živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 4/2017

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 24. 05. 2017 od 17:00 hodin v Malém sále Jiráskova divadla

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.
Přítomni: Mgr. Věra Bartošová, Jiří Frýba, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Libor Lelek, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, Mgr. Jana Maslikiewiczová, Bc. Hana Nedvědová, Bc. Jan Pavelka, Hynek Rožnovský, Mgr. Věra Řehůřková, MVDr. Tomáš Strnad, MUDr. Jan Šnajdr, Mgr. Jan Šnajdr, Mgr. Josef Thér, Pavel Topolnickyj, JUDr. Eva Vrzáčková, Mgr. Pavel Zima DiS.
Omluveni: Mgr. Jana Píčová, Ing. Jaroslav Vít
Tajemník: Mgr. Markéta Machová
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatel zápisu: Ing. Karel Jára, Bc. Jan Pavelka

Paní starostka konstatovala, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, v úvodu jednání bylo přítomno 19 členů.

Pan Petr Koleta upozornil všechny občany a zastupitele města, že z jednání bude pořizování zvukový a obrazový záznam, který bude sloužit ke zpravodajským účelům.

Ověřovateli zápisu byli schváleni Ing. Karel Jára, Bc. Jan Pavelka - 17 pro, 2 se zdrželi.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod č. 34 až 41 včetně příloh, pozvánka na jednání, žádost Ing. Michala Šafáře, data z ČSÚ o obyvatelích za rok 2016.

Paní starostka vznesla dotaz, zda má někdo připomínky k návrhu programu. Poté dala hlasovat o navrženém programu jednání tak, jak byl zaslán na pozvánce - 19 pro

Paní starostka se dotázala na připomínky k zápisu z posledního jednání 26.4.2017. Žádné připomínky nebyly.

Paní starostka upozornila zastupitele, že pokud chtějí, aby byly jejich připomínky, upozornění či konstatování uvedeny v zápise, nechť to zcela jasně sdělí, aby zapisovatelka mohla jejich vyjádření zaznamenat.


Program jednání:

1. Informace z jednání rady města
40 - Informace z jednání Rady města Hronova

2. Finanční záležitosti
34 - Schválení účetní závěrky města za rok 2016
35 - Závěrečný účet města Hronova za rok 2016
36 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 02/2017 pro HC Wikov Hronov z. s. na uzavřené bruslení
38 - Rozpočtové opatření č. 07/2017/ZM

3. Majetkové záležitosti
39 - Kanalizace Velký Dřevíč - souhrnné informace

4. Různé
37 - Valná hromada VaK Náchod, a. s.
41 - Zápis z jednání finančního výboru č. 1/2017
 
5. Diskuze


1. Informace z jednání rady města

40 - Informace z jednání Rady města Hronova 
S předloženým materiálem seznámila paní starostka a vyzvala k dotazům. Žádné nebyly.

 

2. Finanční záležitosti

34 - Schválení účetní závěrky města za rok 2016 
Předložený materiál okomentovala Ing. Stonjeková. Doplnila, že materiál byl projednán finančním výborem a doporučen ke schválení. Toto potvrdil i předseda finančního výboru Mgr. Šnajdr.
Zákon č. 239/2012 Sb., v platném znění, kterým se měnil zákon č. 563/1992 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších zákonů, a další související zákony, také zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, uložil vybraným účetním jednotkám povinnost schvalovat účetní závěrku.
Zákon stanoví, že účetní závěrku obce schvaluje zastupitelstvo města.
Účetní závěrka je tvořena účetními výkazy za rok 2016 (výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvahou, výkazem zisku a ztráty, přílohou), inventarizační zprávou za rok 2016, zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2016 a protokoly o kontrolách provedených v roce 2016.

Účetní závěrku projednala na svém jednání dne 10.5.2017 rada města, která ji doporučila zastupitelstvu města schválit.

Návrh usnesení:
34/1 - Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Hronova za rok 2016.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0


35 - Závěrečný účet města Hronova za rok 2016 
Předložený materiál okomentovala Ing. Stonjeková. Doplnila, že materiál byl projednán finančním výborem a doporučen ke schválení. Což potvrdil i předseda finančního výboru Mgr. Šnajdr.
Na základě Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, byl předložen k projednání závěrečný účet Města Hronova za rok 2016.
V souladu s § 17 odst. 7 výše uvedeného zákona bylo zastupitelstvo požádáno o projednání závěrečného účtu.

Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením
a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
 nebo
b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu.

Přezkoumání hospodaření Města Hronova bylo provedeno na základě písemné žádosti města v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický – oddělení metodiky a kontroly, ve dnech 24.10.2016 - 26.10.2016 a 02.05.2017 - 04.05.2017.
Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění.

