živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 6/2021

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 15.12.2021 od 17:00 hodin v Sále Josefa Čapka

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.

Přítomni: Jan Aulich MBA, Mgr. Věra Bartošová, Martin Čejchan, Jiří Frýba, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Libor Lelek, Mgr. Olga Líbalová, Markéta Machová, Mgr. Petr Málek, MUDr. Petr Mihola, Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Jana Píčová, Ing. Lukáš Polej, Hynek Rožnovský, Mgr. Jiří Škop, Ph.D., Markéta Umlaufová
Omluveni: Ing. Martin Houštěk, Ing. arch Aleš Krtička, Mgr. Jan Šnajdr
Pozdější příchod: Mgr. Josef Thér
Tajemník: Ing. Helena Toldová
Zapisovatel: Milena Moravcová
Ověřovatelé: Mgr. Jiří Škop, Ph.D., Ing. Karel Jára


Pan starosta v úvodu konstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, jednání bylo přítomno 16 členů.

Na jednání se dostavil Jiří Frýba, přítomno 17 členů.

Ověřovateli zápisu byli schváleni Ing. Karel Jára a Mgr. Jiří Škop, Ph.D. – 15 pro, 2 se zdrželi.

Pan starosta upozornil přítomné v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města, že bude z jednání pořízen zvukový a obrazový záznam a zároveň dochází k online přenosu zasedání prostřednictvím webových stránek.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod číslem 68 až 90 včetně příloh, pozvánka na jednání, výroční zpráva ZŠ a MŠ Hronov, výroční zpráva MŠ a ZŠ Velký Dřevíč a vyúčtování letošního ročníku divadelního festivalu Jiráskův Hronov.

Pan starosta se dotazoval na připomínky k návrhu programu. Poté bylo hlasováno o návrhu programu tak, jak byl zaslán na pozvánce bez staženého materiálu o Záměru prodeje části pozemku par. č. 376/2 k. ú. Hronov a přidání informací o investičních akcích formou prezentace – 17 pro.

Dále se dotazoval na připomínky k zápisu z jednání zastupitelstva dne 11. 11. 2021. Žádné nebyly.

Poté následovalo vánoční představení dětí z MŠ Hronov.

Program jednání:

1. Finanční záležitosti

77 - Pravidla rozpočtového provizoria
78 - Návrh rozpočtu města Hronova na rok 2022
79 - Návrh rozpočtu hospodářské činnosti města Hronova na rok 2022
80 - Rozpočtové opatření č. 15/2021/RM - vzetí na vědomí
81 - Navýšení neinvestičního příspěvku pro KIS Hronov
83 - Poskytování finanční podpory na výměnu spalovacích stacionárních zařízení obyvatelům města Hronov
85 - Rozpočtové opatření č. 16/2021/ZM
86 - Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru
87 - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí úvěru na realizaci stavby Stavební úpravy budovy MěÚ Hronov
 
2. Majetkové záležitosti
69 - Prodej pozemků v k. ú. Zbečník
70 - Prodej lesního pozemku v Rokytníku
71 - Smlouva o zřízení věcného břemene, ČEZ Distribuce, Hostovského, Nádražní
72 - Věcné břemeno budoucí, ČEZ Distribuce, Bosna
73 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1625 v k. ú. Hronov
74 - Věcné břemeno budoucí, Rudolfnet, Palackého, Nerudova
75 - Směna pozemků v k. ú. Velký Dřevíč, Červená ulice
76 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 399/3 v k. ú. Hronov
82 - Záměr prodeje částí pozemku u Konzumu, k.ú. Hronov
84 - Prodej pozemku v k. ú. Hronov, pod trafostanicí, Havlíčkova ul.
88 - Pozemky na náměstí, polyfunkční dům - kupní smlouva BEZEDOS s.r.o.
Prezentace investičních a dotačních akcí
 
3. Různé
68 - Obecně závazná vyhláška č. 2 /2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
89 - Zápis č. 2/2021 kontrolního výboru

4. Diskuze
 


1. Finanční záležitosti


77 - Pravidla rozpočtového provizoria  
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání pravidla rozpočtového provizoria.

Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 13, se v případě, že rozpočet nebude schválen před 1. lednem rozpočtového roku, rozpočtové hospodaření územního celku řídí v době
do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Pravidla rozpočtového provizoria stanoví zastupitelstvo obce.

Pravidla rozpočtového provizoria, schválená na dobu neurčitou, jsou praktickým nástrojem, jak zabezpečit plynulý chod obce v případě, že z jakýchkoliv důvodů nebude před 1. lednem rozpočtového roku schválen rozpočet. Jde o zabezpečení většiny běžných pravidelně se opakujících výdajů, jako jsou např. platy, odměny zastupitelům, odvody, energie, materiál, služby, příspěvky příspěvkovým organizacím, výdaje vyplývající z uzavřených smluv atd.

Pravidla rozpočtového provizoria projednala rada města na svém jednání 6. 12. 2021 a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.

Návrh usnesení:
77/1 - Zastupitelstvo města schvaluje tato pravidla rozpočtového provizoria:
Do schválení rozpočtu se hospodaření města řídí posledním upraveným rozpočtem předchozího roku, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria:
a) hradit závazky ze smluv uzavřených do 31.12. předchozího roku,
b) zapojit příjmy a realizovat výdaje u projektů (spolu)financovaných z dotace (týká se rovněž dotace na volby),
c) realizovat výdaje na základě finančního vypořádání transferů; vratky a odvody dotací,
d) realizovat výdaje nutné k odvrácení nebo zmírnění škod na majetku či zdraví; výdaje na základě pravomocného rozhodnutí; výdaje u kterých by prodlení způsobilo škodu (např. platba daní, pokut, penále apod.),
e) přijetí a odeslání průtokových dotací příspěvkovým organizacím.
Tato pravidla rozpočtového provizoria se schvalují na dobu neurčitou. Hospodaření se jimi bude řídit vždy do doby schválení rozpočtu, pokud rozpočet nebyl schválen před 1. lednem příslušného roku.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: Mgr. Josef Thér


78 - Návrh rozpočtu města Hronova na rok 2022  
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtu města Hronova na rok 2022.
Návrh rozpočtu je zpracován na straně příjmů i výdajů na základě známých nebo očekávatelných skutečností. Je zapojen přebytek hospodaření za rok 2021 ve výši 47,1 mil. Kč, což se v tomto okamžiku jeví jako reálně očekávatelná částka. Pokud bude skutečný přebytek hospodaření odlišný, bude tato změna řešena rozpočtovým opatřením v roce 2022. Dále je zapojen přijatý dlouhodobý investiční úvěr na akci Stavební úpravy budovy Městského úřadu v Hronově ve výši 33 mil. Kč a revolvingový úvěr na akci Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu v Hronově ve výši 9,2 mil. Kč.
Návrh rozpočtu je zpracován na úrovni závazných ukazatelů.
Pro zajištění informovanosti při projednávání návrhu rozpočtu je konkretizace daňových položek a položek u jednotlivých paragrafů uvedena v informativním rozpisu návrhu rozpočtu.

Návrh rozpočtu projednala rada města na jednání dne 24.11.2021 a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.

