živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 7/2011

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 26. října 2011

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/7 – ověřovatele zápisu pana Petra Koletu a Mgr. Olgu Líbalovou – 14 pro 2 se zdrželi
2/7 – program jednání – 16 pro
3/7 - žádost pana Ladislava Pajkrta o jednorázové doplacení půjčky, poskytnuté Smlouvou o půjčce ze dne 28.06.1999, včetně Dodatku č. 1, a Smlouvou o převzetí práv a povinností ze smlouvy o nájmu bytu, ze smlouvy budoucí kupní a ze smlouvy o půjčce ze dne 27.06.2005, a  to k datu 08.11.2011 v částce Kč 122.797,02 (tzn. pouze nesplacenou jistinu) – 17 pro
4/7 - Dodatek č. 1 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod, se sídlem v Hronově, nám. Čs. armády 15, 549 31  Hronov, IČ 70995397, dle přílohy – 17 pro
5/7 - uzavření dodatku ke smlouvě o revolvingovém úvěru, uzavřené mezi městem Hronov a Komerční bankou, a.s., dne 07.12.2009, kterým se mění některá ustanovení smlouvy: Revolvingový úvěr bude poskytován do výše limitu Kč 9.500.000,00, čerpání opakovaně, nejpozději však do 31.12.2012, splacení jistiny ve výši Kč 9.500.000,00 do 31.12.2012 – 17 pro
6/7 - uzavření Dodatku č. 1 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Mateřská škola Hronov, se sídlem v Hronově, Havlíčkova 520, 549 31  Hronov, IČ 70996873, dle přílohy – 17 pro
7/7 - návrh rozpočtových opatření č. 04/2011 dle přílohy – 17 pro
8/7 - uzavření leasingové smlouvy na nákup vozu Multicar M 27C s leasingovou společností AGRO LEASING J. Hradec s.r.o., Sládkova 309/II, 377 01  Jindřichův Hradec, IČ  60851252,  DIČ CZ60851252 (smlouva přílohou) – 17 pro
9/7 - uzavření Smlouvy o právu provést stavbu a Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  č. „IV – 12 – 2009414/2“ s názvem stavby „Hronov, p.č. 1414/3, MUDr. Šnajdr - knn“  mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425 (budoucí oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný). Smlouva přílohou. – 17 pro
10/7 - použití obálkové metody pro  prodej pozemku p.p.č. 75/7 o výměře 568 m2 a pozemku p.p.č. 75/9 o výměře 622 m2 v k.ú. Velký Dřevíč. Minimální cena prodeje je Kč 300.000,--. Komise k otevírání obálek:  Mgr. Josef Thér, Ing. Lenka Vítová, Ing. Bronislava Havelková – 15 pro, 2 se zdrželi
11/7 - uzavření Smlouvy č. 09042963 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi Státním fondem životního prostředí České republiky a Městem Hronov na akci „Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví“ (smlouva přílohou) – 17 pro
12/7 - obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 (přílohou zápisu), kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad – 17 pro

Zastupitelstvo města neschvaluje:
13/7 - záměr prodeje pozemku p.p.č. 717/1 o výměře 5330 m2  v k.ú. Velký Dřevíč – 17 pro

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
14/7 – informace z jednání rady – 17 pro
15/7 – kontrolu plnění usnesení č. 6/2011 – 17 pro
16/7 – informaci OM o prodeji domů v majetku města – 17 pro
17/7 – informace o investičních akcích – 17 pro
18/7 – zápis kontrolního výboru z kontroly č. 2/2011 (přílohou zápisu) – 17 pro
197/ - termín jednání příštího zastupitelstva – 14.12.2011 – 17 pro
20/7 – žádost paní starostky o zaslání návrhu osobností nebo kolektivů na ocenění na plese – 17 pro
21/7 – připomínky vznesené v rámci diskuse: nátěr mostu u tvrze, havárie na MK ve Zbečníku (u Málkových), oprava komunikace II/303, objekt Textonie, schody na Příčnici – 17 pro

Zastupitelstvo města revokuje:
22/7 bod č. 6/5 z usnesení č. 5/2010 ze dne 23.6.2010 – 17 pro

Zastupitelstvo města ukládá:
23/7 – odboru tajemníka – podat informace o upravování usnesení z RM – 17 pro
24/7 – odboru tajemníka – prošetřit výtky Ing. Járy k realizaci komunikací na Střezině a ul . Knáhlovy – 17 pro
25/7 – odboru tajemníka – písemně odpovědět Ing. Járovi na dotaz proč nejsou plněny podmínky zadávacího řízení (výměna oken na škole) – 17 pro
26/7 – odboru majetek – učinit dotaz na Lesy ČR ve věci výměny pozemků (Pod Kleprlíkovou horou x cesta do Maternice) – 17 pro
27/7 – starostce – prověřit na SÚS KHK čištění příkopů v Rokytníku – 17 pro
28/7 – odboru majetek – prověřit minulá jednání o umístění zrcadla na křižovatku ulic Havlíčkova a Hostovského – 17 pro
29/7 – technickým službám – prověřit funkčnost blikající dopravní značky u MŠ Hronov – 17 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 07. 11. 2011