živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 9/2019

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 30. 10. 2019 od 17:00 hodin v Sále Josefa Čapka

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.

Přítomni: Jan Aulich MBA, Mgr. Věra Bartošová, Martin Čejchan, Jiří Frýba, Ing. Martin Houštěk, Petr Koleta, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, MUDr. Petr Mihola, Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Jana Píčová, Ing. Lukáš Polej, Hynek Rožnovský, Mgr. Jiří Škop Ph.D., Mgr. Jan Šnajdr, Markéta Umlaufová
Omluveni: Ing. Karel Jára, Ing. arch Aleš Krtička, Libor Lelek, Mgr. Josef Thér
Pozdější příchod: MUDr. Jan Šnajdr
Tajemník: Ing. Helena Toldová
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatel zápisu: Mgr. Jiří Škop, Ph.D., Ing. Lukáš Polej


Pan starosta v úvodu konstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, jednání bylo přítomno 16 členů.
 
Ověřovateli zápisu byli schváleni Mgr. Jiří Škop, Ph.D. a Ing. Lukáš Polej - 14 pro, 2 se zdrželi.

Pan starosta upozornil přítomné v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města, že bude z jednání bude pořízen zvukový a obrazový záznam a zároveň dochází k online přenosu zasedání prostřednictvím webových stránek.
 
Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod číslem 89 až 103 včetně příloh, pozvánka na dnešní jednání, výroční zpráva ZŠ a MŠ Hronov, analýza převodu příspěvkové organizace na organizační složku a technickoekonomická studie protipovodňových opatření. Materiál č. 104 včetně příloh byl předložen přímo na jednání.
Pan starosta se dotazoval na připomínky k návrhu programu. Poté bylo hlasováno o návrhu programu tak, jak byl zaslán na pozvánce - 16 pro.

Dále se dotazoval na připomínky k zápisu z jednání zastupitelstva 11. 9. 2019. Žádné nebyly.

Pan starosta upozornil diskutující, pokud chtějí, aby byly jejich připomínky, upozornění či konstatování uvedeny v zápise, nechť to zcela jasně sdělí, aby zapisovatelka mohla jejich vyjádření zaznamenat.

Na jednání se dostavil MUDr. Jan Šnajdr, přítomno 17 členů.

Program jednání:
1. Představení projektu „Protipovodňová opatření města Hronova“

2. Finanční záležitosti
95 - Dotace na výkonnostní sport pro HC Wikov Hronov z.s.
96 - Rozpočtové opatření č. 14/2019/ZM
97 - Rozpočtová opatření č. 12/2019/RM a 13/2019/RM – vzetí na vědomí
100 - Poskytnutí finančního příspěvku osobám starším 70 let
 
3. Majetkové záležitosti
89 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1714 v k.ú. Hronov, Alprim
90 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, k. ú. Hronov, Seifertova, ČEZ
91 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1394 v k. ú. Hronov
92 - Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu, Hronov
93 - Stavební úpravy budovy městského úřadu v Hronově
98 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Velký Dřevíč, ČEZ, Na Louce
99 - Kanalizace v ulicích Hostovského a T.G. Masaryka - smlouva o převodu investorství s VaK
101 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, ČEZ, Rokytník pro pozemek parc. č. 242/8
102 - Informace o investičních a dotačních akcích - OM
103 - Informace o investičních akcích
104 - II/303 Velké Poříčí - Hronov - smlouva o smlouvě budoucí darovací
 
4. Různé
94 - Zřizovací listina Domova odpočinku ve stáří Justynka
 
5. Diskuze

1. Představení projektu "Protipovodňová opatření města Hronova"


Pan Ulman z firmy EMPEMONT představil projekt na kompletní dodávku zařízení na instalaci varovného a informačního systému obyvatel včetně monitorovacího zařízení protipovodňové ochrany města Hronova. Jedná se o nový varovný systém, který zahrnuje projekt na varovný systém - bezdrátový rozhlas, který umožňuje adresné hlášení, propojení místních částí. Dále lokální výstražný systém, kam lze začlenit čidla na hlídání hladiny řek, čidla na hlídání emisí a srážkoměr. A nakonec projekt na vypracování digitálního povodňového plánu. V rámci projektu budou vyměněny staré rotační sirény za nové elektronické.
Na výše uvedený projekt poskytuje Ministerstvo životního prostředí ČR dotace ve výši 70 %. 30% podíl města je ve výši 1 800 000 Kč.

2. Finanční záležitosti

95 - Dotace na výkonnostní sport pro HC Wikov Hronov z.s. 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil k projednání poskytnutí dotace z rozpočtu města pro HC Wikov Hronov z. s. ve výši 150.000,00 Kč na výkonnostní sport (na pokrytí nákladů spojených s účastí družstva mužů v 1. KLS na rok 2019). HC Wikov Hronov byla v první polovině roku 2019 poskytnuta první část dotace ve výši 150.000,00 Kč (Smlouva o poskytnutí dotace č. 02/2019).

Poskytnutí dotace projednala na svém jednání 25.09.2019 rada města a doporučila zastupitelstvu ke schválení.

Diskuze: Hynek Rožnovský vystoupil s protinávrhem, kdy navrhl, aby dotace nebyla poskytována pouze na pokrytí nákladů spojených s účastí mužů, ale byla poskytnuta na pokrytí nákladů spojených s účastí družstev dětí, mládeže a dospělých v krajských a ligových soutěžích.

Nejprve bylo hlasování o protinávrhu pana Rožnovského.

Návrh usnesení:
95/1 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150.000,00 Kč HC Wikov Hronov z. s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je určena účelově výhradně na pokrytí nákladů spojených s účastí družstev dětí, mládeže a dospělých v krajských a ligových soutěžích v období září až prosinec 2019.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
95/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 38/2019 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751. V příloze článku II, odstavec 3 bude změněn text takto: Dotace je poskytována účelově výhradně na pokrytí nákladů spojených s účastí družstev dětí, mládeže a dospělých v krajských a ligových soutěžích v období září až prosinec 2019. Dotace je k použití od 1.9.2019 do 31.12.2019.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 

96 - Rozpočtové opatření č. 14/2019/ZM 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 14/2019/ZM dle přílohy, jehož schválení náleží zastupitelstvu města.
 