Diskuze:
Bc. Nedvědová se dotazovala k položce na straně příjmů kapitola 2212 silnice, příjmy z prodeje krátkodobého majetku, z čeho očekáváme 1 mil. Kč. Bude odpovězeno.
Dále se dotazovala na příjmy v kapitole 3639 komunální služby a územní rozvoj, příjmy z prodeje pozemku na náměstí získáme částku 2 mil. Kč, ale zastupitelstvem byla v záměru schválená jiná částka, a to o 275 tis. Kč nižší. Pan starosta odpověděl,
že město může požádat o vrácení DPH a pak z prodeje získáme 2 mil. Kč.
Následně požádala o zaslání přehledu stavu úvěrů a leasingů k 31. 12. 2021.
Poté se dotazovala na straně výdajů ke kapitole silnice, kde jsou výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy bez uvedení částek. Požádala o specifikaci jednotlivých položek. Pan starosta sdělil, že jsou v rozpočtu uvedeny priority, které by se měly v roce 2022 realizovat, ale v této chvíli nejsou opravy vysoutěženy, a tudíž přesné částky nejsou známy. Je možné zaslat předběžné ceny oprav.
Poté se paní Nedvědová zajímala o rekonstrukci parkoviště u Konzumu, kdo ji bude financovat, zda je nějaká dohoda s Konzumem na spolufinancování. Pan starosta sdělil, že se zástupci Konzumu město jednalo již od roku 2019, kde sdělili městu svůj záměr s prodejnou, jejím rozšířením a opravou. Požádali město o část pozemku pro rozšíření prodejny.
Následně paní Nedvědová sdělila, že komunikace Na Chocholouš byla vyspravena patchmatickem a následně byla bouřka a déšť, který to celé spláchl. Zda se nezamyslet nad jinou technologií oprav.
Pak se Bc. Nedvědová dotazovala na položku 6121, kde je plánována částka 300 tis. Kč na administraci dotačních projektů. Město nemá pracovníka na zpracování žádostí o dotace? Pan starosta sdělil, že pracovníka na dotacích máme, ale např. dotace ze SFDI necháváme administrovat dodavatelskou firmu. Náš pracovník zpracovává jiné dotace např. z kraje.
Bc. Nedvědová se dotazovala v kapitole 2321 na položku 6121 - PD na kanalizaci Velký Dřevíč, Rokytník a Žabokrky. Zastupitelstvu byla představena v únoru studie a z té studie vyšlo, že není možné získat dotace z cizích zdrojů s ohledem na částku na jednoho ekvivalentního obyvatele. Zastupitelstvo nejednalo o tom, v jakém rozsahu by měla být PD připravena. Proto požádala o přípravu materiálu s popisem rozsahu připravované PD a pro jaké území. Pan starosta uvedl, že je nutné na přípravě dál pokračovat, protože podmínka splnění částky na jednoho ekvivalentního obyvatele již nebude v nových dotačních programech platit. Pokud se nebude v přípravách pokračovat, pak nebude možné využít dotaci, protože nebude město připravené. Současná koalice se shodla na tom, že kanalizace se budovat bude, proto se v přípravách pokračuje. Nyní se jedná o přípravu projektové dokumentace páteřní sítě ve Velkém Dřevíči a směrem na Rokytník po rokytenská Draha.

Pan Aulich požádal o zaslání informací k připravované projektové dokumentaci na kanalizaci písemně.

Dle názoru Bc. Nedvědové by zastupitelstvo mělo rozhodnout v jakém rozsahu by se měly zahájit přípravy na projektovou dokumentaci.
Bc. Nedvědová pokračovala v dotazech k návrhu rozpočtu ke kapitole 2333 úpravy drobných vodních toků, položce 6121 budovy, haly a stavby - kde je plánovaná PD na opravu mostu na Černé cestě, sanace lávky v Žabokrkách a PD na lávku přes Metuji u PENNY za 400 tis. Kč. Požádala o zaslání aktuálního materiálu o mostních prohlídkách. Dle jejího názoru by se nejprve měly opravit stávající lávky a mosty a nestavět zbytnou novou lávku k PENNY. Pan starosta informoval, že se jedná s PENNY o možném spolufinancování, které by mohlo být ve výši 50 %. Pokud by město mělo výstavbu financovat samo v plné výši, přiklání se k názoru paní Nedvědové, že se jedná o akci zbytnou, která by se nerealizovala.
Bc. Nedvědová pokračovala dotazem ke kapitole 3119 ZŠ Hronov a MŠ Hronov, kde je plánovaná PD na rekonstrukci v ZŠ a PD na tělocvičnu a šatny ve Zbečníku. Požádala o specifikaci PD, o co přesně jde. Pan starosta sdělil, že by měla být vypsána dotace z IROPu, proto je nutné připravit PD na rekonstrukci školy - na učebny v podkroví, které se nechají spojit s opravou střechy, elektroinstalace, vody, kanalizace, výtahu a vybavení učeben. K současnému technickému stavu školy se vyjádřil i její ředitel Mgr. Petr Málek. Dodal, že škole chybí dostatek učeben pro vzrůstající počet žáků.
Poslední dotaz nebo námět k zamyšlení byl ke kapitole 3612 bytové hospodářství, kde je u čp. 314 plánovaná výměna oken a stavební úpravy bytů, dohromady cca za 3 mil. Kč. Dům není celý města, město je členem společenství vlastníků, zda by nebylo vhodné zbylé byty prodat.
 
Návrh usnesení:
78/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Hronova na rok 2022.
Hlasování: Pro: 14 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 4 (M. Machová, H. Nedvědová, J. Píčová, J. Thér), Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


79 - Návrh rozpočtu hospodářské činnosti města Hronova na rok 2022  
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtu hospodářské činnosti města Hronova na rok 2022 dle přílohy. Konkretizace některých částek: Autokemp Velký Dřevíč Účet 511 - Opravy a udržování - částka 35.000 Kč obsahuje: Nátěry střech WC a sprch, obnova nátěru dveří chatek a další drobné opravy. Účet 558 - náklady z drobného hmotného majetku - částka 60.000 Kč obsahuje: Vybavení ATC herními prvky pro děti - skluzavka s houpačkami, prolézací domeček. V ostatních případech obsahuje návrh rozpočtu běžné nutné provozní výdaje na jednotlivé činnosti. Výnosy jsou stanoveny na základě skutečností minulých let a odhadu očekávaného vývoje, u pronájmu pozemků dle uzavřených smluv.  
Návrh projednala rada města na svém jednání 06.12.2021 a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.  

Návrh usnesení:
79/1 - Zastupitelstvo města Hronova schvaluje rozpočet hospodářské činnosti města Hronova na rok 2022.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


80 - Rozpočtové opatření č. 15/2021/RM - vzetí na vědomí  
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 22. 04. 2015 nadelegovalo pravomoc k provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše 500.000,00 Kč včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf
ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou zastupitelstvu města předložena ke vzetí na vědomí (Usnesení č. 2/2015, bod 15/2).

Finanční odbor předložil zastupitelstvu města ke vzetí na vědomí rozpočtové opatření č. 15/2021/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 24. 11. 2021, Usnesení č. 23/2021.


