živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 7/2019

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 31. 07. 2019 od 17:00 hodin v obřadní síni MěÚ

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.

Přítomni: Jan Aulich MBA, Mgr. Věra Bartošová, Martin Čejchan, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, Bc. Hana Nedvědová, Ing. Lukáš Polej, MUDr. Marek Strnad, Mgr. Jiří Škop Ph.D., Mgr. Jan Šnajdr, MUDr. Jan Šnajdr, Markéta Umlaufová
Omluveni: Libor Lelek, MUDr. Petr Mihola, Mgr. Jana Píčová, Hynek Rožnovský, MVDr. Tomáš Strnad, Mgr. Josef Thér
Pozdější příchod: Jiří Frýba
Tajemník: Ing. Helena Toldová
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatel zápisu: Mgr. Petr Málek, Ing. Karel Jára

Pan starosta konstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, přítomno 14 členů.

Ověřovateli zápisu byli schváleni Mgr. Petr Málek a Ing. Karel Jára - 12 pro, 2 se zdrželi.

Pan starosta upozornil přítomné v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města, že bude z jednání pořízen zvukový záznam a zároveň dochází k online přenosu zasedání prostřednictvím webových stránek.

Na jednání se dostavil pan Jiří Frýba, přítomno 15 členů.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod č. 72 až 76 včetně příloh a pozvánka na jednání.

Pan starosta se dotazoval na připomínky k návrhu programu. Poté dal hlasovat o návrhu programu tak, jak byl zaslán na pozvánce - 15 pro.

Dále se dotazoval na připomínky k zápisu z jednání zastupitelstva dne 26. 6. 2019. Žádné nebyly.


Program jednání:
1. Finanční záležitosti
74 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o zápůjčce - Římskokatolická farnost Hronov
 
2. Majetkové záležitosti
72 - Vypořádání práv a povinností - Žabokrky 62
73 - Prodej bytových jednotek, podílu na společných částech a podílu na pozemku - Nerudova 314
76 - Prodej bytových jednotek, podílu na společných částech a podílu na pozemku - Žabokrky 61, 62
 
3. Různé
75 - Zápis z kontroly kontrolního výboru č. 1/2019/KV

4. Diskuze

 

1. Finanční záležitosti

74 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o zápůjčce - Římskokatolická farnost Hronov 
Předložený materiál okomentoval pan starosta.
Město Hronov uzavřelo s Římskokatolickou farností Hronov Smlouvu o zápůjčce, jejímž předmětem bylo poskytnutí zápůjčky ve výši 659.000 Kč ke krytí nákladů spojených s realizací projektu „Zastavme se společně“, jehož cílem bylo vybudování meditační zahrady kolem kostela Všech svatých v Hronově a který je spolufinancován z fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Poskytnutí zápůjčky a uzavření smlouvy schválilo zastupitelstvo města 01.08.2018, usnesení č. 4/2018. Zápůjčka byla splatná do 30.06.2019. Dne 27.06.2019 obdrželo město Hronov dopis od Římskokatolické farnosti Hronov, v němž žádá o odklad splatnosti, např. do konce roku 2019. Jako důvod farnost uvádí, že ještě neobdržela dotaci z Euroregionu Glacensis, ač je již schválená a bylo zasláno rozhodnutí o jejím poskytnutí s tím, že finanční prostředky budou na účet farnosti zaslány až během měsíce září.
Advokátní kancelář KVB vypracovala dodatek č. 1 ke smlouvě o zápůjčce, kde je upravena splatnost do konce roku 2019, a který byl předložen k projednání.
Vzhledem k tomu, že dodatek nebyl uzavřen do 30.06.2019, byla advokátní kancelář požádána o vyjádření k tomu, zda uplatňovat sankce podle č. V smlouvy o zápůjčce - smluvní pokuta při nedodržení splatnosti, a také k datu účinnosti dodatku.

