živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 9/2010

z  jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo
dne 1.12.2010 od 17:00 hodin v předsálí Sálu Josefa Čapka

Přítomni: 16 členů (dle prezenční listiny)
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jana Maslikiewiczová, Mgr. Olga Líbalová – 14 pro, 2 se zdrželi
Omluveni: Antonín Hurdálek, ing. Jaroslav Jeništa, ing. Ivana Andršová
Pozdní příchod: MVDr. Tomáš Strnad, ing. Karel Jára

Jednání zahájila starostka Hana Nedvědová. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 16 členů.  Starostka se zeptala, zda má někdo připomínky k zápisu z minulého jednání ZM.  Žádné připomínky nebyly.

Ověřovatelkami zápisu byly zvoleny Mgr. Jana Maslikiewiczová a Mgr. Olga Líbalová – 14 pro, 2 se zdrželi

Na jednání se dostavil ing. Karel Jára – 17 členů ZM

Zastupitelům byly předloženy seznamy hronovských občanů, kteří v následujících měsících oslaví životní jubileum. Starostka vysvětlila, že zastupitelé v uplynulých letech chodili těmto jubilantům gratulovat. Požádala přítomné, aby si na seznamu vybrali někoho, koho znají. Účet za květiny (max. do Kč 100,--), příp. bonboniéru (max. do Kč 80,--) si mohou nechat proplatit na finančním odboru, gratulaci a bonboniéru si mohou vyzvednout na podatelně MěÚ.

Návrh programu jednání byl zaslán na pozvánce. Jako podklad pro jednání byly zastupitelům zaslány materiály pod čísly 104 - 107 včetně příloh a pozvánka na ZM. K předloženému návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání - 17 pro

Program jednání:
1. Finanční záležitosti
2. Různé
3. Diskuse


1. Finanční záležitosti
S materiály v bodu 1 seznámila zastupitele ing. Stonjeková.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF – materiál č. 104
FO předložil k projednání návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF (viz příloha). 
Tento návrh právního předpisu upravuje placení místního poplatku nejen z provozovaných výherních hracích přístrojů (jejich provozování povoluje město), ale i jiných technických zařízení, které jsou povolovány Ministerstvem financí ČR (tzv. „terminálů“). Možnost vybírat místní poplatek i z technických herních zařízení povolených MF byla dána změnou zákona č. 565/1990 Sb., § 10a), ve znění platných předpisů, kde bylo doplněno, že místnímu poplatku podléhají právě i technická herní zařízení povolovaná MF.
RM na svém jednání 24. 11. 2010 doporučila ZM obecně závaznou vyhlášku vydat.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu dle přílohy – 17 pro


Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru – materiál č. 105
Město Hronov uzavřelo v roce 2009 s Komerční bankou, a.s., smlouvu o revolvingovém úvěru (viz příloha). Úvěr byl přijat pro řešení nedostatku finančních prostředků v závěru roku 2009. Výše úvěru je do limitu Kč 20.000.000,00, čerpání úvěru dle smlouvy je možné do 30.12.2010, splacení jistiny je do 31.12.2010. V prosinci 2009 bylo z provozního úvěru vyčerpáno Kč 10.000.000,00, splacen byl do 17.06.2010. Žádné další čerpání se neuskutečnilo.
Vzhledem k nižším očekávaným příjmům v tomto roce (neuskutečnění prodeje čp. 107, neuhrazení kupní ceny za pozemek na náměstí od České pošty, pravděpodobně nižší daňové příjmy), navrhujeme uzavřít dodatek k výše uvedené smlouvě, kterým by se změnilo období čerpání a splácení úvěru, a to do 31.12.2011, výši úvěru potom upravit do limitu Kč 10.000.000,00. V případě skutečně nižších příjmů bude moci město Hronov uhradit výdaje v závěru roku letošního z provozního úvěru a plynule zahájit financování roku příštího.
Ing. Stonjeková informovala zastupitele o jednáních s KB po jednání RM dne 24. 11. 2010. Snahou bylo dosáhnout výhodnějších podmínek při čerpání úvěru. KB vyšla městu vstříc a snížila úrokovou míru o 0,2 %. Podmínkou však je, aby byl úvěr nižší než 10 mil. Pro město není tato podmínka žádnou překážkou.

Na jednání se dostavil MVDr. Tomáš Strnad – 18 členů ZM

Mgr. Líbalová se zeptala, jaký je úrok.
Ing. Stonjeková odpověděla, že úrok je asi 1,5 %.
Ing. Jára by uvítal informaci o tom, kolik se celkem zaplatilo na úrocích u jednotlivých úvěrů, které město mělo.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o revolvingovém úvěru, uzavřené mezi městem Hronov a Komerční bankou, a.s., dne 07.12.2009, kterým se mění některá ustanovení smlouvy: Revolvingový úvěr bude poskytován do výše limitu Kč 9.500.000,00, čerpání opakovaně, nejpozději však do 31.12.2011, splacení jistiny ve výši Kč 9.500.000,00 do 31.12.2011 – 18 pro


