živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 7/2017

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 01. 11. 2017 od 17:00 hodin v Malém sále Jiráskova divadla

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.

Přítomni: Mgr. Věra Bartošová, Jiří Frýba, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Libor Lelek, Mgr. Jana Maslikiewiczová, Bc. Hana Nedvědová, Bc. Jan Pavelka, Mgr. Jana Píčová, Mgr. Věra Řehůřková, Mgr. Jan Šnajdr, MUDr. Jan Šnajdr, Mgr. Josef Thér, Pavel Topolnickyj, JUDr. Eva Vrzáčková, Mgr. Pavel Zima DiS.
Omluveni: Mgr. Petr Málek, MVDr. Tomáš Strnad, Ing. Jaroslav Vít
Pozdější příchod: Mgr. Olga Líbalová, Hynek Rožnovský
Tajemník: Mgr. Markéta Machová
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatel zápisu: Mgr. Jana Píčová, Libor Lelek


Paní starostka konstatovala, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, v úvodu jednání bylo přítomno 15 členů.

Ověřovateli zápisu byli schváleni Mgr. Jana Píčová a pan Libor Lelek - 12 pro, 3 se zdrželi.

Na jednání se dostavil Jiří Frýba, přítomno 16 členů.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod č. 82 až 90 včetně příloh, pozvánka na jednání, zápis z jednání pracovní skupiny EU fondy č. 61 a 62, informace o vzdělávacím programu pro zastupitele, výroční zpráva MŠ a ZŠ Velký Dřevíč, výroční zpráva ZUŠ, odpověď D-energy na dotaz Ing. Járy ohledně kvality VO.

Paní starostka vznesla dotaz, zda má někdo připomínky k návrhu programu. Poté dala hlasovat o navrženém programu jednání tak, jak byl zaslán na pozvánce - 16 pro.

Pan Petr Koleta upozornil všechny občany a zastupitele města, že z jednání bude pořizován zvukový a obrazový záznam, který bude sloužit ke zpravodajským účelům.

Paní starostka se dotázala na připomínky k zápisu z posledního jednání 6.9.2017, žádné nebyly.

Paní starostka upozornila zastupitele, že pokud chtějí, aby byly jejich připomínky, upozornění či konstatování uvedeny v zápise, nechť to zcela jasně sdělí, aby zapisovatelka mohla jejich vyjádření zaznamenat.

V úvodu jednání představila Ing. Petru Vojtěchovou, referentku dotací, která zastupuje paní Terezu Kohlovou po dobu mateřské dovolené.


Program jednání:

1. Informace z jednání rady města
82 - Informace z jednání Rady města Hronova

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
88 - Kontrola plnění usnesení č. 6/2017

3. Finanční záležitosti
83 - Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Hronova v roce 2018
84 - Rozpočtová opatření č. 12/2017/RM a 13/2017/RM - vzetí na vědomí

4. Majetkové záležitosti
85 - Smlouva o zřízení budoucího věcného břemene, rekonstrukce nn v ulici Karolíny Světlé pro ČEZ Distribuci
86 - Záměr prodeje pozemků v k. ú. Zbečník
87 - Prodej pozemku p. p. č. 35/3 k. ú. Malá Čermná
89 - Informace o investičních a dotačních akcích
90 - Přehled investičních akcí

5. Různé

6. Diskuse


 
1. Informace z jednání rady města

82 - Informace z jednání Rady města Hronova 
S předloženým materiálem seznámila zastupitele paní starostka.

Diskuze:
Ing. Karel Jára se dotazoval v materiálu k usnesení č. 12/22/260/1, ve kterém rada města schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na projekční práce "Zateplení DPS Kalinův dům" za nabídkovou cenu 545 000 Kč. Dle jeho názoru se jedná o částku nad 500 tis., která spadá do kompetence ZM. Rada porušila tímto rozhodnutím pravidla. Dle jeho názoru nebyla částka odsouhlasena v rozpočtu. Požádal o písemnou odpověď, zda rada neporušila pravidla.
Poté se dotazoval k usnesení č. 7/23/268/1, kterým se schválilo uzavření dodatku ke smlouvě na opravu mostu přes Olšovku ve Velkém Dřevíči, jehož předmětem je prodloužení lhůty dokončení díla do 30.4.2018. Uvedl, že dodnes se na mostě nepracuje. Několikrát se dotazoval, proč zakázka byla zadána tak, jak byla zadána a žádá odpověď.