Vyjádření advokátní kanceláře:
Nezaplacením dlužné částky ve stanovený termín splatnosti vzniká v souladu se smlouvou městu právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % denně z dlužné částky. S ohledem na skutečnost, že se vydlužitel na město obrátil před tímto termínem s žádostí o prodloužení termínu splatnosti a jaký je důvod této žádosti, není dle našeho názoru nezbytné uplatňovat tuto sankci. Nedomníváme se, že by takové jednání bylo ze strany města nehospodárné (s ohledem na situaci a ochotu města termín splatnosti posunout, postavení vydlužitele i na výši případné smluvní pokuty), pročež jsme účinnost dodatku nastavili zpětně k 30. 6. 2019, byť k jeho podpisu dojde v červenci či srpnu. V tomto směru je třeba konstatovat, že předpokladem platnosti právního jednání je sice schválení příslušným orgánem, což může být sporům o možnost takto datum účinnosti nastavit, nicméně dle našeho názoru toto – zejména dle okolností řešeného případu – nebrání ujednání dřívější účinnosti dodatku tak, aby nevznikaly případné pochybnosti o vzniku nároku na smluvní pokutu apod.
Dodatek byl projednán radou města dne 17.07.2019 a ta jej doporučila zastupitelstvu města schválit.
 
Návrh usnesení:
74/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zápůjčce mezi Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČO 00272680, a Římskokatolickou farností Hronov, Regnerova 56, 549 31 Hronov, IČO 46524002, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 

2. Majetkové záležitosti


72 - Vypořádání práv a povinností - Žabokrky 62 
Předložený materiál okomentovala Ing. Lenka Vítová.
Odbor majetek obdržel žádost pana XXXXX a paní XXXXX o převod nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě kupní na uvedené dědice stanovené Usnesením Okresního soudu v Náchodě č. usnesení 17 D 836/2016 ze dne 01.12.2016.
Jedná se o bytovou jednotku č. 62/2 (byt č. 2) v 1.PP, 1+1 o celkové výměře 37,96 m² s příslušenstvím sklepní kójí 2,01m², Žabokrky 62, 549 31 Hronov.
Předmětný byt užívá na základě usnesení rady města č. 7/2009 ze dne 16.03.2009, která schválila převod práv a povinností spojených s užíváním bytu, paní XXXXX. Smlouva o převodu práv a povinností už zřejmě nebyla uzavřena. Nájemní smlouva s panem XXXXX je uzavřena na dobu určitou do 31.08.2019. Na základě této nájemní smlouvy, čl. II – v případě úmrtí nájemce provede pronajímatel vypořádání s dědicem zemřelého.
 
Usnesení rady města č. 14/2019 ze dne 26.06.2019
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vypořádání práv a povinností ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní na bytovou jednotku č. 62/2.

Návrh usnesení:
72/1 - Zastupitelstvo města schvaluje vypořádání práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní na bytovou jednotku č. 62/2 (byt č. 2) v 1.PP, 1+1 o celkové výměře 37,96 m² s příslušenstvím sklepní kójí 2,01m², Žabokrky 62,
549 31 Hronov uzavřené s XXXXX s dědici pana XXXXX, tj. s panem XXXXX a paní XXXXX.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 

73 - Prodej bytových jednotek, podílu na společných částech a podílu na pozemku - Nerudova 314 
Předložený materiál okomentovala Ing. Lenka Vítová.
Odbor majetek předložil zastupitelstvu města k projednání smlouvy o převodu vlastnictví bytových jednotek vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 545/1, jehož je bytový dům
č.p. 314 v Nerudově ulici, Hronov nacházející se na pozemku p. č. 545/1 v k. ú. Hronov součástí.
Jedná se o bytové jednotky č. 10 až 15. Ostatní bytové jednotky zůstávají v majetku města.
Na přípravě se podílela KVB advokátní kancelář s.r.o.
Záměr prodeje bytových jednotek, podílu na společných částech a podílu na pozemku byl schválen zastupitelstvem města dne 24.04.2019, usnesením č. 4/2019 a byl uveřejněný na úřední desce od 26.04.2019 do 13.05.2019.
Z časových důvodů nebyl materiál projednán radou města.