Závěr přezkoumání hospodaření obce byl vysloven v tomto znění:

I. Při přezkoumání hospodaření Města Hronov za rok 2016

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.), kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy od písm. b), odstraněných v průběhu přezkoumání.

II. Při přezkoumání hospodaření města Hronov za rok 2016

se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

III. Při přezkoumání hospodaření – Město Hronov – za rok 2016
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
1. podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,93 %
2. podíl závazků na rozpočtu územního celku 15,21 %
3. podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 10,66 %

Součástí projednání závěrečného účtu je projednání výsledku hospodaření v hospodářské činnosti.
V hospodářské činnosti je výsledkem hospodaření po zdanění zisk ve výši 68.908,51 Kč. Bylo navrženo jej převést na účet 432 – Nerozdělený zisk z minulých let.
Závěrečný účet projednala na svém jednání dne 10.5.2017 rada města, která jej doporučila zastupitelstvu města schválit.

Návrh usnesení:
35/1 - Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města Hronova, spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Hronov, IČ 00272680, za rok 2016 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

35/2 - Zastupitelstvo města schvaluje výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Hronova za rok 2016, kterým je zisk po zdanění ve výši Kč 68.908,51. Zisk bude převeden na účet 432 – Nerozdělený zisk z minulých let.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0


36 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 02/2017 pro HC Wikov Hronov z. s. na uzavřené bruslení 
Předložený materiál okomentovala Ing. Stonjeková.
Finanční odbor předložil k projednání návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města pro HC Wikov Hronov z. s., na uzavřené bruslení – jedná se o doplatek za období 01.01.2017 – 31.03.2017 ve výši 36.975,00 Kč dle vyúčtování dotace za toto období, které bylo městu předloženo.

Návrh usnesení:
36/1 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 36.975,00 Kč HC Wikov Hronov z. s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, která je poskytována jako doplatek na uzavřené bruslení družstev přípravky, elévů, mladších žáků, dorostu, juniorů a mužů (tréninky a mistrovská utkání), dále na uzavřené bruslení školy bruslení a krasobruslení na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně v období 01.01.2017 – 31.03.2017.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

36/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 02/2017 s HC Wikov Hronov z. s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0


38 - Rozpočtové opatření č. 07/2017/ZM 
Předložený materiál okomentovala Ing. Stonjeková.
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 07/2017/ZM dle přílohy, jehož schválení náleží zastupitelstvu města.

Návrh usnesení:
38/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 07/2017/ZM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 2, Zdrželo se: 1
3. Majetkové záležitosti

39 - Kanalizace Velký Dřevíč - souhrnné informace 
Předložený materiál okomentovala Ing. Vítová.
1. Na základě jednání ZM ze dne 13. dubna 2016 a usnesení RM ze dne 18. května 2016 bylo zadáno Ing. Buriánkovi provedení průzkumu a pasportizace budoucích kanalizačních přípojek lokality Velký Dřevíč dle varianty 3b studie „Hronov kanalizace – Technickoekonomická variantní studie proveditelnosti“. Z těchto informací měl vycházet návrh závazných smluv pro občany Velkého Dřevíče týkající se připojení jejich nemovitostí na budoucí kanalizaci, úhrady přípojky, platby stočného atd.

Již v průběhu zpracování Ing. Buriánek oznámil, že nebude schopen stanovit reálnou cenu za vybudování nových přípojek, a to především vzhledem k tomu, že nelze přesně stanovit budoucí umístění hlavní kanalizační sítě v komunikaci ani hloubku uložení této kanalizace, což jsou důležité položky pro stanovení ceny přípojek, které měly být součástí smlouvy o smlouvě budoucí. Z tohoto důvodu jsou v návrhu připojení na veřejnou kanalizaci uvedeny orientační ceny v Kč/m´ (bez DPH) dle Vyhlášky ministerstva financí č.3/2008 Sb.
OM předložil výslednou tabulku z průzkumu zpracovanou Ing. Buriánkem pro variantu 3b TES, ze které vyplývá, že v této variantě se jedná o 181 čísel popisných ve Velkém Dřevíči a 523 připojovaných obyvatel (nahlášených občany). Dále jsou v této tabulce uvedeny informace o stávajícím stavu odkanalizování nemovitostí.
OM do této tabulky doplnil informaci o počtu trvale hlášených obyvatel z matriky úřadu – jedná se celkem o 498 obyvatel. Varianta 3b TES předpokládala 570 EO napojených na kanalizaci. K nahlédnutí byla předložena celá dokumentace zpracovaná Ing. Buriánkem. Celkový počet obyvatel Velkého Dřevíče je 728.
Na základě odlišného počtu trvale žijících obyvatel oproti předpokladu z TES, byl požádán zpracovatel TES Vodohospodářský rozvoj a výstavba akciová společnost o přepočet nákladovosti varianty 3b. Současně byl v této souvislosti požádán o vyjádření k možnosti získání dotace na vybudování nové kanalizace Státní fond životního prostředí (vyjádření zatím není k dispozici).
Předložena byla také informace Ing. Soukupa z odboru výstavby, týkající se čištění odpadních vod v částech V. Dřevíč, Rokytník a Malá Čermná k datu 15.3.2017.
Za reálné je tudíž pro variantu 3b považovat napojení cca 350 EO v čase vybudování veřejné kanalizace (pokud nebudeme počítat napojení 176 EO, kteří mají uznatelné čistící zařízení – DČOV, septik s filtrem).
 