81 - Navýšení neinvestičního příspěvku pro KIS Hronov  
Ředitelka KIS Hronov požádala Zastupitelstvo města Hronova o navýšení příspěvku Kulturnímu a informačnímu středisku Hronov (KIS Hronov).
 
Důvodem žádosti o navýšení příspěvku na rok 2021 je situace ohledně pandemie COVID 19 a s ní spojena vládní opatření dotýkající se kultury a pořádání společenských akcí.
Omezení kultury v roce 2020 a následně i 2021 bylo příčinou výrazného snížení předpokládaných příjmů KIS Hronov v hlavní i vedlejší činnosti příspěvkové organizace. Z pozice příspěvkové organizace města nemohli žádat žádné kompenzace z programů COVID kultura.
 
Pokles příjmů 2020 -1.046.285,00Kč
Pokles nákladů 2020 -729.241,00Kč
 
Předpokládaný pokles příjmů 2021 -1.700.160,00Kč
Předpokládaný pokles nákladů 2021 -694.681,00Kč
 
V 2021 byla přijata opatření ke snížení nákladů
•    pozice asistentky ředitele a pracovnice v IC byla dočasně zrušena
•    snížen úvazek 1 pracovnice KIS z 1,0 na 0,75
•    sníženy náklady na tiskové služby HL U Nás
 
Příspěvek zřizovatele za rok 2020 4.690.000,00Kč
Příspěvek zřizovatele za rok 2021 4.690.000,00Kč
 
Žádané navýšení příspěvku pro rok 2021 420.000,00Kč
 
Navýšením příspěvku bude vyrovnána hospodářská ztráta z roku 2020, která v tuto chvíli zhoršuje finanční tok příspěvkové organizace.

Návrh usnesení:
81/1 - Zastupitelstvo města schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku pro Kulturní a informační středisko Hronov na rok 2021 o 420.000,00 Kč.
Hlasování: Pro: 14 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, M. Umlaufová), Proti: 2 (H. Nedvědová, J. Thér), Zdrželo se: 2 (M. Machová, J. Píčová), Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


83 - Poskytování finanční podpory na výměnu spalovacích stacionárních zařízení obyvatelům města Hronov  
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zveřejnilo ve Věstníku MŽP aktualizaci Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Severovýchod CZ05 (dále jen „PZKO“).
 
V rámci analýzy příčin znečištění ovzduší bylo zjištěno, že na území města Hronov dochází k překračování imisního limitu pro karcinogenní benzo[a]pyren, jehož zdrojem jsou dle PZKO především lokální topeniště (zejména nevyhovující kotle a topidla na uhlí a dřevo).
 
Z důvodu, že překročení imisních limitů pro benzo[a]pyren představuje vážné ohrožení pro lidské zdraví, ukládá zákon o ochraně ovzduší (§ 9 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění) prostřednictvím PZKO krajům a obcím opatření ke snížení znečištění ovzduší z lokálních topenišť.
 
Opatření mají obce a kraje provádět v rámci svých možností tak, aby bylo imisního limitu dosaženo co nejdříve. Za účelem realizace opatření mají povinnost do 12 měsíců od vyhlášení PZKO ve Věstníku MŽP v návaznosti na tento program vypracovat svůj časový plán provádění opatření (akční plán), který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. do ledna 2022.
 
Jedná se o tato opatření:
1) Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích stacionárních zdrojů zákonem o ochraně ovzduší.
2) Osvěta - zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva.
3) Finanční podpora (dotace, půjčky) obcí provozovatelům spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva může být realizována buď prostřednictvím dotací poskytovaných Státním fondem životního prostředí nebo poskytováním finanční podpory z vlastních prostředků obce formou dotací či nízkoúročených nebo bezúročných půjček ze svých finančních zdrojů (v rámci svých možností).
 
Obce a kraje mohou využít státem poskytovanou finanční podporu na obměnu spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva provozovaných v objektech, které spravují, a to z titulu vlastnického či jiného majetkového práva.
 
MŽP žádá obce, aby možnost poskytnutí dotace z vlastních prostředků projednaly v zastupitelstvu obce a o skutečnosti, zda je z pozice obce dle opatření PZKO_2020_1 možné poskytovat nějakou formu finanční podpory (dotace či půjčka) informovaly MŽP.
 
DOPORUČENÍ MŽP
MŽP obcím doporučuje, aby poskytovaly finanční podporu svým obyvatelům na výměnu spalovacích stacionárních zařízení, která budou muset být od 01.09.2022 odstavena z provozu (nebudou splňovat nejméně 3. třídu dle ČSN EN 303-5) a také finanční podporu na instalace akumulačních nádrží nad rámec pokynů výrobce, které umožňují provoz kotle na nejvyšší výkon s nejvyšší účinností při nejnižších emisích a přispívají k prodloužení životnosti zdrojů. Výměny se projeví na čistším ovzduší
v obci, ze kterého budou profitovat všichni její obyvatelé. Podpora může mít podobu dotace nebo výhodné půjčky. Lze tak učinit např. rozšířením stávajících obecních programů určených k podpoře renovace budov pro fyzické osoby, pokud jsou v obci zavedeny (např. Fond rozvoje bydlení).
Mimo finanční podpory z prostředků obce MŽP doporučuje poskytovat žadatelům informace o finanční podpoře a pomoc s administrací žádostí v rámci celostátních dotačních programů na výměnu kotlů (hlavně seniorům a sociálně slabším občanům). Příspěvek na výměnu zastaralého kotle mohou v krajských výzvách získat nízkopříjmové domácnosti, kterým pokryje až 95 % nákladů. Kraje budou vypisovat nové výzvy počátkem roku 2022. Na dotace na zastaralé kotle i topidla dosáhnou i ostatní domácnosti, a to z programu Nová zelená úsporám, zde bude možné podávat žádosti od října letošního roku.

Usnesení rady města č. 23/2021 ze dne 24. 11. 2021
Rada města nedoporučila zastupitelstvu ke schválení.
 
Návrh usnesení:
83/1 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytování finanční podpory provozovatelům spalovacích stacionárních zdrojů na výměnu spalovacích stacionárních zařízení, která budou muset být od 01.09.2022 odstavena z provozu (nebudou splňovat nejméně 3. třídu dle ČSN EN 303-5) a finanční podporu na instalaci akumulačních nádrží nad rámec pokynů výrobce.
Hlasování: Pro: 0, Proti: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


85 - Rozpočtové opatření č. 16/2021/ZM  
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtového opatření č. 16/2021/ZM, jehož schválení náleží zastupitelstvu města.

Návrh usnesení:
85/1 – Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2021/ZM.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


86 - Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru  
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 24.04.2019 schválilo uzavření Smlouvy o revolvingovém úvěru registrační číslo 99022983708, jejímž obsahem je poskytnutí revolvingového úvěru Komerční bankou, a.s., do výše limitu Kč 34.000.000,00, čerpání opakovaně, nejpozději však do 28.4.2021, splacení jistiny nejpozději do 30.4.2021.
Ve smlouvě je sjednáno, že čerpání do 10.000.000,00 Kč je možné bez uvedení či dokládání účelu, čerpání nad tuto částku je určeno k překlenutí časového nesouladu mezi výdaji a příjmy z obdržených dotací u projektů spolufinancovaných z dotací
a k čerpání je nutné doložit smlouvu o dílo, stavební povolení, rozhodnutí o poskytnutí dotace na konkrétní projekt a příslušnou fakturu.