Návrh usnesení:
73/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 314/10 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 545/1, jehož je bytový dům č.p. 314 v Nerudově ulici, Hronov nacházející se na pozemku p. č. 545/1 v k. ú. Hronov součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

73/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 314/11 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 545/1, jehož je bytový dům č.p. 314 v Nerudově ulici, Hronov nacházející se na pozemku p. č. 545/1 v k. ú. Hronov součástí  (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
73/3 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 314/12 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 545/1, jehož je bytový dům č.p. 314 v Nerudově ulici, Hronov nacházející se na pozemku p. č. 545/1 v k. ú. Hronov součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

73/4 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 314/13 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 545/1, jehož je bytový dům č.p. 314 v Nerudově ulici, Hronov nacházející se na pozemku p. č. 545/1 v k. ú. Hronov součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
73/5 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 314/14 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 545/1, jehož je bytový dům č.p. 314 v Nerudově ulici, Hronov nacházející se na pozemku p. č. 545/1 v k. ú. Hronov součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

73/6 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 314/15 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 545/1, jehož je bytový dům č.p. 314 v Nerudově ulici, Hronov nacházející se na pozemku p. č. 545/1 v k. ú. Hronov součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0


76 - Prodej bytových jednotek, podílu na společných částech a podílu na pozemku - Žabokrky 61, 62 
Předložený materiál okomentovala Ing. Lenka Vítová.
Odbor majetek předložil zastupitelstvu města k projednání smlouvy o převodu vlastnictví bytových jednotek vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 203, jehož je bytový dům č.p. 61, 62 Žabokrky, Hronov nacházející se na pozemku p. č. st. 203 v k. ú. Žabokrky součástí.
Jedná se o bytové jednotky č. 1 až 8 v č.p. 61 a bytové jednotky č. 1 až 8 v č.p. 62.

Na přípravě se podílela KVB advokátní kancelář s.r.o.
Záměr prodeje bytových jednotek, podílu na společných částech a podílu na pozemku byl schválen zastupitelstvem města dne 24.04.2019, usnesením č. 4/2019 a byl uveřejněný na úřední desce od 26.04.2019 do 13.05.2019.
Z časových důvodů nebyl materiál projednán radou města.

Návrh usnesení:
76/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 61/1 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby č.p. 61 a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 203, jehož je bytový dům č.p. 61, Žabokrky, Hronov nacházející se na pozemku p.č.st. 203 v k. ú. Žabokrky součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
76/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 61/2 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby č.p. 61 a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 203, jehož je bytový dům č.p. 61, Žabokrky, Hronov nacházející se na pozemku p. č. st. 203 v k. ú. Žabokrky součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

76/3 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 61/3 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby č.p. 61 a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 203, jehož je bytový dům č.p. 61, Žabokrky, Hronov nacházející se na pozemku p. č. st. 203 v k. ú. Žabokrky součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

76/4 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 61/4 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby č.p. 61 a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 203, jehož je bytový dům č.p. 61, Žabokrky, Hronov nacházející se na pozemku p. č. st. 203 v k. ú. Žabokrky součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
76/5 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 61/5 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby č.p. 61 a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 203, jehož je bytový dům č.p. 61, Žabokrky, Hronov nacházející se na pozemku p. č. st. 203 v k. ú. Žabokrky součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
76/6 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 61/6 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby č.p. 61 a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 203, jehož je bytový dům č.p. 61, Žabokrky, Hronov nacházející se na pozemku p. č. st. 203 v k. ú. Žabokrky součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

76/7 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 61/7 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby č.p. 61 a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 203, jehož je bytový dům č.p. 61, Žabokrky, Hronov nacházející se na pozemku p. č. st. 203 v k. ú. Žabokrky součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
76/8 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 61/8 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby č.p. 61 a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 203, jehož je bytový dům č.p. 61, Žabokrky, Hronov nacházející se na pozemku p. č. st. 203 v k. ú. Žabokrky součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

76/9 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 62/1 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby č.p. 62 a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 203, jehož je bytový dům č.p. 62, Žabokrky, Hronov nacházející se na pozemku p. č. st. 203 v k. ú. Žabokrky součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

76/10 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 62/2 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby č.p. 62 a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 203, jehož je bytový dům č.p. 62, Žabokrky, Hronov nacházející se na pozemku p. č. st. 203 v k. ú. Žabokrky součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

