živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 5/2020

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 23.9. 2020 od 17:00 hodin v Sále Josefa Čapka

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 
Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.

Přítomni: Mgr. Věra Bartošová, Martin Čejchan, Jiří Frýba, Ing. Martin Houštěk, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Ing. arch Aleš Krtička, Libor Lelek, Mgr. Olga Líbalová, Markéta Machová, Mgr. Petr Málek, Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Jana Píčová, Ing. Lukáš Polej, Hynek Rožnovský, Mgr. Jiří Škop, Ph.D., Mgr. Jan Šnajdr, Markéta Umlaufová
Omluveni: Jan Aulich MBA, Mgr. Josef Thér
Pozdější příchod: MUDr. Petr Mihola
Tajemník: Ing. Helena Toldová
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatel zápisu: Martin Čejchan, Mgr. Olga Líbalová


1.  Slib zastupitele

Dne 24. 7. 2020 odstoupil z postu zastupitele Zastupitelstva města Hronova MUDr. Jan Šnajdr zvolený za hnutí Starostové a nezávislí. V souladu se zákonem nastupuje na jeho místo náhradník za toto hnutí, tedy paní Markéta Machová. Paní Milena Moravcová přečetla slib zastupitele a paní Markéta Machová složila slib.
 
Pan starosta v úvodu konstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, jednání bylo přítomno 18 členů.
 
Ověřovateli zápisu byli schváleni Martin Čejchan, Mgr. Olga Líbalová – 16 pro, 2 se zdrželi.
 
Pan starosta upozornil přítomné v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města, že bude z jednání pořízen zvukový a obrazový záznam a zároveň dochází k online přenosu zasedání prostřednictvím webových stránek.
 
Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod č. 56 až 70 včetně příloh, pozvánka na jednání, projektová dokumentace MěÚ Hronov a odpovědi na dotaz paní Nedvědové.
 
Pan starosta se dotazoval na připomínky k návrhu programu. Poté bylo hlasováno o návrhu programu tak, jak byl zaslán na pozvánce – 18 pro.

Dále se dotazoval na připomínky k zápisu z jednání zastupitelstva 24.6.2020. Žádné nebyly.

Pan starosta upozornil diskutující, pokud chtějí, aby byly jejich připomínky, upozornění či konstatování uvedeny v zápise, nechť to zcela jasně sdělí, aby zapisovatelka mohla jeho vyjádření zaznamenat.

Před samotným jednáním všichni přítomní povstali a minutou ticha uctili památku bývalého starosty Ing. Miroslava Houšťka.
 
Program jednání:

1. Slib zastupitele

2. Finanční záležitosti

60 - Přijetí úvěru na realizaci stavby Stavební úpravy budovy Městského úřadu v Hronově
66 - Rozpočtové opatření č. 04/2020/RM - vzetí na vědomí
67 - Návrh rozpočtového opatření č. 05/2020/ZM
69 - Zápis finančního výboru č. 4
 
3. Majetkové záležitosti
56 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, k. ú. Hronov, ČEZ - přeložka pro SŽDC
57 - Směna pozemků v k. ú. Zbečník
58 - Směna pozemků v Malé Čermné
59 - Záměr směny pozemků ve Zbečníku
63 - Prodej pozemků v k. ú. Zbečník
64 - Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, GasNet, Hronov
65 - Informace o investičních akcích - OM
70 - Informace o investičních akcích
 
4. Různé
61 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
62 - Spolufinancování způsobilých výdajů česko-polského projektu Společné řízení rizik – Hronov a Kudowa Zdrój
68 - Dotatek č. 1 a Dodatek č. 2 ke smlouvám na projekt "Festival zážitků"
 