Z historie
ZM č. 5/2013 ze dne 11.9.2013 ZM schválilo podání žádosti o změnu PRVK – Hronov – Velký Dřevíč….za účelem změny způsobu likvidace odpadních vod.
Změna PRVK spočívá v zachování stávajícího stavu odvážení a likvidace odpadních vod oproti navrženému řešení v PRVK z roku 2004, kde je navržena výstavba gravitační, splaškové kanalizace s odvedením odpadních vod na ČOV Náchod.
Zastupitelstvo KHK Usnesením č. ZK/16/1016/2014 ze dne 15.9.2014 schválilo změnu PRVK.
Zastupitelstvo KHK usnesením č. ZK/25/1734/2015 ze dne 7.12.2015 revokovalo usnesení KHK ze dne 15.9.2014 v Dílčí změně č. 1 (m. č. Velký Dřevíč) a vrátil PRVK, řešící odkanalizování Velkého Dřevíče do původní podoby s tím, že žádost o změnu PRVK bude opětovně projednána v roce 2016. K projednání dosud nedošlo, protože město Hronov nechalo vypracovat TES a objednalo šetření u Ing. Buriánka. Krajský úřad KHK čeká na vyjádření města, zda jeho původní stanovisko z roku 2013 ohledně PRVK platí.
ZM č. 3/2016 ze dne 13.4.2016 vzalo na vědomí výsledek studie „Hronov kanalizace – technickoekonomická variantní studie proveditelnosti“.
2. Na podzim r. 2016 byla MŽP vyhlášena výzva k dotaci na pořízení domovní čistírny odpadních vod (viz příloha č. 5). OM společně se společností Dabona s.r.o provedl průzkum týkající se možnosti realizace DČOV mimo PRVK – jedná se o tyto lokality (Velký Dřevíč – konec, Červená ulice, Rokytník a Malá Čermná). V uvedených lokalitách je možno počítat s napojením minimálně 30 % z celkového počtu EO v rámci řešeného území. K realizaci dalších činností týkajících se této dotace předložila společnost Dabona s.r.o cenovou nabídku.

Body k zamyšlení
1. skutečný počet EO je oproti předpokladu varianty 3b TES nižší. Dle přepočtu na reálný počet EO nedosahujeme na dotaci OPŽP (maximální možné náklady na 1 EO = 90.000 Kč bez DPH).
2. v případě realizace kanalizace pro variantu 3b TES je velké riziko napojení potřebného počtu EO dle podmínek dotace (obyvatele, kteří budou mít v té době uznatelné čistící zařízení a platné povolení k nakládání s odpadními vodami, asi v tu chvíli nic nedonutí k přepojení a placení stočného) – příjemci dotace hrozí vrácení dotace
3. z důvodu snížení nákladovosti na 1 EO by si občané s největší pravděpodobností museli sami hradit celé přípojky – podle délky přípojek by mnohde cena mohla dosáhnout ceny nového čistícího zařízení
4. žadatelem o dotaci nyní může být pouze VAK Náchod (OPŽP umožňuje podat žádost o dotaci pouze „hlavnímu vlastníkovi“ infrastruktury v obci) – město může zaplatit na základě smlouvy VAKU zbytek celkových nákladů po odečtení dotace
5. v případě poskytnutí dotace se už neomezuje výše stočného, OPŽP dohlíží na tvorbu prostředků pro obnovu infrastruktury – předkládán plán obnovy
6. je potřeba si uvědomit, že se nejedná jenom o vybudování kanalizace, ale že budou potřeba udělat mnohde přeložky sítí, VO, chodníky, komunikace aj.
7. vyhotovení PD je pro občany signálem, že bude vybudována kanalizace (uznatelný je náklad za PD DSP a výše)
8. předpoklad nových výzev – poslední výzva z OPŽP v období 2007-2014 bude vyhlášena koncem roku 2017; další dotační možnost pak z MZE
9. maximální výše dotace nyní z OPŽP – 63,75 %, z MZE pak 50 %
10. zvážit bezúročné půjčky občanům ze strany města na pořízení vlastního čistícího zařízení
11. touto finančně náročnou investicí by došlo k vyřešení problematiky nakládání s odpadními vodami pouze u malého počtu obyvatel města; část Velkého Dřevíče, celý Rokytník, Malá Čermná, Žabokrky i oblast Vyšehradu v Hronově, by vyřešeny nebyly

