živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 8/2011

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z  jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 14. prosince 2011 od 17:00 hodin v Sálu Josefa Čapka

Přítomni: 19 členů (dle prezenční listiny)
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jana Píčová, Mgr. Lenka Hlušková  
Omluveni: MVDr. Tomáš Strnad, Mgr. Olga Líbalová, pozdější příchod Petr Koleta, Antonín Hurdálek
Tajemník: Ing. Jiří Kašík

Jednání zahájila starostka Hana Nedvědová. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 17 členů. 
Ověřovatelkami zápisu byly zvoleny  Mgr. Jana Píčová, Mgr. Lenka Hlušková - 15 pro, 2 se zdrželi.

Úvodem bylo krátké vystoupení pěveckého sboru ze ZUŠ Hronov.

Na jednání se dostavili pan Antonín Hurdálek a Petr Koleta. Přítomno 19 členů.

Starostka se zeptala, zda má někdo připomínky k zápisu z minulého jednání, které se uskutečnilo 26. října 2011.  Žádné připomínky nebyly.
Návrh programu jednání byl předán na pozvánce. Jako podklad pro jednání byly zastupitelům zaslány materiály pod čísly 80 - 101 včetně příloh, informace o výši ceny vodného a stočného pro rok 2012, zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru a pozvánka s programem. K předloženému návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání  - 19 pro


Program jednání:
1. Informace z jednání RM
2. Kontrola plnění usnesení ZM
3. Finanční záležitosti
4. Majetkové záležitosti
5. Různé
6. Diskuse


1. Informace z jednání rady města
Informace z jednání Rady města Hronova – materiál č. 85
Materiál okomentovala paní starostka.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informace z jednání Rady města Hronova – 19 pro


2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
Kontrola plnění usnesení ZM č. 7/2011 – materiál č. 96
Materiál okomentoval Ing. Jiří Kašík.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM č. 7/2011 – 19 pro


3. Finanční záležitosti
Dotace KHK na výdaje JSDH na rok 2011 – materiál č. 80
Finanční odbor předložil k projednání návrh Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2011, číslo smlouvy RR/2011/092-SDH/MV/3, mezi Královéhradeckým krajem, IČ 70889546, a Městem Hronov, IČ 00272680, dle přílohy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2011, číslo smlouvy RR/2011/092-SDH/MV/3, mezi Královéhradeckým krajem, se sídlem Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245, IČ 70889546, a Městem Hronov, se sídlem Hronov, nám. Čs. armády 5, IČ 00272680, dle přílohy – 19 pro

Návrh rozpočtového provizoria města Hronova na rok 2012 – materiál č. 82
Finanční odbor předložil ke schválení návrh rozpočtového provizoria města Hronova na rok 2012 dle přílohy.
Materiál projednala na svém jednání 23.11.2011 rada města a takto jej doporučila ke schválení.

Úvodem okomentovala návrh rozpočtového provizoria Ing. Andršová, předsedkyně finančního výboru. Seznámila s doporučeními výboru, zápis z jednání FV měli zastupitelé k dispozici.
Výbor by chtěl být seznámen s pohledávkami města, jakým způsobem se spravují.
Pan Topolnickyj uvedl k rozšířenému pronájmu zimnímu stadionu, že v současné době toto nelze, pokud nebude rekonstruováno sociální zařízení. Mgr. Thér rozebral letní aktivity na zimním stadionu (bruslení na kolečkových bruslích, atd). Zvednout ceny za pronájem nelze, máme je srovnatelné s okolím. Při navýšení ceny by mohlo dojít k odchodu některých družstev např. do Náchoda.
K provozování autokempu ve Velkém Dřevíči v příštím roce se vyjádřila paní starostka – rada má v úmyslu zachování současného modelu, který se v letošním roce osvědčil.
Finanční výbor doporučil ZM návrh rozpočtového provizoria na rok 2012 schválit.

Zastupitelstvo bere na vědomí zápis finančního výboru (přílohou zápisu) – 19 pro.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové provizorium města Hronova na rok 2012 dle přílohy – 19 pro

Návrh rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2012 – materiál č. 83
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtu hospodářské činnosti města Hronova na rok 2012 dle přílohy.
Materiál projednala na svém jednání 23.11.2011 rada města a takto jej doporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet hospodářské činnosti města Hronova na rok 2012 dle přílohy – 19 pro

Pověření ke schválení posledních rozpočtových změn v kalendářním roce radou města – materiál č. 91
Podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění je obec povinna provádět rozpočtová opatření, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. Podle zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění, je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce, radě obce je potom vyhrazeno zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu a rozpočtová opatření provádět v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. Zastupitelstvo města Hronova schvaluje veškerá prováděná rozpočtová opatření. Vzhledem k tomu, že poslední jednání ZM v letošním roce se koná 14.12.2011 a do tohoto data ještě nebudou známy všechny skutečnosti, které by měly vliv na rozpočet města (obdržení dotací, daňových příjmů nad rámec schváleného rozpočtu, čerpání úvěru dle aktuální situace v závěru roku), doporučili pracovníci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, kteří v našem městě provádějí audit, aby bylo zastupitelstvem schváleno usnesení, které umožní radě města schválit poslední rozpočtová opatření v kalendářním roce s tím, že zastupitelstvo města vezme tato rozpočtová opatření na prvním jednání v roce 2012 na vědomí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města pověřuje radu města schválením rozpočtových opatření města Hronova č. 6/2011 s tím, že mu budou na prvním jednání ZM v roce 2012 předložena ke vzetí na vědomí – 19 pro

Návrh rozpočtových opatření č. 05/2011 – materiál č. 94
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtových opatření č. 05/2011 dle přílohy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 05/2011 dle přílohy – 19 pro


4.  Majetkové záležitosti
Splátkový kalendář Štěpán Matyska – materiál č. 84
Odbor majetek předložil k projednání žádost pana Štěpána Matysky o zaplacení svého dluhu na nájemném za pronájem restaurace a vinárny Radnice ve výši Kč 42 110,-- formou měsíčních splátek s tím, že bude jinak řádně platit běžné nájemné.  Již od začátku nájemního vztahu p. Matyska platil nájemné minimálně s měsíčním zpožděním, neustále je upomínán k platbě. K dnešnímu dni dluží nájemné za měsíce  září - říjen ve výši Kč 42 110,- a k 25. dni v měsíci měl být zaplacen měsíc listopad. Smluvní pokuta ve výši 0,25 % z dlužné částky činí Kč 40 790,86.  Tato mu již byla vyúčtována.