5. Diskuze
 

2. Finanční záležitosti

60 - Přijetí úvěru na realizaci stavby Stavební úpravy budovy Městského úřadu v Hronově  
Zastupitelstvo města Hronova na svém jednání dne 24.06.2020, Usnesení č. 4/2020, přijalo usnesení, kterým schválilo zahájení akce Stavební úpravy budovy Městského úřadu v Hronově s tím, že bude financována z úvěru v maximální výši 60 mil. Kč
s maximální dobou splatnosti 15 let. Zároveň radu města pověřilo přípravou a realizací poptávkového řízení na poskytovatele úvěru.
Rada města Hronova 15.07. 2020, Usnesení č. 15/2020, schválila text výzvy k podání nabídek na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru na financování realizace stavby Městský úřad Hronov, schválila komisi pro posouzení nabídek a schválila vyzvat ke zpracování nabídky na poskytnutí úvěru Komerční banku, a.s., Českou spořitelnu, a.s., Československou obchodní banku, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Ve stanoveném termínu (do 17.08.2020 do 17:00 hodin) byly doručeny 2 nabídky, a to od Československé obchodní banky, a.s. a Komerční banky, a.s.
Otevírání obálek proběhlo 19.08.2020 od 15:00 hodin. Zápis s průběhem, výsledky a doporučením komise je v příloze. Následně byl materiál projednán dne 26.08.2020 radou města (Usnesení č. 18/2020, bod 17/18/228/1) a ta doporučila zastupitelstvu města uzavřít smlouvu o poskytnutí úvěru na financování realizace stavby Stavební úpravy budovy Městského úřadu v Hronově s Československou obchodní bankou, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 00001350, a to na fixní úrokovou sazbu ve výši 0,90 % p.a. se splatností do 30. 9. 2032.

Návrh usnesení:
60/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru na financování realizace stavby Stavební úpravy budovy Městského úřadu v Hronově s Československou obchodní bankou, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 00001350, a to na fixní úrokovou sazbu ve výši 0,90 % p.a. se splatností do 30.09.2032.
Hlasování: Pro: 14 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 4 (L. Lelek, M. Machová, H. Nedvědová, J. Píčová), Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: MUDr. Petr Mihola


69 - Zápis finančního výboru č. 4  
Předseda finančního výboru Ing. Lukáš Polej předložil zastupitelům Zápis FV č. 4 s vyjádřením k přijetí úvěru na stavební úpravy městského úřadu, čerpání rozpočtu a financování investičních akcí.
 

66 - Rozpočtové opatření č. 04/2020/RM - vzetí na vědomí  
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města ke vzetí na vědomí rozpočtové opatření č. 04/2020/RM, které bylo schváleno radou města 05.08.2020, Usnesení č. 17/2020.


67 - Návrh rozpočtového opatření č. 05/2020/ZM  
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 05/2020/ZM dle přílohy, jehož schválení náleží zastupitelstvu města.
Aktuální stav rezervy je 18.969.530 Kč.

Návrh usnesení:
67/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 05/2020/ZM.
Hlasování: Pro: 19 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

3. Majetkové záležitosti

56 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, k.ú. Hronov, ČEZ - přeložka pro SŽDC  
Společnost ELPROM CZ s.r.o., Hálkova 875, 508 01 Hořice, předložila návrh smlouvy pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IZ-12-2000639/VB1 Hronov – přel. knn p. č. 1705/40 pro SŽDC“. Byl vyhotoven geometrický plán, jedná se o umístění kabelového vedení nn v délce 175 bm. Nové kabelové vedení bylo umístěno v Havlíčkově ulici protlakem pod místní komunikaci, dále od protlaku v zeleném páse 0,7 m od obrubníku až k nádražní budově č. p. 178 a podél této budovy.
Důvodem přeložky je rozšíření a úprava nádraží.
 
Věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úhradu ve výši 17.500 Kč + DPH, ocenění věcného břemene je v souladu se schváleným ceníkem a uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí z roku 2018.

OM doporučuje ke schválení.
 