Návrh usnesení:
96/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2019/ZM.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 

97 - Rozpočtová opatření č. 12/2019/RM a 13/2019/RM – vzetí na vědomí 
S předloženým materiálem zastupitele seznámila Ing. Ivana Stonjeková.
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 22.04.2015 nadelegovalo pravomoc k provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše 500.000,00 Kč včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou vždy na nejbližším jednání zastupitelstva předložena ke vzetí na vědomí (Usnesení č. 2/2015, bod 15/2).
Finanční odbor proto předložil zastupitelstvu města ke vzetí na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2019/RM, které bylo schváleno radou města 11.09.2019, Usnesení č. 20/2019, a rozpočtové opatření č. 13/2019/RM, které bylo schváleno radou města 11.09.2019, Usnesení č. 20/2019.


100 - Poskytnutí finančního příspěvku osobám starším 70 let 
Předložený materiál okomentovala Mgr. Věra Bartošová.
Vzhledem k faktu, že v současné době stále ještě není přijata relevantní podoba zákona o odpadech a teprve v minulém týdnu přišla konečná podoba zákona o místních poplatcích, rozhodla rada města, že nebude pro letošní rok navrhovat změnu obecně závazné vyhlášky týkající se odpadů. Nenavrhuje ani změnit výši poplatků za komunální odpad. Přesto vedení vidí jako důležité řešit situaci samostatně žijících seniorů, pro které je výše poplatku za minimální svoz sedmkrát ročně a 1 100 Kč neúměrná. Řešit tyto případy v rámci vyhlášky nám neumožňuje zákon, proto navrhuje poskytnutí finančního příspěvku pro samostatně žijící osoby nad 70 let ve výši 50% sazby poplatku tohoto svozu, respektive 7 svozů za rok

Návrh usnesení:
100/1 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro občany České republiky a jiných členských států Evropské unie starší 70 let věku včetně, s trvalým pobytem v Hronově, žijící osamoceně a využívající pro odkládání směsného komunálního odpadu jednu nádobu o objemu 110 l nebo 120 l s četností svozu 7 svozů za rok, ve výši 50 % sazby poplatku za komunální odpad s platností od 1.1.2020.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 1 (H. Nedvědová), Zdrželo se: 1 (J. Píčová)
 

3. Majetkové záležitosti

89 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1714 v k.ú. Hronov, Alprim 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková. 
Firma Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí 597, 549 32, IČ 28811470, podala písemnou žádost o koupi části pozemku parc. č. 1714 o výměře cca 184 m2 v k. ú. Hronov.
 
Pozemek je vedený v KN jako ostatní plocha, část je zatravněná, část ve štěrku, celý pozemek má 386 m2. V územním plánu se nachází pozemek v území bydlení městského typu – vysokopodlažní. Podle gramisu nejsou v části pozemku k prodeji žádné sítě.
 
V současnosti je předmětná část pozemku využívána k parkování. V minulosti bylo několikrát žádáno o prodej nebo nájem tohoto pozemku k parkování pro bytové domy z protější strany ulice.
 
Účetní hodnota pozemku je 12 Kč/m2. Obvyklá cena pozemku parc. č. 545/1 v Nerudově ulici v k. ú. Hronov byla v letošním roce znaleckým posudkem stanovená na 906 Kč/m2. Pozemek parc. č. 1714 se nachází 200 m od posuzovaného pozemku a v územním plánu je vedený shodně.
 
Odbor výstavby doporučuje k prodeji. Odbor majetek doporučuje neprodávat cca dvoumetrový pruh pozemku podél silnice z důvodu možnosti případné stavby chodníku a umisťování sítí. Tím se snižuje výměra k prodeji na cca 158 m2.
 
Pan Šolc se telefonicky vyjádřil k návrhu prodeje, dvoumetrový odstup od hranice pozemku podél Husovy ulice nebude problém. Co se týká zpětného prodeje pozemku městu za stejnou cenu, pokud nedojde do 5 – 6 let ke stavbě, pan Šolc preferuje co nejdelší dobu vzhledem k tomu, jak dlouho trvá vydání stavebního povolení a příprava stavby. Konkrétně se k podmínkám prodeje vyjádři až po předložení návrhu kupní smlouvy.
 
Usnesení rady města č 22/2018 ze dne 16.10.2019, bod ../22/240/1
Rada města doporučila ke schválení.
 
Návrh usnesení:
89/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku p. p. č. 1714 v k. ú. Hronov o výměře cca 158 m2 s minimální cenou 906 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 

90 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, k.ú. Hronov, Seifertova, ČEZ 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Společnost CITRON GROUP ELEKTRO, s.r.o., Radvanice 45, 542 12 Radvanice, předložila návrh smlouvy o smlouvě budoucí pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2018576/VB/02, název stavby: „Hronov, ul. Seifertova – knn p. č. 1410/7“. Rozsah věcného břemene je vyznačený v situaci cca 23 bm kabelového vedení na pozemku města parc. č. 1669/1), jedná se o připojení nového odběrného místa. Povrch pozemku – zatravněný a částečně nezpevněná účelová komunikace. Podle geometrického plánu je rozsah věcného břemene 12 m2, to představuje 20 bm. Smlouva je v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí ze dne 19.3.2019.
 
 Věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč + DPH.
 Ocenění věcného břemene odpovídá současnému schválenému ceníku.
 OM doporučuje ke schválení.
 
Usnesení rady města č. 22/2019 ze dne 16.10.2019, bod ../22/252/1
Rada města doporučila ke schválení.
 
Návrh usnesení:
90/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2018576/VB0/2“, název stavby: „Hronov, ul. Seifertova – knn p. č. 1410/7“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou CITRON GROUP ELEKTRO, s. r. o., Radvanice 45, 542 12 Radvanice v Čechách, IČ 26012138 (oprávněná) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinná).
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 

91 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1394 v k. ú. Hronov 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Pan XXXXX, podal písemnou žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1394 v k. ú. Hronov o výměře cca 48 m2 z důvodu nutnosti zabezpečení nemovitosti proti zatékající vodě, která poškozuje rodinný dům.
 
Pozemek parc. č. 1394 o celkové výměře 7667 m2 je vedený v katastru nemovitostí a v územním plánu jako lesní pozemek.
 