RM doporučila ZM ke schválení  usnesením č. 22/2011 pod bodem 23/22 dne 9. 11. 2011.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje panu Štěpánu Matyskovi, bytem Elišky Krásnohorské 956, Hronov splátkový kalendář na úhradu dluhu ve výši Kč 42 110,-- ve čtyřech splátkách po Kč 10 527,50 s termínem úhrady do 29. 2. 2012 – 18 pro, 1 se zdržel


Záměr prodeje pozemku p.č. 122/1 v k.ú. Velký Dřevíč – materiál č. 87
Občan podal žádost o koupi  pozemku p.p.č. 122/1 o výměře 1627 m2  v k.ú. Velký Dřevíč. Pozemek chce využít k zemědělským činnostem. 
Pozemek je druhem pozemku trvalý travní porost, v územním plánu je lokalita vedena jako území zatravněných ploch. 
V pozemku jsou uloženy sítě  elektro a plyn, na pozemku vázne VB na plyn. 
V minulosti bylo o pozemek žádáno už několikrát, k využití jako parkoviště nebo ke stavbě RD. K výstavbě RD nebylo doporučeno z důvodu ponechání pro případ rezervy při realizaci obchvatu.
 
Odbor výstavby nedoporučuje prodej, pro zemědělské využití je to příliš lukrativní pozemek pro svoji polohu, pro prodej na výstavbu není v souladu s územním plánem.
Odbor majetek nedoporučuje prodej, doporučuje ponechat, protože prodávat k zemědělskému využití je pro město nevýhodné a v budoucnu se může pozemek uplatnit pro různé účely vzhledem k tomu, že se nachází u hlavní silnice.

Usnesení RM č. 24/2011 ze dne 23.11.2011, bod 29/24 - RM nedoporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 122/1 o výměře 1627 m2  v k.ú. Velký Dřevíč – 19 proti


Převod práv a povinností z budoucí smlouvy kupní – materiál č. 88
Odbor majetek obdržel žádost o uzavření nových smluv nájemní a budoucí kupní v čp. 61, 62 na byt č. 7, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 68,70 m2 s příslušenstvím, s balkonem o výměře 3,65 m2 a sklepem o výměře 2,25 m2. Dále obdržel žádost o převod práv a povinností z těchto smluv od 1.1.2012.
Vzhledem k současnému právnímu názoru města, je třeba uzavřít nové smlouvy nájemní a o budoucí smlouvě kupní a převést práva a povinnosti z těchto nově uzavřených smluv na zájemce. Převod práv a povinností vyplývající z nájemní smlouvy byl schválen na RM dne 23. 11. 2011 pod bodem 11/24.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje:
1) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na byt č. 7, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 68,70 m2 s příslušenstvím, s balkonem o výměře 3,65 m2 a sklepem o výměře 2,25 m2, Žabokrky čp. 61, 62, Hronov - 19 pro

2) převod práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt č. 7, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 68,70 m2 s příslušenstvím, s balkonem o výměře 3,65 m2 a sklepem o výměře 2,25 m2 Žabokrky čp. 61, 62, Hronov od 1.1.2012 – 19 pro

Dohoda č. 2 u akce OPŽP č. 09039793 „Zateplení budov v majetku města Hronova – MŠ Havlíčkova čp. 520 a čp. 656“ – materiál č. 89
Odbor tajemníka žádá Zastupitelstvo města o schválení Dohody č. 2 o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 09039793 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi Státním fondem životního prostředí České republiky a Městem Hronov na akci „Zateplení budov v majetku města Hronova – MŠ Havlíčkova č.p. 520 a č.p. 656“. Tato stavební akce je již dokončena, nyní probíhá poslední žádost o platbu a závěrečné vyúčtování. Tato dohoda č. 2 se týká pouze doplnění dalšího účtu, který bude používán k hrazení dodavatelských faktur.

K hrazení faktur se standardně používá účet vedený Komerční bankou v Hronově. Vzhledem k tomu, že město Hronov přijalo úvěr na stavební úpravy Justynky od ČSOB, a.s., a ve smlouvě o poskytnutí úvěru je ustanovení, že část svého platebního styku povede město přes ČSOB, používáme k placení části faktur také účet, vedený u ČSOB, a.s., pobočka Náchod. Všechny dokumenty, vztahující se k projektu proto musí obsahovat oba dva účty.

V důsledku této úpravy nedojde ke změně účelu ani předmětu podpory, proto se pro Město Hronov nic nemění.

Rada města doporučila ZM schválení v usnesení č. 24/2011, bod 28/24 ze dne 23. 11. 2011.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje Dohodu č. 2 o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 09039793 (Zateplení budov v majetku města Hronova – MŠ Havlíčkova č.p. 520 a č.p. 656) uzavřenou mezi Městem Hronov a Státním fondem životního prostředí České republiky, kterou se doplní další účet, který bude používán k hrazení dodavatelských faktur (dohoda přílohou zápisu) – 19 pro

Prodej domu čp. 583, Divadelní ul. Hronov, vč. pozemku st.p.č. 1104 a st.p.č. 1107/4, v k.ú. Hronov – materiál č. 90
OM předkládá ZM k posouzení zájemce o koupi bytového domu č.p. 583, Divadelní ulice, Hronov  vč. pozemku st.p.č. 1104 o výměře 165 m² a pozemku st.p.č. 1107/4 o výměře 534 m², vše v k.ú. Hronov.

Dne 10.11.2011 byl OM informován realitní kanceláří Jiří Rykr, SOMOS-REAL-NÁCHOD o zájemci o koupi uvedených nemovitostí. Nemovitosti si za účasti OM (Ing. Vítové a p. Šimonové) prohlédli. Za uvedené nemovitosti nabízí cenu Kč 1 500 000,--, což je v souladu s usnesením ZM ze dne 22.12.2010.
Dle informace dům zůstane nájemním domem a záměrem je zvýšit kvalitu bytů. Zájemci o koupi již vlastní jeden bytový dům v Náchodě, takže vědí, co znamená vlastnit a spravovat takový objekt. Financování kupní ceny bude řešeno smluvně, předpokládá se hypotéční úvěr z Raiffeisenbank.