Usnesení RM č. 10/2017 ze dne 10.5.2017
RM nedoporučuje revokovat bod 5/5 Usnesení ZM č.5/2013 ze dne 11.9.2013
RM doporučuje schválit vytvoření programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na výstavbu DČOV v částech města Hronova, které nejsou napojeny na centrální kanalizaci
 
Diskuze
Ing. Petr Koblenc z Vodohospodářského rozvoje a výstavby, a. s. připomněl hlavní body z loňské prezentace studie TES odkanalizování místních částí Rokytník, Velký Dřevíč, Žabokrky, Malá Čermná a Vyšehrad. Dále informoval o aktualizaci TES varianty 3b dle podkladů od Ing. Buriánka a městského úřadu. Z této aktualizace vyplynulo, že hraniční nákladovost 90 000 Kč/EO je překročena ve všech případech posuzování a tudíž nejsou splněny podmínky OPŽP pro poskytnutí dotačních prostředků.

Ing. Jára sdělil, že všichni obyvatelé dostali rozhodnutí, že pokud se vybuduje centrální kanalizace, tak se musí připojit. Ing. Koblenc reagoval tím, že ti co mají stávající platné povolení nakládání s odpadními vodami se nemusí připojit. Udělají to teprve, až jim vyprší povolení pro provozování čistírny, pak se musí připojit.

MVDr. Strnad se dotazoval Ing. Járy, zda si myslí, že je možné udělat kanalizaci bez dotace. Ing. Jára odpověděl, že si myslí, že i tak to lze. Město musí chtít tu kanalizaci vybudovat.

Pan Lelek se dotazoval, co nastane, když se někdo nepřipojí. Ing. Koblenc odpověděl, že lhůta pro připojení je dvouletá. Pokud se nepřipojí, tak se vrátí celá dotace a navíc penále.
Poté vystoupil Ing. Michal Klouda z firmy Dabona s.r.o., který doplnil, že 2 roky postupného připojování platilo dosud. Ale u nových dotací jsou podmínky přísnější a lhůta připojení se zkrátila na půl roku.

Pan Topolnickyj se dotazoval k výši dotací, dříve byly 85 % a nyní 65 %, je naděje, že budou vyšší? Ing. Klouda vysvětlil, co vše se započítává do dotace a dle zkušeností se nyní pohybuje ve výši 63,75 %.

Ing. Jára se dotazoval na slib města, kdy majitelé nemovitostí měli obdržet smlouvu o smlouvě budoucí o připojení ke kanalizaci s vyčíslením stočného. Dále uvedl, že materiál vypracovaný Ing. Buriánkem je nepřesný. Ing. Buriánek odpověděl, že využíval data z katastru nemovitostí. Ing. Jára argumentoval, že hodně majitelů bylo nezjištěných mezi nimi byl i on, i když Ing. Buriánkovi nabízel náhradní termín. Ing. Buriánek odpověděl, že pokud by si půjčil pořadač od Ing. Vítové, tak tam podrobnosti, které mu chybí, najde.
Dále se Ing. Jára vrátil k první části dotazu, kdy bylo přislíbeno v dubnu 2016, že budou obyvatelům zaslány smlouvy, kde bude vyčíslena cena přípojek a stočného. Proč k tomu nedošlo? Mgr. Thér reagoval, tím, že na základě podkladů od Ing. Buriánka zjistil, že nelze vyčíslit náklady na přípojky, proto nebyly smlouvy zaslány. V dobré víře myslel, že to lze udělat, ale ano potvrdil Ing. Járovi, že měl pravdu, že to nelze vyčíslit.