Část pozemku navazující na zahradu pana XXXXX je bez trvalého porostu. Na fotografiích jsou zřejmé praskliny na zdech, v domě vykopali sondu ke zjištění stavu podmáčení. Pan XXXXXX plánuje na odkoupené části pozemku postavit gabionovou zeď a provést odvodnění. Popsaná stavební úprava vyžaduje více prostoru, než má pan XXXXX k dispozici na svém pozemku.
 
Pan Soldán, správce městských lesů, s prodejem souhlasí.
 
Odbor majetek navrhuje prodejní cenu ve výši 25 Kč/m2. Účetní hodnota lesního pozemku je podobná jako u zemědělské půdy, to je cca 4 – 5 Kč. Tržní cena zemědělské půdy může být cca 15 – 40 Kč, pro Hronov cca 19 – 27 Kč.
 
Usnesení č. 21/2019 ze dne 25.9.2019, bod ../21/228/1
Rada města doporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
91/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1394 o výměře cca 48 m2 s minimální cenou prodeje 25 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 092 - Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu, Hronov 
Předložený materiál okomentoval pan starosta.
Odbor tajemníka předložil zastupitelstvu města ke schválení vybraného dodavatele na zpracování projektové dokumentace na akci "Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu, Hronov".
K podání nabídek byli osloveni tři účastníci, všichni podali nabídku. Kritériem hodnocení byla nejnižší nabídková cena.
Nabídka ATELIERU TSUNAMI s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější, viz. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek. Nabídková cena je ve výši 1 839 200,00 Kč včetně DPH.

Výběr dodavatele projektové dokumentace projednala na svém zasedání dne 25. 9. 2019 rada města a doporučila zastupitelstvu města ke schválení.

Diskuze: Bc. Hana Nedvědová se dotazovala, co bude součástí sportoviště, protože k materiálu nebyla přiložena žádná situace.
Ing. Lukáš Polej informoval o průběhu příprav, kdy si zástupci stavební komise a sportovních klubů naformulovali své požadavky, ať se jedná o fotbalisty, volejbalisty, co by mělo hřiště mít, aby vyhovovalo jejich sportovnímu zaměření.
 
Ing. Martin Houštěk informoval o tom, že volejbalový klub se vyjádřil pro přestěhování klubu na nový víceúčelový stadion.
 
Mgr. Petr Málek zmínil, že se bude ve čtvrtek konat jednání se zástupci ateliéru Tsunami, ze kterého vzejde zadání pro finální zpracování.
 
Jan Aulich požádal o zakomponování přeložky vysokého napětí do PD, aby to šlo zahrnout do dotace jako uznatelný náklad. Dále se dotazoval, zda byla na stavební komisi řešena lávka přes Metuji od Eltymu k Penny marketu. Starosta odpověděl, že lávkou se zatím stavební komise nezabývala.
 
Návrh usnesení:
92/1 - Zastupitelstvo města schvaluje dodavatele veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci "Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu, Hronov" společnost ATELIER TSUNAMI s.r.o., Palackého 1742, 547 01 Náchod, IČ 48151122 s nabídkovou cenou 1 520 000,00 Kč bez DPH (1 839 200,00 Kč včetně DPH), jako nejvhodnější s nejnižší nabídkovou cenou, s tím, že částka bude zařazena do výdajů rozpočtu roku 2020.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 

93 - Stavební úpravy budovy městského úřadu v Hronově 
Předložený materiál okomentoval pan starosta.
Odbor tajemníka předložil zastupitelstvu města ke schválení vybraného dodavatele na zpracování projektové dokumentace na akci "Stavební úpravy budovy městského úřadu v Hronově".
K podání nabídek byli osloveni tři účastníci, všichni podali nabídku. Kritériem hodnocení byla nejnižší nabídková cena.
Nabídka Ing. Lukáše Poleje, nám. Čs. armády 979, 549 31 Hronov byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. Nabídková cena je ve výši 2 105 400,00 Kč včetně DPH.

Výběr dodavatele projektové dokumentace projednala na svém jednání dne
16. 9. 2019 rada města a doporučila zastupitelstvu města ke schválení.

Stavební úpravy budovy městského úřadu
1. Harmonogram
•    31. 1. 2020 projektová dokumentace ve stupni dokumentace ke stavebnímu povolení s rozpočty k OPŽP
•    30. 5. 2020 kompletní projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby s rozpočty
•    zahájení realizace únor 2021- doba realizace cca 11 měsíců

2. Dotační tituly
•    OPŽP, Prioritní osa 5: Energetické úspory, Specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie 121. výzva
•    MMR, Veřejné budovy bez bariér

3. Stěhování úřadu
•    využití bytu v Kalinově domě – rekonstrukce na menší byt a dvě kanceláře.
V bytě by byl umístěn finanční odbor, v jedné kanceláři odpady a matrika a v druhé kanceláři přestupky – náklad na rekonstrukci cca 1 000 000,00 Kč; po rekonstrukci úřadu by se byt pronajímal a kanceláře by zůstaly pro potřeby sociálně zdravotního odboru
•    vedení, tajemník a asistentka by využívali prosklené atrium v Kalinově domě
•    stěhování prostřednictvím technických služeb
•    vybavení hotelu by se nabídlo k prodeji, případně k odvozu

4. Náhradní ubytování
•    internát v Červeném Kostelci – 70 lůžek, cena cca 280,00 Kč/noc

Diskuze: Bc. Hana Nedvědová požádala o zaslání výzvy k podání nabídek a zprávu o hodnocení nabídek.
 
Návrh usnesení:
93/1 - Schvaluje Zastupitelstvo města schvaluje dodavatele veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci "Stavební úpravy budovy městského úřadu v Hronově" projektovou kancelář Ing. Lukáš Polej, nám. Čs. armády 979,
549 31 Hronov, IČ 63186845 s nabídkovou cenou 1 740 000,00 bez DPH (2 105 400,00 Kč včetně DPH), jako nejvhodnější s nejnižší nabídkovou cenou, s tím, že částka bude zařazena do rozpočtu roku 2020.
Hlasování: Pro: 13 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 1 (H. Nedvědová), Zdrželo se: 3 (J. Píčová, L. Polej, J. Šnajdr)
 

98 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Velký Dřevíč, ČEZ, Na Louce 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Původní materiál:
Společnost Elektro-comp spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, předložila návrh smlouvy pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2005623/VB/01 název stavby: „Velký Dřevíč nn rekon. od TS NA_0710 k TS“. Rozsah věcného břemene je vyznačený v situaci, jedná se o umístění kabelu nízkého napětí v chráničkách ve stávající místní komunikaci, převážně v zeleném pásu na pozemcích v k. ú. Velký Dřevíč v délce 392 m, cena věcného břemene v konečné smlouvě je 39.200 Kč. Smlouva budoucí ze dne 15.11.2016 uváděla rozsah věcného břemene 533 m s cenou 53.300 Kč. K ceně bude připočtená DPH.
 