Historie:
- záměr prodeje schválen ZM  dne 8.9.2010
- tržní odhad nemovitosti ve výši Kč 1 380 000,--
   znalecký posudek ve výši Kč 1 321 300,--; zpracovatelkou obou posudků byla znalkyně z oboru p. Eva Aulichová)
- vyvěšení záměru prodeje od 27.9.2010
- vyrozumění nájemníkům s dotazníkem, zda mají zájem koupit uvedenou nemovitost 29.9.2010
- výchozí cena záměru prodeje schválena na ZM 22.12.2010 ve výši Kč 1 500 000,--
- aktualizace vyvěšení záměru prodeje od 19.4.2011
- prodej nemovitosti zprostředkovává na základě smlouvy realitní kancelář Jiří Rykr, SOMOS-REAL- NÁCHOD

Usnesení RM č. 24/2011 ze dne 23.11.2011, bod 22/24:
RM doporučuje ZM ke schválení prodej domu čp. 583 vč. pozemků.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje prodej nemovitosti bytového domu čp. 583 vč. pozemku st.p.č. 1104 o výměře 165 m² a pozemku st.p.č. 1107/4 o výměře 534 m², vše v k.ú. Hronov, Divadelní ul. za kupní cenu Kč 1 500 000,-- - 14 pro, 3 proti, 2 se zdrželi
 
Informace o investičních akcích – materiál č. 92
OM předložil informaci o investičních akcích.

 1/ Plynofikace a vytápění služebního bytu v ZŠ Zbečník čp. 210
V měsících říjen až listopad 2011 byly v ZŠ Zbečník provedeny stavební práce spočívající ve zhotovení přívodu plynu do bytové jednotky v objektu školy a osazení kotle turbo. Nový plynový kotel je napojen na stávající rozvod ústředního topení, otopná tělesa jsou opatřena termostatickými ventily a hlavicemi, nový rozvod plynu je napojen na stávající STL přípojku v pilířku měření.
Cílem investice bylo oddělit vytápění bytu od vytápění tělocvičny a tím úspora finančních prostředků za vytápění hlavně v době, kdy tělocvična je pouze temperována.

Práce jsou ukončeny a byly předány zápisem dne 16.11.2011. Práce prováděla firma p. Miloše Štěpánka z Náchoda – Babí. Cena díla je Kč 108 810,--vč. DPH + za projektovou dokumentaci Kč 16 800,--.

2/ Opěrná zeď MK na p.p.č. 1245/2, p.p.č. 290/1 a st.p.č. 214 v k.ú. Zbečník
Po neodborném zásahu majitele domu čp. 190, Zbečník se zřítila cihelná zeď v délce cca 22,0 m, která byla současně opěrnou zdí místní komunikace na p.p.č. 1245/2 v majetku města Hronova. Vzhledem ke stávajícímu zatížení MK provozem oproti minulosti, schválila RM svým usnesením č. 22/2011 ze dne 9.11.2011 realizaci investice za podmínky: město = investor a vlastník RD čp. 190 = spoluúčast na stavebních pracích ve výši Kč 100 000,--  vč. DPH + dárce pozemku pod stavbou.
Do současné doby bylo zajištěno vyjádření statika k havárii MK a zajištěna dopravní obslužnost nemovitostí, byly vypracovány dva návrhy řešenína jejichž základě proběhlo jednání RM, uskutečnily se prohlídky na místě samém za účasti odborníků – realizátorů stavebních prací na komunikacích.
Byl vypracován geotechnický posudek (RNDr. Vacek) a proběhla schůzka s majiteli domu čp.190 za účasti vedení města, vedoucího OV a OM. Nyní se připravují smlouvy o darování pozemku městu a vzájemné spoluúčasti na stavebních pracích. Do konce listopadu 2011 bude hotova projektová dokumentace ke stavebnímu povolení ( ORGATEX -Náchod, s.r.o.), aby na základě výběru dodavatele mohly být zahájeny nejnutnější práce co nejdříve. Ing. Vítová doplnila materiál o aktuální informace.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o investičních akcích – 19 pro

PF – bezúplatný převod pozemku p.č. 1574/12 – materiál č. 93
Žádost o úplatný převod (dle tehdejší platné legislativy) pozemku p.p.č. 1574/1 v k.ú. Hronov z majetku Pozemkového fondu České republiky byla podána v listopadu 2008. Schváleno ZM č. 7/2008 ze dne 22.10.2008.
8.9.2011  jsme obdrželi od PF žádost o vyvěšení veřejné nabídky pozemků určených k prodeji podle § 7 zákona č. 95/1999 Sb., která se týká pozemků ve správním obvodu naší obce. PF rozdělil pozemek p.p.č. 1574/1 geometrickým plánem na dvě části podle platného územního plánu.
Část pozemku p.p.č.  1574/1 o výměře 11397 m2 je mimo zastavěné a zastavitelné území a je nabídnuta ve veřejné nabídce dle § 7 zákona č. 95/99 Sb – podmínky viz příloha č. 2.
Část pozemku p.p.č. 1574/12 o výměře 707 m2 se nachází v zastavěném území a je možné požádat o bezúplatný převod na obec. Žádosti je potřeba podat nejpozději do 12.10.2011 včetně.

Nové skutečnosti:
Žádost byla podána, pozemkový fond zaslal nový formulář na novou žádost o pozemek 1574/12 (dle GP, zatím není zapsán v KN) a požaduje doložit další doklady – např. schválení převodu zastupitelstvem města.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 1574/1 o výměře 707 m2 (pozemek 1574/12 dle GP č. 1162-64/2011 pro rozdělení pozemku ze dne 31.3.2011 pro k.ú. Hronov) z majetku Pozemkového fondu České republiky, Husinecká 1024/11, 130 00 Praha 3, IČ 45797072 do majetku Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 – 19 pro

Přijetí daru – pozemku pod zdí v k.ú. Zbečník – materiál č. 95
V září 2011 došlo k havárii zdi na pozemcích st.p.č. 214 a p.p.č. 290/1 v k.ú. Zbečník.
Zeď, která se zbořila, sloužila jako opěrná zeď místní komunikace na pozemku p.p.č. 1245/2 v k.ú. Zbečník. Současné zatížení komunikace vyžaduje vybudování nové zdi, která bude odpovídat nynějším podmínkám. Město Hronov se bude podílet na investici, proto pozemek pod nově vybudovanou zdí bude městu darován.