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 16. 12. 2020 schválilo uzavření Dodatku ke smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 99022983708, kde se změnilo období čerpání úvěru, a to do 29. 4. 2022, a datum splatnosti jistiny, a to do 30. 4. 2022. Ostatní ujednání smlouvy zůstali beze změny.
Vzhledem k probíhajícím a plánovaným akcím je předpoklad, že k překlenutí časového nesouladu mezi výdaji a příjmy z dotací bude nutné mít tento úvěr k dispozici i nadále, tj. i po dubnu 2022. Z tohoto důvodu je radě města předkládán k projednání návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 99022983708, kterým se mění období čerpání úvěru, a to do 29. 4. 2023, a datum splatnosti jistiny,
a to do 30. 4. 2023. Nově je ke Smlouvě o revolvingovém úvěru registrační číslo 99022983708 zřízena cena za rezervaci zdrojů ve výši 0,05 % p.a. z nečerpaného Úvěru. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Návrh dodatku č. 2 projednala rada města na jednání dne 06.12.2021 a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.

Návrh usnesení:
86/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 99022983708, uzavřené mezi městem Hronov a Komerční bankou, a.s. dne 22. 5. 2019, kterým se mění bod 3.1 - čerpání úvěru nejpozději do 29. 4. 2023, bod 6.1 - splacení jistiny nejpozději do 30. 4. 2023 a bod 4.1 - cena za rezervaci zdrojů ve výši 0,05 % p.a
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


87 - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí úvěru na realizaci stavby Stavební úpravy budovy MěÚ Hronov  
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 23. 9. 2020 schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí úvěru č. 2020013286 na financování realizace stavby Stavební úpravy budovy Městského úřadu v Hronově s Československou obchodní bankou, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 00001350, a to na fixní úrokovou sazbu ve výši 0,90 % p.a. se splatností do 30. 9. 2032. Sjednaný úvěrový limit činí 60.000.000 Kč, sjednaným účelem byly stavební úpravy budovy Městského úřadu v Hronově.

Podle sjednaných smluv se zhotovitelem stavebních úprav a dodavateli služeb (BOZP, TDI a Autorský dozor) nedosáhnou celkové výdaje výše úvěrového limitu. Předpokládaná výše výdajů dle uzavřených smluv je 50.016.000 Kč. K dokončení celkové rekonstrukce budovy Městského úřadu v Hronově tak, aby mohla sloužit svému účelu, bude třeba doplnit vnitřní vybavení budovy (nábytek, IT vybavení, bílá technika, informační systém a další). Z tohoto důvodu je zastupitelstvu města předkládán k projednání návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2020013286, kterým se mění a rozšiřuje účel úvěru o:
b) financování vybavení budovy Městského úřadu v Hronově ("Investice 1"),
c) spolufinancování rekonstrukce a modernizace fotbalového stadionu v Hronově v rámci projektu "Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu Hronov" ("Investice 2").

Návrh usnesení:
87/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2020013286, uzavřené mezi městem Hronov a Československou obchodní bankou, a.s. dne 26. 10. 2020, kterým se mění čl. 1 odst. 1 - účel úvěru. Dodatek přílohou.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
87/2 - Zastupitelstvo města schvaluje investici do vybavení budovy Městského úřadu v Hronově.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, M. Umlaufová), Proti: 1 (J. Thér), Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
87/3 - Zastupitelstvo města schvaluje investici do projektu „Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu Hronov".
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


 

2. Majetkové záležitosti


69 - Prodej pozemků v k. ú. Zbečník  
Žadatelka podala žádost o koupi pozemků - části parcely č. 1307 o výměře cca 200 m2 (celková výměra 697 m2) a části parcely č. 1329/1 o výměře cca 400 m2 (celková výměra 844 m2) v k. ú. Zbečník. Jako důvod uvádí dlouhodobou údržbu.
 
Pozemek parc. č. 1307 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Navazuje na pozemek města, na účelovou komunikaci, vede mezi pozemky v majetku žadatelky a navazuje na pozemní komunikaci v majetku jiného vlastníka a dále na komunikaci v majetku města.
 
Pozemek parc. č. 1329/1 je vedený v katastru nemovitostí jako vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené. Žadatelka požaduje koupi části pozemku, která přímo sousedí s pozemky v jejím vlastnictví. Pozemek sloužil jako náhon k bývalému mlýnu č.p. 43. Součásti pozemku není žádná stavba, žadatelka pozemek cca 30 let udržuje sečením.
 
V pozemku parc. č. 1329/1 jsou uloženy sítě – podle Gramisu, v části, která je součástí komunikace - O2, vodovod, kanalizace, plyn a elektřina, není překážkou prodeje. Tato část komunikace se může oddělit a ponechat v majetku města. Navazuje na pozemek parc. č. 1234 v majetku města.
 
Odbor majetek navrhuje prodejní cenu podle obdobných prodejů:
- pozemek parc. č. 1307 … 70 Kč/m2
- pozemek parc. č. 1329/1 …. 35 Kč/m2
 
Odbor majetek a výstavby doporučuje prodej.
 
Usnesení rady města č. 10/2021 ze dne 26. 5. 2021
Rada města doporučila ke schválení.
 
Usnesení zastupitelstva města č. 3/2021 ze dne 23. 6. 2021
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje.
 
Záměr prodeje byl zveřejněný od 21. 7. 2021 do 6. 8. 2021.
 
Byl vyhotoven geometrický plán, pozemky k prodeji jsou parc. č. 1307/2 o výměře 200 m2 a 1329/5 o výměře 331 m2, kupní cena je 25.585 Kč.
 
Usnesení rady města č. 23/2021 ze dne 24. 11. 2021
Rada města doporučila zastupitelstvu ke schválení.
 
Návrh usnesení:
69/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 14/OM/2021 na prodej pozemků parcelní č. 1307/2 o výměře 200 m2 a parcelní č. 1329/5 o výměře 331 m2 v k. ú. Zbečník.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, M. Umlaufová), Proti: 1 (J. Thér), Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: Bc. Hana Nedvědová


70 - Prodej lesního pozemku v Rokytníku  
Žadatel podal žádost o koupi části lesního pozemku parc. č. 261/3 o výměře cca 1300 m2 v k. ú. Rokytník. Výměra celého pozemku je 4318 m2. Žadatel uvádí, že pozemek využije k lepší obslužnosti svého lesního pozemku, který sousedí s pozemkem.
 
Pan Soldán, správce městských lesních pozemků s prodejem souhlasí, jedná se o stráň s náletem a porostem 15 – 20 letých stromů. Pan Soldán odhaduje cenu pozemku cca 15 – 20 Kč/m2.
 
Cena prodeje pozemku
Účetní hodnota pozemku je 3,21 Kč/m2. Odbor majetek navrhuje cenu ve výši 17,50 Kč/m2.
 
Bylo předběžně zjištěno, že Městský úřad v Náchodě, odbor životního prostředí povolí oddělení lesního pozemku za podmínky zachování funkce lesa.
 
