živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 6/2017

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo
dne 06. 09. 2017 od 17:00 hodin v Malém sále Jiráskova divadla

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.

Přítomni: Mgr. Věra Bartošová, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Libor Lelek, Mgr. Petr Málek, Mgr. Jana Maslikiewiczová, Bc. Hana Nedvědová, Bc. Jan Pavelka, Mgr. Jana Píčová, Hynek Rožnovský, Mgr. Věra Řehůřková, MUDr. Jan Šnajdr, Mgr. Jan Šnajdr, Mgr. Josef Thér, Pavel Topolnickyj, JUDr. Eva Vrzáčková, Mgr. Pavel Zima DiS.
Pozdější příchod: Jiří Frýba, Mgr. Olga Líbalová, MVDr. Tomáš Strnad, Ing. Jaroslav Vít
Tajemník: Mgr. Markéta Machová
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatel zápisu: Mgr. Pavel Zima, DiS., Bc. Jan Pavelka


Paní starostka konstatovala, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, v úvodu jednání bylo přítomno 17 členů.

Ověřovateli zápisu byli schváleni Mgr. Pavel Zima, DiS. a Bc. Jan Pavelka - 14 pro, 3 se zdrželi.

Pan Petr Koleta upozornil všechny občany a zastupitele města, že z jednání bude pořizován zvukový a obrazový záznam, který bude sloužit ke zpravodajským účelům.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod č. 60 až 81 včetně příloh, pozvánka na jednání, odpověď na dotaz paní Radky Mikundové, informace o ocenění Jiráskova Hronova v Monaku.

Na jednání se dostavili MVDr. Tomáš Strnad, Jiří Frýba, přítomno 19 členů.

Paní starostka vznesla dotaz, zda má někdo připomínky k návrhu programu. Poté dala hlasovat o navrženém programu jednání tak, jak byl zaslán na pozvánce - 19 pro.

Paní starostka se dotázala na připomínky k zápisu z posledního jednání dne 21.6.2017, žádné nebyly.

Paní starostka upozornila zastupitele, že pokud chtějí, aby byly jejich připomínky, upozornění či konstatování uvedeny v zápise, nechť to zcela jasně sdělí, aby zapisovatelka mohla jejich vyjádření zaznamenat.

Paní starostka v úvodu představila paní Ilonu Samkovou, novou kronikářku města Hronova. Paní Samková se krátce představila a požádala o spolupráci.


Program jednání:

1. Informace z jednání rady města
79 - Informace z jednání RM

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
76 – Kontrola plnění usnesení č. 5/2017

3. Finanční záležitosti
65 - Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru
66 - Rozpočtové opatření č. 11/2017/ZM
67 - Rozpočtové opatření č. 06/2017/RM, 09/2017/RM a 10/2017/RM - vzetí na vědomí
68 - Dotace pro HC Wikow z.s. Hronov na výkonnostní sport - 2. část

4. Majetkové záležitosti
60 - Záměr prodeje části pozemku p. p. č. 995/1 v k.ú. Velký Dřevíč
61 - Záměr prodeje pozemku p. p. č. 35/3 a st. p. č. 15 k. ú. Malá Čermná
62 - Prodej pozemku parc. č. 728/3 v k. ú. Velký Dřevíč
63 - Záměr prodeje části pozemku p. p. č. 1232 v k. ú. Zbečník
64 - Prodej pozemku parc. č. 728/4 v k. ú. Velký Dřevíč
69 - Smlouva o zřízení věcného břemene, trafostanice pro ČEZ Distribuci
70 - Výměna ventilátoru VZT v suterénu Jiráskova divadla, Hronov - schválení smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem
71 - Prodej části pozemku parc. č. 873/2 (podle GP 873/3) v k. ú. Rokytník
72 - Záměr prodeje části pozemku p. p. č. 525 v k. ú. Hronov
73 - Prodej části pozemku p. p. č. 261/6 (podle GP pozemek p. č. 261/7) v k. ú. Rokytník
74 - Prodej pozemku parc. č. 1673/1 v k. ú. Hronov
75 - EPC II. etapa - dodatek č. 1 ke Smlouvě o energetických službách určených veřejnému zadavateli
77 - Informace o investičních a dotačních akcích – odbor majetek
81 - Přehled investičních akcí – odbor tajemníka

5. Různé
78 - Nahrávání jednání zastupitelstva města
80 - Pošta Partner ve Velkém Dřevíči - nabídka České pošty, s. p.

6. Diskuze


1. Informace z jednání rady města

79 - Informace z jednání RM 
S předloženým materiálem zastupitele seznámila paní starostka.
 
Diskuze
Pan Koleta uvedl k usnesení RM č. 14/2017, bod 7/14/173/1 ohledně odkoupení části vybavení restaurace Radnice, že se domnívá, že zastupitelstvo nic nedoporučilo. Paní starostka citovala přijaté usnesení ze dne 21.6.2017, bod 17/5/58/1, kterým zastupitelstvo doporučilo radě města schválit odkoupení vybavení restaurace Radnice. Pan Koleta se omluvil.

Na jednání se dostavila Mgr. Olga Líbalová, přítomno 20 členů.

 

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

76 – Kontrola plnění usnesení č. 5/2017 
S předloženým materiálem zastupitele seznámila paní tajemnice.
Nebyly vzneseny žádné dotazy.

 

3. Finanční záležitosti

65 - Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru 
Předložený materiál okomentovala Ing. Stonjeková.
Město Hronov má s Komerční bankou, a. s., uzavřenou smlouvu o revolvingovém úvěru č. 99010207077, která byla podepsána 18.12.2014 a jejímž obsahem je poskytnutí revolvingového úvěru Komerční bankou, a. s., do výše limitu  9.500.000,00 Kč, čerpání opakovaně. Úvěr je otevřen pro řešení nedostatku finančních prostředků z důvodu nesouladu mezi příjmy (např. z dotací) a výdaji především v závěru kalendářního roku, ale i pro potřeby během roku. V současné době nejsou z provozního úvěru vyčerpány žádné prostředky.
 
K projednání byl předložen dodatek, kterým se mění:
• výše limitu úvěru, a to až do výše 20.000.000,00 Kč, s tím, že 9.500.000,00 může být čerpáno bez předložení jakýchkoliv dokumentů, tj. může být čerpáno na jakýkoliv účel. Čerpání úvěru nad 9.500.000,00 je podmíněno předložením Smlouvy o dílo a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na konkrétní projekty, a to na projekt „Rekonstrukce strojovny chlazení zimního stadionu v Hronově“ a na projekt „Revitalizace parku v Hronově“
• doba čerpání úvěru (do 29.12.2019) a doba splacení úvěru (do 31.12.2019)
• cena za rezervaci zdrojů – činí 0,10 % p. a. (bylo 0,15 % p. a.)
• odkládací podmínky čerpání – dodatek musí být schválen zastupitelstvem před jeho uzavřením
• nové podmínky pro čerpání úvěru nad 9.500.000,00 Kč (co je nutné předkládat, výše ukazatelů, dodržování podmínek dotací atd.)
 