Pan Petr Koleta se dotazoval, zda byla pronajata radnice. Paní starostka odpověděla, že radnice pronajata nebyla, protože dosud nebyla podepsána smlouva. Usnesení
o pronájmu již bylo radou revokováno.
Ing. Karel Jára požádal, aby jím požadovaná odpověď na dotaz ohledně mostu ve Velkém Dřevíči byla zveřejněna v unásku. Občané se na to ptají.

Na jednání se dostavil pan Hynek Rožnovský, přítomno 17 členů.

 

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

88 - Kontrola plnění usnesení č. 6/2017 
S předloženým materiálem zastupitele seznámila paní tajemnice a vyzvala k dotazům. Žádné nebyly.

 

3. Finanční záležitosti

83 - Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Hronova v roce 2018 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil k projednání návrh Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Hronova v roce 2018.
 
Podle tohoto programu je možné poskytovat návratné finanční výpomoci na vybudování zařízení, které zajistí odkanalizování nemovitosti v souladu s platnou legislativou.
Součástí Programu je formulář žádosti o návratnou finanční výpomoc. FO předložil také návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města a formulář pro vyúčtování návratné finanční výpomoci.
 
Návrh Programu byl projednán radou města dne 18.10.2017, která jej doporučila zastupitelstvu města schválit.
 
Součástí návrhu rozpočtu na rok 2018 budou finanční prostředky vyčleněné na poskytování návratných finančních výpomocí.

Návrh usnesení:
83/1 - Zastupitelstvo města schvaluje Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Hronova v roce 2018 dle přílohy.
Hlasování: Pro: 12, Proti: 5, Zdrželo se: 0


84 - Rozpočtová opatření č. 12/2017/RM a 13/2017/RM - vzetí na vědomí 
S předloženým materiálem zastupitele seznámila Ing. Ivana Stonjeková.
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 22.04.2015 nadelegovalo pravomoc
k provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše Kč 500.000,00 včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou vždy na nejbližším jednání zastupitelstva předložena ke vzetí na vědomí (Usnesení č. 2/2015, bod 15/2).
 
Finanční odbor proto předložil zastupitelstvu města ke vzetí na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2017/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 20.09.2017 a rozpočtové opatření č. 13/2017/RM, které bylo schváleno radou města dne 18.10.2017.

 

4. Majetkové záležitosti

85 - Smlouva o zřízení budoucího věcného břemene, rekonstrukce nn v ulici Karolíny Světlé pro ČEZ Distribuci 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Firma Elektro comp předložila ke schválení pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. (IE-12-2006550/VB/01), název stavby „Hronov, Karolíny Světlé - rekonstrukce nn“.
 
Stavba představuje zařízení distribuční soustavy – pojistkový pilíř, kabelové vedení NN a demontáž nadzemního vedení v ulici Karolíny Světlé a částečně v navazujících ulicích, v celkové délce vedení 1477 m.
Ocenění věcného břemene je v souladu se schváleným ceníkem, to je 100 Kč/m + DPH.
 
Usnesení RM č. 25/2017 dne 18. 10. 2017
RM doporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
85/1 - ZM schvaluje uzavření smlouvy „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. (IE-12-2006550/VB/01)“, název stavby „Hronov, Karolíny Světlé - rekonstrukce nn“, s ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0


86 - Záměr prodeje pozemků v k. ú. Zbečník 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Žadatel podal žádost o koupi pozemků - stavební parcely č. 415 o výměře 253 m2, část pozemkové parcely č. 140/2 o výměře cca 706 m2 (celková výměra 1908 m2), 585/1 o výměře 3327 m2, část 587/1 o výměře cca 3105 m2 (celková výměra 33641 m2) a část 1358 o výměře cca 67 m2 (celková výměra 131 m2) v k. ú. Zbečník. Jako důvod uvádí využití k zemědělským účelům, chov koní.
 