Ing. Jára požádal, aby v materiálech zasílaných k projednání bylo uvedeno i původní usnesení, které je navrženo k revokaci. V současných materiálech to chybí. Mgr. Thér reagoval tím, pokud by se dotázal, řekl, že tato informace chybí, tak bychom původní usnesení rozeslali. Mimo jiné jsou zápisy přístupné na internetu.
Ing. Jára se dotazoval Ing. Koblence a Ing. Kloudy na zkušenosti z praxe. Zajímalo ho kolik obcí z projektů za poslední 2 až 4 roky muselo vrátit dotaci. Ing. Koblenc odpověděl, že obce se do budování nepouštějí, pokud nákladovost nevyjde. Ing. Klouda doplnil, že pro stávající dotace na kanalizaci ještě nedoběhly lhůty. Nové napojování musí být rychlejší. Ing. Koblenc informoval, že na dotace je přetlak. Je daleko více žádostí o dotaci než finančních prostředků určených na dotace. Jsou i případy, kdy obcím bodově žádost vychází, ale i tak na dotace nedosáhnou. Ing. Klouda doplnil, že by se město muselo nákladově dostat na polovinu, aby žádost měla šanci na úspěch.
Pro názornost toho, co bylo řečeno, pan místostarosta vložil všechny údaje do grafů (počty obyvatel, počty nemovitostí), se kterými seznámil.

Ing. Jára rozporoval, že v pasportizaci jsou uvedeny objekty jako je motobydlo, továrna, truhlárna, škola, školka proč je u všech objektů 0 a nebyly zahrnuty do TES. Ing. Buriánek odpověděl, že je to proto, že ve škole a školce byly vybudovány čistírny. U truhlárny zastihl jen správce, který nevěděl, žádné informace. Ing. Jára uvedl, že podklady jsou zpracovávány tak, aby to nevyšlo. Ing. Klouda doplnil, že na bodové hodnocení výše uvedené provozy nemají žádný vliv, protože se nezapočítávají.
 
Pan Čejchan se dotazoval, když nevychází varianta s dotací na kanalizaci, zda je možné porovnávat s DČOV. Ing. Klouda uvedl, že pokud by se žádalo o dotaci na DČOV muselo by být odkanalizováno 30 % neodkanalizovaného území. V současné době je vyhlášená výzva s dotací ve výši 80 %, závisí na velikosti DČOV. Je nutné zvolit certifikované zařízení, jsou daná pravidla, jak musí taková DČOV vypadat. Nemůže to být klasická domovní čistírna. U těchto projektů je 10-ti letá doba udržitelnosti. DČOV musejí být vybaveny přenosem dat, musejí být trvale pod dohledem. Ing. Vítová doplnila, že jsou zařízení náročná na údržbu, proto je v materiálu druhý návrh usnesení o poskytování půjček na pořízení DČOV.

Ing. Jára se informoval na CHKO, že pokud tu revokaci neodsouhlasíme, bude kraj muset zadat vypracování SEA, což je posouzení vlivu na Evropsky významnou lokalitu, bude následovat projednání změny PRVK. To bude trvat 3 - 6 měsíců, dále projednávání materiálů zastupitelstvem kraje, máme před sebou 1 rok, kdy v PRVK  budeme mít kanalizaci. Další rok nejistoty pro občany, zda mají investovat do čistíren či ne. Bude záležet na tom kdo kdy koho udá. Odbor ŽP v Náchodě koná pouze na základě podnětů.

Pan Čejchan se dotazoval Ing. Téry z VaK Náchod, a. s. Uvedl, že požádali o výsledky rozborů vod, výsledky jsou vyhovující. Ing. Tér odpověděl, že jsou na hraně vyhovující. Může se stát, že nebudou vyhovující.

Mgr. Líbalová uvedla, že každý si ručí za svou čističku, po roce 2020 budou nevyhovující. Město musí nabídnout zařízení vyhovující. Mgr. Thér reagoval tím, že zná majitele čistíren, kteří je mají několik let v provozu a uváděné problémy s nimi nemají a náročné na údržbu také nejsou.
Ing. Jára reagoval, že to nemůže být pravda. Každý týden je potřeba čistírnu prohlédnout, obsluha není jednoduchá. Ing. Heinzelová z CHKO Broumovsko mu potvrdila, že to je lokalita odkanalizovatelná. Není to problém technický ale politický. MVDr. Strnad uvedl, že se snažil pročíst všechno co je možné. Kanalizaci ve Dřevíči lze udělat jen v určité části, určitě by byla přínosem. Byla by, ale neúměrně finančně náročná. Přípojky by si každý musel vybudovat sám, a to jsme na ceně čističky a k tomu se bude platit stočné. V současné době to není možné, pokud vybudujeme kanalizaci, tak se v celém Hronově mnoho let nic neudělá.
Ing. Jára oponoval, že jde o to, že ČOV nefunguje a odbor životního prostředí to nemá šanci odkontrolovat. Pokud je to možné tak by se měla odkanalizovat alespoň část, a postarat by se o to mělo město, je to příprava i pro další napojení.