Bude darována část pozemku st.p.č. 214 o výměře cca 40 m2 a část pozemku p.p.č. 290/1 o výměře cca 13 m2. Předpokládá se asi 1,5 m šíře budoucí zdi. Vklad do KN zaplatí obdarovaný. Přesná výměra daru bude zjištěná GP (uhradí dárce ½ a obdarovaný ½).

Usnesení RM č. 24/2011 ze dne 23.11.2011, bod 23/24:
RM doporučila ZM ke schválení přijetí daru.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací č. 14/OM/11 o přijetí daru, části pozemku (pod budoucí zdí) p.p.č. 290/1 o výměře cca 13 m2 a části pozemku st.p.č. 214 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Zbečník. Smlouva přílohou – 19 pro

Informace – prodej domů v majetku města – materiál č. 97
OM předložil informaci k prodeji domů v majetku města.

1/ bytová jednotka v čp. 76, Husova ul., Hronov
V čp. 76, Husova ul. je Město Hronov vlastníkem poslední bytové jednotky. Byt je volný. Realitní kancelář (REX Jaroměř), která zprostředkovává prodej bytu, pokračuje v  realitní činnosti. Tržní cena byla stanovena na Kč 500 000,--. Zatím není vážný zájemce.

2/ dům čp. 107, Jungmannova ul., Hronov
ZM 18.6.2008 schválilo záměr prodeje bytového domu č.p.107 vč. dřevníků a pozemků. Tržní hodnota nemovitosti je Kč 2 900 000,--. ZM ve svém usnesení č.5/2010 ze dne 23.6.2010 schválilo prodej výše zmiňované nemovitosti za kupní cenu Kč 2 900 000,--. Kupec nakonec nebyl schopen zaplatit kupní cenu, a proto  ZM ve svém usnesení č. 7/2011 dne 26.10.2011 revokovalo usnesení ze dne 23.6.2010. Realitní kancelář nově jedná s jedním zájemcem z České Metuje.

3/ dům čp. 583, Divadelní ul., Hronov
Viz samostatný materiál na jednání ZM.

4/ dům čp. 596, Riegrova ul., Hronov
ZM na svém jednání dne 16.2.2011 schválilo záměr prodeje bytového domu č.p. 596, Riegrova ul., Hronov. Od 14.3.2011 probíhá vyvěšování záměru prodeje. ZM na svém jednání dne 27.4.2011 schválilo výchozí cenu záměru prodeje ve výši Kč 3 500 000,--. Aktualizace záměru prodeje je vyvěšena.  Realitní služby pro město zprostředkovává realitní agentura Jiří Rykr – SOMOS-REAL-NÁCHOD. Zatím není vážný zájemce o koupi.
 
Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o prodeji domů v majetku města – 19 pro 

Dohoda o úpravě soupisu dokladů u akce OPŽP č. 09041923 „Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Komenského nám. čp. 8 a MŠ Velký Dřevíč„ – materiál č. 98
Odbor tajemníka žádá zastupitelstvo města o schválení Dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 09041923 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi Státním fondem životního prostředí České republiky a Městem Hronov na akci „Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Komenského nám. čp. 8 a MŠ Velký Dřevíč“. Tato dohoda se týká pouze doplnění dalšího účtu, který bude používán k hrazení dodavatelských faktur.

K hrazení faktur se standardně používá účet vedený Komerční bankou v Hronově. Vzhledem k tomu, že město Hronov přijalo úvěr na stavební úpravy Justynky od ČSOB, a.s., a ve smlouvě o poskytnutí úvěru je ustanovení, že část svého platebního styku povede město přes ČSOB, používáme k placení části faktur také účet, vedený u ČSOB, a.s., pobočka Náchod. Všechny dokumenty, vztahující se k projektu proto musí obsahovat oba dva účty.

V důsledku této úpravy nedojde ke změně účelu ani předmětu podpory, proto se pro Město Hronov nic nemění.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje Dohodu o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 09041923 (Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Komenského nám. čp. 8 a MŠ Velký Dřevíč) uzavřenou mezi Městem Hronov a Státním fondem životního prostředí České republiky, kterou se doplní další účet, který bude používán k hrazení dodavatelských faktur (dohoda přílohou) – 19 pro

Dohoda o úpravě soupisů dokladů u akce OPŽP č. 09042963 „Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví – materiál č. 99
Odbor tajemníka žádá zastupitelstvo města o schválení Dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 09042963 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi Státním fondem životního prostředí České republiky a Městem Hronov na akci „Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví“. Tato dohoda se týká pouze doplnění dalšího účtu, který bude používán k hrazení dodavatelských faktur.

K hrazení faktur se standardně používá účet vedený Komerční bankou v Hronově. Vzhledem k tomu, že město Hronov přijalo úvěr na stavební úpravy Justynky od ČSOB, a.s., a ve smlouvě o poskytnutí úvěru je ustanovení, že část svého platebního styku povede město přes ČSOB, používáme k placení části faktur také účet, vedený u ČSOB, a.s., pobočka Náchod. Všechny dokumenty, vztahující se k projektu proto musí obsahovat oba dva účty.

V důsledku této úpravy nedojde ke změně účelu ani předmětu podpory, proto se pro Město Hronov nic nemění.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje Dohodu o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 09042963 (Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví) uzavřenou mezi Městem Hronov a Státním fondem životního prostředí České republiky, kterou se doplní další účet, který bude používán k hrazení dodavatelských faktur (dohoda přílohou) – 19 pro

Informace o investičních akcích – materiál č. 101
1) Cyklostrasy (Knáhlova, Střezina, Malá Čermná)

Cyklostezky a cyklotrasy jsou financovány z prostředků Operačního Programu přeshraniční spolupráce CZ - PL.