Úroková sazba zůstává stejná, odpovídá součtu O/N PRIBOR a pevné odchylky ve výši 0,39 % p. a. z jistiny úvěru.
 
Dodatek projednala rada města dne 23.08.2017 a doporučila jej zastupitelstvu schválit. 
 
Návrh usnesení:
65/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 99010207077, uzavřené mezi městem Hronov a Komerční bankou, a.s. dne 18.12.2014, kterým se mění ustanovení smlouvy dle přílohy.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0


66 - Rozpočtové opatření č. 11/2017/ZM 
Předložený materiál okomentovala Ing. Stonjeková.
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 11/2017/ZM, jehož schválení náleží zastupitelstvu města.
 
Rozpočtové opatření č. 11/2017/RM projednala rada města dne 23.08.2017 a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.
 
Návrh usnesení:
66/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2017/ZM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0


67 - Rozpočtové opatření č. 06/2017/RM, 09/2017/RM a 10/2017/RM - vzetí na vědomí 
S předloženým materiálem zastupitele seznámila Ing. Stonjeková.
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 22.04.2015 nadelegovalo pravomoc k provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše Kč 500.000,00 včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou vždy na nejbližším jednání zastupitelstva předložena ke vzetí na vědomí (Usnesení č. 2/2015, bod 15/2).
 
Finanční odbor proto předložil zastupitelstvu města ke vzetí na vědomí rozpočtové opatření č. 06/2017/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 10.05.2017, rozpočtové opatření č. 09/2017/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 21.06.2017 a rozpočtové opatření č. 10/2017/RM, které bylo schváleno radou města dne 23.08.2017.
 
 
68 - Dotace pro HC Wikow z.s. Hronov na výkonnostní sport - 2. část 
Předložený materiál okomentovala Ing. Stonjeková.
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání žádost o poskytnutí dotace na výkonnostní sport. Jedná se o dotaci pro:
• HC Wikov Hronov z.s. ve výši 150.000,00 Kč na pokrytí nákladů spojených s účastí družstva mužů v 1. KHL v období září až prosinec 2017.
 
První část dotace na výkonnostní sport na období leden až duben 2017 ve výši 150.000,00 Kč byla HC Wikov Hronov z.s. poskytnuta v únoru 2017 (Smlouva o poskytnutí dotace č. 01/2017).
 

Návrh usnesení:
68/1 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, která je určena účelově výhradně na pokrytí nákladů spojených s účastí družstva mužů v 1. KHL v období září až prosinec 2017.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

68/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 32/2017 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

 

4. Majetkové záležitosti

60 - Záměr prodeje části pozemku p. p. č. 995/1 v k. ú. Velký Dřevíč 
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
Žadatelé podali písemnou žádost o odkoupení části pozemku p. p. č. 995/1 v k. ú. Velký Dřevíč o výměře cca 200 m2 z důvodu umístění čističky odpadních vod.
 
Pozemek p. p. č. 995/1 o výměře 1743 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost, v územním plánu jako území bydlení městského typu, nízkopodlažní. Pozemek je zatížený věcným břemenem – plynová přípojka, dále se zde nachází vedení O2 a síť NN.
 
Část pozemku, o kterou je žádáno navazuje na pozemek ve vlastnictví žadatelů, část pozemku užívají jako zahradu. Historicky to vzniklo tak, že na pozemku je umístěný septik pro 4 rodinné domy a aby byl chráněný a nejezdily po něm auta, bylo jim doporučeno, aby si septik zaplotili. V současné době je tam plot laťkový a živý.
 
Žadatelé mají povinnost zřídit DČOV nebo opatřit septik zemním filtrem. Dle vyjádření projektanta lze nové zařízení umístit na předmětném pozemku, proto žádají o odkup.
 
OM doporučuje k odprodeji. GP si budou hradit žadatelé. Cena prodeje 100 Kč/m2
s přihlédnutím ke způsobu využití pozemku a s umístěním ostatních sítí. Účetní hodnota pozemku je 92,50 Kč/m2.
 
Usnesení RM č. 14/2017 ze dne 21. 6. 2017, bod 21/14/167/1
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
60/1 - ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. p. č. 995/1 v k. ú. Velký Dřevíč o výměře cca 200 m2 s cenou prodeje 100 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0


61 - Záměr prodeje pozemku p. p. č. 35/3 a st. p. č. 15 k. ú. Malá Čermná 
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
Pan Daniel Petráško, Na Zavadilce 786, 551 01 Jaroměř, IČ 68229330, podal žádost o koupi pozemku p. p. č. 35/3 a st. p. č. 15 v k. ú. Malá Čermná z důvodu vložených i budoucích investic a zpřístupnění pozemku za domem.
Druh pozemku st. p. č. 15 je zastavěná plocha a nádvoří se způsobem využití jako zbořeniště. Výměra pozemku 320 m2.
Druh pozemku p. p. č. 35/3 je zahrada. Výměra pozemku 251 m2.
 
Pan Petráško má v současné době uzavřenou nájemní smlouvu na pozemek p. p. č. 35/3 a st. p. č. 15 v k. ú. Malá Čermná ze dne 12. 8. 2002, výše nájemného byla 35.000 Kč/rok. K nájemní smlouvě byl uzavřen dne 18. 8. 2003 dodatek, kterým byla snížená výše nájemného na 24.000 Kč za sezónu od 1. 4. do 30. 9. daného roku. K nájemní smlouvě byl uzavřený dodatek č. 2 dne 16. 5. 2006, kterým byla upravena sezóna od 1. 5. do 31. 10. daného roku. Dodatkem č. 3 (RM 9. 6. 2008) ke stávající nájemní smlouvě se upravila výše nájemného pro rok 2008 na 12000 Kč/rok. V současné době je nájemné opět 24.000 Kč/rok.
 
Pan Petráško usiloval o koupi předmětných pozemků v roce 2006 a 2007. K oběma prodejům vydal osadní výbor Malé Čermné zamítavé stanovisko, požadoval na těchto pozemcích využití ve prospěch obce – parkoviště nebo jiné využití hodící se do centra.
 
V roce 2010 podal pan Petráško znovu žádost o koupi. Z důvodu plánované výstavby cyklotrasy a úpravy komunikace, které zasáhnou částečně do předmětných pozemků, nebyl prodej schválen.
 
V roce 2012 podal pan Petráško novou žádost o koupi pozemků.
 