Ocenění věcného břemene odpovídá současnému schválenému ceníku.
OM doporučuje ke schválení.
 
Usnesení rady města č. 11/2019 ze dne 15.5.2019, bod 17/11/114/1
Rada města doporučila ke schválení.
 
Nový materiál:
Zastupitelstvo města ve svém usnesení č. 6/2019 ze dne 26.6.2019 pod bodem 18/6/67/1 schválilo uzavření smlouvy. Smlouva byla podepsána a firmou Elektro-comp spol. s r.o. vložená na katastr nemovitostí.
 
Došlo k omylu v kompletaci smlouvy a geometrického plánu ze strany předkládající firmy, ve smlouvě byly také špatně uvedené parcely, v katastru je ve stavu PLOMBY, věcné břemeno ještě nebylo zapsáno. Opravu a nový vklad provede firma Elektro-comp. Předložené situace byly v původním materiálu pro zastupitelstvo v pořádku, taktéž finanční částka zůstává stejná.
 
Návrh na usnesení je totožný, mění se přiložená smlouva.
 
Návrh usnesení:
98/1 - Zastupitelstvo města revokuje usnesení zastupitelstva města č. 6/2019 ze dne 26.6.2019, bod 18/6/67/1.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
98/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2005623/VB/01, název stavby: „Velký Dřevíč nn rekon. od TS NA_0710 k TS“   mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný). Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
99 - Kanalizace v ulicích Hostovského a T.G. Masaryka - smlouva o převodu investorství s VaK 
Předložený materiál okomentovala Ing. Lenka Vítová.
V Hronově, v ulicích TGM a části Hostovského (od mostu po křižovatku za bowlingem) není vybudovaná kanalizace odpadních vod. Tato kanalizace bude realizována v rámci stavby II/303 Velké Poříčí – Hronov. Byla zpracována PD k územnímu řízení a vydáno rozhodnutí o umístění stavby. Nyní je potřeba uzavřít smlouvu o převodu a převzetí investorství s Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Z historie
 - město zajistí PD pro územní řízení vč. inženýrské činnosti - hotovo
 - VAK uzavře s městem Smlouvu o převodu investorství
 - VAK na své náklady zajistí dokumentaci pro stavební povolení a vydání vodoprávního stavebního povolení
 - VAK předloží městu Smlouvu o zápůjčce
 - VAK provede stavbu, kterou bude poté provozovat
 - VAK bude městu splácet půjčenou částku

Usnesení Rady města č. 22/2019 ze dne 16.10.2019
Rada města doporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
99/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o převodu a převzetí investorství“ na stavbu Kanalizace v ulicích Hostovského a T. G. Masaryka – Hronov  s Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ 48172928.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
Během jednání odešli: Bc. Hana Nedvědová
 

101 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, ČEZ, Rokytník pro pozemek parc. č. 242/8 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Firma ELEKTRO–COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČ 15032060, předložila ke schválení pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2019603“, název stavby „Rokytník knn pro p. č. 242/8“.
 
Stavba představuje zařízení distribuční soustavy – instalace nového pojistkového kompaktního pilíře a kabelového zemního vedení v Rokytníku pro pozemek parc. č. 242/8 v předpokládané celkové délce vedení 94 bm. Dotčené pozemky města jsou parc.č. 261/3 a 876/1.
Ocenění věcného břemene je v souladu se schváleným ceníkem, to je 10.000 Kč + DPH.
 
Z časových důvodů nebylo předjednáno radou města.


Návrh usnesení:
101/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy „Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-2019603“, název stavby „Rokytník knn pro p.č. 242/8“ s ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, zastoupenou firmou ELEKTRO–COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČ 15032060 (budoucí oprávněná).
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 

102 - Informace o investičních a dotačních akcích - OM 
S předloženým materiálem seznámila zastupitele Ing. Lenka Vítová.
Odbor majetek předložil zastupitelstvu města informaci o investičních a dotačních akcích:
 
Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ a MŠ Hronov (náměstí Čs. armády 15, Hronov)
Projekt „Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ a MŠ Hronov“ je spolufinancován z Evropské unie - Integrovaného regionálního operačního programu.
Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009052
Cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí v oblasti přírodních věd a komunikace v cizích jazycích. Projekt řeší stavební úpravy stávající jazykové učebny a vybudování polytechnické učebny pro výuku přírodovědných předmětů a polytechnickou výchovu. Obě učebny jsou situovány v přízemí školy. Bezbariérový přístup do objektu bude zajištěn zadním vstupem do školy, instalována bude odnímatelná bezbariérová rampa a bezbariérový přístup do odborných učeben bude dále zajištěn schodolezem. Součástí stavebních úprav je i vybudování bezbariérového sociálního zařízení v přízemí školy. Do učeben bude rovněž pořízeno nové vybavení.
Místo realizace: Náměstí Čs. armády 15, Hronov
Dodavatel stavebních prací: MOVIS Hronov, s.r.o.
Technický dozor investora: JESTAV s.r.o., Rokytník
Projektant: Ing. Štěpán Kleprlík
Termín realizace stavebních prací: červen 2019 – srpen 2019
Cena stavebních prací: 599 466 Kč bez DPH, 725 353,86 Kč vč. DPH
Na uvedenou akci město obdrží dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 1 850 528 Kč.
 