Mgr. Šnajdr se dotazoval z pohledu finančního výboru. Pokud se odsouhlasí vytvoření programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na výstavbu s jakou částkou se počítá a z čeho se bude financovat. Paní starostka reagovala tím, že schválení usnesení je pokynem pro úřad, aby vypracoval návrhy možných programů v jaké výši a na jak dlouho.
Ing. Jára se dotazoval v jaké časovém horizontu je představa, že se to zpracuje. Paní starostka odpověděla, že by se program mohl schválit v letošním roce a půjčky by mohly být poskytovány již v příštím roce.

Pan Nývlt citoval ze zákona o obcích, kdy obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

MVDr. Strnad reagoval na příspěvek pana Nývlta tím, že zastupitelstvo chrání zájmy většiny.

Pan Keller se dotazoval, proč aglomerace Velký Dřevíč nespadá pod Hronov. Mgr. Thér odpověděl, že Velký Dřevíč je součástí Hronova, ale z hlediska vodoprávního je Velký Dřevíč a Rokytník samostatnou aglomerací.

Mgr. Bartošová uvedla, že chce zastupovat i menšinu, potvrdila, že problém vnímá také politicky. Dle jejího názoru se obec má postarat o pro ni důležité věci, aby měla čistou vodu, odkanalizování veškerých částí, to je pro mne priorita politicky. Když budeme mít v pořádku chodníky silnice. I když to bude stát hodně peněz a pak můžeme dělat obecní úřady a parky věci, které jsou příjemné. Ale v současné době je to pro mne důležitější, ne kvůli těm lidem co tady sedí, ale kvůli těm co tady budou po nich. Možná za 20 let nebudou stačit čistírny odpadních vod. Kanalizace bude sloužit 50 i 70 let.
Mgr. Líbalová podpořila to, co řekla Mgr. Bartošová. Strkali jsme peníze do zimáku a nepočítali jsme kolik Hronováků bude bruslit. Jedná se o velmi důležitou investici.
Paní starostka uvedla, že všechny subjekty, které kandidovaly, měly ve volebních programech vybudování nového úřadu.
Ing. Jára na závěr uvedl, že se cítí zastupitelem všech obyvatel, tak neříká nic urážlivého. Investice by se měly přehodnotit.

Návrh usnesení:
39/1 - ZM revokuje bod 5/5 Usnesení ZM č. 5/2013 ze dne 11.9.2013.
Hlasování: Pro: 8, Proti: 8, Zdrželo se: 3, U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou.

39/2 - ZM schvaluje vytvoření programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na výstavbu DČOV v částech města Hronova, které nejsou napojeny na centrální kanalizaci.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdrželo se: 0


4. Různé

37 - Valná hromada VaK Náchod, a. s. 
Předložený materiál okomentoval pan místostarosta.
Dne 22. června 2017 se uskuteční Řádná valná hromada a. s. Vodovody a kanalizace Náchod, jejímž je město Hronov akcionářem. K zastupování města Hronova je nutné pověření konkrétní osoby, a to zastupitelstvem města. Členem představenstva společnosti je starostka města Hronova Bc. Hana Nedvědová.
Z tohoto důvodu je navrhováno, aby město Hronov na řádné valné hromadě zastupovala. Z rozhodnutí představenstva bude valné hromadě také předsedat.
V souladu s novým Občanským zákoníkem je potřeba, aby pověřená osoba měla mandát k hlasování o jednotlivých bodech programu valné hromady. Město Hronov je třetím největším akcionářem společnosti.
Pozvánka na valnou hromadu obsahuje program jednání valné hromady včetně návrhů na usnesení. Pozvánka měli členové zastupitelstva k dispozici. Všechny další podklady jsou k dispozici na http://www.vakna.cz/ v sekci „O nás“, odkaz „valné hromady“.

Diskuze
Pan Koleta dal protinávrh, aby město zastupoval na Valné hromadě Vak Náchod, a. s. Ing. Karel Jára.
 