Česko – Polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým – II. etapa
Úsek Knáhlova ulice
Knáhlova ulice je řádně zkolaudována. Připomínky k této akci budou opraveny na jaře roku 2012.

Úsek Malá Čermná
7. – 9. 12. bude na tomto úseku probíhat asfaltování a následně dojde ke konečnému osazení dopravních značek, kde došlo ke změně oproti projektové dokumentaci. Kolaudace je naplánovaná na 20. 12. 2011.
Mgr. Thér doplnil informace k dopravnímu značení, přechod bude užíván jako MK  pouze obyvateli obou partnerských měst.

Úsek Střezina – k Tamadexu
Rekonstrukce komunikace je dokončena.

Výstavba všech tří cyklotras by měla probíhat do prosince 2011 dle rozhodnutí investora.

Financování (všechny úseky) – údaje z žádosti o dotaci:
Celkem         Kč 10 700 600,-
ERDF  (85%)   9 095 510,-  
Státní rozpočet (5% )      535 030,- 
Město Hronov (10%)  1 070 060,-  

2) Zateplení budov v majetku města Hronova – MŠ Havlíčkova čp. 520 a 656
Stavba je zcela dokončena a řádně zkolaudována.
Bez problémů proběhla i poslední žádost o platbu, takže dojde k ukončení projektu.

3) Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví
S výměnou oken na budově ZŠ na náměstí a Palackého se započne začátkem roku 2012. Ještě v prosinci dojde k zateplení podlah na půdách v budovách ZŠ náměstí a Palackého. Na budovách Hotelové školy a ZŠ na náměstí bude ze zadní strany vystavěno lešení a v případě příznivého počasí se bude na stavbách pokračovat.
Konečný termín výstavby je stanoven na říjen roku 2012.

4) Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Komenského nám. čp. 8 a MŠ Velký Dřevíč“
MŠ Velký Dřevíč je již skoro hotová, zbývají drobnosti, fasáda je zcela dokončena a lešení odstraněno. Izolace proti zemní vlhkosti proběhla bez problémů. Ještě v prosinci bude zažádáno o kolaudaci.
Na ZŠ Komenského je z jedné strany fasáda zcela dokončena, lešení je odstraněno. Na zbývajících stranách zůstane lešení přes zimu, fasáda není dokončená. Pokračovat se bude za příznivého počasí, tzn. až nebude mrznout.

5) Instalace parkovacích automatů na náměstí
Od poskytovatele dotace jsme dostali vyjádření, že osazení automatů by pravděpodobně znamenalo překročení příjmů z provozu a tím pádem riziko krácení dotace. Město Hronov se tedy rozhodlo, že od tohoto záměru ustoupí.

6) VO Bikepark
Veřejné osvětlení je řádně zkolaudováno.

7) VO 17. listopadu, Žižkova, Vaverkova a Bezručova
Stavba veřejného osvětlení navazuje na investiční akci společnosti ČEZ, konkrétně přeložku NN. Společnost ČEZ ale od této výstavby v tomto roce upustila. Projektová dokumentace je téměř vyhotovena, vše tedy bude přesunuto do roku 2012. Nyní podalo Město Hronov společnosti ČEZ požadavek o informaci ohledně data výstavby kabelizace NN. Odpověď doposud neobrdželo.

8) VO Střezina – část k Tamadexu
Jedná se o rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení na příjezdové komunikaci k Tamadexu. Je to stejný úsek, jako cyklotrasa Střezina – viz výše a bude probíhat společně s výstavbou cyklotrasy.

Skupinový projekt Metuje, kanalizace Hronov – Zbečník
Výzva na podání žádostí o podporu projektů by měla být vyhlášena nejpozději do konce roku. Investorem bude Vak Náchod, který také podá žádost.

Mgr. Šnajdr se zeptal na schody na Příčnici. Odpověděl Mgr. Thér, že hlína podél schodiště bude odvezena až po zimě. Počkáme, jestli nedojde přes zimu ke slehnutí a potom bude přebytečná zemina odvezena.
Ing. Jára připomněl, že mu nebylo odpovězeno na dotaz z minulého jednání ZM, kdy žádal odpověď ohledně zvýšené nivelety na MK Střezina. Kvůli zvýšení vozovky se na přilehlých pozemcích bude držet po deštích voda.
Pan místostarosta sdělil, že při rekonstrukci MK Střezina bylo zjištěno, že jsou v tělese MK velké balvany, které nešly odstranit, proto se o něco niveleta zvýšila. Vše však bylo provedeno po dohodě s majitelem pozemku panem Štěpánem.
Starostka doplnila, že na dotčených pozemcích se držela voda již před rekonstrukcí vozovky. Původní odvodňovací kanál pod lesem, který odvodňoval dříve celou lokalitu na Střezině, byl totiž zavezen a je nefunkční.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informace o investičních akcích – 19 pro


5. Různé
Plnění bodu 23/7 z usnesení ZM č. 7/2011 – materiál č. 81
Materiál předložil Ing. Jiří Kašík, vedoucí úřadu.
Zpřístupňování a zveřejňování osobních údajů z jednání
zastupitelstva města (ZM) a rady města (RM), úprava zápisu a usnesení ZM a RM
Při získávání informací ze zápisů a usnesení ZM a RM je potřeba rozlišit dva úkony nakládání s těmito dokumenty, nahlížení a zveřejňování.

Nahlížení – dokument je v nezměněné podobě k nahlédnutí na městském úřadu.
Zveřejňování – dokument je umístěn na web města, úřední desce, nebo zasílán elektronickou či písemnou poštou, dán k dispozici tisku a pod.

Jednání ZM je veřejné – zúčastní se kdokoliv.
Jednání RM je neveřejné – zúčastní se pouze osoby definované zákonem o obcích.

1. Nahlížet do zápisů z jednání ZM, usnesení ZM a usnesení RM a pořizovat si z nich výpisy mají právo:
a) občané města,
b) fyzické osoby vlastnící nemovitost na území města,
c) cizí státní příslušníci s trvalým pobytem na území města.

