živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 13/2017

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 05. 06. 2017

Rada města schvaluje:
1/13/000 – ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Víta
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/13/141/1 - uzavření „Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu pozemků číslo 1DHM090068“ s Povodím Labe, státním podnikem, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, na pozemky parc. č. 1326 a 1327/1 v k. ú. Zbečník.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/13/144/1 - použití znaku města Hronova na 9blok poštovních známek panu Tomáši Tyrolerovi, Bratislava.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/13/147/1 - poskytnutí 10% slevy z ceny za ubytování v hotelu Radnice pro MKS Červený Kostelec v době konání Mezinárodního folklorního festivalu od 15. do 21. srpna 2017.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Zdrželo se: 0

5/13/148/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 52,32 m2 (plocha pro nájem 48,01 m2), v ulici Divadelní 512, Hronov, na dobu určitou do 30. 9. 2017 za nájemné 50 Kč/m2/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/13/151/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 301, počet místností 1+1, byt se standardním vybavením, o výměře 70,80 m2, (plocha pro nájem 68,23 m2), v DPS Kalinův dům, Na Drahách 924, Hronov, za nájemné 30,00 Kč/m2/měs., na dobu neurčitou od 1. 7. 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/13/152/1 - zrušení výběrového řízení na dodavatele stavební akce „Oprava lávky 15b-1 u čistírny, Hronov“, které bylo zadáno jako veřejná zakázka malého rozsahu zadaná dle Směrnice č. 1/2017 (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/13/153/1 - Směrnici č. 02/17 pro poskytnutí pracovního volna z důvodu zdravotní indispozice vydanou Kulturním a informačním střediskem Hronov, IČ 711 96 994.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/13/154/1 - prodej traktoru TZ- 4K-14 s příslušenstvím v majetku města Hronova panu J. K., za cenu 28 000 Kč, vč. DPH.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

10/13/156/1 - záměr nájmu na část pozemku st. p. č. 94/1 v k. ú. Hronov o výměře 115 m2 k účelu užívání jako letní zahrádky.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
11/13/158/1 - uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. NP/15/04 uzavřenou dne 15. 9. 2015 s firmou TerbaCom. s.r.o., se sídlem v ulici Korunovační 16, Praha 7, IČ: 26757834, ke 30. 6. 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

12/13/159/1 - uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 2. 3. 2017 na byt č. 8, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové výměře 87,87 m2 (plocha pro nájem 84,62 m2), v ulici Nerudova 402, Hronov na dobu určitou do 31. 8. 2019 za nájemné 49,50 Kč/m2/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

13/13/161/1 - přijetí finančního daru Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, IČ 70995397, ve výši 10.000,00 Kč od Wikov MGI a. s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 26491826, který je určen na rozvoj mateřské školy ve Zbečníku.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

14/13/162/1 - uzavření nájemní smlouvy s městem Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov na předmět nájmu silniční laserový rychloměr za nájemné ve výši 800 Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

15/13/164/2 - zrušení zadávacího řízení akce "Výměna výplní otvorů ZŠ Zbečník" zadané výzvou zadavatele ze dne 9.5.2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

16/13/000 - znovu podání dvou žádosti o dotaci z OPŽP na akci "Stavební úpravy tělocvičny ZŠ a MŠ Hronov, nová tribuna"
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Rada města doporučuje:
17/13/138/1 - ZM ke schválení uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2015335/1, název stavby: „Hronov, Nádražní knn vedení 1705/40 SŽDS“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

18/13/142/1 - ZM schválit uzavření „Dohody o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo 1DHM090067“ s Povodím Labe, státním podnikem, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, na pozemcích parc. č. 1326 a 1327/1 v k. ú. Zbečník.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

19/13/143/1 - ZM ke schválení uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2015851/VB2, název stavby: „V. Poříčí – knn p. č. 1422/5 pro RD Kosinka“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

20/13/145/1 - ZM schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 873/2 v k. ú. Rokytník o výměře cca 19 m2 s cenou prodeje 70 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

21/13/146/1 - ZM schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1673/1 v k. ú. Hronov o výměře 2667 m2.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

22/13/149/1 - ZM schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 728/4 o výměře 58 m2 s cenou prodeje minimálně 4410 Kč.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

23/13/150/1 - ZM schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 728/3 o výměře 111 m2 s cenou prodeje minimálně 8.540 Kč.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

24/13/160/1 - ZM schválit odkoupení věcí z vybavení restaurace Radnice, nám. Čs. armády čp. 5 v Hronově od nájemce firmy TerbaCom. s.r.o., se sídlem v ulici Korunovační 16, Praha 7, IČ: 26757834:
• osvětlení - 21 000 Kč (světla pivnice, diodové pásky, osvětlení jídelny, osvětlení chodby a WC)
• obložení - 28 000 Kč (obložení kolem topení, skříňky Absac, bar)
• posuvné dveře - 10 500 Kč (mléčné sklo)
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

25/13/163/1 - ZM schválit individuální pořízení změny územního plánu na pozemek p. č. 803/3 k. ú. Zbečník. Náklady spojené se změnou si vlastník uhradí sám.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města revokuje:
26/13/158/2 - bod 24/10/118/1 z usnesení č. 10/2017 ze dne 10. 5. 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

27/13/164/1 - usnesení č. 12/2017 ze dne 24.5.2017, bod 9/11/137/1.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města ukládá:
28/13/152/2 - odboru tajemníka vyhlásit nové výběrové řízení na dodavatele stavební akce „Oprava lávky 15b-1 u čistírny, Hronov“, které bude zadáno jako veřejná zakázka malého rozsahu zadaná dle Směrnice č. 1/2017 (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách) s tím, že doba plnění bude od 15. 8. – 30. 11. 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0 
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 13. 06. 2017