Návrh usnesení:
37/3 - Zastupitelstvo města pověřuje Ing. Karla Járu zastupováním města Hronova na řádné valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, se sídlem v Náchodě, ul. Kladská čp. 1521, která se uskuteční 22. 6. 2017.
Hlasování: Pro: 9, Proti: 9, Zdrželo se: 1, U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou

37/1 - Zastupitelstvo města pověřuje starostku města Bc. Hanu Nedvědovou zastupováním města Hronova na řádné valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, se sídlem v Náchodě, ul. Kladská čp. 1521, která se uskuteční 22. 6. 2017.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 6, Zdrželo se: 2

37/2 - Zastupitelstvo města schvaluje návrh programu a návrh usnesení řádné valné hromady akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., se sídlem v Náchodě, ul. Kladská č. p. 1521, která se uskuteční dne 22. 6. 2017. Pozvánka na valnou hromadu přílohou.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 5, Zdrželo se: 3


41 - Zápis z jednání finančního výboru č. 1/2017 
Předseda finančního výboru Mgr. Jan Šnajdr předložil zastupitelům ke vzetí na vědomí zápis č. 1/2017 z jednání FV ze dne 15.5.2017 a zápis z provedené kontroly č. 4 dle přílohy.

5. Diskuze

Ing. Michal Šafář - informoval o pronájmu restaurace Radnice. Uvedl, že na něm byl spáchán podvod a firma se dostala do finančních problémů. Proto požádal o ukončení pronájmu restaurace dohodou, kdy mu město ukončení dohodou neakceptovalo, trvalo na výpovědní lhůtě. Uvedl, že musel přerušit činnost, město mu poté dalo výpověď z důvodu neplacení s výpovědní dobou do konce srpna. Chtěl proto požádat zastupitele, aby mohl ukončit nájem dohodou a neprohluboval krach své firmy.
Ing. Vítová upřesnila termíny, kdy došla žádost o ukončení nájmu dohodou, kdy byla podána žádost o odkup vybavení, kdy vše a jak rada města projednala a rozhodla. Dále uvedla, že dle smlouvy je výpovědní lhůta 6-ti měsíční, má-li však k výpovědi vážný důvod je výpovědní doba 3 měsíční. Ing. Vítová citovala co je vážný výpovědní důvod, který je uveden v § 2308 a 2309 občanského zákoníku.
Paní starostka rozhodnutí rady shrnula a uvedla, že rada nesouhlasila s ukončením nájmu dohodou, ale hned vyhlásila záměr pronájmu nebytových prostor s tím, že pokud by se přihlásil nový nájemce, výpovědní lhůta se zkrátí.

Ing. Jára sdělil, že od Ing. Vítové zaslechl, že důvodem je když ztratí způsobilost, kterou ztratil, když zrušil svá živnostenská oprávnění. Proto dle jeho názoru je logické a ze strany města správné ukončit nájemní smlouvu dohodou.

Mgr. Thér citoval z dopisu, který měla rada města k dispozici při projednávání výpovědi. Ptal se zastupitelů, zda na základě tohoto zdůvodnění měli radní ukončit nájemní smlouvu dohodou.

MVDr. Strnad uvedl, že pokud by město zkrátilo výpovědní lhůtu a přišel by kontrolní výbor na kontrolu, jak by rada své rozhodnutí vysvětlovala?

Mgr. Líbalová uvedla, že kontrolní výbor se v minulosti vztekal, protože smlouva na pronájem restaurace byla vypovězena k nějakému dni, a město nechalo nájemce stále podnikat.
Poté byla vedena diskuze o tom, co je součástí stavby a co ne. Kdy pan Šafář se domnívá, že posunovací dveře, obložení topení je součástí stavby, je to pevně spojené.

Ing. Jára uvedl, že to, jestli firma ztratila živnostenské oprávnění, se nechá jednoduše zjistit. Prostor k pronájmu by měl být vybaven tak, aby byl pronajímatelný.

Pan Koleta navrhl usnesení, ve kterém dal doporučení radě města.

Návrh usnesení:
ZM doporučuje RM ukončit nájemní smlouvu na pronájem restaurace Radnice s firmou TerbaCom s.r.o., Korunovační 16, Praha 7, dohodou ke 30.6.2017.
Hlasování: 11 pro, 6 proti, 2 se zdrželi.

Ing. Jára se dotazoval Ing. Šafáře k jakému datu ukončil činnost. Ing. Šafár nevěděl.

Pan Lelek dal přítomným na zvážení snížení pronájmu restaurace na koupališti ve Velkém Dřevíči nebo jeho odpuštění, aby se někdo přihlásil.
Pan Koleta se dotazoval paní tajemnice, kdy nastoupí IT pracovník. Mgr. Machová odpověděla, že nastoupí od 1. 6. 2017.

Dále pan Koleta uvedl, že pan Chmelař nařknul kontrolní výbor, že používá STB praktiky. Požaduje omluvu od pana Chmelaře. Někteří členové KV díky tomuto vyjádření chtějí skončit. Požádal paní starostku, aby ho vyzvala k omluvě. Paní starostka odpověděla, že nemá kompetenci k tomu, aby k němu přišla a říkala mu, co má říkat a co ne.