Na části pozemku st. p. č. 15 je vybudována cyklostezka. Mezi cyklostezkou a oplocením pana Petráška je prostor cca 2,5 m, který navrhujeme v případě prodeje pozemků ponechat ve vlastnictví města pro případné budoucí využití – zřízení VO a uložení síti. Také se tam nachází sloup a nadzemní vedení NN a el. skříňka - také tato zařízení by měla zůstat na pozemku města. K případnému prodeji by byla určená část pozemku o výměře cca 200 m2.
 
Druh pozemku p. p. č. 35/3 je zahrada, způsob ochrany - zemědělský půdní fond. Výměra pozemku je 251 m2.
 
Vyznačený veřejný vodovod vede oběma pozemky. Umístění sítí není překážkou prodeje pozemku. Minimálně by se jejich přítomnost měla uvést v kupní smlouvě.
Po konzultaci s pracovníkem VAK Náchod, je zřejmé, že by uvítali uzavření VB
s městem ještě před prodejem pozemků, aby se předešlo možným komplikacím.
 
Z hlediska územního plánu se jedná o část území občanské vybavenosti (pozemek p. č. 15) a část území zahrady (pozemek parc. č. 35/3).
 
Cena k prodeji
OM navrhuje 300 Kč/m2 s přihlédnutím ke znaleckému posudku na stavební pozemky v Malé Čermné. Pozemky jsou blíže centru než posuzované pozemky, ale vzhledem k vedení vodovodu je možnost stavby omezena.
 
OM a OV se domnívají, že je vhodné mít v záloze městský pozemek pro možnost využití, zejména v centru obce. V tomto případě se předpokládá možnost obnovy veřejného osvětlení v části pozemku parc. č. 15 u kraje, který sousedí s komunikací.
 
Usnesení RM č. 18/2017 ze dne 2. 8. 2017
Bod 22/18/213/1 – RM nedoporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku st. p. č. 15
Bod 22/18/213/2 – RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p. p. č. 35/3
 
Návrh usnesení:
61/1 - ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku st. p. č. 15 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Malá Čermná s cenou prodeje 300 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 0, Proti: 17, Zdrželo se: 3

61/2 - ZM schvaluje záměr prodeje pozemku č. 35/3 o výměře 251 m2 v k. ú. Malá Čermná s cenou prodeje 300 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 14, Proti: 3, Zdrželo se: 3


62 - Prodej pozemku parc. č. 728/3 v k.ú. Velký Dřevíč
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
Žadatelé podali písemnou žádost o odkoupení pozemku parc. č. 728/3 v k. ú. Velký Dřevíč o výměře 111 m2 z důvodu vyřešení vlastnických vztahů a přístupu k nemovitostem.
 
Pozemek parc. č. 728/3 o výměře 111 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace, v územním plánu je jako území městského typu nízkopodlažní.
Nad pozemkem je vrchní vedení kabelu NN, bude se provádět překládka kabelu NN do země. Pozemek je oplocen a užívaný 45 let.
 
Majitelé přilehlé nemovitosti předpokládali, že je pozemek jejich. V současné době jednají s katastrem nemovitostí o původu pozemku parc. č. 728/3, jak a kdy vznikl a jak se dostal do vlastnictví obce, protože podle GP z roku 1954 je patrné, že je pozemek součástí pozemkové parcely č. 748. Město Hronov se stalo vlastníkem ze zákona, převodem pozemků ve vlastnictví státu, žádné další doklady nemá.
Účetní hodnota pozemku je 8.540 Kč.
 
Odbor majetek doporučuje prodej, minimální cena prodeje 8.540 Kč.
Aby došlo k souladu vlastnictví sousední nemovitostí a pozemku, o jehož koupi žadatelé žádají, předložili žadatelé doplněný podpis dalšího vlastníka. 
 
Usnesení RM č. 13/2017 ze dne 5. 6. 2017, bod 23/13/150/1
RM doporučuje ZM ke schválení.
 
Usnesení ZM č. 5/2017 ze dne 21. 6. 2017, bod 14/5/52/1
ZM schválilo záměr prodeje.
 
Záměr prodeje byl zveřejněný od 22. 6. 2017 do 10. 7. 2017.
 
Usnesení RM č. 18/2017 ze dne 2. 8. 2017, bod 21/18/212/1
RM doporučila ZM ke schválení.
 
Návrh usnesení:
62/1 - ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 15/OM/2017 na prodej pozemku parc. č. 728/3 v k. ú. Velký Dřevíč o výměře 111 m2.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0


63 - Záměr prodeje části pozemku p. p. č. 1232 v k. ú. Zbečník
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
Žadatel podal písemnou žádost o odkoupení části pozemku p. p. č. 1232 v k. ú. Zbečník o výměře cca 20 m2.
Pozemek p. p. č. 1232 o výměře 67 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace, v územním plánu jako komunikace.
 
Část pozemku k prodeji je zaplocená, vlastník se domníval, že je jeho. V tomto případě je pozemní komunikace ve skutečnosti posunutá. Z tohoto důvodu byli osloveni, aby se vyjádřili, zda souhlasí s odprodejem části pozemku. S prodejem souhlasí.
 
OM doporučuje prodej zaplocené části komunikace.
Účetní hodnota komunikace je 70 Kč/m2. Geometrický plán a vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.
 
Usnesení RM č. 16/2017 ze dne 12. 7. 2017, bod 16/16/183/1
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
63/1 - ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. p. č. 1232 v k. ú. Zbečník o výměře cca 20 m2. Cena prodeje je 70 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0


64 - Prodej pozemku parc č. 728/4 v k. ú. Velký Dřevíč
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
Žadatelka podala písemnou žádost o odkoupení pozemku parc. č. 728/4 v k. ú. Velký Dřevíč o výměře 58 m2 z důvodu vyřešení vlastnických vztahů a přístupu k nemovitostem.
 
Pozemek parc. č. 728/4 o výměře 58 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace, v územním plánu je jako území městského typu nízkopodlažní.
Nad pozemkem je vrchní vedení kabelu NN, bude se provádět překládka kabelu NN do země. Pozemek je oplocen a užívaný 62 let.
 
Majitelé přilehlé nemovitosti předpokládali, že je pozemek jejich. V současné době jednají s katastrem nemovitostí o původu pozemku parc. č. 728/4, jak a kdy vznikl a jak se dostal do vlastnictví obce, protože podle GP z roku 1954 je patrné, že je pozemek součástí pozemkové parcely č. 747. Město Hronov se stalo vlastníkem ze zákona, převodem pozemků ve vlastnictví státu, žádné další doklady nemá.
 
Účetní hodnota pozemku je 4.410 Kč.
 
Odbor majetek doporučuje prodej, minimální cena prodeje 4.410 Kč.
Aby došlo k souladu vlastnictví sousední nemovitostí a pozemku, o jehož koupi žadatelka žádá, předložila doplněné podpisy ostatních vlastníků. 
 
Usnesení RM č. 13/2017 ze dne 5. 6. 2017, bod 22/13/149/1
RM doporučila ZM ke schválení.
 