Vzhledem k tomu, že jednání ZM je veřejné, lze nahlížet do zápisu i usnesení. Naproti tomu jednání RM je neveřejné, lze nahlížet pouze do usnesení.
Členové zastupitelstva mají právo nahlížet, oproti výše jmenovaným osobám, do nezměněné podoby zápisu jednání RM podle §101/3 zák. o obcích. 

2. Zveřejňování zápisů a usnesení z jednání ZM a RM.
Zveřejňování těchto dokumentů není zákonem jakkoliv konkrétně upraveno. Je zde aplikován §8a zákona o svobodném přístupu k informacím, který říká, že při poskytování informace ze zápisu a usnesení ZM a zápisu a usnesení RM, je nezbytné osobní údaje v těchto dokumentech obsažené redukovat anebo anonymizovat. Tato podmínka neplatí pro právnické osoby.
Zde členové zastupitelstva mají stejné možnosti jako všichni ostatní.

Pokud výše uvedené shrneme z pohledu zastupitele, tak pokud chce vidět originální verzi popisovaných dokumentů a to jak zápis s usnesením ZM tak RM, musí jít na městský úřad, kde jej dostane k nahlédnutí, při kterém si může dělat výpisky.

Pokud zastupitel nechce jít na úřad, musí se spokojit s verzí pro zveřejnění, tj. s verzí redukovanou či anonymizovanou.

Na doporučení Úřadu pro ochranu osobních údajů je vhodné uvádět adresy objektů najímaných, pronajímaných, prodávaných či kupovaných bez uvedení možnosti identifikace kupujícího, prodávajícího, nájemce či pronajímatele a to i jeho iniciál, nebo naopak použití iniciál bez použití přesnější adresy (použije se pouze část města nebo ulice). Zde je ovšem třeba si dát pozor u malých lokalit aby již toto uvedení nevedlo k přesnému určení osoby a místa.

Použité zdroje: stanovisko č.2/2004, revize srpen 2009 Úřadu pro ochranu osobních údajů, rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 9Ca261/2004-43.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o úpravách zápisů a usnesení ZM a RM – 19 pro

Dotazy ze ZM dne 26.10.2011 – odpovědi – materiál č. 86
Na jednání ZM dne 26. 10. 2011 byly mimo jiné vzneseny dotazy, na které v příloze tohoto materiálu najdete odpovědi zodpovědných pracovníků.
1. Ing. Jaroslav Jeništa - dotaz ohledně čištění příkopů v Rokytníku – vyjádření SÚS KHK.
2. Ing. Karel Jára – porušení zadávacích podmínek při akci „zateplení“ – vyjádření slečny Michaely Kajnarové z odboru tajemníka.
Ing. Jeništa sdělil, že část příkopů již SÚS KHK vyčistila.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí vyjádření k dotazům zastupitelů z jednání ZM dne 26. 10. 2011 – 19 pro

Pan Topolnickyj přinesl vzorek materiálu a informoval o nátěru mostu k tvrzi. Dle sdělení firmy je dřevo impregnováno, má vydržet 80 – 100 let bez údržby. Prováděné nátěry jsou zbytečné, pouze kosmetické. Reagoval tak na připomínku, kterou vznesl na minulém jednání pan Petr Koleta.

Návrhy na ocenění – materiál č. 100
Starostka předložila k projednání návrhy na ocenění jednotlivců a kolektivů za rok 2011. Schválené osobnosti a kolektivy budou oceněny na 14. plese města Hronova dne 21. 1. 2012.

Návrhy vzešlé ze sportovní komise:
1. Pan Bořivoj Oto – za celoživotní služby hronovskému sportu u příležitosti jeho životního jubilea (70 let)
2. Mužstvo HC Wikov Hronov, muži - vítěz 1. KHL, jedinečný úspěch hronovského hokeje
3. Družstvo VK Hronov, ženy - vítěz krajského přeboru, včetně postupu do II. národní ligy

Návrh od občanů:
Paní Jana Hrdinová – za nezištnou a obětavou pomoc sousedovi (pan Borna).

Vyzvala zastupitele, aby předložili další návrhy.  Žádný další návrh předložen nebyl.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje ocenění osobností a kolektivů města Hronova za rok 2011:
1. Pan Bořivoj Otto – za celoživotní služby hronovskému sportu u příležitosti jeho životního jubilea (70 let)
2. Mužstvo HC Wikov Hronov, muži - vítěz 1. KHL, jedinečný úspěch hronovského hokeje
3. Družstvo VK Hronov, ženy - vítěz krajského přeboru, včetně postupu do II. národní ligy
4. Paní Jana Hrdinová – za nezištnou a obětavou pomoc sousedovi – 19 pro

Zápis č. 3/2011 z jednání kontrolního výboru
Materiál okomentovala Mgr. Hlušková.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí zápis z kontrolního výboru (přílohou zápisu) – 19 pro

Osadní výbor ve Zbečníku
O slovo požádal předseda osadního výboru ve Zbečníku Ing. Petr Havelka.
Seznámil členy zastupitelstva s roční činností osadního výboru. Prioritou výboru je zvýšení bezpečnosti dětí u školy ve Zbečníku. Vybudování krytých zastávek, zřízení přechodu u Klicnarových, vybudování nových turistických okruhů. Spolupráce s městem je výborná. Požádal o průběžné informace o plnění akcí a úkolů, aby mohl dál informovat výbor a občany. Požádal o shovívavost pracovníků odborů, nikdo nejsme širokospektrálními odborníky ani nechceme být. Poděkoval všem kolegům z výboru za jejich pracovitost. Popřál pěkné svátky.


Termíny jednání ZM v 1. pololetí roku 2012 – 22. února, 18. dubna, 13. června


6. Diskuse
Mgr. Thér – informoval zastupitele o vítězství města Hronova v soutěži o nejlepší česko-polská partnerství u příležitosti 15-letého výročí založení Euroregionu Glacensis. Jedná se o obrovský úspěch. Popřál pěkné svátky a něco dobrého na talíř.

Mgr. Hlušková – tlumočila poděkování za přístup a pomoc při organizaci a parkování podzimní jízdy historických vozidel.

MUDr. Kříž – se dotazoval, kdy se začne s kanalizací ve Zbečníku. Starostka odpověděla, že termín není znám, investorem je VaK Náchod. Čeká se, až Státní fond životního prostředí vypíše výzvu. Vybudování kanalizace je důležité i proto, že je plánovaná Královéhradeckým krajem po roce 2014 rekonstrukce komunikace.