Usnesení rady města č. 17/2020 ze dne 5.8.2020
Rada města doporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
56/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IZ-12-2000639/VB1 Hronov – přel. knn p. č. 1705/40 pro SŽDC“   mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou VČE – montáže, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, IČ 25938746, zastoupenou ELPROM CZ s.r.o., Hálkova 875, 508 01 Hořice, IČ 27528448 (oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný). Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 19 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

57 - Směna pozemků v k. ú. Zbečník  
Důvodem navrhované směny je zajištění příjezdové účelové komunikace o dohodnuté šíři 3,8 m k nemovitosti parc. č. 319/4.
 
Majitel vlastní pozemek parc. č. 319/3 v k. ú. Zbečník o výměře 921 m2, druh pozemku zahrada. Směňovaná část pozemku má výměru 27 m2.
 
Město Hronov je vlastníkem pozemku parc. č. 1251/1 v k. ú. Zbečník o výměře 2134 m2, druh pozemku ostatní plocha, využití ostatní komunikace. Směňovaná část pozemku má výměru 27 m2.
 
Podle dohody dojde ke směně pozemků bez finančního vyrovnání, náklady na geometrický plán a vklad do KN uhradí město Hronov, daň z převodu nemovitostí hradí podle zákonné úpravy majitel. Zveřejňuje se pouze pozemek města, který se bude směňovat.
 
Usnesení zastupitelstva města č. 3/2020 ze dne 13.5.2020
Zastupitelstvo města schválilo záměr směny.
 
Záměr směny byl zveřejněný od 18.5.2020 do 3.6.2020.
 
Byl vyhotoven geometrický plán na rozdělení pozemků, směňované části pozemků mají výměru 27 m2 a byla jim přidělená nová parcelní čísla 1251/3 (město) a 319/5.
 
Usnesení rady města č. 17/2020 ze dne 5.8.2020
Rada města doporučuje ke schválení.
 
Návrh usnesení:
57/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření směnné smlouvy č. 9/OM/2020 na směnu pozemku parcelní číslo 1251/3 v k. ú. Zbečník o výměře 27 m2 z majetku Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, za pozemek parcelní číslo 319/5 v k. ú. Zbečník o výměře 27 m2.
Hlasování: Pro: 19 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

58 - Směna pozemků v Malé Čermné  
Důvodem navrhované směny je zajištění příjezdové účelové komunikace o dohodnuté šíři 3 m.
 
Majitelé vlastní pozemek parc. č. 56/1 v k. ú. Malá Čermná o výměře 2884 m2, druh pozemku trvalý travní porost. Směňovaná část pozemku má výměru 78 m2.
 
Město Hronov je vlastníkem pozemku parc. č. 50/2 v k. ú. Malá Čermná o výměře 3147 m2, druh pozemku trvalý travní porost. Směňovaná část pozemku má výměru 78 m2.
 
Podle dohody dojde ke směně pozemků bez finančního vyrovnání, náklady na geometrický plán a vklad do KN uhradí společně majitelé a město Hronov, daň z převodu nemovitostí hradí podle zákonné úpravy majitelé. Zveřejňuje se pouze pozemek města, který se bude směňovat.
 
Usnesení zastupitelstva města č. 3/2020 ze dne 13.5.2020
Zastupitelstvo schválilo záměr směny.
 
Záměr směny byl zveřejněný od 18.5.2020 do 3.6.2020.
 
Byl vypracován geometrický plán, směňované částí pozemků mají výměru 78 m2. Jedná se o díl „a“ a díl „b“, které jsou po směně sloučeny se sousedními pozemky stejných vlastníků.
 
Usnesení rady města č. 17/2020 ze dne 5.8.2020
Rada města doporučuje ke schválení.

