živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 3/2017

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 26.04.2017 od 17:00 hodin v Sále Josefa Čapka

Přítomni: Jiří Frýba, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Libor Lelek, Mgr. Jana Maslikiewiczová, Bc. Hana Nedvědová, Bc. Jan Pavelka, Mgr. Jana Píčová, Hynek Rožnovský, Mgr. Věra Řehůřková, MUDr. Jan Šnajdr, Mgr. Josef Thér, Pavel Topolnickyj, Ing. Jaroslav Vít, JUDr. Eva Vrzáčková, Mgr. Pavel Zima DiS.
Omluveni: Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek
Pozdější příchod: Mgr. Věra Bartošová, Mgr. Jan Šnajdr
Dřívější odchod: MVDr. Tomáš Strnad
Tajemník: Mgr. Markéta Machová
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatel zápisu: MUDr. Jan Šnajdr, Libor Lelek

Paní starostka konstatovala, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, v úvodu jednání bylo přítomno 17 členů.

Pan Petr Koleta upozornil všechny občany a zastupitele města, že z jednání bude pořizován zvukový a obrazový záznam, který bude sloužit ke zpravodajským účelům.
 
Ověřovateli zápisu byli schváleni MUDr. Jan Šnajdr, pan Libor Lelek - 15 pro, 2 se zdrželi.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod č. 13 až 33 včetně příloh, pozvánka na jednání, zápisy z jednání pracovní skupiny EU fondy č. 59 a 60.

Paní starostka vznesla dotaz, zda má někdo připomínky k návrhu programu.
Pan Petr Koleta navrhl vyřadit bod č. 29 nahrávání jednání zastupitelstva. Paní tajemnice souhlasila. Paní starostka poté dala hlasovat o navrženém programu jednání tak, jak byl zaslán na pozvánce - 17 pro.

Paní starostka se dotázala na připomínky k zápisu z posledního jednání v únoru 2017. Žádné připomínky nebyly.
Paní starostka upozornila zastupitele, že pokud chtějí, aby byly jejich připomínky, upozornění či konstatování uvedeny v zápise, nechť to zcela jasně sdělí, aby zapisovatelka mohla jejich vyjádření zaznamenat.

Program jednání
1. Prezentace projektů města Hronova

2. Informace z jednání rady města
20 - Informace z jednání Rady města Hronova
 
3. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
30 - Kontrola plnění usnesení č. 1, 2/2017
31 - Kontrola nesplněných bodů usnesení ZM za rok 2016
 
4. Finanční záležitosti
14 - Dotace pro Regionální muzeum v Náchodě
25 - Rozpočtové opatření č. 05/2017/ZM
26 - Rozpočtová opatření č. 03/2017/RM a 04/2017/RM - vzetí na vědomí
27 - Dodatek č. 1 k smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 02/2017 pro HC Wikov Hronov z. s. na uzavřené bruslení
28 - Dotace sportovním klubům
 
5. Majetkové záležitosti
13 - Plán odpadového hospodářství města Hronov
15 - Záměr prodeje pozemků na trafostanice
19 - Bezúplatný převod pozemku p. č. 272/1 k. ú. Hronov, v areálu Textonnie
21 - Uzavření nové SBK Přemysl Lelek, Žabokrky 61, Hronov
22 - Darování části pozemku p. č. 228/2 k. ú. Rokytník
23 - Převod práv a povinností Lucie Petrášková, Žabokrky 61, Hronov
24 - Informace o investičních a dotačních akcích
 
6. Různé
16 - Výroční zpráva městské policie za rok 2016
17 - Zpráva o stavu veřejného pořádku v územní působnosti OOP ČR Hronov v roce 2016
18 - Dodatek č. 2 ke změně zřizovací listiny KIS Hronov
29 - Nahrávání jednání zastupitelstva – staženo z programu jednání
32 - Dotace na dobudování části 4. patra čp. 8 - aktuální informace
33 - Kontrola č. 1/2017 a zápisy č. 9, 10 a 11 z jednání kontrolního výboru
 