Usnesení ZM č. 5/2017 ze dne 21. 6. 2017, bod 12/5/50/1
ZM schválilo záměr prodeje.
 
Záměr prodeje byl zveřejněný od 22. 6. 2017 do 10. 7. 2017.
 
Usnesení RM č. 18/2017 ze dne 2. 8. 2017, bod 23/18/217/1
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
64/1 - ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 17/OM/2017 na prodej pozemku parc. č. 728/4 v k. ú. Velký Dřevíč o výměře 58 m2 s cenou prodeje 4.410 Kč.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0


69 - Smlouva o zřízení věcného břemene, trafostanice pro ČEZ Distribuci 
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, předložila ke schválení „Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IE-12-2004152/VB/1- Hronov, Hronov, VN356 rekonstrukce*kvn“.
 
Jedná se o trafostanice v ulici 17. listopadu a v ulici Boženy Němcové a o zemní kabelové vedení nn v ulici Kudrnáčova a Boženy Němcové až k zimnímu stadionu v délce 791 m.
Ocenění věcného břemene je v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí o uzavření věcného břemene a v souladu se schváleným ceníkem, to je 100 Kč/m + DPH.
 
Usnesení RM č. 16/2017 ze dne 12. 7. 2017, bod 17/16/184/1
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
69/1 - ZM schvaluje uzavření smlouvy „Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti IE-12-2004152/VB/1-Hronov, Hronov, VN356 rekonstrukce*kvn“ s ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0


70 - Výměna ventilátoru VZT v suterénu Jiráskova divadla, Hronov - schválení smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem 
Předložený materiál okomentovala Ing. Vítová.
OM předložil ZM ke schválení uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem veřejné zakázky „Výměna ventilátoru VZT v suterénu Jiráskova divadla, Hronov“.
 
Výběrové řízení na dodavatele bylo vyhlášeno na základě usnesení RM č.18/2017 bod 13/18/210/1 jako zakázka malého rozsahu na stavební práce dle Směrnice č. 02/2017 města Hronov uveřejněním na ÚD a webu města v termínu od 9. 8. 2017 do 21. 8. 2017 a oslovením 3 účastníků.
Dne 21.8.2017 proběhlo otevírání došlých nabídek a hodnocení nabídek.
 
Výsledek hodnocení a pořadí nabídek:
1. pořadí: D-energy s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
932 332,00 Kč bez DPH

2. pořadí: CLIM-Tech s.r.o., Dlouhá Ves 116, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
968 385,00 Kč bez DPH
 
RM ve svém usnesení č. 19/2017 ze dne 23. 8. 2017 schválila výsledek hodnocení a nejvhodnější nabídku uchazeče D-energy s.r.o.
Vzhledem k tomu, že půjde o tříletý finanční závazek města je smlouva o dílo uvedené akce předložena ke schválení ZM.
 
Kompletní rozsah prací je uveden ve smlouvě o dílo, kterou měli členové zastupitelstva k dispozici. Důvodem realizace je, že stávající větrání sálu Jiráskova divadla je částečně nefunkční a nevyhovuje potřebám provozu – motor je hlučný a nelze jej používat v době představení, teplovodní výměník VZT jednotky je téměř nefunkční.
V praxi to znamená, že při přítomnosti lidí v sále není zajištěn přívod čerstvého vzduchu, což odporuje hygienickým předpisům.
 
Na uvedenou akci požádalo město o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje, do jednání ZM nebylo známo, zda bude žádost podpořena.

Diskuze
Ing. Jára se dotazoval, zda to bylo v plánu rozpočtu. Ing. Vítová odpověděla, že to v rozpočtu plánováno nebylo, ale vyplynulo to z realizace EPC projektu II. etapa. Pokud by se smlouva schválila, došlo by k realizaci v letošním roce a úhradě až v roce příštím.

Návrh usnesení:
70/1 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo akce Výměna ventilátoru VZT v suterénu Jiráskova divadla, Hronov, zadané v režimu veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dle Směrnice č. 02/2017, Zadávání zakázek malého rozsahu města Hronov, s vybraným dodavatelem, společností D-energy s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 28808495. Smlouva o dílo přílohou.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 1


71 - Prodej části pozemku parc. č. 873/2 (podle GP 873/3) v k. ú. Rokytník
Žadatel podal písemnou žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 873/2 v k. ú. Rokytník o výměře cca 19 m2. Pozemek je oplocený a je součástí zahrady mnoho let.
 
Pozemek parc. č. 873/2 o výměře 127 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace. V územním plánu je vedený jako komunikace.
 
OM navrhuje cenu prodeje ve výši 70 Kč/m2, vzhledem k územnímu plánu. Na pozemku je také vedení O2 a musí být umožněn přístup k opravám a údržbě budovy autobusové čekárny. GP hradí žadatel.
 
Usnesení RM č. 13/2017, ze dne 5. 6. 2017, bod 20/13/145/1
RM doporučila ZM ke schválení.
 
Usnesení ZM č. 5/2017 ze dne 21. 6. 2017, bod 13/5/51/1
ZM schválilo záměr prodeje.
 
Záměr prodeje byl zveřejněný od 22. 6. 2017 do 10. 7. 2017.
 
Prodávaná část pozemku má nové parcelní číslo 873/3 a výměru 21 m2.
 
Usnesení RM č. 19/2017 ze dne 23. 8. 2017
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
71/1 - ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 19/OM/2017 na prodej pozemku parcelní č. 873/3 v k. ú. Rokytník o výměře 21 m2 s cenou prodeje 70 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0


72 - Záměr prodeje části pozemku p. p. č. 525 v k. ú. Hronov
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
Žadatel podal písemnou žádost o odkoupení části pozemku p. p. č. 525 v k. ú. Hronov o výměře cca 33 m2 z důvodu umožnění průjezdu na zahradu.
 
Pozemek p. p. č. 525 o výměře 368 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako zahrada, v územním plánu jako veřejná zeleň z důvodu záplavového území. Sítě se zde podle Gramisu nenacházejí.
 
Část pozemku, o kterou je žádáno, navazuje na pozemek ve vlastnictví žadatele a je v nájmu. Nájemní smlouva se podle potřeby upraví.
 
OM a OV doporučuje k odprodeji. GP si budou hradit žadatelé. Cena prodeje 100 Kč/m2 s přihlédnutím k poloze pozemku v záplavovém území. Účetní hodnota pozemku je 40,50 Kč/m2.
 