Na pozemku st. p.č. 415 je zemědělská stavba, zapsaná v jeho listu vlastnictví. Stavbou je zbytek obvodových trubek.
 
Na pozemku st. p. č. 416 je zemědělská stavba zapsaná v majetku Statku Stárkov s.r.o., zapsaná v jeho listu vlastnictví. Budova slouží jako sezonní přístřešek a příkrmiště se zdrojem vody pro jalovice a krávy. Tento prostor navazuje na pastviny, na které má Statek Stárkov uzavřenou nájemní smlouvu.
 
Na snímku územního plánu, který měli členové zastupitelstva k dispozici, je červeně vyznačená hranice zastavitelného území. V této oblasti lze snáze získat změnu územního plánu – stavební pozemky. Oblasti vyznačeny oranžově jsou stavebními pozemky.
V situaci jsou barevně vyznačeny pozemky v majetku města Hronova – přehledně
v této lokalitě.
 
V pozemcích nejsou uloženy sítě – podle Gramisu, ale jsou dostupné.
Prodejní cena by měla být určená znalcem, protože se jedná o poměrně rozsáhlou část pozemků, na kterých je stavba a stromy.
Odhadem – stavební pozemky 500 Kč/m2, ostatní pozemky – tržní cena zemědělských pozemků se pohybuje v rozmezí 15 až 25 Kč/m2, v kvalitních lokalitách i více.
 
Statek Stárkov byl seznámen s žádostí žadatele a vyjádřil se, že požaduje přístup ke krmišti, minimálně 6 - 7 metrů od každé parcely. Odbor majetek toto konzultoval s žadatelem a původní příloha k žádosti byla upravena. Zmenšila se část pozemku parc. č. 587/1, aby bylo více prostoru pro Statek Stárkov a zvětšila se část z pozemku parc. č. 140/2 a 1358, aby měl žadatel více prostoru na vybudování přístupové komunikace, protože je v tomto místě svah. Stárkov požaduje být přizván ke geometrickému zaměření, aby mohlo dojít k dohodě na místě samém, v terénu, kde bude situace přehlednější.
 
OM a odbor výstavby nedoporučují prodej pozemků – je to část pozemků, která navazuje na zastavěnou část obce, nachází se v zastavitelné oblasti, jsou dostupné sítě. Hodnota pozemků bude stoupat, navrhujeme ponechat do budoucna k využití pro město. Také se dá předpokládat možnost změny územního plánu a rozšíření stavebních pozemku v této lokalitě, která navazuje na stávající zástavbu.
 
RM č. 25/2017 dne 18. 10. 2017, bod …/25/269/1/2017
RM nedoporučila ke schválení.

Paní starostka uvedla, že žadatel se osobně zúčastnil jednání rady města. Přítomni byli i Ing. Václav Soukup, vedoucí stavebního úřadu a Ing. Bronislava Havelková, referentka odboru majetek. Žadateli bylo vysvětleno stanovisko města k jeho žádosti.

Návrh usnesení:
86/1 - ZM schvaluje záměr prodeje pozemků - stavební parcely č. 415 o výměře 253 m2, části pozemkové parcely č. 140/2 o výměře cca 706 m2, 585/1 o výměře 3327 m2, část 587/1 o výměře cca 3105 m2 (celková výměra 33641 m2) a část 1358 o výměře cca 67 m2 v k. ú. Zbečník.
Hlasování: Pro: 0, Proti: 16, Zdrželo se: 1


87 - Prodej pozemku p. p. č. 35/3 k. ú. Malá Čermná 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Pan Daniel Petráško, Na Zavadilce 786, 551 01 Jaroměř, IČ 68229330, podal žádost o koupi pozemku p. p. č. 35/3 a st. p. č. 15 v k. ú. Malá Čermná z důvodu vložených i budoucích investic a zpřístupnění pozemku za domem.
Druh pozemku st. p. č. 15 je zastavěná plocha a nádvoří se způsobem využití jako zbořeniště. Výměra pozemku 320 m2.
Druh pozemku p. p. č. 35/3 je zahrada. Výměra pozemku 251 m2.
 