Mgr. Věra Řehůřková – poděkovala za spolupráci všem pracovníkům všech odborů.

Ing. Andršová – se dotazovala na rekonstrukci Červené ulice a na spojovačku přes most na Malé straně. Pan Topolnickyj uvedl, že se bude vše projednávat v příštím roce. V Červené ulici byly technickými službami provedeny nejnutnější úpravy. Na příští rok je v rozpočtovém provizoriu schválena částka na PD. Zmínila také, že se údajně připravuje vybudování nějaké chovné stanice pro psy, a to právě v Červené ulici. Požádala o zjištění informací.

Informaci připraví Ing. Soukup.

Pan Koleta vznesl dotaz k hracím automatům, dle jeho informací je možné je ve městě zcela zakázat tak, jak to například připravuje město Náchod. Ing. Stonjeková informovala paní starostku, co přináší nový zákon. Materiál bude připraven na jednání po novém roce.
Dále se zajímal, co dělá pro město pan Chmelař a kdo rozhodl o tom, že se bude k určitým věcem ve městě vyjadřovat. Paní starostka sdělila, že pan Chmelař se vyjadřuje k urbanistickým věcem, odměnu fakturuje. Je předsedou stavební komise.

MUDr. Mihola požádal o informaci, zda má město komisi pro hodnocení hustoty kouře. Zda je možné kontrolovat topení nekvalitním palivem.
Odbor majetek připraví informaci o tom, co město v této oblasti může dělat a kdy může konkrétní opatření použít.
Pan místostarosta uvedl, že nejrychlejší je v případě, že někdo produkuje topením škodlivé látky, zavolat inspekci životního prostředí.

Pod Kleprlíkovou horou se bude v dubnu opravovat cesta po VaKu. MUDr. Mihola se zeptal, zda je možné doasfaltovat konec komunikace (zatáčku). Paní starostka projedná s VaKem.

Mgr. Šnajdr se zajímal o výroční zprávy příspěvkových organizací. Zatím obdržel jednu. Zda je možné zaslat další nebo do nich někde nahlédnout.
Ing. Stonjeková podá zprávu o stavu výročních zpráv, zastupitelům budou poskytnuty ty, které nebyly dosud zaslány.

Pan Antonín Hurdálek sdělil, že je již mnoho let v zastupitelstvu, ale v současné době se setkává s různými názory z řad veřejnosti, např. o tom, jak jsou manipulována výběrová řízení apod. Prosil kolegy, aby pravdivě informovali občany. Vyzval, aby každý, kdo něco neví, tak se zeptal na úřadě nebo přímo na zastupitelstvu, aby nedocházelo k šíření polopravd a lží mezi občany.
Dále informoval o kronice, která bude svázána a předána k nahlédnutí.

O slovo požádala zástupkyně z MŠ Hronov, Mgr. Alena Portychová Richterjörková. Starostka dala hlasovat o možnosti vystoupení zástupkyně ředitelky – 19 pro.

Mgr. Alena Portychová Richterjörková okomentovala materiál, který zaslala v elektronické podobě všem zastupitelům. Jedná se o otevřený dopis, ve kterém žádá společně s dalšími zaměstnanci školky vysvětlení, proč ředitelka MŠ Hronov Mgr. Monika Vaňátová nepobírá osobní příplatek v plné výši a proč jí radou města nebyla schválena mimořádná odměna za rok 2011.

Mgr. Thér odpověděl, že rozhodnutí je v kompetenci rady. Radní nemají rádi schvalování odměn ředitelů PO. Vysvětlil situaci z června letošního roku, kdy měl velký počet dětí ze školky odklad školní docházky. Na základě toho jí bylo sníženo osobní ohodnocení. V měsíci prosinci byli všichni ředitelé požádáni o hodnocení své práce, kde přiznala, že pochybila. Rada čeká, jestli všechny kroky popsané v zápisech povedou ke zlepšení a budou vyhodnoceny v červnu příštího roku. Roční odměna je nenároková složka.

Pan Hurdálek uvedl, že radním vadí, že mají rozhodovat o odměnách za práci, které nerozumí. Tato kauza měla být ukončena.

Starostka se dotazovala, jak se dověděli zaměstnanci o odměnách ředitelky. Zástupkyně odpověděla, že informace zaměstnanci získali z e-mailu ve školce, ke kterému mají přístup všichni zaměstnanci.
Starostka dále uvedla, že zastupitelstvo nemůže do jednání rady zasahovat, a protože zřizovatelem je rada, jen jí přísluší tato rozhodnutí. Paní starostka sdělila, že dle jejího osobního názoru je neprofesionální, když kolektiv zaměstnanců napíše takový dopis. Zaměstnanci nemají dle jejího názoru objektivní informace. Více se odmítla k celé záležitosti vyjadřovat, aby nepoškodila jméno školky v očích veřejnosti.

MUDr. Kříž sdělil, že o odkladu sice rozhodují rodiče, ale je velmi důležité jakým způsobem ředitelka s rodiči promluví.

Mgr. Alena Portychová Richterjörková uvedla, že ředitelka ani zaměstnanci nikdy žádného rodiče v tomto směru neovlivňovali.

Mgr. Thér sdělil, že je potřeba se zamyslet nad celým fungováním školství v Hronově a počtem jednotlivých příspěvkových organizací. Není možné, aby někde odměny dosahovaly až 28 tis. pro kuchaře a jinde neměli ani na proplacení přesčasové práce či odměny. Někdy je to možné řešit i spojením organizací.

Všichni zastupitelé si vzájemně popřáli pěkné svátky.

Ing. Kašík za kolegy z úřadu a sám za sebe poděkoval za spolupráci a popřál pěkné vánoce.