Usnesení RM č. 19/2017 ze dne 23. 8. 2017
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
72/1 - ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. p. č. 525 v k. ú. Hronov o výměře cca 33 m2 s cenou prodeje 100 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0


73 - Prodej části pozemku p. p. č. 261/6 (podle GP pozemek p. č. 261/7) v k. ú. Rokytník
Materiál okomentovala Ing. Havelková.
Žadatelé podali písemnou žádost o odkoupení části pozemku p. p. č. 261/6 v k. ú. Rokytník o výměře cca 25 m2 z důvodu umístění čističky odpadních vod. Pozemek p. p. č. 261/6 o výměře 109 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace, v územním plánu je v zastavěném území obce. Část pozemku, o kterou je žádáno, navazuje na pozemek ve vlastnictví žadatelů.
Na místě bylo konzultováno s žadatelem, opěrnou zeď chce do svého vlastnictví. Mezi domem a komunikací je zeď. V prostoru mezi podpěrnou zdí a domem je stávající septik, bude zde nově umístěná čistička odpadních vod.
OM a OV doporučují k odprodeji. GP si budou hradit žadatelé. Cena prodeje 100 Kč/m2.
 
Usnesení RM č. 12/2017 ze dne 24. května 2017, bod 11/11/131/1
RM doporučuje ZM schválit.
 
Usnesení ZM č. 5/2017 ze dne 21. 6. 2017, bod 5/2017
ZM schválilo záměr prodeje.
 
Záměr prodeje byl zveřejněný od 22. 6. 2017 do 10. 7. 2017.
 
Pozemek k prodeji má parcelní číslo 261/7 a výměru 31 m2.
 
Usnesení RM č. 19/2017 ze dne 23. 8. 2017
RM doporučila ZM ke schválení.
 
Návrh usnesení:
73/1 - ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 21/OM/2017 na prodej pozemku p. p. č. 261/7 v k. ú. Rokytník o výměře 31 m2 s cenou prodeje 100 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0


74 - Prodej pozemku parc. č. 1673/1 v k. ú. Hronov
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
Žadatel předložil ideovou studii rozparcelování pozemků v lokalitě Příčnice, jižně pod ulicí Elišky Krásnohorské, a požádal o převod pozemku parc. č. 1673/1 v k. ú. Hronov.
 
Pozemek parc. č. 1673/1 o výměře 2667 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace, v územním plánu se nachází cca 1/3 v území bydlení městského typu nízkopodlažního (Bo 4/1), cca 1/3 zasahuje do dopravního koridoru (28/1) a 1/3 se nachází v zemědělsky obhospodařovaných plochách.
 
V současné době neslouží jako komunikace, celá plocha je zemědělsky obhospodařovaná.
Sousední pozemky jsou ve vlastnictví žadatele, prodejem nedojde ke znepřístupnění jiných nemovitostí.
 
Město má povinnost nakládat s majetkem s péčí řádného hospodáře. V případě prodeje za nižší než obvyklou cenu je nutné tuto cenu obhájit. Metodika doporučuje důvody odchylky od obvyklé ceny uvést v přijatém usnesení. Město podobné pozemky neprodávalo, není možnost srovnání, při kterém se určí obvyklá cena. Smluvní ošetření následného vrácení pozemku městu a jiných podmínek (např. po výstavbě RD bude městu vrácen jiný pozemek – komunikace) je v podstatě nevymahatelné a obecně nefunguje. Odbor majetek z těchto důvodů navrhuje odprodej za cenu určenou znaleckým posudkem a v budoucnu se bude řešit převod komunikací podle aktuálních podmínek a konkrétní situace.
 
Usnesení RM č. 13/2017 ze dne 5. 6. 2017
RM doporučila ZM ke schválení.
 
Usnesení ZM č. 5/2017 ze dne 21. 6. 2017, bod 5/5/45/1
ZM schválilo záměr prodeje.
 
Záměr prodeje byl zveřejněný od 22. 6. 2017 do 10. 7. 2017.
 
Odbor majetek nechal vypracovat znalecký posudek na určení obvyklé ceny nemovitosti.
Pozemky podle územního plánu k zastavění jsou ohodnoceny 100 Kč/m2, pozemky zemědělské 30 Kč/m2. Pozemek leží cca ½ v území zastavitelném a cca ½ v území zemědělské půdy z hlediska územního plánu.
 
Obvyklá ceny je ve výši 171.710 Kč, cena posudku je 3.200 Kč, odbor majetek navrhuje kupní cenu ve výši 175.000 Kč a úhradu správního poplatku za vklad do katastru nemovitosti.
 
Usnesení RM č. 19/2017 ze dne 23. 8. 2017
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
74/1 - ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 18/OM/2017 na prodej pozemku parc. č. 1673/1 v k. ú. Hronov o výměře 2667 m2 za kupní cenu 175.000 Kč.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 1, Zdrželo se: 3


75 - EPC II. etapa - dodatek č. 1 ke Smlouvě o energetických službách určených veřejnému zadavateli 
Předložený materiál okomentovala Ing. Vítová.
OM předkládá ZM ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o energetických službách určených veřejnému zadavateli projektu „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Hronov – II. etapa. Projekt se týkal realizace chlazení v Jiráskově divadle a instalace úsporných opatření na veřejném osvětlení.
Na základě čl. 5 smlouvy byly ověřeny informace o stavu využití energie v objektech města. Výsledky tohoto ověření a upravený popis opatření byly shrnuty v předběžné zprávě.
Po ukončení období výstavby - po instalaci základních opatření – byla provedena revize stavu využití energie v objektech města a upravené výsledky zprávy předběžné jsou shrnuty v souhrnné zprávě včetně vyčíslení dopadů na rozsah navržených opatření, jejich cenu a výši garantované úspory. Veškeré změny jsou uvedeny v příloze č. 3 (souhrnná zpráva), kterou měli členové zastupitelstva k dispozici. Uvedené změny jsou ošetřeny v Dodatku č. 1 ke smlouvě.
 
Návrh usnesení:
75/1 - ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o energetických službách určených veřejnému zadavateli projektu „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Hronov – II. etapa, číslo smlouvy 02/2017/OM/Vít (201701/I) ze dne 15.3.2017 se společností D-energy s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 28808495. Dodatek č. 1 přílohou.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 2, Zdrželo se: 0


77 - Informace o investičních a dotačních akcích 
S předloženým materiálem zastupitele seznámila Ing. Vítová.
OM předložil informaci o investičních a dotačních akcích.
 
Diskuze
Ing. Jára se dotazoval na výměnu svítidel. Požadoval protokol o schválení svítidel, dle jeho názoru svítidla oslňují. Ing. Vítová zajistí od dodavatelské firmy.


81 - Přehled investičních akcí
S předloženým materiálem zastupitele seznámila M. Kajnarová.

Revitalizace parku A. Jiráska v Hronově
Město Hronov získalo dotaci na revitalizaci parku z přeshraničního operačního programu Interreg V-A.
Proběhlo výběrové řízení, ve kterém byli na základě rozhodnutí RM vyloučeni dva uchazeči. Jeden z těchto uchazečů se odvolal proti vyřazení z hodnocení výběrového řízení a podal návrh na přezkoumání na ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže). Tento úřad má na své rozhodnutí 60 dní, tj. do poloviny října. Poté dojde ihned k podpisu smlouvy o dílo a započetí stavebních prací. Termín dokončení je 30. 6. 2018.
 