Pan Petráško má v současné době uzavřenou nájemní smlouvu na pozemek
p. p. č. 35/3 a st. p. č. 15 v k. ú. Malá Čermná ze dne 12. 8. 2002, k nájemní smlouvě bylo uzavřeno několik dodatků, byla upravena sezóna od 1. 5. do 31. 10. daného roku a současné nájemné činí 24.000 Kč/rok.
 
Na části pozemku st. p. č. 15 je vybudována cyklostezka. Mezi cyklostezkou a oplocením pana Petráška je prostor cca 2,5 m, který odbor majetek navrhuje v případě prodeje pozemků ponechat ve vlastnictví města pro případné budoucí využití – zřízení VO a uložení síti. Také se tam nachází sloup a nadzemní vedení NN a el. skříňka - také tato zařízení by měla zůstat na pozemku města. K případnému prodeji by byla určená část pozemku o výměře cca 200 m2.
 
Druh pozemku p. p. č. 35/3 je zahrada, způsob ochrany - zemědělský půdní fond. Výměra pozemku je 251 m2.
 
Vyznačený veřejný vodovod vede oběma pozemky. Umístění sítí není překážkou prodeje pozemku. Minimálně by se jejich přítomnost měla uvést v kupní smlouvě.
Po konzultaci s pracovníkem VAK Náchod, je zřejmé, že by uvítali uzavření VB
s městem ještě před prodejem pozemků, aby se předešlo možným komplikacím.
 
Z hlediska územního plánu se jedná o část území občanské vybavenosti (pozemek p. č. 15) a část území zahrady (pozemek parc. č. 35/3).
 
Cena k prodeji: OM navrhuje 300 Kč/m2 s přihlédnutím ke znaleckému posudku na stavební pozemky v Malé Čermné. Pozemky jsou blíže centru než posuzované pozemky, ale vzhledem k vedení vodovodu je možnost stavby omezena.
 
OM a OV se domnívají, že je vhodné mít v záloze městský pozemek pro možnost využití, zejména v centru obce. V tomto případě se předpokládá možnost obnovy veřejného osvětlení v části pozemku parc. č. 15 u kraje, který sousedí s komunikací.
 
Usnesení RM č. 18/2017 ze dne 2. 8. 2017
Bod 22/18/213/1 – RM nedoporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku st. p. č. 15
Bod 22/18/213/2 – RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p. p. č. 35/3
 
Usnesení ZM 6/2017 ze dne 6. 9. 2017
Bod 19/6/61/1 – ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku st. p. č. 15
Bod 4/6/61/2  – ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 35/3
 
Záměr prodeje byl zveřejněný na úřední desce od 18. 9. 2017 do 4. 10. 2017, přihlásil se další zájemce, který podal žádost o koupi pozemku parc. č. 35/3 za účelem provozování sezonního občerstvení.
 
Odbor majetek doporučuje prodej panu Petráškovi z důvodu vyřešení přístupu – příjezdu k zadní části nemovitosti – k pozemku parcelní č. 35/4. Prodejem jinému zájemci by došlo k zamezení možnosti příjezdu na pozemek parc. č. 35/4, protože podél domu č. p. 40 (pozemek st. parc. č. 13) je pouze průchod pro pěší po pozemku v majetku pana Petráška.
 
Usnesení RM č. 25/2017 ze dne 18. 10. 2017
RM doporučila ke schválení.
 
Usnesení je oproti usnesení z RM změněno, je vypuštěno IČ, protože se pozemek prodává do soukromého vlastnictví, společného jmění manželů.

Na jednání se dostavila Mgr. Olga Líbalová, přítomno 18 členů.