7. Diskuze


1. Prezentace projektů města Hronova

Pan David Chmelař prezentoval projekt revitalizace parku Aloise Jiráska. Zmínil, že poslední větší rekonstrukce parku byla provedena v roce 1977. Seznámil s částmi projektu, které již byly realizovány – fitpark, vstup do parku u rodného domku, úprava prameníku, odpočívadlo v zadní části parku (křižovatka pod kostelem) a terénní úpravy za novým prameníkem. Revitalizace parku by měla být dokončena v rámci projektu Aqua Mineralis, na který město získalo dotaci. Pan Chmelař seznámil přítomné s rozsahem revitalizace parku - nový přístup do parku, nový mobiliář, využití starého koupaliště pro dětské hřiště, výstavba nových veřejných WC, nová pítka, relaxační zóna u řeky Metuje, obnova amfiteátru, přemístění sochy A. Jiráska, výsadba květin, travin, dřevin, úprava mostu přes řeku Metuji. Paní Kohlová doplnila, jakým způsobem bude celá akce financována a kdy bude realizována.

Ing. Vítová seznámila s investičními akcemi plánovanými na tento rok.
• Zateplení DPS a BD Hostovského čp. 36 a 160 (Hedvábnice)
• Projekt Nakládání s tříděným odpadem – úprava stávajících kontejnerových stání a vybudování nového podzemního stání u prodejny „na kopečku“
• Rekonstrukce silnice II/303 od železničního nadjezdu ve Velkém Poříčí po vjezd na hronovské náměstí – město bude zajišťovat rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení, ale také vybudování dešťové kanalizace, cyklopruhu a splaškové kanalizace v centru města
• Výměna výplní otvorů u ZŠ Zbečník
• Stavební úpravy dvou šaten pro účinkující v Jiráskově divadle a chlazení sálu v Jiráskově divadle
• Stavební úpravy tělocvičny Základní školy a Mateřské školy Hronov - jedná se o novou tribunu, vybudování nových sociálních zařízení, zateplení a obměna vzduchotechniky

Na jednání přišla Mgr. Věra Bartošová, přítomno 18 členů.

Z jednání odešel MVDr. Tomáš Strnad, přítomno 17 členů.

S dalšími projekty seznámila přítomné Tereza Kohlová.
• Rekonstrukce strojovny zimního stadionu v Hronově
• Mikroprojekt Poznejme se lépe - spolupráce mateřské školy v Hronově a Božkowě
• Mikroprojekt Čas pro seniora - výlety pro seniory
• Mikroprojekt Zastavme se společně - meditační park v místě starého hřbitova
• Mikroprojekt Auto nechte doma – vybudování vodního prvku na náměstí Čs. armády
• Společné řízení rizik Hronov - Kudowa Zdroj - nová technika pro hasiče a zpevnění plochy před zbrojnicí
• Digitální technologie a řemeslná práce pod jednou střechou - úprava 4. patra budovy Komenského čp. 8
• Udržovací práce na vodních nádržích v Rokytníku
• Údržba sousoší v Malé Čermné

Na jednání se dostavil Mgr. Jan Šnajdr, přítomno 18 členů.

S dalšími projekty seznámila přítomné Michaela Kajnarová.
• Příprava PD na nový Městský úřad Hronov
• Rekonstrukce mostu u školky ve Velkém Dřevíči
• Oprava lávky u čistírny v Hronově
• Rekonstrukce Červené ulice ve Velkém Dřevíči

Poté byla vyhlášena 10 minutová přestávka.

Z jednání odešel Ing. Jára - přítomno 17 členů.


 
2. Informace z jednání rady města

20 - Informace z jednání Rady města Hronova
Zastupitelé byli paní starostkou seznámeni s předloženým materiálem a vyzváni k dotazům. Žádné neměli.

3. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

30 - Kontrola plnění usnesení č. 1, 2/2017
S předloženým materiálem byli zastupitelé seznámeni a vyzváni k dotazům. Žádné neměli.


31 - Kontrola nesplněných bodů usnesení ZM za rok 2016
Zastupitelé byli seznámeni s předloženým materiálem a vyzváni k dotazům. Žádné neměli.