Rekonstrukce mostu ve Velkém Dřevíči u školky
Stavba byla zahájena, bohužel se objevilo několik problémů. Prvním bylo vypouštění říčky Olšavky. Dalším problémem byl výkop kabelů, které na stavbě neměly být. Jedná se o el. kabely. Nyní vede město jednání se správcem sítě o jejich odpojení. Poté opět započne výstavba mostu.
 
Rekonstrukce komunikace Červená ulice ve Velkém Dřevíči
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby, se kterým je podepsána SOD. Městu Hronov ale bylo doručeno oznámení o stavbě od firmy Elektro Comp spol. s.r.o., která stavebně zajišťuje přeložku NN v této ulici. Termín přeložky je stanoven na říjen tohoto roku. Město Hronov dospělo po dohodě s dodavatelem stavby komunikace k názoru, že bude nejlepší odložit stavbu na jarní měsíce. Obyvatelům výše uvedené ulice bylo vše osobně oznámeno a jimi odsouhlaseno. Letos budou probíhat stavební práce pouze na opěrné zdi, která je součástí stavby. K celkové rekonstrukci dojde v jarních měsících hned, jak to počasí dovolí.
 
Přeložka VO ve Velkém Dřevíči Na Louce
Projektová dokumentace je dokončená, byli osloveni majitelé sousedních pozemků s žádostí o odsouhlasení stavby (tyto souhlasy jsou nutné pro získání územního souhlasu). Na začátku září proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby tak, aby v říjnu mohla proběhnout realizace stavby. Stavba je koordinována s přeložkou NN, která zde bude také realizována.  

Rekonstrukce lávky u čistírny Hronov
Během září budou provedeny potřebné přeložky (O2, plyn). Ocelová konstrukce lávky byla zadána do výroby a osazena bude na konci října. Termín dokončení stavby je dle SOD 30. 11. 2017.
 
Udržovací práce na stávajících vodních nádržích
Realizace všech nádrží proběhnou v příštích měsících. Stavby jsou předány zhotoviteli, který vzešel z výběrového řízení. Nyní jsou nádrže vypuštěny, aby vyschly. Práce budou zahájeny v týdnu od 11. 9. 2017 a dokončeny dle SOD budou v listopadu tohoto roku.
 
Projektová dokumentace MěÚ Hronov
Nyní je dokončována projektová dokumentace pro realizaci stavby, která bude odevzdána do konce září. Zároveň bude odevzdána projektová dokumentace interiérů, rozpočet a kniha standardů. Do konce roku by mělo být vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby.
 
Rekonstrukce strojovny chlazení zimního stadionu
Stavební práce probíhají dle harmonogramu, dokončení je stanoveno dle SOD na 3. 11. 2017. Nyní jsou vybourány staré ocelové konstrukce a probíhají drobné stavební práce jako příprava pro osazení chladícího zařízení. Dle informací dodavatele bude chlazení připraveno do půlky října. Po vypuštění solanky bylo zjištěno, že na chlazení má sice koncentraci v normě, je ale znečištěná olejem, nejspíše ze staré technologie. Dle vyjádření dodavatele chlazení by to mohlo v novém systému působit potíže. Proto bylo rozhodnuto, že dojde k výměně solanky, vč. vypuštění a napuštění plochy a proplachu systému. Výměna solanky nebude mít vliv na termín dokončení.
 
Dále probíhají práce na projektových dokumentací stavebních úprav hronovské hasičárny, rekonstrukce komunikace vč. odvodnění na Haldě v Hronově. V letošním roce také budou vystavěny opěrné zídky na parkovišti za městským úřadem,
u komunikace Na Drahách a ve Zbečníku k Málkovým. Ve výstavbě je také dvůr za základní školou na náměstí, který bude dokončen druhý týden v září.
 
Diskuze
Ing. Jára se dotazoval na most ve Velkém Dřevíči. Proč se jako město staráme o přeložky, když byli součástí projektové dokumentace, bylo to v kompetenci dodavatele. Takto dáváme šanci na prodloužení termínu. M. Kajnarová odpověděla, že sítě jsou jinak uloženy oproti projektu a proto jednala s ČEZem, v domnění, že se vše urychlí.

 

5. Různé

78 - Nahrávání zastupitelstva města 
Předložený materiál okomentovala Mgr. Machová.
Na jednání ZM dne 21.6.2017 ZM uložilo odboru tajemníka připravit na příští zasedání ZM materiál s návrhem na usnesení o pořizování audiovizuálního záznamu s tím, že bude on-line přenášen prostřednictvím webových stránek města, kde bude následně k dispozici do konce volebního období.
Město oslovilo dvě firmy, které mají zkušenosti s nahráváním. První je firma NetRex, se kterou mají zkušenosti v České Skalici, a druhou je firma PublicStream.

Net Rex
Základní vybavení pro zaznamenávání jednání zastupitelstva, tedy kamera a další příslušenství je vyčísleno na 23 517 Kč, bez DPH. Pravidelné měsíční poplatky pak navíc činí 1 698 Kč, bez DPH (ročně 20 376 Kč, bez DPH). Ty zahrnují službu NetrexMonitor streamer a mobilní internet.
 
Publicstream
V nabídce dvě možnosti: Publicstream Lite a Publicstream 2Basic. Systém LITE se skládá z přehledové statické HD kamery, obslužného softwaru a portálu pro správu živého přenosu a archivu. Systém Publicstream 2Basic má navíc software střižnu, software kameramany, software režiséra a další programy, které ovládají otočné HD videokamery snímající zasedací sál. Oba systémy jsou plně mobilní. Cena základního balíčku u Publicstream LITE je 14 000 Kč bez DPH a u Publictream 2 Basic je to 49 000 Kč, bez DPH. U obou možností jsou pak další náklady při jednotlivých jednáních zastupitelstva města, a to konkrétně 300 Kč za zastupitele při každém jednání. Při uzavření smlouvy minimálně na dva roky by roční náklady nepřesáhly 30 000 Kč bez DPH. Při samotném jednání zastupitelstva je pak on-line k dispozici vzdálená pomoc.
V případě, že by se město rozhodlo využít služeb Publicstream je nutné zajistit toto vybavení:
- notebook nebo PC s procesorem i3 (doporučujeme i5) a operačním systémem Windows, dále vyhrazenou internetovou linku (přes kabel) s rychlostí 1 mbit/s UPLOAD a více, vložený LIVE a ARCHIV komponent na webu města
Vzhledem k tomu, že jednání zastupitelstev probíhají na více místech, bude problém s internetovým připojením přes kabel. V Malém sále JD není možné kabel instalovat (divadelní sál je kulturní památka a úpravy v něm nejsou možné, z toho důvodu je zde řešen přenos prostřednictvím wi-fi) a wi-fi připojení je pro přenos nedostačující (konzultováno se zástupcem firmy Publicstream).