76/11 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 62/3 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby č.p. 62 a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 203, jehož je bytový dům č.p. 62, Žabokrky, Hronov nacházející se na pozemku p. č. st. 203 v k. ú. Žabokrky součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

76/12 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 62/4 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby č.p. 62 a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 203, jehož je bytový dům č.p. 62, Žabokrky, Hronov nacházející se na pozemku p. č. st. 203 v k. ú. Žabokrky součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
76/13 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 62/5 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby č.p. 62 a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 203, jehož je bytový dům č.p. 62, Žabokrky, Hronov nacházející se na pozemku p. č. st. 203 v k. ú. Žabokrky součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

76/14 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 62/6 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby č.p. 62 a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 203, jehož je bytový dům č.p. 62, Žabokrky, Hronov nacházející se na pozemku p. č. st. 203 v k. ú. Žabokrky součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

76/15 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 62/7 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby č.p. 62 a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 203, jehož je bytový dům č.p. 62, Žabokrky, Hronov nacházející se na pozemku p. č. st. 203 v k. ú. Žabokrky součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

76/16 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 62/8 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby č.p. 62 a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 203, jehož je bytový dům č.p. 62, Žabokrky, Hronov nacházející se na pozemku p. č. st. 203 v k. ú. Žabokrky součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0


3. Různé


75 - Zápis z kontroly kontrolního výboru č. 1/2019/KV 
Předseda kontrolního výboru Mgr. Josef Thér předložil členům zastupitelstva zápis z kontroly č. 1/2019/KV.


4. Diskuze


MUDr. Marek Strnad oznámil, že se vzdává mandátu zastupitele.

Bylo diskutováno o areálu bývalé Textonnie, o odpovědi na otevřený dopis zastupitelům ve věci rekonstrukce Jiráskova divadla. Dále o tom, co bude s domem Jungmannova 107 a o vyrovnání nárokované škody panu Valentovi ze Sociálního bydlení Hronov.
 
Pan starosta zašle zastupitelům informaci, zda je možné, aby jeden subjekt podal více žádostí o dotaci z norských fondů nebo ne.

Paní tajemnice pozvala zastupitele na otevírání obálek s nabídkami na rekonstrukci bytů v Hedvábnici v pátek 2.8. 2019 od 10:00 hodin.


Jednání bylo ukončeno v 18:15 hodin
Zápis byl vyhotoven 1. srpna 2019
Zapsala Milena Moravcová


Usnesení č. 7/2019

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 31. 07. 2019


Zastupitelstvo města schvaluje:
1/7/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Petra Málka a Ing. Karla Járu – 12 pro, 2 se zdrželi