Na jednání se dostavil Ing. Jára, přítomno 18 členů.


4. Finanční záležitosti

14 - Dotace pro Regionální muzeum v Náchodě
Předložený materiál okomentovala Ing. Stonjeková.
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání žádost Regionálního muzea v Náchodě o poskytnutí dotace na rok 2017.
Radě města přísluší schválení dotací do 50 tis. Kč, jde-li o dotace nad 50 tis. Kč, pak jejich doporučení ke schválení zastupitelstvu města.
Regionální muzeum požaduje dotaci ve výši 300.000,00 Kč. V roce 2016 byla poskytnuta dotace ve výši 230.000,00 Kč a v rozpočtu na letošní rok je počítáno s částkou 230.000,00 Kč.
Žádost projednala na svém jednání dne 01.03.2017 rada města a doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 230.000,00 Kč.

Diskuze:
Ing. Jára se dotazoval, čím bylo zdůvodněno zvýšení dotace. Paní starostka odpověděla, že nebylo. Všichni každý rok své požadavky na dotace zvyšují.

Návrh usnesení:
14/1 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 230.000,00 Kč Regionálnímu muzeu v Náchodě, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod, IČ 00084930, která je určena účelově na zajištění provozu Rodného domku Aloise Jiráska a Jiráskova muzea v Hronově v roce 2017.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0

14/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 07/2017 s Regionálním muzeem v Náchodě, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod, IČ 00084930, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0


25 - Rozpočtové opatření č. 05/2017/ZM
Předložený materiál okomentovala Ing. Stonjeková.
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 05/2017/ZM dle přílohy, jehož schválení náleží zastupitelstvu města.

Návrh usnesení:
25/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 05/2017/ZM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0


26 - Rozpočtová opatření č. 03/2017/RM a 04/2017/RM - vzetí na vědomí
S předloženým materiálem zastupitele seznámil Ing. Stonjeková.
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 22.04.2015 nadelegovalo pravomoc k provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše Kč 500.000,00 včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou vždy na nejbližším jednání zastupitelstva předložena ke vzetí na vědomí (Usnesení č. 2/2015, bod 15/2).
 
Finanční odbor proto předložil zastupitelstvu města ke vzetí na vědomí rozpočtové opatření č. 03/2017/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 01.03.2017, a rozpočtové opatření č. 04/2017/RM, které bylo schváleno radou města dne 12.04.2017.


27 - Dodatek č. 1 k smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 02/2017 pro HC Wikov Hronov z. s. na uzavřené bruslení
Předložený materiál okomentovala Ing. Stonjeková.
Finanční odbor předložil k projednání Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 02/2017, kterou uzavřelo město Hronov s HC Wikov Hronov z.s.
Předmětem dodatku je změna v termínech vyúčtování – za leden až březen a potom za září až prosinec.
Z tohoto důvodu byl vypracován návrh dodatku č. 1, který byl předložen.
 
Materiál projednala 12.04.2017 rada města a doporučila zastupitelstvu města uzavření dodatku č. 1 schválit.

Návrh usnesení:
27/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 02/2017 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0


28 - Dotace sportovním klubům
Předložený materiál okomentovala Ing. Stonjeková. Klíč pro rozdělení dotací vysvětlil Mgr. Thér.
Finanční odbor předložil projednání návrh výše 1. části dotací spolu s příslušnými smlouvami pro sportovní kluby působící na území města Hronova na rok 2017.
Tyto částky jsou doporučeny sportovní komisí, která se konala dne 06.03.2017, a radou města, která se konala 12.04.2017.
Výjimkou je dotace pro T.J. Sokol Zbečník, kde sportovní komise doporučila dotaci ve výši 86.586,00 Kč, ale rada města doporučila schválit v tomto okamžiku dotaci ve výši pouze 56.586,00 Kč s tím, že zbývajících 30.000,00 Kč bude navrženo ke schválení na podzim t. r. v případě vyřešení problémů s pronájmem tělocvičny ve Zbečníku (nepovolený repronájem dalším subjektům), pronájmem hřišť v majetku TJ Sokol Velký Dřevíč (opakovaně neprovedený úklid) atd.
Schválení dotací do výše 50 tis. Kč včetně přísluší dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, radě města. Dotace nad 50 tis. Kč schvaluje zastupitelstvo města, rada města dává doporučení.