Zapsala Milena Moravcová
Jednání bylo ukončeno v 19,20 hodin

Usnesení č. 8/2011
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 14. 12. 2011

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/8 – ověřovatelky zápisu Mgr. Janu Píčovou a Mgr. Lenku Hluškovou – 15 pro, 2 se zdrželi
2/8 – program jednání – 19 pro
3/8 - uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2011, číslo smlouvy RR/2011/092-SDH/MV/3, mezi Královéhradeckým krajem, se sídlem Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245, IČ 70889546, a Městem Hronov, se sídlem Hronov, nám. Čs. armády 5, IČ 00272680, dle přílohy – 19 pro
4/8 – rozpočtové provizorium města Hronova na rok 2012 dle přílohy – 19 pro
5/8 – rozpočet hospodářské činnosti města Hronova na rok 2012 dle přílohy – 19 pro
6/8 – rozpočtová opatření č. 05/2011 dle přílohy – 19 pro
7/8 - panu Štěpánu Matyskovi, bytem Elišky Krásnohorské 956, Hronov splátkový kalendář na úhradu dluhu ve výši Kč 42 110,-- ve čtyřech splátkách po Kč 10 527,50 s termínem úhrady do 29. 2. 2012 – 18 pro, 1 se zdržel
8/8 – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na byt č. 7, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 68,70 m2 s příslušenstvím, s balkonem o výměře 3,65 m2 a sklepem o výměře 2,25 m2, Žabokrky čp. 61, 62, Hronov  – 19 pro
9/8 - převod práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt č. 7, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 68,70 m2 s příslušenstvím, s balkonem o výměře 3,65 m2 a sklepem o výměře 2,25 m2 Žabokrky čp. 61, 62, Hronov od 1.1.2012 – 19 pro
10/8 - Dohodu č. 2 o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 09039793 (Zateplení budov v majetku města Hronova – MŠ Havlíčkova čp. 520 a čp. 656) uzavřenou mezi Městem Hronov a Státním fondem životního prostředí České republiky, kterou se doplní další účet, který bude používán k hrazení dodavatelských faktur (dohoda přílohou zápisu) – 19 pro
11/8 - prodej nemovitosti bytového domu čp. 583 vč. pozemku st.p.č. 1104 o výměře 165 m² a pozemku st.p.č. 1107/4 o výměře 534 m², vše v k.ú. Hronov, Divadelní ul. za kupní cenu Kč 1 500 000,-- - 14 pro, 3 proti, 2 se zdrželi
12/8 - bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 1574/1 o výměře 707 m2 (pozemek 1574/12 dle GP č. 1162-64/2011 pro rozdělení pozemku ze dne 31.3.2011 pro k.ú. Hronov) z majetku Pozemkového fondu České republiky, Husinecká 1024/11, 130 00 Praha 3, IČ 45797072 do majetku Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 – 19 pro
13/8 - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací č. 14/OM/11 o přijetí daru, části pozemku (pod budoucí zdí) p.p.č. 290/1 o výměře cca 13 m2 a části pozemku st.p.č. 214 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Zbečník. Smlouva přílohou – 19 pro
14/8 - Dohodu o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 09041923 (Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Komenského nám. čp. 8 a MŠ Velký Dřevíč) uzavřenou mezi Městem Hronov a Státním fondem životního prostředí České republiky, kterou se doplní další účet, který bude používán k hrazení dodavatelských faktur (dohoda přílohou) – 19 pro
15/8 - Dohodu o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 09042963 (Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví) uzavřenou mezi Městem Hronov a Státním fondem životního prostředí České republiky, kterou se doplní další účet, který bude používán k hrazení dodavatelských faktur (dohoda přílohou) – 19 pro
16/8 - ocenění osobností a kolektivů města Hronova za rok 2011:
           1. Pan Bořivoj Otto – za celoživotní služby hronovskému sportu u příležitosti jeho životního jubilea (70 let)
           2. Mužstvo HC Wikov Hronov, muži - vítěz 1. KHL, jedinečný úspěch hronovského hokeje
           3. Družstvo VK Hronov, ženy - vítěz krajského přeboru, včetně postupu do II. národní ligy
           4. Paní Jana Hrdinová – za nezištnou a obětavou pomoc sousedovi – 19 pro
17/8 – vystoupení zástupkyně ředitelky MŠ Hronov Mgr. Aleny Portychové Richterjörkové – 19 pro

Zastupitelstvo města pověřuje:
18/8 - radu města schválením rozpočtových opatření města Hronova č. 6/2011 s tím, že mu budou na prvním jednání ZM v roce 2012 předložena ke vzetí na vědomí – 19 pro

Zastupitelstvo města neschvaluje:
19/8 - záměr prodeje pozemku p.p.č. 122/1 o výměře 1627 m2  v k.ú. Velký Dřevíč – 19 pro

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
20/8 – informace z jednání Rady města Hronova – 19 pro
21/8 – kontrolu plnění usnesení ZM č. 7/2011 – 19 pro
22/8 – zápis finančního výboru (příloha zápisu) – 19 pro
23/8 – informaci OM o investičních akcích – 19 pro
24/8 – informaci OM o prodeji domů v majetku města – 19 pro
25/8 – informace o investičních akcích – 19 pro
26/8 – informaci o úpravách zápisů a usnesení ZM a RM – 19 pro
27/8 – vyjádření k dotazům zastupitelů z jednání ZM dne 26.10.2011 – 19 pro
28/8 – zápis z kontrolního výboru (příloha zápisu) – 19 pro
29/8 – informaci Ing. Petra Havelky, předsedy osadního výboru ve Zbečníku, o činnosti OV v roce 2011 – 19 pro
30/8 – termíny jednání ZM v 1. pololetí roku 2012 – 22. února, 18. dubna, 13. června – 19 pro
31/8 – diskuzi o nevyplacení roční odměny ředitelce MŠ Hronov – 19 pro
32/8 - obsah sdělení a připomínek vznesených v rámci bodu diskuze – 19 pro

Zastupitelstvo města ukládá:
33/8 – Ing. Soukupovi – zjistit informace o vybudování chovné stanice pro psy v Červené ulici ve Velkém Dřevíč – 19 pro
34/8 – odboru majetek – připravit informaci o tom, co město může dělat a kdy může použít konkrétní opatření v případě topení nekvalitním palivem – 19 pro
35/8 – starostce – projednat s VaKem doasfaltování komunikace Pod Kleprlíkovou horou – 19 pro
36/8 – finančnímu odboru – zaslat zastupitelům výroční zprávy PO – 19 pro


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 22. 12. 2011