Návrh usnesení:
58/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření směnné smlouvy č. 10/OM/2020 na směnu dílu „a“ o výměře 78 m2 z pozemku parcelní číslo 50/2 v k. ú. Malá Čermná z majetku Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, za díl „b“ o výměře 78 m2 z pozemku parcelní číslo 56/1 v k. ú. Malá Čermná.
Hlasování: Pro: 19 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

59 - Záměr směny pozemků ve Zbečníku  
Důvodem navrhované směny je narovnání majetkových vztahů podle skutečného stavu v terénu. Na části pozemku parc. č. 1128/2 je vybudována místní komunikace v majetku města Hronova (odbočka z hlavní silnice, pozemek parc. č. 1245/2), přesah 53 m2. Zeď přesahuje 7 m2 na pozemek parc. č. 1235/80 v majetku města Hronova (chodník podél silnice).
 
Město Hronov je vlastníkem pozemku parc. č. 1235/80 v k. ú. Zbečník o výměře 315 m2, druh pozemku ostatní plocha, využití ostatní komunikace. Směňovaná část pozemku má výměru 7 m2.
 
Podle dohody dojde ke směně pozemků bez finančního vyrovnání, náklady na geometrický plán a vklad do KN uhradí město Hronov. Zveřejňuje se pouze pozemek města, který se bude směňovat.
 
Geometrickým plánem na rozdělení pozemků byla směňovaným částem pozemků přidělená nová parcelní čísla 1235/99 (město) a 1128/4.
 
Usnesení rady města č. 17/2020 ze dne 5.8.2020
Rada města doporučuje ke schválení.

Návrh usnesení:
59/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr směny části pozemku parcelní číslo 1235/80 (dle geom. plánu 1235/99) v k. ú. Zbečník o výměře 7 m2 z majetku Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov.
Hlasování: Pro: 18 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (P. Málek), Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

63 - Prodej pozemků v k. ú. Zbečník  
Z historie:
Žadatel podal žádost o koupi pozemků - stavební parcely č. 415 o výměře 253 m2, část pozemkové parcely č. 140/2 o výměře cca 706 m2 (celková výměra 1908 m2), 585/1 o výměře 3327 m2, část 587/1 o výměře cca 3105 m2 (celková výměra 33641 m2) a část 1358 o výměře cca 67 m2 (celková výměra 131 m2) v k. ú. Zbečník. Jako důvod uvádí využití k zemědělským účelům, chov koní. Žádost byla podána opakovaně, původně v roce 2017.
 
Na pozemku st. p. č. 415 je zemědělská stavba zapsaná v listu vlastnictví. Stavbou je zbytek obvodových trubek.
 
Na pozemku st. p. č. 416 je zemědělská stavba zapsaná v majetku Statku Stárkov s. r. o. Budova slouží jako sezonní přístřešek a příkrmiště se zdrojem vody pro jalovice a krávy. Tento prostor navazuje na pastviny, na které má Statek Stárkov uzavřenou nájemní smlouvu.
 
Na snímku územního plánu je červeně vyznačená hranice zastavitelného území.
V této oblasti lze snáze získat změnu územního plánu – stavební pozemky. Oblasti vyznačené oranžově jsou stavebními pozemky.
V situaci jsou barevně vyznačeny pozemky v majetku města Hronova – přehledně v této lokalitě.
 
V pozemcích nejsou uloženy sítě – podle Gramisu, ale jsou dostupné.
Prodejní cena by měla být určená znalcem, protože se jedná o poměrně rozsáhlou část pozemků, na kterých je stavba a stromy.
Odhadem – stavební pozemky 500 Kč/m2, ostatní pozemky – tržní cena zemědělských pozemků se pohybuje v rozmezí 15 až 35 Kč/m2, v kvalitních lokalitách i více.
 
Statek Stárkov byl seznámen s žádostí žadatele a vyjádřil se, že požaduje přístup ke krmišti, minimálně 6 - 7 metrů od každé parcely. Stárkov požaduje být přizván ke geometrickému zaměření, aby mohlo dojít k dohodě na místě samém, v terénu, kde bude situace přehlednější. Vyjádření pochází z roku 2017, ale platí i pro tento záměr prodeje.
 