S dodavatelem stavebních prací byl uzavřen Dodatek č. 1 ke SoD. Dodatek se týká víceprací, které vznikly na stavbě a týkají se podlah učeben (odstranění druhé vyrovnávací vrstvy a vyrovnání klenbových stropů pískem). Uvedeným dodatkem došlo k navýšení ceny o +32 748,00 Kč bez DPH.
Konečná cena díla: 632 214 Kč bez DPH, 764 978,86 Kč vč. DPH
Předání díla (stavební práce): 30.08.2019.
Realizace projektu: do 30.09.2019
 
Dílo ukončeno, požádáno o proplacení dotace.
 
Modernizace odborných učeben DDM Domino Hronov
(Komenského nám. čp. 8)
Cílem stavebních úprav je rekonstrukce prostor bývalého bytu v 1. NP pro potřeby DDM Domino Hronov. Předmětem projektu je rekonstrukce a vybavení řemeslné dílny (polytechnické učebny), souvisejících prostor (sociální zařízení, zázemí pro vzdělávací personál) a dovybavení učebny digitálních technologií pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání žáků. Bylo vydáno stavební povolení. Předpokládaný rozpočet stavebních prací dle projektové dokumentace je 1 275 959 Kč vč. DPH. Termín realizace projektu 31.12.2019.
 
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.
Dodavatel stavebních prací: DELTA Velké Poříčí s.r.o.
Technický dozor investora: Ing. Miroslav Kováč – rozvoj města
 Projektant: S atelier s.r.o.
Termín realizace stavebních prací: srpen 2019 – listopad 2019
Předání staveniště: 26.08.2019
Cena stavebních prací: 1 037 205,94 Kč bez DPH, 1 255 018,94 Kč vč. DPH
 
Na uvedenou akci město obdrží dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 759 050 Kč.
Stavební práce před dokončením.
 
Stavební úpravy pro pečovatelskou službu Kalinův dům, Hronov
Jedná se o stavební úpravy stávajících prostor v 1. NP Kalinova domu, které v současné době slouží sociálnímu odboru města.
Bylo vydáno stavební povolení. Předpokládaná cena za stavební úpravy je dle PD 1 582 454 Kč vč DPH.
 
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Z osmi oslovených se přihlásili dva účastníci.
Dodavatel stavebních prací: MYŠKA STAVBY s.r.o., Teplice nad Metují
Technický dozor investora: Ing. Miroslav Kováč, Ing. Karel Jára
Projektant: Ing. Jana Podstatová
Termín realizace stavebních prací: 16.9.2019 - 13.12.2019
Předání staveniště: 26.9.2019
Cena stavebních prací: 1 426 668,08 Kč bez DPH, 1 726 268,38 Kč vč. DPH
 
Na uvedenou akci městu není poskytnuta dotace.
Stavební práce probíhají.
 

103 - Informace o investičních akcích 
S předloženým materiálem seznámil zastupitele Ing. Miroslav Kováč.

1.  Rekonstrukce komunikace Červená ulice ve Velkém Dřevíči
Práce na stavbě jsou ve finální fázi. Ve dnech 22. a 23.10. proběhla pokládka první vrstvy asfaltobetonu. Následně se osadí kanalizační poklopy a poklopy uzávěrů vody a plynu. Po usazení bude položena finální vrstva asfaltobetonu.

 
2. Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Hronov (čp. 120 ve dvoře MěÚ)
Na základě doporučení stavební komise města bylo svoláno jednání ohledně možných změn v dispozičním řešení interiéru hasičské zbrojnice. Na počátečním jednání dne 18.09.2019 se zúčastnili zástupci města, projektanta, spol Grantis Consulting a SDH města Hronova. Navrhované změny spočívají ve změně vnitřní dispozice tak, aby se zvětšila místnost šatna na úkor zmenšených soc. zřízení. Projektantka Ing. Macháňová zapracovala navrhované změny v dispozici a na následných jednáních byly upřesněny. Na posledním jednání dne 11.10.2019 za účasti i dodavatele a starosty města, p. Černý zkonstatoval, že navržené změny jsou proveditelné a také obhájitelné na řídícím orgánu IROP. Upozornil však, že navržené změny by v rozpočtu neměly přesáhnout 10 % v absolutní hodnotě. V následné diskusi dodavatele a projektanta bylo konstatováno, že změny nepřekročí 10 %.
V pondělí 21.10.2019 p. Černý potvrdil souhlas z IROPu s navrhovanou změnou (po konzultaci s Mgr. Majerovou, manažerkou nám přidělenou z IROPu).

V současné době se čeká na oficiální schválení právního aktu.
 
3. Stavební úpravy sociálních zařízení ZŠ a MŠ Zbečník
Stavba je v užívaní, zatím nebyly vzneseny žádné reklamace.
 
4. Opravy mostů a lávky
Koncem měsíce srpna byli f. MDS projekt s.r.o. předloženy nabídky projektových prací a odhady cen realizace oprav (všechny ceny jsou s DPH):

4.1 Most u kravína, Malá Čermná přes potok Čermná ev. č.: 403 – oprava mostu
s výměnou mostovky
- projektová dokumentace 326.458 Kč
- odhad realizace 6 – 7,8 mil. Kč

 4.2 Most přes Zbečnický potok ev. č. 12c-2 u tenis. kurtů – oprava mostu s výměnou mostovky
- projektová dokumentace včetně zaměření, IGP a hydrotech. výpočtů 348.238 Kč
- odhad realizace – 7,0 – 9,0 mil. Kč

 4.3 Most přes Metuji ev. Č. 17b-1 u č.p. 107, Hronov – oprava mostu
- diagnostický průzkum a statický výpočet 144.837 Kč
- projektová dokumentace 456.850 Kč
- odhad realizace 7,5 – 11 mil. Kč

4.4 Lávka přes Metuji ev.č. 44d-1 v Žabokrkách – výměna mostovky
- projektová dokumentace včetně zaměření, IGP a hydrotech. výpočtů 343.398 Kč
- odhad realizace – 5,2 – 8,4 mil. Kč

O dalším postupu musí rozhodnout vedení města.

5. Oprava schodiště a komunikace před Jiráskovým divadlem
Finanční prostředky na opravu komunikace byly zahrnuty do připravovaného rozpočtu na rok 2020.


6. Stavební úpravy zimního stadiónu Hronov – vestavba šaten pod tribunou.
Stavba pokračuje dle projektové dokumentace, jsou zatepleny stěny a strop, položeny jsou rozvody ZTI, pracuje se na podlahách a sociálním zařízení. Dodavatel zažádal o prodloužení termínu do 31.12. 2019, které bylo radou města schváleno.
 
