živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 12/2017

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 24. 05. 2017

Rada města schvaluje:
1/11/000 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/11/127/1 - přidělení zakázky akce s názvem Stavební úpravy šaten pro účinkující Jiráskova divadla, nám. Čs. armády čp. 500, 549 31 Hronov, uchazeči Leoš Pagáč – stavební činnost, se sídlem Machov 34, 549 63 Machov, IČ: 74451944, DIČ: CZ8703083543 za nabídkovou cenu 364 331,54 Kč vč. 21% DPH.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/11/128/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 26. 6. 2014 na byt č. 9, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 49,53 m2 (plocha pro nájem je 45,83 m2), v ulici Divadelní čp. 512, Hronov na dobu určitou do 30. 6. 2019, s nájemným 57 Kč/m2/měs.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/11/129/1 - uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 21. 7. 2015 na byt č. 10, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové rozloze 62,10 m2, (plocha pro nájem je 51,95 m2), v ulici Jungmannova čp. 107, Hronov, na dobu určitou do 30. 6. 2019, za nájemné 39,- Kč/m2/měs.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/11/132/1 - realizaci a přidělení zakázky akce s názvem Oprava elektroinstalace ve školním zařízení v Dolíčku, 549 31 Hronov, uchazeči Petr John REMINEL, Na Louce 224, 549 34 Hronov – Velký Dřevíč, IČ: 68512546, DIČ: CZ7401203271 za nabídkovou cenu 234 389,00 Kč vč. 21 % DPH.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/11/133/1 - uzavření smlouvy o právu k provedení stavby č. 10/OM/2017 s Ing. Ladislavem Rudolfem, Bukovice 5, 549 54 Police nad Metují, IČ 72807121, na pozemcích p. č. 1612, 326, 325/2, 336/10, 273/22, 273/23 a 343/2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/11/135/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 303, počet místností 1+0, byt se standardním vybavením, o výměře 31,16 m2, (plocha pro nájem 28,58 m2), v DPS Kalinův dům, Na Drahách 924, Hronov, za nájemné 30,00 Kč/m2/měs., na dobu neurčitou od 1. 6. 2017.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/11/136/1 - uzavření smlouvy o dílo na dodávku a montáž transformátoru 35/0,4 kV - zimní stadion Hronov s firmou Trafo CZ, a.s., Koutníkova 206, 503 01 Hradec Králové, IČO: 27636224 za cenu 233 100 Kč bez DPH (282 051 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/11/137/1 - výsledek hodnocení a přidělení veřejné zakázky „Výměna výplní otvorů ZŠ Zbečník“, zadané výzvou zadavatele k podání nabídky ze dne 9.5.2017 uchazeči AA OKNA DVEŘE s.r.o., Vysočanská 548/81, 190 00 Praha 9 – Prosek, IČ 04945948 za nabídkovou cenu 1 369 283,39 Kč bez DPH (1 656 832,90 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města doporučuje:
10/11/130/1 - ZM schválit uzavření kupní smlouvy č. IE-12-2004152/KS/1 s ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, na prodej pozemků parcelní číslo 695/2 o výměře 12 m2 a 796/2 o výměře 11 m2 v k. ú. Hronov pro stavbu trafostanic.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

11/11/131/1 - ZM schválit záměr prodeje části pozemku p. p. č. 261/6 v k. ú. Rokytník o výměře cca 25 m2 s cenou prodeje 500 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Rada města stanovuje:
12/11/134/1 - s účinností od 1. 6. 2017 celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru u MěÚ v Hronově na 52.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 29. 05. 2017