Návrh usnesení:
28/1 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 129.085,00 Kč AFK Hronov, z.s., Padolí 188, Zbečník, 549 31 Hronov, IČ 69154287, která je určena účelově na činnost v roce 2017.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0

28/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 10/2017 s AFK Hronov, z.s., Padolí 188, Zbečník, 549 31 Hronov, IČ 69154287, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0

28/3 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 179.563,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, která je určena účelově na činnost v roce 2017.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0

28/4 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 11/2017 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0

28/5 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 89.505,00 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČ 15046451, která je určena účelově na činnost v roce 2017.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0

28/6 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 14/2017 s Tělocvičnou jednotou Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČ 15046451, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0

28/7 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 56.586,00 Kč T.J. Sokol Zbečník, z.s., Zbečník 268, 549 31 Hronov, IČ 46524959, která je určena účelově na činnost v roce 2017.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0

28/8 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 17/2017 s T.J. Sokol Zbečník, z.s., Zbečník 268, 549 31 Hronov, IČ 46524959, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0

28/9 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 172.188,00 Kč Volejbalovému klubu Hronov, z.s., Karoliny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČ 48653829, která je určena účelově na činnost v roce 2017.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0

28/10 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 19/2017 s Volejbalovým klubem Hronov, Karoliny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČ 48653829, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0


 
5. Majetkové záležitosti

13 - Plán odpadového hospodářství města Hronov
Předložený materiál okomentoval Ing. Genrt.
Odbor majetek předložil ZM ke schválení Plán odpadového hospodářství města Hronov (dále jen POH). Město Hronov jako původce odpadů má povinnost zpracovat Plán odpadového hospodářství podle § 44 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech. POH zpracovávají původci odpadů, kteří produkují ročně více než 10 tun nebezpečného odpadu nebo více než 1 000 tun ostatního odpadu. Město Hronov vyprodukovalo v roce 2015 celkem 27 tun nebezpečného odpadu a 2 164 tun ostatního odpadu.
POH města Hronov se zpracovává na dobu 5 let od data zpracování a je závazným podkladem pro jeho činnost.
S návrhem POH byla seznámena RM na svém zasedání dne 16. 11. 2016 a byla vyzvána k podání připomínek. Do stanoveného termínu nebyly žádné připomínky podány a POH byl zaslán dne 23. 11. 2016 Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje k posouzení. Dne 4. 1. 2017 sdělil KÚ KHK, že nemá k předloženému POH připomínky. Následně byl POH zaslán dne 18. 1. 2017 Ministerstvu životního prostředí s dotazem, zda je nutné POH posuzovat ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Ministerstvo ŽP odpovědělo ve svém vyjádření z 26. 1. 2017, že POH nepodléhá posuzování z hlediska vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví.

Diskuze:
Mgr. Bartošová požádala, aby byly obsáhlejší materiály zasílány s větším předstihem.

Návrh usnesení:
13/1 - ZM schvaluje Plán odpadového hospodářství města Hronova dle přílohy.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0