7. Projektová dokumentace rekonstrukce Jiráskova divadla
Koncem měsíce května byly zahájeny projektové práce na akci: „Rekonstrukce – stavební úpravy Jiráskova divadla Hronov“ projektantem Lukášem Nevole, Víta Nejedlého 628, Chrudim. Projektové práce probíhají a jsou průběžně konzultovány se zástupcem památkářů, stavební komise a vedením města Hronova.

8. Projektová dokumentace ul. Padolí
V měsíci červnu byla odevzdána projektová studie na akci „Rekonstrukce komunikace a chodníkových těles ul. Padolí, Hronov“. Studie byla zpracována společnosti Obchodní projekt Hradec Králové a byla odevzdaná ve dvou variantách. Stavební komise na svém jednání doporučila pokračovat v dalším stupni PD ve variantě V3.

29.09.2019 proběhlo jednání se zástupcem města a projektantem, kde bylo rozhodnuto, že se doprojektuje dešťová kanalizace v celé ulici. Projektant zpracuje návrh ve dvou variantách – vyústění do dešťové kanalizace v areálu WIKOV a varianta 2 vyústění na opačném konci do vodoteče Metuje. Následně budou varianty projednány na VaK Náchod a bude vybrána ta, na které se bude pokračovat
v projektu ke SP.

9. Projektová dokumentace ul. Palackého a ul. Nerudova
V měsíci červnu byla odevzdána projektová studie na akci „Rekonstrukce komunikace a chodníkových těles ul. Palackého a Nerudova, Hronov“. Studie byla zpracována společnosti JOSTA s.r.o. a byla odevzdaná ve dvou variantách. Stavební komise na svém jednání doporučila pokračovat v dalším stupni PD ve variantě V1.

Vedení města rozhodlo, že bude doprojektována dešťová kanalizace v obou ulicích. V současné době se zpracovává projekt na stavební povolení, termín odevzdání je 31.12.2019.

10. Stavební úpravy 5 bytů v bytovém domě v ul. Hostovského 36, Hronov
V současné době probíhají práce v přízemí objektu na třech bezbariérových bytech. Byli ukončené bourací práce, jsou pokládány rozvody vody, elektroinstalace, pracuje se na osazování dveřních zárubní o š. 900 mm, izolují a betonuji se podlahy.

11. Modernizace a dostavba sběrného dvora Hronov
Vzhledem k vyhlášené výzvě, a tedy možnosti žádat o dotaci, zpracovali Ing. Kováč a Bc. Mazurek projektovou studii na modernizaci a dostavbu sběrného dvora v Hronově. V návrhu je uvažováno s vybudováním betonových boxů na uskladnění sypkých materiálů, stavební sutě a větví. Dále se ve studii uvažuje s postavením otevřeného ocelového přístřešku o rozměrech 6 x 24 m pro garážování vozidel a malé mechanizace. Studie i s textovou částí byla dne 21.10.2019 odeslána k vyjádření na povodí Labe.

Diskuze: Bc. Hana Nedvědová požádala o vtažení do spolurozhodování o rozpočtu města na rok 2020.
Bc. Nedvědová požádala o informování až bude PD na rekonstrukci Jiráskova divadla odevzdána a bude k nahlédnutí.
Jan Aulich se dotazoval k závadám z prohlídky školky ve Velkém Dřevíči. Paní tajemnice odpověděla, že problém s houbou byl vyřešen. Odtah z kanalizace, který je v současné chvíli vyústěn na půdu, se bude řešit na jaře příštího roku.
 
Jan Aulich požádal, zda by mohl Ing. Kováč zpracovat plán oprav chodníků na příští rok. Starosta odpověděl, že stav chodníků kontroloval Ing. Jára a v současné chvíli se např. připravuje oprava chodníku ve Smetanově ulici.
 
Mgr. Škop požádal o nahlédnout do studií ohledně řešení parkování v ulici Padolí ve Zbečníku. Ing. Kováč zašle studii všem zastupitelům.


104 - II/303 Velké Poříčí - Hronov - smlouva o smlouvě budoucí darovací 
Předložený materiál okomentovala Ing. Lenka Vítová.
Odbor majetek předložil zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí darovací mezi městem Hronovem a městysem Velké Poříčí. Smlouva se týká akce II/303 Velké Poříčí – Hronov, kde v místě chodníku a cyklopruhu u fotbalového stadionu je chodník a cyklopruh z části veden po pozemcích Velkého Poříčí. Investorem akce bude město Hronov. Bylo dohodnuto, že městys Velké Poříčí daruje po ukončení stavby a geometrickém zaměření dotčené pozemky městu Hronovu.
Tento materiál nebyl předjednán radou města.

Návrh usnesení:
104/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací k akci II/303 Velké Poříčí – Hronov mezi městem Hronov, zastoupeným Petrem Koletou, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČO: 00272680 (budoucí obdarovaný) a městysem Velké Poříčí, zastoupeným Ing. Josefem Králem, Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí, IČO: 00654451 (budoucí dárce).
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 

4. Různé

94 - Zřizovací listina Domova odpočinku ve stáří Justynka 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Na žádost ředitelky a v souvislosti s připravovaným zápisem příspěvkové organizace Domov odpočinku ve stáří Justynka do obchodního rejstříku je zastupitelstvu města předkládáno k projednání:

1) vydání nové zřizovací listiny
Odůvodnění KVB:
Úplné znění zřizovací listiny bylo zpracováno v souvislosti s připravovaným zápisem příspěvkové organizace do obchodního rejstříku. Dochází zejména k uvedení názvu příspěvkové organizace do souladu s občanským zákoníkem, kdy povinnou součástí názvu je i právní forma, dále k převzetí obsahu stávající smlouvy o výpůjčce k nemovitému majetku města, který příspěvková organizace užívá – smlouva o výpůjčce bude jako nadbytečná ukončena – užívacím titulem ke svěřenému nemovitému majetku je ze zákona již samotná zřizovací listina, a konečně došlo také k drobným opravám stávajícího textu. Po věcné stránce se práva a povinnosti příspěvkové organizace nijak nemění oproti stávajícímu stavu.