V případě, že by samotný záznam ZM upravoval informatik města a následně ho umísťoval na web města, je třeba zakoupit i nutné vybavení.
 
Informatik města jako nejvhodnější navrhuje toto vybavení:
Notebook Dell Inspiron 15 (7566) … 26 990 Kč
Corel Pinnacle Studio 20 Ultimate ML EU …. 2 599 Kč (program na střih záznamu)
 
V souvislosti s nahráváním paní tajemnice upozornila i na nové Obecné nařízení ochrany osobních údajů (tzv. GDPR) vydané Evropskou unií.
GDPR začne v celé EU platit jednotně od 25. května 2018. V Česku tak nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Práva a povinnosti v současném zákoně o ochraně osobních údajů budou nahrazena právy a povinnostmi vyplývajícími z Obecného nařízení. GDPR zavádí celou řadu nových pravidel. Jejich platnost a dodržování bude muset každý správce i zpracovatel osobních údajů prokazatelně doložit po celou dobu zpracování. Přibude mu tím velká administrativní zátěž, bude muset například dokumentovat, že zpracovává pouze ta data, která jsou ke konkrétnímu účelu nezbytná.
Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Paní tajemnice v souvislosti s novými opatřeními ohledně ochrany osobních údajů kontaktovala firmu BDO Audit s.r.o, kterou požádala o vyjádření k nahrávání zastupitelstva v souvislosti s přijetím GDPR. Odpověď měli členové zastupitelstva k dispozici. Jedná se pouze o stručné vyjádření, poskytnuté zdarma. V případě, že by město požadovalo detailnější rozbor, vypracují ho za úplatu cca 10. 000 Kč.
 
Diskuze
Pan Koleta se dotazoval na kraji Mgr. Adámka na problematiku nahrávání a nařízení "GDPR". Vidí v tom jediný problém, finanční, protože se bude platit za práci pověřence. Nařízení nemá vliv na natáčení. Na kraji se natáčení odhlasovalo a problém s GDPR nikdo ani nevzpomenul.
Pan Koleta diskutoval s informatikem o způsobech nahrávání a zpracování. Dále citoval z materiálu z Úřadu na ochranu osobních údajů.
 
Návrh usnesení:
78/1 - Zastupitelstvo města schvaluje, aby byl z jednání zastupitelstva města pořizován audiovizuální záznam s tím, že bude on-line přenášen prostřednictvím webových stránek města, kde bude následně k dispozici do konce volebního období
Hlasování: Pro: 9, Proti: 8, Zdrželo se: 3, U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou
 
Jednání opustila Mgr. Bartošová, přítomno 19 členů.


80 - Pošta Partner ve Velkém Dřevíči - nabídka České pošty, s. p. 
Předložený materiál okomentovala paní starostka.
Zástupce České pošty, s. p. Ing. Michal Drda předložil městu nabídku na provozování pošty ve Velkém Dřevíči jako tzv. pošty Partner. Základní informace o provozování takové pošty měli členové zastupitelstva k dispozici v zaslané prezentaci od České pošty, s. p.
Česká pošta, s. p. provozuje na území České republiky 3.200 pošt. Cílem pošty je ponechat si pouze 700 z nich (ve větších městech) a ostatní převést do tzv. režimu pošta Partner. V současné době takovým způsobem funguje 350 poboček pošty. Stávající pošta ve Velkém Dřevíči má být také převedena do tohoto režimu. Česká pošta, s. p. nabízí nejprve partnerství obcím, pokud neprojeví zájem, pak se obrací např. na provozovatele obchodů, v poslední řadě pak na další zájemce o provozování. Vyjádření města Hronova, zda by mělo město o poštu Partner zájem, očekává pošta do konce října 2017. S realizací projektu je pak předběžně počítáno (v případě zájmu města) od začátku roku 2018. Pokud by město zájem nemělo, pošta ve Velkém Dřevíči, dle sdělení Ing. Drdy, v žádném případě rušena nebude, bude se hledat jiný partner pro provozování.
Provozovna České pošty, s. p. ve Velkém Dřevíči je umístěna v budově základní školy (majetek města, škola má budovu ve výpůjčce). Náklady spojené s provozem nyní hradí Česká pošta, s. p. – ročně činí cca 20.000 Kč (energie + služby). Nájemné je příjmem základní školy. Poštovní úřednice je zaměstnancem pošty.

Při schválení režimu pošta Partner by to bylo takto:
- náklady spojené s provozem hradí město
- poštovní úřednice je zaměstnancem města – na její mzdu Česká pošta, s. p. pouze přispívá (částky za jednotlivé úkony byly uvedeny v prezentaci); výši doplatku ze strany města nelze v tuto chvíli vyčíslit, protože není známo, jaký pracovník by na poště pracoval (věk, vzdělání), nelze tedy stanovit náklady na jeho mzdu, odvody atd.
- škola přijde o nájemné
- další podrobnosti ohledně vybavení pošty, datového připojení, otevírací doby atd. byly uvedeny v zaslané prezentaci.
 
Rada města projednala návrh na poštu Partner ve Velkém Dřevíči na svém zasedání dne 23. 8. 2017 a nedoporučila jej zastupitelstvu ke schválení.
 
Návrh usnesení:
80/1 - Zastupitelstvo města schvaluje přijetí a realizaci nabídky České pošty, s. p. ohledně provozování pobočky České pošty, s. p. ve Velkém Dřevíči jako poštu Partner.
Hlasování: Pro: 0, Proti: 19, Zdrželo se: 0
Během jednání odešli: Mgr. Věra Bartošová


Ocenění Jiráskova Hronova
Paní starostka citovala z tiskové zprávy NIPOSu ohledně ocenění Jiráskova Hronova ve světě.

Dále upozornila, že příští rok se bude konat jubilejní ročník plesu města Hronova, proto požádala o podání návrhů na ocenění osobností či kolektivů. Bude to jubilejní, tak by to měli být opravdu významné osobnosti. Termín zaslání návrhů stanovila do 20. října. 2017.

Termín příštího řádného jednání ZM je stanoven na 1.11.2017.

 

6. Diskuze

Jiří Frýba měl pocit, že letošní ročník Jiráskova Hronova byl dobrým. Poté se dotazoval, jak to vypadá s pozemkem České pošty na náměstí. Starostka sdělila, že již psala asi 20. mail, ale tentokrát nepřišla žádná odpověď. Proto zavolala na centrálu, kde ji sdělili, že se čeká na poslední vyjádření z regionu. Volala proto na region, aby zjistila, proč to vše tak dlouho trvá. Vedení regionu by mělo obratem zaslat na centrálu své vyjádření k návrhu na odprodej pozemku na náměstí. Stále se řeší problém s vybudovanou základovou deskou, kterou pošta bude muset prohlásit za zmařenou investici.

