí.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

13/16/194/1 - jako dodavatele stavby „Úprava dvora v ZŠ Hronov“ firmu Matyska David, Zbečník 205, 549 31 Hronov, IČ: 71919881 za nabídkovou cenu 490 050 Kč vč. DPH (405 000 Kč bez DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Rada města neschvaluje:
14/16/190/1 - umístění poštovní schrány na pozemku p. č. 869/8 v k. ú. Rokytník.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Rada města stanovuje:
15/16/193/1 - platy ředitelům příspěvkových organizací od 1. 7. 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města doporučuje:
16/16/183/1 - ZM schválit záměr prodeje části pozemku p. p. č. 1232 v k. ú. Zbečník o výměře cca 20 m2. Cena prodeje je 70 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

17/16/184/1 - ZM schválit uzavření smlouvy „Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti IE-12-2004152/VB/1-Hronov, Hronov, VN356 rekonstrukce*kvn“ s ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 01. 08. 2017