2) ukončení smlouvy o výpůjčce
Odůvodnění KVB:
Smlouva o výpůjčce k majetku, který je příspěvkové organizaci předán zřizovatelem k hospodaření zřizovací listinou, je nadbytečná – užívacím titulem ke svěřenému nemovitému majetku je ze zákona již samotná zřizovací listina. Přesné vymezení svěřeného majetku a některá další práva a povinnosti příspěvkové organizace, dosud obsažené pouze ve smlouvě o výpůjčce ve znění pozdějších dodatků, byly začleněny do nového úplného znění zřizovací listiny.
Poznámka finančního odboru: Ač je schválení smlouvy o výpůjčce v pravomoci rady, smlouvu o výpůjčce v roce 2004 schválilo zastupitelstvo, dodatky již potom schvalovala rada. Dle názoru KVB je v tomto případě o něco správnější schválení ukončení smlouvy o výpůjčce včetně dodatků zastupitelstvem.

Podání návrhu na zápis příspěvkové organizace města Domov odpočinku ve stáří „Justynka“ do obchodního rejstříku schválila rada města na svém jednání dne 16.10.2019 a zároveň schválila udělení plné moci advokátovi KVB advokátní kanceláře s.r.o., aby v řízení před rejstříkovým soudem město Hronov zastoupil.

Návrh usnesení:
94/1 - Zastupitelstvo města schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov odpočinku ve stáří „Justynka“, a to formou vydání Úplného znění zřizovací listiny ve znění, které bylo členům zastupitelstva předloženo, a které bude tvořit přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
94/2 - Zastupitelstvo města schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 5. 11. 2004 mezi Městem Hronov a Domovem odpočinku ve stáří „Justynka“, ve znění pozdějších dodatků, dohodou, a to ke dni nabytí účinnosti nového úplného znění zřizovací listiny.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

5. Diskuze

Pan starosta poprosil zastupitele o zaslání návrhu s krátkým zdůvodněním na ocenění významných osobností našeho města na plese města, a to do konce listopadu.
Dále požádal zastupitele o názor na umístění dopravní značky s omezením transitu kamionů v Rokytníku. Doplnil, že pokud tak učiníme, automaticky přesměrujeme tuto dopravu do jiné části, a to v tomto případě do Zbečníka.

Mgr. Olga Líbalová poděkovala za opravu separačního místa. Dále chtěla upozornit na vzrostlé břízy mezi DO Justynka a rodným domkem A. Jiráska a požádala o jejich údržbu.

Jiří Frýba se dotazoval, co je nového s pozemkem České pošty na náměstí. Starosta informoval, že město dostalo nabídku na odkoupení pozemku ve výši 1 400 000 Kč.

Ing. Martin Houštěk konstatoval, že na minulém jednání se neschválil záměr prodeje pozemku ve Velkém Dřevíči z důvodu, že je lokalitu třeba řešit komplexně. Požádal o zpracování jednoduché studie se stanovením termínu, abychom příště mohli žadatele o koupi pozemku informovat, kdy bude koupě možná, a ne, jen záměr neschválit.
Dále se dotazoval, zda se připravuje program na oslavu 17. listopadu. Paní Šárka Čmelíková, ředitelka KIS Hronov, informovala, že se k letošnímu výročí připravuje program ve spolupráci s KDU-ČSL a pěveckým sborem Dalibor.

Bc. Hana Nedvědová sdělila, že byla zastupitelům zaslána komunikace se spolkem Sociální bydlení Hronov a jejich požadavek na úhradu nákladů ve výši 2 400 tis. Kč, které souvisely s přípravou sociálního bydlení v papírně. Starosta odpověděl, že se uskutečnilo jednání s právními zástupci obou stran a měla být ze strany spolku doložena skutečná částka škody podložena konkrétními fakturami.

Ing. Valenta sdělil, že už minulý rok nabídl městu přenechat projekt a tato nabídka byla odmítnuta. Dotace spolku byla schválená a nyní chybí splnit podmínky. Znovu zopakoval, že rádi přenechají dotaci i projekt, pokud má město problém s jeho osobou a důvěryhodností. Nejde jim o to, se o to 20 let starat, rádi přenechají projekt městu či jakémukoliv občanovi Hronova. Jde jim o to, aby v tom: „neměli zaplacený náklady za projektovou dokumentaci.“

Jan Aulich požádal o zpracování právní analýzy této nabídky.

Ing. Valenta požádal o jednání bez právníků a nalezení řešení za každou cenu. Nerad by se soudil.

Ing. Martin Houštěk si chtěl ujasnit několik otázek. 1. zda chce město prodat nemovitost? 2. Pokud nechceme prodat, můžeme převzít dotaci? (p. Valenta odpověděl: „Převzít dotaci nelze, spolek Sociální bydlení Hronov musí dál pokračovat.“) Takže tato varianta padá. Ing. Houštěk se dotazoval, zda je spolek Sociální bydlení Hronov jednoúčelový spolek. Ing. Valenta odpověděl, že ano, ale že se domnívá, že lze udělat výměnu členů spolku.

Ing. Valenta nakonec sdělil, že dotaci nezískali, že byli doporučeni k financování a musejí splnit podmínky.

Bc. Hana Nedvědová se dotazovala, kdy bude vyhlášeno výběrové řízení na ředitele KIS Hronov. Místostarostka odpověděla, že bude připraven materiál na jednání rady města dne 13.11.2019.

Bc. Hana Nedvědová konstatovala, že město vyhlásilo výběrové řízení na referenta odboru majetek. Nikdo ve volebním programu neměl navyšování pracovníků. Sdělila, že rozumí, proč se tak děje. Mluvila s kolegyní Ing. Vítovou. Protože před rokem byla úplně jiná situace, město mělo výkonnou investiční techničku. Místo ní máme na půl úvazku investičního technika a máme neuvolněného místostarostu a to nestačí. Lenka Vítová oproti minulému stavu má na starosti investiční akce, a proto jí nemůže zbývat čas na agendu na odboru majetek. Proto přijímáme nového zaměstnance.

Bc. Hana Nedvědová požádala o zlepšení informovanosti zastupitelů a občanů na webových stránkách a facebooku.