Petr Koleta poděkoval kolegům za podporu pro nahrávání.

Mgr. Olga Líbalová požádala, zda by nebyla možnost vyjednávat s Českými drahami o opravě nádraží. Místostarosta reagoval tím, že České dráhy již připravují opravu na příští rok.

Mgr. Jan Šnajdr navázal s dotazem na špatný stav chodníku před „staropadolkou“. Místostarosta sdělil, že plánujeme přípravu projektu na oboustranné příčné stání v této části ulice s případnou finanční pomocí firem, které v blízkosti sídlí. Město oslovilo
5 projekčních firem, ale zatím bez úspěchu, nejsou projektanti.

Ing. Jára doporučil, aby se šli všichni podívat na sociální zařízení na nádraží. Starostka sdělila, že jsme již vloni vyzvali dráhy k úklidu a opravě. Místostarosta doplnil, že stávající zařízení by se mělo v rámci oprav nádraží demolovat a nové sociální zařízení by mělo být v opravené budově vlakového nádraží.

Starostka všechny opětovně vyzvala k hlasování v soutěži E.ON na stránkách http://www.energyglobe.cz/.

Radka Mikundová pochválila letošní ročník Jiráskova Hronova, kdy uvítala hlavní či doprovodný program. Poděkovala za odpověď na dotaz na zpronevěru peněz. Ale pokud se jednalo o audit, nebylo potřeba to posílat, mohla to paní starostka říct přímo na jednání. Dále informovala o zaslané žádosti k navýšení poplatku za popelnice, ale odpovědi neporozuměla, tak to chtěla vysvětlit. Ing. Genrt údajně nebyl schopen vysvětlit čísla, která posílal. Starostka vysvětlila systém placení poplatku za komunální odpad v Hronově i způsob výpočtu poplatku za odpad. Dále paní Mikundová porovnávala jiné systémy třídění a svozů odpadů.

Na jednání se dostavil Ing. Jaroslav Vít, přítomno 21 členů.

Na závěr vystoupila paní Samková, která se dotazovala na revitalizaci zeleně po rekonstrukci kontejnerových stání včetně úpravy dětského hřiště. Místostarosta sdělil, že čekáme na dokončení akce a poté budeme řešit. Musíme znát od projektanta možnosti osázení, aby kořenový systém zeleně nepoškodil zařízení.
Dále paní Samková požádala o umístění kontejneru u domu na městský pozemek, ale tak, aby nevadil při zimní údržbě. Bude rovněž řešeno na schůzce, kterou pan místostarosta přislíbil svolat na místo samotné.
 
Jednání bylo ukončeno v 18:45 hodin
Zápis byl vyhotoven 8. září 2017
Zapsala Milena Moravcová


 
 
Usnesení č. 6/2017
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 06. 09. 2017

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/6/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Pavla Zimu, DiS. a Bc. Jana Pavelku
Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželo se: 3

2/6/000 – program jednání
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/6/60/1 - záměr prodeje části pozemku p. p. č. 995/1 v k. ú. Velký Dřevíč o výměře cca 200 m2 s cenou prodeje 100 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/6/61/2 - záměr prodeje pozemku č. 35/3 o výměře 251 m2 v k. ú. Malá Čermná s cenou prodeje 300 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 14, Proti: 3, Zdrželo se: 3

5/6/62/1 - uzavření kupní smlouvy č. 15/OM/2017 na prodej pozemku parc. č. 728/3 v k. ú. Velký Dřevíč o výměře 111 m2.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/6/63/1 - záměr prodeje části pozemku p. p. č. 1232 v k. ú. Zbečník o výměře cca 20 m2. Cena prodeje je 70 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/6/64/1 - uzavření kupní smlouvy č. 17/OM/2017 na prodej pozemku parc. č. 728/4 v k. ú. Velký Dřevíč o výměře 58 m2 s cenou prodeje 4.410 Kč.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/6/65/1 - uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 99010207077, uzavřené mezi městem Hronov a Komerční bankou, a. s. dne 18.12.2014, kterým se mění ustanovení smlouvy dle přílohy.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/6/66/1 - rozpočtové opatření č. 11/2017/ZM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

10/6/68/1 - poskytnutí dotace ve výši 150.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, která je určena účelově výhradně na pokrytí nákladů spojených s účastí družstva mužů v 1. KHL v období září až prosinec 2017.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

11/6/68/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 32/2017 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

12/6/69/1 - uzavření smlouvy „Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti IE-12-2004152/VB/1-Hronov, Hronov, VN356 rekonstrukce*kvn“ s ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

13/6/70/1 - uzavření smlouvy o dílo akce Výměna ventilátoru VZT v suterénu Jiráskova divadla, Hronov, zadané v režimu veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dle Směrnice č. 02/2017, Zadávání zakázek malého rozsahu města Hronov, s vybraným dodavatelem, společností D-energy s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 28808495.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 1

14/6/71/1 - uzavření kupní smlouvy č. 19/OM/2017 na prodej pozemku parcelní č. 873/3 v k. ú. Rokytník o výměře 21 m2 s cenou prodeje 70 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

15/6/72/1 - záměr prodeje části pozemku p. p. č. 525 v k. ú. Hronov o výměře cca 33 m2 s cenou prodeje 100 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

16/6/73/1 - uzavření kupní smlouvy č. 21/OM/2017 na prodej pozemku p. p. č. 261/7 v k. ú. Rokytník o výměře 31 m2 s cenou prodeje 100 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

17/6/74/1 - uzavření kupní smlouvy č. 18/OM/2017 na prodej pozemku parc. č. 1673/1 v k. ú. Hronov o výměře 2667 m2, za kupní cenu 175.000 Kč.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 1, Zdrželo se: 3

18/6/75/1 - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o energetických službách určených veřejnému zadavateli projektu „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Hronov – II. etapa, číslo smlouvy 02/2017/OM/Vít (201701/I) ze dne 15.3.2017 se společností
D-energy s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 28808495. Dodatek č. 1 přílohou.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 2, Zdrželo se: 0

Zastupitelstvo města neschvaluje:
19/6/61/1 - záměr prodeje části pozemku st. p. č. 15 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Malá Čermná s cenou prodeje 300 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 3

20/6/80/1 - přijetí a realizaci nabídky České pošty, s. p. ohledně provozování pobočky České pošty, s. p. ve Velkém Dřevíči jako poštu Partner.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Zastupitelstvo města se neusneslo:
21/6/78/1 - aby byl z jednání zastupitelstva města pořizován audiovizuální záznam s tím, že bude on-line přenášen prostřednictvím webových stránek města, kde bude následně k dispozici do konce volebního období
Hlasování: Pro: 9, Proti: 8, Zdrželo se: 3, U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 20. 09. 2017