15 - Záměr prodeje pozemků na trafostanice
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
Z historie
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, podala v roce 2010 žádost o uzavření smlouvy budoucí o odkupu pozemků v k. ú. Hronov z důvodu výstavby dvou trafostanic kabelových, které mají být náhradou za zastaralé typy s vrchním vedením. Původně bylo uvažováno 7,5 m2 pozemku pro jednu trafostanici. Byly uzavřeny dvě smlouvy o smlouvě budoucí o odkupu pozemků s tím, že cena bude určena na základě znaleckého posudku.
Nové skutečnosti
První trafostanice byla realizována v ulici 17. listopadu na zelené ploše mezi stromy na části pozemku p. p. č. 695 a 1630 o ploše 12 m2 (v geom. plánu zaokrouhleno).
Druhá trafostanice byla umístěna v ulici Boženy Němcové na části pozemku p. p. č. 796 o ploše 11 m2.
Z důvodu upřesnění a zvětšení plochy pro stavbu trafostanice a to v obou případech, považuje odbor majetek vzhledem k připomínkám auditorů v této věci za vhodné znovu schválit záměr prodeje a zveřejnit. V příloze na snímku z GP, který měli členové zastupitelstva k dispozici, byla vyznačena kromě zastavěné plochy trafostanicemi i věcná břemena, která budou předložena k projednání později, protože v předložené smlouvě se vyskytují nedostatky.
Usnesení RM č. 5/2017 ze dne 15. března 2017, bod 10/5/63/1
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
15/1 - ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 695 o výměře 12 m2, části pozemku parcelní číslo 1630 o výměře 1 m2 a části pozemku parcelní číslo 796 o výměře 11 m2 v k. ú. Hronov pro stavbu trafostanic.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0


19 - Bezúplatný převod pozemku p. č. 272/1 k. ú. Hronov, v areálu Textonnie
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 4, zastoupený Krajským pozemkovým úřadem v Hradci Králové, může poskytnout formou bezúplatného převodu z majetku státu pozemek parcelní číslo 272/1 o výměře 1379 m2 v k. ú. Hronov.
Součástí žádosti o bezúplatný převod pozemku je souhlas zastupitelstva města s bezúplatným převodem pozemku.
Pozemek se nachází v areálu Textonnie, v územním plánu je vedený jako plocha veřejné zeleně a v katastru obce je druhem pozemku zahrada.
Usnesení RM č. 7/2017 ze dne 29. března 2017, bod 9/7/74/1
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
19/1 - ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parcelní č. 272/1 o výměře 1379 m2 v katastrálním území Hronov z majetku České republiky, zastoupené Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 1


21 - Uzavření nové SBK Žabokrky 61, Hronov
Předložený materiál okomentovala paní Lišková.
Nájemcem bytu č. 6 o velikosti 1+3, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 68,36 m2 s příslušenstvím, se dvěma balkony o výměře 3,65 m2 a 3,50 m2 a sklepem 1,84 m2 ve 2. podlaží domu Žabokrky čp. 61, Hronov (bytová jednotka č. 61/6) předložil žádost o uzavření nové nájemní smlouvy a smlouvy budoucí kupní a zároveň žádá RM o schválení podnájmu třetí osobě.
 
Usnesením č. 8/2017 ze dne 12. 4. 2017 RM schválila uzavření nové nájemní smlouvy s panem Přemyslem Lelkem a doporučila ZM ke schválení uzavření nové smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

Návrh usnesení:
21/1 - ZM schvaluje uzavření nové smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej bytové jednotky č. 61/6 v bytovém domu č. p. 61, 62, včetně podílu na společných částech domu č.p. 61, 62 a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 203, vše v k. ú. Žabokrky (smlouva přílohou).
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0


22 - Darování části pozemku p. č. 228/2 k. ú. Rokytník
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
Město Hronov oslovilo vlastníky pozemku parc. č. 228/2 v k. ú. Rokytník, z důvodu zájmu o rozšíření místní komunikace na pozemku parc. č. 876/1 – místní část „Draha“. Vlastníci pozemku souhlasili s darováním části pozemku parc. č. 228/2 o výměře cca 30 m2 s tím, že bude na jejich zbývající části pozemku vybudována opěrná zídka k zabezpečení svahu. Připravené podklady – návrh smlouvy včetně zakreslené situace a předjednání s majiteli pozemku byly převzaty z odboru tajemníka.
Usnesení RM č. 8/2017 ze dne 12. 4. 2017
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
22/1 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací č. 8/OM/2017 (dárci), na část pozemku parc. č. 228/2 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Rokytník. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0


23 - Převod práv a povinností Žabokrky 61, Hronov
Předložený materiál okomentovala paní Lišková.
Dne 10. 11. 2016 byla na podatelnu Městského úřadu v Hronově doručena žádost od o převod práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy a ze smlouvy budoucí kupní na bytovou jednotku č. 61/7, o počtu místností 1+3, o výměře 74,26 m2 (plocha pro nájem je 71,32 m2), Žabokrky č. p. 61, Hronov. Prvním krokem bylo schválení nové nájemní smlouvy a smlouvy budoucí kupní na výše uvedený byt. Tato podmínka byla splněna.
 