Dotace KHK na výdaje JSDH na rok 2010 – materiál č. 106
FO předložil k projednání návrh Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2010, číslo smlouvy RR/2010/123-SDH/MV/3, mezi Královéhradeckým krajem, IČ 70889546, a Městem Hronov, IČ 00272680, dle přílohy.
Smlouvu projednala RM dne 24. 11. 2010 a doporučila ji ZM ke schválení.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2010, číslo smlouvy RR/2010/123-SDH/MV/3, mezi Královéhradeckým krajem, se sídlem Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245, IČ 70889546 a Městem Hronov, se sídlem Hronov, nám. Čs. armády 5, IČ 00272680, dle přílohy – 18 pro


Odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva – materiál č. 107
FO předložil k projednání návrh odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva.
Maximální výše odměn je stanovena nařízením vlády č. 20/2009 Sb. ze dne 5. ledna 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 614/2006 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 337/2003 Sb.
Měsíční odměna neuvolněným členům zastupitelstva může být poskytnuta až do výše:
1) Člen zastupitelstva                                                                                 Kč    660,00  
2) Člen rady                                                                                                  Kč 2.570,00 
3) Předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady        Kč 2.220,00 
4) Předseda výboru nebo komise, je-li zároveň členem rady             Kč 4.130,00 
Návrh předjednala RM dne 24. 11. 2010 a doporučila jej ZM ke schválení.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva
od 01.12.2010 v této výši:
1) Člen zastupitelstva                                                                                   Kč       660,00
2) Člen rady                                                                                                    Kč    2.570,00
3) Předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady          Kč    2.220,00
4) Předseda výboru nebo komise, je-li zároveň členem rady               Kč    4.130,00 –  16 pro, 2 se zdrželi


2. Různé
Informace starostky:
- zastupitelé mají nárok na 2 vstupenky zdarma na 13. Ples města Hronova, vyzvednout si je mohou v Informačním centru do 15.12.2010 
- požádala zastupitele o návrhy na ocenění jednotlivců nebo kolektivů na 13. Plese města Hronova – do 10. prosince
- požádala zastupitele o návrhy do kontrolního a finančního výboru a do stavební a sociální komise – do 10. prosince
- příští zasedání ZM bude 22.12.2010 od 17.00 hod.
- termíny jednání ZM  v 1. pololetí  2011: 16.2.,  27.4., 22.6. 
- požádala zastupitele, aby se s odbornými dotazy obraceli na předkladatele materiálů
- oznámila, že jednací řád se měnit nebude, protože nikdo ze zastupitelů neměl žádné připomínky ani návrhy

3. Diskuse
Mgr. Šnajdr poděkoval pracovníkům odboru majetek, městské policii a technickým službám za spolupráci při umístění označníků ulic na Příčnici.

Mgr. Líbalová se zeptala, proč je uzavřená Černá cesta a proč náklady na její opravu nejsou v rozpočtovém provizoriu na r. 2011.
Starostka vysvětlila, že je v havarijním stavu mostek, přes který je možný pouze průchod chodců, přístup autem ke kontejnerům a garážím je z obou stran cesty, informace o uzavření byla zveřejněna v Hronovských listech č. 12.

Konec jednání v 17.30 hod.
Zapsala Lucie Hornychová

 

Usnesení č. 9/2010
z  jednání Zastupitelstva města Hronova,
které se uskutečnilo dne 1. prosince 2010 od 17.00 hod. v předsálí Sálu Josefa Čapka

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/9 – jako ověřovatelky zápisu Mgr. Janu Maslikiewiczovou a Mgr. Olgu Líbalovou – 14 pro, 2 se zdrželi
2/9 - navržený program jednání - 17 pro
3/9 - vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu dle přílohy – 17 pro
4/9 - uzavření dodatku ke smlouvě o revolvingovém úvěru, uzavřené mezi městem Hronov a Komerční bankou, a.s., dne 07.12.2009, kterým se mění některá ustanovení smlouvy: Revolvingový úvěr bude poskytován do výše limitu Kč 9.500.000,00, čerpání opakovaně, nejpozději však do 31.12.2011, splacení jistiny ve výši Kč 9.500.000,00 do 31.12.2011 – 18 pro
5/9 - uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2010, číslo smlouvy RR/2010/123-SDH/MV/3, mezi Královéhradeckým krajem, se sídlem Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245, IČ 70889546 a Městem Hronov, se sídlem Hronov, nám. Čs. armády 5, IČ 00272680, dle přílohy – 18 pro
6/9 - měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 01.12.2010 v této výši:
       1) Člen zastupitelstva                                                                                  Kč       660,00
       2) Člen rady                                                                                                   Kč    2.570,00
       3) Předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady         Kč    2.220,00
       4) Předseda výboru nebo komise, je-li zároveň členem rady              Kč    4.130,00 – 16 pro, 2 se zdrželi

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
7/9 – informace starostky (vstupenky na 13. Ples města Hronova, návrhy na členy výborů a komisí, návrhy na ocenění, jednací řád ZM) – 18 pro
8/9 - termíny jednání ZM  v 1. pololetí  2011: 16.2.,  27.4., 22.6.  – 18 pro

 

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 09. 12. 2010