Diskuze:
Pan Petr Koleta konstatoval, že za pronájem pozemků má město 24 tis Kč/rok. Za prodej části pozemku město obdrží jenom cca 70 tis. Kč. Dle jeho názoru je lepší pronájem pozemku než jeho prodej.
Ing. Karel Jára je stejného názoru. Pozemek se nachází v centrální části obce, nevidí důvod proč pozemek prodávat. Přístup k pozemku pana Petráška město určitě povolí.
Pan Jiří Kratochvíl - měl o pozemek zájem, protože se na něm dlouho nic neprovozovalo. Chtěl by tam provozovat občerstvení, konkurovat panu Petráškovi. Dle jeho názoru by se pozemek dal prodat za větší peníze. Byl by ochoten nabídnout větší částku. Pan Petráško vlastní naproti větší kus pozemku cca 1000 m2.
Pan Petr Koleta z proběhlé diskuze usoudil, že je o pozemek opravdu zájem, proto by ho neprodával a ponechal v majetku města. Dle jeho názoru je prodej zbytečný.
Pan Josef Vítek, občan Malé Čermné, informoval o neutěšené dopravní situaci v Malé Čermné. Proto apeloval na zastupitele, aby pozemek neprodávali a využili ho k vyřešení dopravy. Jeho názor sdílí i další občané Malé Čermné.

Návrh usnesení:
87/1 - ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 26/OM/2017 na prodej pozemku parc. č. 35/3 o výměře 251 m2 v k. ú. Malá Čermná s cenou prodeje 300 Kč/m2. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 2, Proti: 13, Zdrželo se: 3


89 - Informace o investičních a dotačních akcích 
Předložený materiál okomentovala Ing. Lenka Vítová.
OM předložil informaci o investičních a dotačních akcích.
 
Diskuze:
Ing. Karel Jára požádal o zaslání závěrečných dokumentů o předání díla a nedodělků k akci "kontejnerová stání". Stále jsou na díle nedodělky. Konstatoval, že požádal o průběžné informování o zakázce. Dosud nic nedostal, tak to urguje. Ing. Vítová sdělila, že poslala to, o co žádal. Ing. Jára uvedl, že terén není uveden do původní stavu, což je uvedeno ve smlouvě. Ing. Jeništa, který vykonával TDI na této akci, souhlasil, že uvedení do původní stavu povrchu je ve smlouvě, ale za současných podmínek bylo uděláno to, co se jevilo jako nejúspornější a doděláno bude až na jaře. Díky klimatickým podmínkám nejde již použít některé technologie a zaručit tak kvalitu díla.
Mgr. Jan Šnajdr konstatoval, že se mu zdá, že kontejnerová stání jsou malá, kupí se tam tašky s odpadem. Apeloval proto na častější svážení. Místostarosta vysvětlil situaci. V současné době má město vytipované další pozemky pro umístění dalších kontejnerů. Příští rok by město dodělalo další pevná stání, záleží na umístění sítí v pozemcích.
Ing. Karel Jára uvedl, že akce probíhala od dubna do září. Vznesl dotaz, proč nebyli občané dostatečně dopředu informováni o tom, že bude kontejnerů na stáních míň, případně dojde k jejich přemístění.
Pan místostarosta odpověděl, že toto opravdu bylo chybou.


90 - Přehled investičních akcí 
Materiál zpracovala Michaela Kajnarová, referentka dotací.
Paní starostka uvedla, že předkladatelka je v pracovní neschopnosti. Pokud budou mít zastupitelé nějaké dotazy, pokusí se je zodpovědět. V případě, že na dotaz nebude znát odpověď, bude vyřízen písemně sl. Kajnarovou.

Revitalizace parku A. Jiráska v Hronově
Město Hronov získalo dotaci na revitalizaci parku z přeshraničního operačního programu Interreg V-A.
Byla podepsána Smlouva o dílo s uchazečem Green – project s.r.o., Průhonice. Staveniště bylo předáno ke dni 18. 10. 2017. Ve smlouvě o dílo je ukotveno, že stavební práce musí být započaty do 5-ti dní od podpisu smlouvy, což bylo v pondělí 23. 10. 2017. Práce byly ale fyzicky zahájeny až 24. 10. 2017, což znamená, že město Hronov má nárok na finanční pokutu 5 000 Kč. Tato skutečnost je dokladována zápisem ve stavebním deníku. Nyní je park oplocen tak, aby se zabránilo vniku cizích osob a v úterý 31. 10. 2017 započnou práce na kácení zeleně. Termín dokončení zůstal zachován i přes zdržení výběrového řízení a je tedy 30. 6. 2018.
 