Usnesením č. 4/2017 ze dne 13. 3. 2017 pod bodem č. 11/4/55/1 RM schválila uzavření smlouvy o převodu práv a závazků ze smlouvy o nájmu bytu a doporučila ZM ke schválení uzavření smlouvy o převodu práv a závazků ze smlouvy budoucí kupní pod bodem 17/4/55/2.

Návrh usnesení:
23/1 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o převodu práv a závazků ze smlouvy budoucí kupní ze dne 20.2.2017, na prodej bytové jednotky č. 61/7 (nyní označené jako byt č. 7), v bytovém domu č. p. 61, 62 postaveném na pozemku parc. č. 203 včetně podílu na společných částech domu č. p. 61, 62 a stejného spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 203 v obci Hronov, části obce Žabokrky (smlouva přílohou).
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0


24 - Informace o investičních a dotačních akcích  
S předloženým materiálem zastupitele seznámila Ing. Vítová.
OM předložil informaci o investičních a dotačních akcích.6. Různé

16 - Výroční zpráva městské policie za rok 2016
Vedoucí strážník pan Miroslav Pavelka předložil k projednání Výroční zprávu Městské policie Hronov za rok 2016. Žádné dotazy ke zprávě nebyly.
 
Zprávu projednala rada města dne 1. března 2017.


17 - Zpráva o stavu veřejného pořádku v územní působnosti OOP ČR Hronov v roce 2016
Vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR npor. Mgr. Bc. Pavel Zima, Dis předložil
k projednání Zprávu o stavu veřejného pořádku v územní působnosti OOP ČR Hronov v roce 2016. Žádné dotazy nebyly.
 
Zprávu projednala rada města dne 1. března 2017.


18 - Dodatek č. 2 ke změně zřizovací listiny KIS Hronov
Předložený materiál okomentovala Ing. Stonjeková.
Finanční odbor předložil k projednání návrh Dodatku č. 2 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Kulturní a informační středisko Hronov dle přílohy.
Dodatek se týká úpravy článků III. a IV. – vymezení hlavní a doplňkové činnosti příspěvkové organizace. Předmětem úpravy je aktualizace činností a přesun některých činností, které byly v doplňkové činnosti, do činnosti hlavní. Na základě konzultace s živnostenským úřadem bylo zjištěno, že činnosti, které má příspěvková organizace vymezeny jako předmět hlavní činnosti, nepodléhají nutnosti zřizovat na danou činnost živnostenské oprávnění, což realizaci těchto činností zjednodušuje.
Text dodatku byl v tomto znění odsouhlasen JUDr. Evou Vrzáčkovou a rovněž ředitelkou KIS Hronov, paní Markétou Machovou.
Vydání dodatku č. 2 doporučila rada města na svém jednání 29.03.2017, Usnesení č. 7/2017, bod 8/7/73/1.

Návrh usnesení:
18/1 - Zastupitelstvo města vydává Dodatek č. 2 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Kulturní a informační středisko Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČ 71196994, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0