Jan Aulich požádal o vyčíslení mzdových nákladů na práci slečny Kajnarové a nově za práci Ing. Kováče a Ing. Járy. Ptal se, jaké budou celkové náklady na technický dozor investora. A nyní se dověděl, že se přijímá nový pracovník.
Paní tajemnice upřesnila informaci, že na odbor majetek je přijímán referent na žádost vedoucí odboru Ing. Vítové, protože práce paní Liškové, která odešla do důchodu, byla rozdělena ostatním pracovníkům na odboru majetek. Protože stále přibývají akce a ostatní práce, tak nelze za současného obsazení vše stihnout.

Ing. Vítová vystoupila, protože na jednání padlo její jméno v souvislosti s přijetím nového zaměstnance, tak by chtěla informace doplnit. V době, kdy byla starostkou Bc. Nedvědová, tak dělala investiční a dotační akce také, jako nyní. Když se rozhodovalo o odchodu paní Liškové do důchodu, tak ji upozorňovala na to, že je to nereálné řešení. Nereálné z toho důvodu, že práce 2 zaměstnanců (Ing. Genrt, pí Lišková), kteří odešli do důchodu, se rozdělila na odboru majetek a na ostatní odbory. Bc. Nedvědová tenkrát odpověděla, že se to zkusí a uvidí. Zkusilo se to a nyní je vidět, že to tak nelze, a proto se přijímá nový pracovník.

Jednání bylo ukončeno v 20:20 hodin
Zápis byl vyhotoven 1. listopadu 2019
Zapsala Milena Moravcová


 

Usnesení č. 9/2019

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 30. 10. 2019

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/9/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Jiřího Škopa, Ph.D. a Ing. Lukáše Poleje - 14 pro, 2 se zdrželi.
 
2/9/000 – program jednání – 16 pro

3/9/89/1 - záměr prodeje části pozemku p. p. č. 1714 v k. ú. Hronov o výměře cca 158 m2 s minimální cenou 906 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
4/9/90/1 - uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2018576/VB0/2“, název stavby: „Hronov, ul. Seifertova – knn p. č. 1410/7“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou CITRON GROUP ELEKTRO, s.r.o., Radvanice 45, 542 12 Radvanice v Čechách, IČ 26012138 (oprávněná) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinná).
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
5/9/91/1 - záměr prodeje části pozemku parc. č. 1394 o výměře cca 48 m2 s minimální cenou prodeje 25 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
6/9/92/1 - dodavatele veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci "Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu, Hronov" společnost ATELIER TSUNAMI s.r.o., Palackého 1742, 547 01 Náchod, IČ 48151122 s nabídkovou cenou 1 520 000,00 Kč bez DPH
(1 839 200,00 Kč včetně DPH), jako nejvhodnější s nejnižší nabídkovou cenou, s tím, že částka bude zařazena do výdajů rozpočtu roku 2020.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
7/9/93/1 - dodavatele veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci "Stavební úpravy budovy městského úřadu v Hronově" projektovou kancelář Ing. Lukáš Polej, nám. Čs. armády 979, 549 31 Hronov, IČ 63186845 s nabídkovou cenou 1 740 000,00 bez DPH (2 105 400,00 Kč včetně DPH), jako nejvhodnější s nejnižší nabídkovou cenou, s tím, že částka bude zařazena do rozpočtu roku 2020.
Hlasování: Pro: 13 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 1 (H. Nedvědová), Zdrželo se: 3 (J. Píčová, L. Polej, J. Šnajdr)
 
8/9/94/1 - změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov odpočinku ve stáří „Justynka“, a to formou vydání Úplného znění zřizovací listiny ve znění, které bylo členům zastupitelstva předloženo, a které bude tvořit přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
9/9/94/2 - ukončení smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 5. 11. 2004 mezi Městem Hronov a Domovem odpočinku ve stáří „Justynka“, ve znění pozdějších dodatků, dohodou, a to ke dni nabytí účinnosti nového úplného znění zřizovací listiny.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
10/9/95/1 - poskytnutí dotace ve výši 150.000,00 Kč HC Wikov Hronov z. s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je určena účelově výhradně na pokrytí nákladů spojených s účastí družstev dětí, mládeže a dospělých v krajských a ligových soutěžích v období září až prosinec 2019.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
11/9/95/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 38/2019 s HC Wikov Hronov z. s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751. V příloze článku II, odstavec 3 bude změněn text takto: Dotace je poskytována účelově výhradně na pokrytí nákladů spojených s účastí družstev dětí, mládeže a dospělých v krajských a ligových soutěžích v období září až prosinec 2019. Dotace je k použití od 1.9.2019 do 31.12.2019.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
12/9/96/1 - rozpočtové opatření č. 14/2019/ZM.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
13/9/98/2 - uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2005623/VB/01, název stavby: „Velký Dřevíč nn rekon. od TS NA_0710 k TS“   mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný).
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
14/9/99/1 - uzavření „Smlouvy o převodu a převzetí investorství“ na stavbu Kanalizace v ulicích Hostovského a T. G. Masaryka - Hronov s Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ 48172928.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1
 
15/9/100/1 - poskytnutí finančního příspěvku pro občany České republiky a jiných členských států Evropské unie starší 70 let věku včetně, s trvalým pobytem v Hronově, žijící osamoceně a využívající pro odkládání směsného komunálního odpadu jednu nádobu o objemu 110 l nebo 120 l s četností svozu 7 svozů za rok, ve výši 50 % sazby poplatku za komunální odpad s platností od 1.1.2020.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 1 (H. Nedvědová), Zdrželo se: 1 (J. Píčová)
 
16/9/101/1 - uzavření smlouvy „Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-2019603“, název stavby „Rokytník knn pro p. č. 242/8“ s ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, zastoupenou firmou ELEKTRO–COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČ 15032060 (budoucí oprávněná).
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
17/9/104/1 - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací k akci II/303 Velké Poříčí – Hronov mezi městem Hronov, zastoupeným Petrem Koletou, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČO: 00272680 (budoucí obdarovaný) a městysem Velké Poříčí, zastoupeným Ing. Josefem Králem, Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí, IČO: 00654451 (budoucí dárce).
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Zastupitelstvo města revokuje:
18/9/98/1 - usnesení zastupitelstva města č. 6/2019 ze dne 26.6.2019, bod 18/6/67/1.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 01. 11. 2019