Usnesení rady města č. 8/2021 ze dne 28. 4. 2021
Rada města doporučila zastupitelstvu ke schválení.
 
Usnesení zastupitelstva města č. 3/2021 ze dne 23. 6. 2021
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje.
 
Záměr prodeje byl zveřejněn od 21. 7. 2021 do 6. 8. 2021.
 
Byl vyhotoven geometrický plán, nový pozemek k prodeji parc. č. 261/3 o výměře 1562 m2, cena prodeje je 27.335 Kč.
 
Usnesení rady města č. 23/2021 ze dne 24. 11. 2021
Rada města doporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
70/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 15/OM/2021 na prodej pozemku parcelní č. 261/3 o výměře 1562 m2 v k. ú. Rokytník.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


71 - Smlouva o zřízení věcného břemene, ČEZ Distribuce, Hostovského, Nádražní  
Firma ELEKTRO–COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČ 15032060, předložila ke schválení pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, „Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2018616/VB/1a“, název stavby „Hronov, Hostovského – knn p.č. 400_4“.
 
Stavba představuje zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení pro Čepro a.s. o délce vedení po pozemcích města 350 bm – trasa – Havlíčkova, Nádražní, Hostovského, ČEPRO.
 
Ocenění věcného břemene je v souladu se schváleným ceníkem a se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve výši 35.047 Kč + DPH.
 
Usnesení rady města č. 22/2021 ze dne 10. 11. 2021
Rada města doporučuje ke schválení.

Návrh usnesení:
71/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy „Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2018616/VB/1a“, název stavby „Hronov, Hostovského – knn p.č. 400_4“ s ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
IČ 24729035, zastoupenou firmou ELEKTRO–COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČ 15032060 (oprávněná).
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: Mgr. Věra Bartošová


72 - Věcné břemeno budoucí, ČEZ Distribuce, Bosna  
Firma ELEKTRO–COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČ 15032060, předložila ke schválení pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2022281/VB/02“, název stavby „Zbečník Bosna knn pro p.č. 317/15“.
 
Stavba představuje zařízení distribuční soustavy – instalace nového pojistkového pilíře a kabelového zemního vedení ve Zbečníku, Bosně, pro pozemek parc. č. 317/15 v předpokládané celkové délce vedení 123 bm. Dotčené pozemky města jsou parc.
č. 1247/3, 318/6 a 318/4.
 
Ocenění věcného břemene podle ceníku města je 12.300 Kč + DPH (100 Kč/bm).
ČEZ Distribuce nabízí cenu 8.800 + DPH podle Vyhlášky ministerstva financí ČR a nepřipouští použití ceníku obce.
 
Odbor majetek doporučuje ke schválení, vedení je uloženo do zatravněné krajnice podél asfaltové komunikace. Možnost ocenění posudkem lze předpokládat v podobné výši, protože bude vycházet ze stejné oceňovací vyhlášky.
 
Usnesení rady města č. 23/2021 ze dne 24. 11. 2021
Rada města doporučuje ke schválení.
 
Oproti materiálům schváleným radou města došlo ke změně trasy podzemního vedení, nebude provedeno dvojí křížení protlakem přes místní komunikaci. Vše ostatní zůstává beze změn.
 
Návrh usnesení:
72/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy „Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-2022281/VB/02“, název stavby „Zbečník Bosna knn pro p.č. 317/15“ s ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, zastoupenou firmou ELEKTRO–COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČ 15032060 (budoucí oprávněná).
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


73 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1625 v k. ú. Hronov  
Žadatel podal písemnou žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1625 v k. ú. Hronov o výměře cca 6 m2 z důvodu umožnění průchodu okolo domu – mezi budoucím oplocením a domem. Tento prostor byl zúžen kvůli rekonstrukci původního objektu – zateplení, nové svody okapu.
Pozemek parc. číslo 1625 o výměře 1277 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace, v územním plánu jako komunikace, svým charakterem se jedná o účelovou komunikaci se štěrkovým povrchem.
Část pozemku, o kterou je žádáno, navazuje na pozemek ve vlastnictví žadatele. Je to pruh podél pozemku parc. č. 526/1 o max. šíří 54 cm, nezasáhne do štěrkové vozovky.
Při pohledu na ortofoto snímek je zřejmé, že nedojde k významnému zúžení stávající pozemní komunikace. Komunikace mezi domy č.p. 157 a 228 je v této lokalitě nejširší (pozemek o celkové šíři cca 8 metrů), dokonce výrazně širší než např. příjezdová komunikace (pozemek) z Havlíčkovy ulice, která měří cca 3 metry.
 
Odbor majetek a odbor výstavby doporučuje k odprodeji. Geometrický plán bude hradit žadatel. Odbor majetek navrhuje cenu prodeje ve výši 1000 Kč. Účetní hodnota pozemku je 70 Kč/m2.
 
Usnesení rady města č. 20/2021 ze dne 13. 10. 2021
Rada města doporučuje ke schválení.

Návrh usnesení:
73/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. číslo 1625 v k. ú. Hronov o výměře cca 6 m2 s cenou prodeje 1.000 Kč.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


74 - Věcné břemeno budoucí, Rudolfnet, Palackého, Nerudova  
Ing. Ladislav Rudolf, Bukovice 5, 549 54 Police nad Metují, podal žádost o souhlas se stavbou. Město Hronov požaduje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a o právu provést stavbu - akce „Optická síť rudolf-net.cz Hronov – Palackého, Nerudova“. Jedná se o podzemní sdělovací optické kabelové vedení. V první fázi se provede položení chrániček pomocí trubek Kopoflex 70. Poté bude provedeno „zafouknutí“ jednotlivých optických kabelů. Celková délka kabelového vedení stavby bude 960 m. Zahájení stavby bude koordinováno s rekonstrukcí místní komunikace Palackého a Nerudova s názvem stavby města Hronova „PD rekonstrukce komunikace a chodníkových těles ul. Palackého a Nerudova, Hronov“, nejzazší termín bude nejpozději s dokončením plánované rekonstrukce komunikace.
 
Byla připravena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
Na doporučení právníka u smluv obdobných bude zveřejněn záměr uzavření smlouvy. Důvodem je faktická výpůjčka pozemků při realizaci stavby, třebaže není ve smlouvě zmíněná.
 
Smlouva byla podepsaná 16. 6. 2020, v čl. III. odst. 3.2. se uvádí, že investor se zavazuje do 6 kalendářních měsíců po dokončení Stavby, nejpozději však do 12 kalendářních měsíců ode dne uzavření této smlouvy, písemně vyzvat Město k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, a to předložením návrhu smlouvy včetně geometrického plánu dle odst. 3.3.
 
Smlouva se musí uzavřít znovu, vynecháme časové omezení, jinak bude shodná.
 