32 - Dotace na dobudování části 4. patra čp. 8 - aktuální informace
S předloženým materiálem seznámila zastupitele paní Kohlová.
K 18.4.2017 bylo možné podat žádost o dotaci v rámci 57. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu. Město Hronov ve spolupráci s firmou Grantis Consulting s.r.o. z Hradce Králové a ZUŠ Hronov podalo žádost o dotaci na dobudování části 4. patra č. p. 8 – ZUŠ Hronov.
V rámci realizace projektu s názvem „Digitální technologie a řemeslná práce pod jednou střechou“ dojde k vytvoření a vybavení dvou odborných učeben (učebna uměleckých řemesel a učebna počítačové grafiky), skladu, sociálního zařízení, přístupové chodby a bezbariérového přístupu do 4. patra budovy. V případě, že město s projektem uspěje (hodnocení bude probíhat zhruba do konce září 2017), bude realizován v prvním pololetí roku 2018.
Součástí projektu jsou veškeré stavební práce na vytvoření jmenovaných učeben a sociálního zařízení a zřízení přístupové chodby. Zároveň budou v rámci projektu obě učebny vybaveny nejen nábytkem, ale i veškerou technikou (počítače, velkoplošná televize).
Celkové uznatelné výdaje projektu byly vyčísleny na 4 041 775,59 Kč. Dotace z EFRR ve výši 85 % činí 3 435 509,25 Kč, 5 % ze státního rozpočtu činí 202 088,78 Kč a
10 % hradí město z vlastního rozpočtu, tj. 404 177,56 Kč.


33 - Kontrola č. 1/2017 a zápisy č. 9, 10 a 11 z jednání kontrolního výboru
Předseda KV pan Petr Koleta předložil k projednání zápis z kontroly č.1/2017 a zápisy z jednání kontrolního výboru č. 9 ze dne 2.3.2017, č. 10 ze dne 16.3.2017 a č. 11 ze dne 11.4.2017.

Diskuze:
S předloženým materiálem zastupitele seznámil pan Petr Koleta, citoval ze zápisu z kontroly KV a prezentoval názor kontrolního výboru (zápis přílohou). Vystoupení pana Kolety k bodu 1 kontroly doplnil pan David Chmelař, který osvětlil zadání projektové dokumentace na revitalizaci parku. Ing. Jára se domníval, že původně to byla soutěž na prameník a poté se to rozšířilo na park, a proto mělo být vypsáno výběrové řízení. Tím podporuje názor kontrolního výboru.
Výtky ze strany pana Kolety byly kontrolnímu výboru vysvětleny přímo na jednání KV a znovu bylo vysvětlení zopakováno na jednání Ing. Vítovou.
Dále v diskuzi zazněl návrh na zvolení architekta města, čímž by se předešlo problémům. Poté bylo kritizováno nesprávné či neúplné vypisování objednávek. Paní starostka vysvětlila, že máme již 2 roky nový objednávkový systém, který je podrobnější.
Dále bylo diskutováno, zda může zastupitelstvo nařídit radě zadání vypracování jednacího řádu stavební komise či ne.

Návrh usnesení:
33/1 - ZM ukládá RM pověřit předsedu stavební komise vypracováním jednacího řádu stavební komise.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 10, Zdržel se: 2, U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou.


Paní starostka požádala přítomné o účast na pietním aktu k ukončení 2. světové války v Evropě, a to v pondělí 8.5.2017. Sraz účastníků v 17:00 hodin před Jiráskovým divadlem.
Dále seznámila s novým termínem řádného jednání zastupitelstva, a to 24.5.2017 od 17:00 hodin v Malém sále Jiráskova divadla. Červnový termín zůstává také v platnosti. Ing. Jára se dotazoval, proč je přidáván další termín. Paní starostka sdělila, že bude projednáván závěrečný účet města, výstupy ke kanalizaci ve Velkém Dřevíči a podklady k Valné hromadě VaK Náchod, a. s.


7. Diskuze

Místostarosta přítomné pozval na sobotu 20.5.2017 na tyto akce: Hronovské jablíčko, od 17 hodin odhalení pomníku vlasteneckého kněze J. Regnera a od 18 hodin na česko-polský půlmaraton, který startuje i končí v Hronově.

Mgr. Píčová poděkovala za pěkné velikonoční trhy.

Libor Lelek požádal o stanovení termínů jednání ZM na další období.

Hynek Rožnovský poděkoval zastupitelům za schválenou dotaci pro AFK Hronov.

Jiří Frýba popřál hronovským hokejistům k umístění na 4. místě. Dále se dotazoval na fungování restaurace Radnice. Paní starostka sdělila, že nájemce dal výpověď a je vyhlášeno výběrové řízení na nového nájemce.