Mgr. Líbalová se dotazovala, jak pokračuje zpřístupnění hřbitova zvrchu. Pan Balcar jí odpověděl, že brána se připravuje, je to v realizaci. Dohodli se, že vrchní brána bude otevřena ve stejném režimu jako spodní.

Ing. Jára požádal paní starostku, aby požádala pana Chmelaře a pozvala ho na příští jednání zastupitelstva. Paní starostka slíbila, že pana Chmelaře pozve.

Mgr. Zima na závěr sdělil, že je překvapen tím, na základě jakých podkladů by se dle některých zastupitelů mělo rozhodovat např. o nájmu.

Pan Čejchan požádal o vkládání přílohy k projednávaným materiálům na web města k pozvánce.

Ing. Jára požádal o podrobnější pozvánku na jednání zastupitelstva.

Pan Drašnar se dotazoval k prováděnému zateplení Hedvábnice. Zajímalo ho, zda ten, kdo to projektoval se tam byl podívat. Okna se posunula na okraj, vznikly široké parapety a starší občané nedostanou na okenní kličku, aby si okno otevřeli. Ing. Jára podotknul, že by obě křídla měla být přístupná ze země. Je to obecný parametr.
Odbor majetek ve spolupráci se sociálním odborem udělají šetření u obyvatel, aby došlo ke změně.

Pan Rudolf se dotazoval, jak je to s mostem ve Velkém Dřevíči. Paní starostka uvedla, že je podepsána smlouva s dodavatelem a začátkem července dojde k realizaci.

Paní starostka připomněla další termín řádného jednání zastupitelstva 21.6.2017. 

Jednání bylo ukončeno v 19:30 hodin
Zápis byl vyhotoven 26. května 2017
Zapsala Milena Moravcová 

Usnesení č. 4/2017
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 24. 05. 2017

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/4/000 – ověřovatele zápisu Ing. Karla Járu a Bc. Jana Pavelku
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 2

2/4/000 – program jednání
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/4/34/1 - účetní závěrku města Hronova za rok 2016.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/4/35/1 - závěrečný účet města Hronova, spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Hronov, IČ 00272680, za rok 2016 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/4/35/2 - výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Hronova za rok 2016, kterým je zisk po zdanění ve výši Kč 68.908,51. Zisk bude převeden na účet 432 – Nerozdělený zisk z minulých let.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/4/36/1 - poskytnutí dotace ve výši 36.975,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, která je poskytována jako doplatek na uzavřené bruslení družstev přípravky, elévů, mladších žáků, dorostu, juniorů a mužů (tréninky a mistrovská utkání), dále na uzavřené bruslení školy bruslení a krasobruslení na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně v období 01.01.2017 – 31.03.2017.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/4/36/2 - uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 02/2017 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/4/37/2 - návrh programu a návrh usnesení řádné valné hromady akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., se sídlem v Náchodě, ul. Kladská č. p. 1521, která se uskuteční dne 22. 6. 2017. Pozvánka na valnou hromadu přílohou.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 5, Zdrželo se: 3

9/4/38/1 - rozpočtové opatření č. 07/2017/ZM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 2, Zdrželo se: 1

10/4/39/2 - vytvoření programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na výstavbu DČOV v částech města Hronova, které nejsou napojeny na centrální kanalizaci.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Zastupitelstvo města pověřuje:
11/4/37/1 - starostku města Bc. Hanu Nedvědovou zastupováním města Hronova na řádné valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, se sídlem v Náchodě, ul. Kladská čp. 1521, která se uskuteční 22. 6. 2017.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 6, Zdrželo se: 2
 
Zastupitelstvo města doporučuje:
12/4/000 - RM ukončit nájemní smlouvu na pronájem restaurace Radnice s firmou TerbaCom s.r.o., Korunovační 16, Praha 7, dohodou ke 30.6.2017. Hlasování: 11 pro, 6 proti, 2 se zdrželi.

Zastupitelstvo města se neusneslo:
13/4/37/3 - Zastupitelstvo města pověřuje Ing. Karla Járu zastupováním města Hronova na řádné valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, se sídlem v Náchodě, ul. Kladská čp. 1521, která se uskuteční 22. 6. 2017.
Hlasování: Pro: 9, Proti: 9, Zdrželo se: 1, U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou

14/4/39/1 - ZM revokuje bod 5/5 Usnesení ZM č. 5/2013 ze dne 11.9.2013.
Hlasování: Pro: 8, Proti: 8, Zdrželo se: 3, U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou 
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 12. 06. 2017