Usnesení rady města č. 20/2021 ze dne 13.10.2021
bod 28/20/261/1: rada města doporučuje schválit znění smlouvy
bod 29/20/261/2: rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit radě města po vyvěšení záměru schválit uzavření smlouvy
 
Návrh usnesení:
74/1 - Zastupitelstvo města schvaluje znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, o právu provést stavbu „Optická síť rudolf-net.cz Hronov – Palackého, Nerudova“ s Ing. Ladislavem Rudolfem, Bukovice 5, 549 54 Police nad Metují, IČ: 72807121.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
74/2 - Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby po uplynutí 15 denní lhůty vyvěšení záměru uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, o právu provést stavbu „Optická síť rudolf-net.cz Hronov – Palackého, Nerudova“ schválila v tomto znění.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


75 - Směna pozemků v k. ú. Velký Dřevíč, Červená ulice  
Vlastník byl požádán o část pozemku parc. č. 211/15 (dle geom. plánu 211/31 o výměře 17 m2) na kterém se nachází stavba vozovky v Červené ulici v k. ú. Velký Dřevíč. Vlastník přistoupil na směnu pozemku – za část pozemku parc. č. 687 (dle geometr. plánu 687/2 o výměře 73 m2) ve vlastnictví města Hronova, na kterém se nachází zeleň. Pozemek je svažitý.
Stavba místní komunikace je takto umístěna historicky, její průběh v této lokalitě neodpovídá umístění na pozemkové parcele č. 687, která je v katastru nemovitostí vedená jako ostatní plocha, ostatní komunikace.
Byl zaměřený skutečný stav stavby vozovky a z pozemků byly odděleny části pozemků ke směně.
 
Usnesení rady města č. 16/2021 ze dne 11. 8. 2021
Rada města doporučila ke schválení.
 
Usnesení zastupitelstva města č. 4/2021 ze dne 22. 9. 2021
Zastupitelstvo schválilo záměr směny.
Záměr směny byl zveřejněný od 8. 10. do 25. 10. 2021.
 
Byla vypracovaná směnná smlouva.
 
Usnesení rady města č. 22/2021 ze dne 10. 11. 2021
Rada města doporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
75/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření směnné smlouvy č. 11/OM/2021 na směnu pozemku parcelní číslo 687/2 v k. ú. Velký Dřevíč o výměře 73 m2 z majetku Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, za pozemek parcelní číslo 211/31 v k. ú. Velký Dřevíč o výměře 17 m2.
Hlasování: Pro: 17 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: Jan Aulich MBA


76 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 399/3 v k. ú. Hronov  
Žadatel podal žádost o koupi části pozemku parc. č. 399/3 o výměře cca 25 m2 v k. ú. Hronov.
 
Pozemek parc. číslo 399/3 o výměře 118 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Na pozemku se nachází stavba městského chodníku. Chodník navazuje na chodník v ulici Hostovského.
 
Část pozemku, o kterou je žádáno, přímo sousedí s budovou č.p. 185 (dřívější Staropadolská hospoda, nyní v majetku žadatele) a navazuje na pozemek v majetku žadatele.
 
Vzhledem ke stavbě chodníku, který se nachází na pozemku parc. č. 399/3, nedoporučujeme k prodeji.
 
Usnesení rady města č. 22/2021 ze dne 10. 11. 2021
Rada města nedoporučuje ke schválení.

Návrh usnesení:
76/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 399/3 v k. ú. Hronov o výměře cca 25 m2.
Hlasování: Pro: 0, Proti: 17 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Zdrželo se: 1 (J. Aulich), Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


82 - Záměr prodeje částí pozemku u Konzumu, k. ú. Hronov  
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, podal žádost o koupi části pozemku parc. č. 343/2 o výměře cca 65 m2 (celková výměra 4426 m2, trvalý travní porost) a části 347 o výměře cca 60 m2 (celková výměra 325 m2, zahrada) v k. ú. Hronov z důvodu velmi zásadní rekonstrukce prodejny včetně přístavby a rozšíření parkoviště.
 
Pozemek parc. č. 347 je vedený v územním plánu jako smíšené území městské, pozemek parc. č. 343/2 je vedený v územním plánu jako komunikace.
 
Účetní hodnota pozemku parc. č. 343/2 je 4,61 Kč/m2 a pozemku parc. č. 347 je 18,71 Kč/m2. Návrh prodejní ceny (jako Alprim) 900 Kč/m2.
 
Odbor majetek doporučuje k prodeji. Odbor výstavby nemá námitek.
 
Usnesení rady města č. 22/2021 ze dne 10. 11. 2021
Rada města doporučila ke schválení.
Rada města zároveň doporučila určit cenu prodeje znaleckým posudkem.

Odbor majetek konzultoval s realitní kanceláři a bylo doporučeno v tomto případě nepořizovat znalecký posudek, cena prodeje, navržená odborem majetek, se jeví až příliš vysoká vzhledem k tomu, že se jedná o malé plochy. Na pozemku parc. č. 343/2, který je ve skutečnosti pozemní komunikací, bude vybudováno parkoviště, teoreticky by mohl mít pozemek i nižší prodejní cenu.

Návrh usnesení:
82/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. číslo 343/2 v k. ú. Hronov o výměře cca 65 m2, a části pozemku parc. číslo 347 v k. ú. Hronov o výměře cca 60 m2, cena prodeje 900 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


84 - Prodej pozemku v k. ú. Hronov, pod trafostanicí, Havlíčkova ul.  
ČEZ Distribuce, a.s., ČEZ - pracoviště Hradec Králové, Riegrovo nám. 1493, 500 02 Hradec Králové, předložila žádost o odkup pozemku parc. č. 1705/9 o výměře 48 m2 v k. ú. Hronov. Jedná se o pozemek pod trafostanici č. NA_0609 na rohu Havlíčkovy a Riegrovy ulice, tržní cena bude určena na základě znaleckého posudku. Např. při prodeji pozemku pod trafostanici v Havlíčkově ulici v mateřské školce v loňském roce činil odhad 1.190 Kč/m2. Důvodem je narovnání majetkoprávních vztahů.
Trafostanice se nachází v lokalitě, ve které se plánuje obchvat. Odbor výstavby se vyjádřil pro prodej z důvodu souladu vlastnictví stavby a pozemku pod stavbou, protože státní podniky mají ohledně majetku přísnější pravidla. Při případném vykupování majetku to nebude hrát významnou finanční zátěž. Přeložka vedení bude náročnější.
 
Usnesení rady města č. 18/2021 ze dne 8. 9. 2021
Rada města doporučila ke schválení.
 
Usnesení zastupitelstva města č. 4/2021 ze dne 22. 9. 2021
Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje.
 
Záměr prodeje byl zveřejněný od 8. 10. 2021 do 25. 10. 2021.
 
ČEZ Distribuce nechala zpracovat znalecký posudek, obvyklá cena byla určena ve výši 950 Kč/m2, cena za celý pozemek 45.600 Kč.
 