Petr Koleta vyjádřil svoji nespokojenost s garážemi v ulici T. G. Masaryka. Ohledně kterých se následně rozpoutala obsáhlá diskuze.
 

Jednání bylo ukončeno v 20:40 hodin
Zápis byl vyhotoven 28. dubna 2017
Zapsala Milena Moravcová

 


Usnesení č. 3/2017
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 26.04.2017

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/3/000 – ověřovatele zápisu MUDr. Jana Šnajdra a pana Libora Lelka
Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 2
 
2/3/000 – program jednání
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
3/3/13/1 - Plán odpadového hospodářství města Hronova dle přílohy.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
4/3/14/1 - poskytnutí dotace ve výši 230.000,00 Kč Regionálnímu muzeu v Náchodě, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod, IČ 00084930, která je určena účelově na zajištění provozu Rodného domku Aloise Jiráska a Jiráskova muzea v Hronově v roce 2017.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
5/3/14/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 07/2017 s Regionálním muzeem v Náchodě, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod, IČ 00084930, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
6/3/15/1 - záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 695 o výměře 12 m2, části pozemku parcelní číslo 1630 o výměře 1 m2 a části pozemku parcelní číslo 796 o výměře 11 m2 v k. ú. Hronov pro stavbu trafostanic.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
7/3/19/1 - bezúplatný převod pozemku parcelní č. 272/1 o výměře 1379 m2 v katastrálním území Hronov z majetku České republiky, zastoupené Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 1

8/3/21/1 - uzavření nové smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej bytové jednotky č. 61/6 v bytovém domu č. p. 61, 62, včetně podílu na společných částech domu č.p. 61, 62 a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 203, vše v k. ú. Žabokrky (smlouva přílohou).
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
9/3/22/1 - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací č. 8/OM/2017, na část pozemku parc. č. 228/2 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Rokytník. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0

10/3/23/1 - uzavření smlouvy o převodu práv a závazků ze smlouvy budoucí kupní ze dne 20.2.2017, na prodej bytové jednotky č. 61/7 (nyní označené jako byt č. 7), v bytovém domu č. p. 61, 62 postaveném na pozemku parc. č. 203 včetně podílu na společných částech domu č. p. 61, 62 a stejného spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 203 v obci Hronov, části obce Žabokrky (smlouva přílohou).
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
11/3/25/1 - rozpočtové opatření č. 05/2017/ZM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
12/3/27/1 - uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 02/2017 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
13/3/28/1 - poskytnutí dotace ve výši 129.085,00 Kč AFK Hronov, z.s., Padolí 188, Zbečník, 549 31 Hronov, IČ 69154287, která je určena účelově na činnost v roce 2017.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
14/3/28/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 10/2017 s AFK Hronov, z.s., Padolí 188, Zbečník, 549 31 Hronov, IČ 69154287, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
15/3/28/3 - poskytnutí dotace ve výši 179.563,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, která je určena účelově na činnost v roce 2017.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
16/3/28/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 11/2017 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0

17/3/28/5 - poskytnutí dotace ve výši 89.505,00 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČ 15046451, která je určena účelově na činnost v roce 2017.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
18/3/28/6 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 14/2017 s Tělocvičnou jednotou Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČ 15046451, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0

19/3/28/7 - poskytnutí dotace ve výši 56.586,00 Kč T.J. Sokol Zbečník, z.s., Zbečník 268, 549 31 Hronov, IČ 46524959, která je určena účelově na činnost v roce 2017.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0

20/3/28/8 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 17/2017 s T.J. Sokol Zbečník, z.s., Zbečník 268, 549 31 Hronov, IČ 46524959, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
21/3/28/9 - poskytnutí dotace ve výši 172.188,00 Kč Volejbalovému klubu Hronov, z.s., Karoliny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČ 48653829, která je určena účelově na činnost v roce 2017.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
22/3/28/10 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 19/2017 s Volejbalovým klubem Hronov, Karoliny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČ 48653829, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0

Zastupitelstvo města vydává:
23/3/18/1 - Dodatek č. 2 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Kulturní a informační středisko Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČ 71196994, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 12. 05. 2017