Rekonstrukce mostu ve Velkém Dřevíči u školky
Nyní je provedena přeložka NN a započnou práce na odstranění mostu. Poté dojde k opravě zdí, aby mohla být Olšavka napuštěna. Termín dokončení díla byl prodloužen do 30. 4. 2018.
 
Rekonstrukce komunikace Červená ulice ve Velkém Dřevíči
V tomto měsíci dojde pouze k provedení injektáží na opěrné zídce. Veškeré ostatní práce jsou přesunuty na příští rok.
 
Přeložka VO ve Velkém Dřevíči Na Louce
Tato akce byla koordinována s přeložkou NN. Termín vybudování přeložky NN byl ale investorem přesunut do roku 2018, takže i provedení veřejného osvětlení bude přesunuto do roku 2018.
 
Přeložka VO v ulici Dvorská
V prvním až druhém listopadovém týdnu budou zahájeny práce na výstavbě veřejného osvětlení ve Dvorské ulici směrem k tvrzi (na parkovišti). Přeložka VO bude probíhat v koordinaci s přeložkou NN. Kabeláž bude umístěna v ploše recyklátu, tedy do asfaltové nebo žulovými kostkami vydlážděné plochy nebude zasaženo.
 
Rekonstrukce lávky u čistírny Hronov
Vedle mostu byly instalovány provizorní konstrukce na přeložky sdělovacích kabelů a plynovodu. V prvním listopadovém týdnu dojde k přeložení sítí a poté k demolici stávající lávky. Nová konstrukce lávky je připravena, ale bude osazena až po opravě závětrných zdí, které byly do projektu přidány až po odkrytí stávajících zdí a zjištění, že jsou ve špatném stavu. Poté dojde k osazení nové konstrukce lávky a k dokončení prací. Nad rámec projektu dojde ještě k úpravě okolí lávky, zejména k úpravě navazujícího zábradlí na obou březích řeky.
 
Udržovací práce na stávajících vodních nádržích
Práce na nádržích probíhají dle harmonogramu. Nyní probíhají práce na prostřední nádrži na p.p.č. 93/2. Došlo k opravě dna a následovat bude vyzdívka nových kvádrů ve stěnách nádrže. Horní nádrž na p.p.č. 32/6 jsou již stavební práce dokončeny, bude probíhat už jen úprava terénu a osazení zábradlí. Na nádrži u sokolovny započnou práce ihned po vyzdívkách stěn prostřední nádrže.
 
Rekonstrukce chlazení na zimním stadionu v Hronově
Dokončení díla je dle smlouvy o dílo 3. 11. 2017. Tento termín bude splněn s tím, že již v tomto týdnu probíhá výroba ledu. Nyní je na technickém zařízení nastaven zkušební provoz a dochází ke kontrole systémů. Stavební práce jsou postupně dokončovány tak, aby mohlo být dílo předáno k užívání.
 
Projektová dokumentace MěÚ Hronov
Kompletace projektové dokumentace byla odložena z důvodu vynucených úprav uvedených ve stanovisku Krajské hygienické stanice. Úpravy se týkají především osvětlení kanceláří. Projektová dokumentace bude odevzdána do konce listopadu a poté bude vyhlášeno výběrové řízení. Stavební povolení na výstavbu nového městského úřadu je vydáno.
 
Dále probíhají práce na projektových dokumentacích stavebních úprav hronovské hasičárny, rekonstrukce komunikace vč. odvodnění na Haldě v Hronově. V letošním roce také budou vystavěny opěrné zídky na parkovišti za městským úřadem a ve Zbečníku K Málkovým.
 