Návrh usnesení:
84/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy č. KSK/5040/2021 s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 (kupující), na pozemek parcelní číslo 1705/9 o výměře 48 m2 v k. ú. Hronov pod stavbou trafostanice.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


88 - Pozemky na náměstí, polyfunkční dům - kupní smlouva BEZEDOS s.r.o.  
Společnosti BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, IČ 27504867 reagovala na zveřejněný záměr prodeje nemovitostí města ze dne 13. 5. 2021. Žádost společnosti se týká předběžného zájmu o koupi pozemků p. č. 1707/1 o výměře
597 m², p. č. 1707/2 o výměře 95 m², p. č. 1707/4 o výměře 26 m², p. č. 1592/2 o výměře 77 m² a p. č. 9/2 o výměře 61 m² vše v k. ú. Hronov (jedná se o pozemky na nám. Čs. armády, Hronov), včetně realizace záměru výstavby polyfunkčního domu dle studie z 11/2020, která byla zpracována architektonickou a projekční kanceláří ATELIER TSUNAMI s.r.o., Náchod. Dle informace pana starosty jsou jednání na základě usnesení rady města č. 11/2021 ze dne 9. 6. 2021 dokončena a společnost BEZEDOS s.r.o dále trvá na své žádosti a souhlasí s návrhem kupní smlouvy.

Historie:
Zastupitelstvo města ve svém usnesení č. 02/2021 ze dne 28. 4. 2021 schválilo záměr prodeje uvedených pozemků za účelem realizace záměru výstavby polyfunkčního domu včetně návrhu kupní smlouvy. Záměr prodeje byl uveřejněný na úřední desce od 14. 5. 2021 do 4. 6. 2021. Žádost o nemovitosti podal jeden zájemce společnost BEZEDOS s.r.o. Obálka s žádostí byla otevřena dne 7. 6. 2021 v 9:00 hod v kanceláři starosty města za účasti Petra Kolety, Mgr. Věry Bartošové a Ing. Lenky Vítové.

Rada města ve svém usnesení č. 11/2021 ze dne 9. 6. 2021 ve věci prodeje pozemků p. č. 1707/1 o výměře 597 m², p. č. 1707/2 o výměře 95 m², p .č. 1707/4 o výměře 26 m², p. č. 1592/2 o výměře 77 m² a p. č. 9/2 o výměře 61 m² vše v k. ú. Hronov, včetně realizace záměru výstavby polyfunkčního domu dle studie z 11/2020, která byla zpracována architektonickou a projekční kanceláří ATELIER TSUNAMI s.r.o., Náchod, pověřila starostu města k dalším jednáním se společností BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, IČ 27504867.

Dne 10. 6. 2021 přišla datovou zprávou žádost o koupi výše zmíněných pozemků od společnosti Office Space Trutnov s.r.o., se sídlem Horská 634, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov, IČO 03091180. Součástí žádosti byla studie na polyfunkční dům
z r. 2017, která je odlišná od studie zveřejněného záměru prodeje. Na základě upozornění žadatele o pozdním podání žádosti a odlišnosti zaslané studie mu byla na jeho žádost o poskytnutí podkladů dne 14. 6. 2021 e-mailem zaslaná platná studie, návrh kupní smlouvy a záměr prodeje, který byl uveřejněný na úřední desce města. Žádná reakce ze strany žadatele však dále nepřišla.

Rada města ve svém usnesení č. 24/2021 ze dne 6. 12. 2021 doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy se společností BEZEDOS s.r.o.
 
Návrh usnesení:
88/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 17/OM/2021 na prodej pozemků p. č. 1707/1 o výměře 597 m², p. č. 1707/2 o výměře 95 m², p. č. 1707/4 o výměře 26 m², p. č. 1592/2 o výměře 77 m² a p. č. 9/2 o výměře 61 m² vše
v k. ú. Hronov, včetně realizace záměru výstavby polyfunkčního domu dle studie z 11/2020, která byla zpracována architektonickou a projekční kanceláří ATELIER TSUNAMI s.r.o., Náchod, se společností BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, IČ 27504867.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (H. Nedvědová), Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

Následně byla Ing. Járou okomentována Prezentace investičních a dotačních akcí.3. Různé


68 - Obecně závazná vyhláška č. 2 /2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  
V souvislosti s přijetím nového zákona o odpadech musí město vydat novou vyhlášku o odpadech, která by byla v souladu s platnou legislativou. Vyhláška vychází ze stávající platné vyhlášky, nemění výši poplatku, slevy ani osvobození.

Návrh usnesení:
68/1 - Zastupitelstvo města Hronova vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: Mgr. Jiří Škop, Ph.D.


89 - Zápis č. 2/2021 kontrolního výboru  
Předseda kontrolního výboru Mgr. Josef Thér předložil členům zastupitelstva zápis č. 2/2021, ve kterém je uveden závěr z provedené kontroly - prověření, zda právní služby vykonávané JUDr. Vrzáčkovou byly v souladu se zákonem.
Kontrolní výbor došel k závěru, že služby vykonávané JUDr. Vrzáčkovou byly v souladu se zákonem.
S tímto závěrem nesouhlasilo vedení města, protože nebylo splněno usnesení zastupitelstva, výbor neprověřil, zda v souladu se zákonem byly vykonávány právní služby nikoli pouze služby. Pan starosta uvedl, že pokud docházelo k poskytování právních služeb soustavně za úplatu „neadvokátem“ na základě živnostenského listu, může se jednat o přestupek dle § 52d odst. 1 písm. a) zákona o advokacii. Na základě výše uvedeného pan starosta navrhl níže uvedené usnesení, o kterém dal hlasovat.

Návrh usnesení:
89/1 - Zastupitelstvo města pověřuje starostu města, aby dal podnět k prověření poskytování právních služeb na základě smlouvy ze dne 1. 6. 2010 ministerstvu spravedlnosti nebo advokátní komoře.
Hlasování: Pro: 10 (V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, M. Umlaufová), Proti: 3 (M. Machová, H. Nedvědová, J. Píčová), Zdrželo se: 4 (J. Aulich, J. Frýba, L. Lelek, J. Thér), Nehlasovalo: 0, U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou
Během jednání odešli: Mgr. Jiří Škop, Ph.D.
 


4. Diskuze

Pan starosta sdělil termíny jednání zastupitelstva v 1. polovině příštího roku, a to 23. února, 27. dubna a 22. června 2022.

V závěru si všichni vzájemně popřáli pěkné svátky vánoční a hodně zdraví.

Mgr. Píčová požádala o ořezání stromů na evangelickém hřbitově a údržbu červené cesty na Slavíkov pro turisty. Bc. Mazurek uvedl, že je nutné stromy na hřbitově pokácet, aby nedocházelo k poškozování hrobů.

Pan Josef Vítek - předseda osadního výboru z Malé Čermné poděkoval paní místostarostce za to, že zařídila prohlášení kříže v Malé Čermné kulturní památkou. Dále navrhl, aby paní Eva Pumrová byla oceněna městem Hronovem za její činnost pro Malou Čermnou. Dále informoval o tom, že v příštím roce oslaví SDH v Malé Čermné 130 let od založení. V této souvislosti požádal o zřízení zázemí pro hasičskou zbrojnici či spolkovou činnost v Malé Čermné.

Jednání bylo ukončeno v 21:15 hodin
Zápis byl vyhotoven 21. prosince 2021


Usnesení č. 6/2021

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 15. 12. 2021

Zastupitelstvo města schvaluje:  
1/6/000 – ověřovatele zápisu Ing. Karla Járu a Mgr. Jiřího Škopa, Ph.D. – 15 pro, 2 se zdrželi.

2/6/000 - program jednání bez staženého materiálu o Záměru prodeje části pozemku par. č. 376/2 k. ú. Hronov a přidání informací o investičních akcích formou prezentace – 17 pro.
 