2/7/000 – program jednání – 15 pro
 
3/7/72/1- vypořádání práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní na bytovou jednotku č. 62/2 (byt č. 2) v 1.PP, 1+1 o celkové výměře 37,96 m² s příslušenstvím sklepní kójí 2,01m², Žabokrky 62, 549 31 Hronov uzavřené XXXX s dědici XXXXX, tj. s panem XXXXX a paní XXXXX.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
4/7/73/1 - uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 314/10 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 545/1, jehož je bytový dům č.p. 314 v Nerudově ulici, Hronov nacházející se na pozemku p. č. 545/1 v k. ú. Hronov součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
5/7/73/2 - uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 314/11 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 545/1, jehož je bytový dům č.p. 314 v Nerudově ulici, Hronov nacházející se na pozemku p. č. 545/1 v k. ú. Hronov součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
6/7/73/3 - uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 314/12 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 545/1, jehož je bytový dům č.p. 314 v Nerudově ulici, Hronov nacházející se na pozemku p. č. 545/1 v k. ú. Hronov součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
7/7/73/4 - uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 314/13 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 545/1, jehož je bytový dům č.p. 314 v Nerudově ulici, Hronov nacházející se na pozemku p. č. 545/1 v k. ú. Hronov součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
8/7/73/5 - uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 314/14 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 545/1, jehož je bytový dům č.p. 314 v Nerudově ulici, Hronov nacházející se na pozemku p. č. 545/1 v k. ú. Hronov součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
9/7/73/6 - uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 314/15 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 545/1, jehož je bytový dům č.p. 314 v Nerudově ulici, Hronov nacházející se na pozemku p. č. 545/1 v k. ú. Hronov součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
10/7/74/1 - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zápůjčce mezi Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČO 00272680, a Římskokatolickou farností Hronov, Regnerova 56, 549 31 Hronov, IČO 46524002, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
11/7/76/1 - uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 61/1 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby č.p. 61 a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 203, jehož je bytový dům č.p. 61, Žabokrky, Hronov nacházející se na pozemku p. č. st. 203 v k. ú. Žabokrky součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
12/7/76/2 - uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 61/2 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby č.p. 61 a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 203, jehož je bytový dům č.p. 61, Žabokrky, Hronov nacházející se na pozemku p. č. st. 203 v k. ú. Žabokrky součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
13/7/76/3 - uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 61/3 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby č.p. 61 a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 203, jehož je bytový dům č.p. 61, Žabokrky, Hronov nacházející se na pozemku p. č. st. 203 v k. ú. Žabokrky součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
14/7/76/4 - uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 61/4 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby č.p. 61 a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 203, jehož je bytový dům č.p. 61, Žabokrky, Hronov nacházející se na pozemku p. č. st. 203 v k. ú. Žabokrky součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
15/7/76/5 - uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 61/5 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby č.p. 61 a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 203, jehož je bytový dům č.p. 61, Žabokrky, Hronov nacházející se na pozemku p. č. st. 203 v k. ú. Žabokrky součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
16/7/76/6 - uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 61/6 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby č.p. 61 a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 203, jehož je bytový dům č.p. 61, Žabokrky, Hronov nacházející se na pozemku p. č. st. 203 v k. ú. Žabokrky součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
17/7/76/7 - uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 61/7 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby č.p. 61 a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 203, jehož je bytový dům č.p. 61, Žabokrky, Hronov nacházející se na pozemku p. č. st. 203 v k. ú. Žabokrky součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
18/7/76/8 - uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 61/8 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby č.p. 61 a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 203, jehož je bytový dům č.p. 61, Žabokrky, Hronov nacházející se na pozemku p. č. st. 203 v k. ú. Žabokrky součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
19/7/76/9 - uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 62/1 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby č.p. 62 a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 203, jehož je bytový dům č.p. 62, Žabokrky, Hronov nacházející se na pozemku p. č. st. 203 v k. ú. Žabokrky součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
20/7/76/10 - uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 62/2 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby č.p. 62 a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 203, jehož je bytový dům č.p. 62, Žabokrky, Hronov nacházející se na pozemku p. č. st. 203 v k. ú. Žabokrky součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
21/7/76/11 - uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 62/3 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby č.p. 62 a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 203, jehož je bytový dům č.p. 62, Žabokrky, Hronov nacházející se na pozemku p. č. st. 203 v k. ú. Žabokrky součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
22/7/76/12 - uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 62/4 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby č.p. 62 a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 203, jehož je bytový dům č.p. 62, Žabokrky, Hronov nacházející se na pozemku p. č. st. 203 v k. ú. Žabokrky součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
23/7/76/13 - uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 62/5 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby č.p. 62 a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 203, jehož je bytový dům č.p. 62, Žabokrky, Hronov nacházející se na pozemku p. č. st. 203 v k. ú. Žabokrky součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
24/7/76/14 - uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 62/6 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby č.p. 62 a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 203, jehož je bytový dům č.p. 62, Žabokrky, Hronov nacházející se na pozemku p. č. st. 203 v k. ú. Žabokrky součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
25/7/76/15 - uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 62/7 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby č.p. 62 a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 203, jehož je bytový dům č.p. 62, Žabokrky, Hronov nacházející se na pozemku p. č. st. 203 v k. ú. Žabokrky součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
26/7/76/16 - uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 62/8 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech stavby č.p. 62 a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 203, jehož je bytový dům č.p. 62, Žabokrky, Hronov nacházející se na pozemku p. č. st. 203 v k. ú. Žabokrky součástí (kupující).
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 07. 08. 2019