5. Různé

Paní starostka sdělila, že dosud neobdržela žádný návrh na ocenění při 20. plese města Hronova. Požádala kolegy o zaslání.

Paní starostka informovala, že bude pravděpodobně na konci listopadu svoláno mimořádné jednání ZM ohledně prodeje domu v Jungmannově čp. 107. Zájemce chce požádat o dotaci na rekonstrukci domu v prosinci, k tomu potřebuje rozhodnutí zastupitelstva.

 

6. Diskuze

Mgr. Jana Píčová - poděkovala TS za opravu cesty na Slavíkov.

Jiří Frýba - pozval přítomné na první hokejové derby s Náchodem. Dále se zajímal o další jednání s Českou poštou, s. p. na prodej pozemku. Paní starostka odpověděla, že Dozorčí rada České pošty projednání odložila na listopad.

Mgr. Olga Líbalová - poděkovala za krásnou bránu nahoře na hřbitově, ale lidi o ní nevědí a je zamčená. Dále ukázala fotografii s urnou, ze které se sype popel. Měli bychom se o to postarat. Paní starostka sdělila, že máme projekt, podle kterého legionářský hřbitov budeme opravovat se spoluúčastí České obce legionářské.

Ing. Karel Jára uvedl, že když město udělalo pěknou fasádu na Hedvábnici, bylo tam postavené lešení, proč také nevyřešilo střechu, která je ve velmi špatném stavu.
Ing. Vítová odpověděla, že v době kdy byl připravován projekt nebylo vidět, že je střecha tak špatná a do dotace ji nebylo možné zahrnout. Ing. Jára je toho názoru, že se na objekt máme podívat komplexně a řešit to celé. Starostka se dotazovala, proč se o to nezajímal na samém začátku. Ing. Jára odpověděl, že má své zaměstnání a nemá tolik času a na úřadě jsou úředníci, kteří by se tomu měli věnovat. Neví, proč na něho starostka útočí.

Pan Petr Koleta se dotazoval, zda na Kalinově domě není obdobný stav. Ing. Vítová odpověděla, že tam se plánuje kompletní projekt.

Mgr. Věra Řehůřková poděkovala za hřiště u jídelny, děti ho využívají.

Ing. Jaroslav Jeništa ml. se zapojil do diskuze a uvedl, že když někde vidí, že je něco špatně, tak řeknu, pojď s tím něco dělat. Alibisticky vystoupit umí taky.

Pan Josef Vítek se dotazoval, zda město plánuje setkání s občany v Malé Čermné. Je tam spousta věcí, které by bylo dobré udělat.


Jednání bylo ukončeno v 18:20 hodin
Zápis byl vyhotoven 2. listopadu 2017
Zapsala Milena Moravcová


Ověřovatel zápisu: Mgr. Jana Píčová, Libor Lelek

Usnesení č. 7/2017
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 01. 11. 2017 

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/7/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Janu Píčovou a pana Libora Lelka
Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželo se: 3

2/7/000 – program jednání zastupitelstva
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/7/83/1 - Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Hronova v roce 2018 dle přílohy.
Hlasování: Pro: 12, Proti: 5, Zdrželo se: 0

4/7/85/1 - uzavření smlouvy „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. (IE-12-2006550/VB/01)“, název stavby „Hronov, Karolíny Světlé - rekonstrukce nn“, s ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Zastupitelstvo města neschvaluje:
5/7/86/1 - záměr prodeje pozemků - stavební parcely č. 415 o výměře 253 m2, části pozemkové parcely č. 140/2 o výměře cca 706 m2, 585/1 o výměře 3327 m2, část 587/1 o výměře cca 3105 m2 (celková výměra 33641 m2) a část 1358 o výměře cca 67 m2 v k. ú. Zbečník.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 1

6/7/87/1 - uzavření smlouvy č. 26/OM/2017 na prodej pozemku parc. č. 35/3 o výměře 251 m2 v k. ú. Malá Čermná s cenou prodeje 300 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 13, Proti: 2, Zdrželo se: 3 
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 10. 11. 2017