3/6/69/1 - uzavření kupní smlouvy č. 14/OM/2021 na prodej pozemků parcelní č. 1307/2 o výměře 200 m2 a parcelní č. 1329/5 o výměře 331 m2 v k. ú. Zbečník.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, M. Umlaufová), Proti: 1 (J. Thér), Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/6/70/1 - uzavření kupní smlouvy č. 15/OM/2021 na prodej pozemku parcelní č. 261/3 o výměře 1562 m2 v k. ú. Rokytník.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/6/71/1 - uzavření smlouvy „Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2018616/VB/1a“, název stavby „Hronov, Hostovského – knn p.č. 400_4“ s ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, zastoupenou firmou ELEKTRO–COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČ 15032060 (oprávněná).
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/6/72/1 - uzavření smlouvy „Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-2022281/VB/02“, název stavby „Zbečník Bosna knn pro p.č. 317/15“ s ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, zastoupenou firmou ELEKTRO–COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČ 15032060 (budoucí oprávněná).
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/6/73/1 - záměr prodeje části pozemku parc. číslo 1625 v k. ú. Hronov o výměře cca 6 m2 s cenou prodeje 1.000 Kč.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/6/74/1 - znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, o právu provést stavbu „Optická síť rudolf-net.cz Hronov – Palackého, Nerudova“ s Ing. Ladislavem Rudolfem, Bukovice 5, 549 54 Police nad Metují, IČ: 72807121.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/6/75/1 - uzavření směnné smlouvy č. 11/OM/2021 na směnu pozemku parcelní číslo 687/2 v k. ú. Velký Dřevíč o výměře 73 m2 z majetku Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, za pozemek parcelní číslo 211/31 v k. ú. Velký Dřevíč o výměře 17 m2.
Hlasování: Pro: 17 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/6/77/1 - tato pravidla rozpočtového provizoria:
Do schválení rozpočtu se hospodaření města řídí posledním upraveným rozpočtem předchozího roku, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria:
a) hradit závazky ze smluv uzavřených do 31.12. předchozího roku,
b) zapojit příjmy a realizovat výdaje u projektů (spolu)financovaných z dotace (týká se rovněž dotace na volby),
c) realizovat výdaje na základě finančního vypořádání transferů; vratky a odvody dotací,
d) realizovat výdaje nutné k odvrácení nebo zmírnění škod na majetku či zdraví; výdaje na základě pravomocného rozhodnutí; výdaje u kterých by prodlení způsobilo škodu (např. platba daní, pokut, penále apod.),
e) přijetí a odeslání průtokových dotací příspěvkovým organizacím.
Tato pravidla rozpočtového provizoria se schvalují na dobu neurčitou. Hospodaření se jimi bude řídit vždy do doby schválení rozpočtu, pokud rozpočet nebyl schválen před 1. lednem příslušného roku.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
11/6/78/1 - schvaluje rozpočet města Hronova na rok 2022.
Hlasování: Pro: 14 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 4 (M. Machová, H. Nedvědová, J. Píčová, J. Thér), Nehlasovalo: 0
 
12/6/79/1 - rozpočet hospodářské činnosti města Hronova na rok 2022.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
13/6/81/1 - navýšení neinvestičního příspěvku pro Kulturní a informační středisko Hronov na rok 2021 o 420.000,00 Kč.
Hlasování: Pro: 14 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, M. Umlaufová), Proti: 2 (H. Nedvědová, J. Thér), Zdrželo se: 2 (M. Machová, J. Píčová), Nehlasovalo: 0
 
14/6/82/1 - záměr prodeje části pozemku parc. číslo 343/2 v k. ú. Hronov o výměře cca 65 m2, a části pozemku parc. číslo 347 v k. ú. Hronov o výměře cca 60 m2, cena prodeje 900 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
15/6/84/1 - uzavření kupní smlouvy č. KSK/5040/2021 s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 (kupující), na pozemek parcelní číslo 1705/9 o výměře 48 m2 v k. ú. Hronov pod stavbou trafostanice.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
16/6/85/1 – rozpočtové opatření č. 16/2021/ZM.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
17/6/86/1 - uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 99022983708, uzavřené mezi městem Hronov a Komerční bankou, a.s. dne 22. 5. 2019, kterým se mění bod 3.1 - čerpání úvěru nejpozději do 29. 4. 2023, bod 6.1 - splacení jistiny nejpozději do 30. 4. 2023 a bod 4.1 - cena za rezervaci zdrojů ve výši 0,05 % p.a.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
18/6/87/1 - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2020013286, uzavřené mezi městem Hronov a Československou obchodní bankou, a.s. dne 26. 10. 2020, kterým se mění čl. 1 odst. 1 - účel úvěru.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
19/6/87/2 - investici do vybavení budovy Městského úřadu v Hronově.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, M. Umlaufová), Proti: 1 (J. Thér), Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
20/6/87/3 - investici do projektu „Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu Hronov".
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
21/6/88/1 - uzavření kupní smlouvy č. 17/OM/2021 na prodej pozemků p. č. 1707/1 o výměře 597 m², p. č. 1707/2 o výměře 95 m², p. č. 1707/4 o výměře 26 m², p. č. 1592/2 o výměře 77 m² a p. č. 9/2 o výměře 61 m² vše v k. ú. Hronov, včetně realizace záměru výstavby polyfunkčního domu dle studie z 11/2020, která byla zpracována architektonickou a projekční kanceláří ATELIER TSUNAMI s.r.o., Náchod, se společností BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, IČ 27504867.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (H. Nedvědová), Nehlasovalo: 0

Zastupitelstvo města neschvaluje:  
22/6/76/1 - záměr prodeje části pozemku parc. č. 399/3 v k. ú. Hronov o výměře cca 25 m2.
Hlasování: Pro: 17 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), 0, Proti: 0 Zdrželo se: 1 (J. Aulich), Nehlasovalo: 0
 
23/6/83/1 - poskytování finanční podpory provozovatelům spalovacích stacionárních zdrojů na výměnu spalovacích stacionárních zařízení, která budou muset být od 01.09.2022 odstavena z provozu (nebudou splňovat nejméně 3. třídu dle ČSN EN 303-5) a finanční podporu na instalaci akumulačních nádrží nad rámec pokynů výrobce.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0 Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Zastupitelstvo města se neusneslo:  
24/6/89/1 - pověřuje starostu města, aby dal podnět k prověření poskytování právních služeb na základě smlouvy ze dne 1. 6. 2010 ministerstvu spravedlnosti nebo advokátní komoře.
Hlasování: Pro: 10 (V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, M. Umlaufová), Proti: 3 (M. Machová, H. Nedvědová, J. Píčová), Zdrželo se: 4 (J. Aulich, J. Frýba, L. Lelek, J. Thér), Nehlasovalo: 0, U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou

Zastupitelstvo města vydává:
25/6/68/1 -  vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Zastupitelstvo města ukládá:
26/6/74/2 - radě města, aby po uplynutí 15 denní lhůty vyvěšení záměru uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, o právu provést stavbu „Optická síť rudolf-net.cz Hronov – Palackého, Nerudova“ schválila v tomto znění.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 23. 12. 2021