Odbor výstavby upozorňuje na pozemek 585/1, který navazuje na zastavěnou část obce a má větší hodnotu a do budoucna by mohl sloužit k zastavění.
Odbor majetek navrhuje ponechat pozemky do budoucna k využití pro město, hodnota pozemků stoupá. Také se dá předpokládat možnost změny územního plánu a rozšíření stavebních pozemku v této lokalitě, která navazuje na stávající zástavbu.
 
Nově:
Žadatel podal novou žádost:
pozemek parc. č. st. 415, výměra 253 m2, zastavěná ploch a nádvoří, účetní hod. 13.470 Kč
pozemek parc. č. 140/2, výměra 1908 m2, trvalý travní porost, úč. hodnota 6.779 Kč
pozemek parc. č. 585/1, výměra 3327 m2, trvalý travní porost, úč. hodnota 3.891,40 Kč
poz. parc. č. část cca 587/1, výměra 3089 m2, trvalý travní porost, úč. hodnota 6.423 Kč
pozemek parc. č. 1358, výměra 131 m2, ostatní plocha, úč. hodnota 12.800 Kč
Celkem cca výměra 8708 m2, účetní hodnota cca 43.363,40 Kč.
 
Se Statkem Stárkov s.r.o. bylo konzultováno, zůstává v platnosti vyjádření z roku 2017. Nájemní vztah by přešel na nového majitele.
V případě prodeje doporučuje odbor majetek určit tržní cenu znalcem. Před zadáním je nutné pořídit geometrický plán, o jehož náklady se může povýšit prodejní cena.
 
Usnesení rady města č. 7/2020 ze dne 1.4.2020
Rada města doporučila ke schválení.
 
Usnesení zastupitelstva města č. 3/2020 ze dne 13.5.2020
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje.
 
Záměr prodeje byl zveřejněný od 18.5.2020 do 3.6.2020.
 
Byl zhotoven geometrický plán, některým pozemkům byla přidělená nová parcelní čísla a výměry.
Nyní k prodeji:
stavební parcela č. 415 o výměře 253 m2
pozemková parcela č. 140/2 o výměře 1587 m2
pozemková parcela č. 585/1 o výměře 3327 m2
pozemková parcela č. 587/3 o výměře 2869 m2
Celková výměra pozemků k prodeji je 8036 m2.
 
Byl vyhotoven znalecký posudek k určení ceny k prodeji. Posudek je vypracován podle současného územního plánu, nemůže zohledňovat pozemky vhodné ke stavbě po případné jeho změně.
Vlastník může pozemky prodat za vyšší cenu, v kupní smlouvě se používá obrat – cena dohodou.
 
Obvyklá cena činí celkem 182.000 Kč. Do hodnoty je započítaná chátrající zemědělská stavba na pozemku st. parcela č. 415, jejíž hodnota byla vyčíslena na cca 22.000 Kč.
 
Usnesení rady města č. 19/2020 ze dne 9.9.2020
Rada města doporučila ke schválení.
 
Diskuze: Ing. Houštěk se dotazoval, zda noví majitelé pozemků je budou řádně udržovat. Ing. Jára sdělil, že při vyměřování pozemků mluvil s žadatelem a ten přislíbil jejich udržování.

Návrh usnesení:
63/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 14/OM/2020 na pozemky - stavební parcela č. 415 o výměře 253 m2, pozemková parcela č. 140/2 o výměře 1587 m2, 585/1 o výměře 3327 m2 a 587/3 o výměře 2869 m2 v k. ú. Zbečník za kupní cenu ve výši 200.000 Kč.
Hlasování: Pro: 18 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (M. Machová), Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

64 - Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, GasNet, Hronov  
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, předložil ke schválení smlouvu „Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800098452/3/BVB“. Rozsah věcného břemene je cca 5 bm.
Jedná se o dvě přípojky k novostavbám bytových domů na rohu ulic Husova a Havlíčkova na pozemcích firmy Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí 597.
Věcné břemeno bude zřízeno dle dohody obou stran za jednorázovou úhradu v celkové výši 10.000 Kč + DPH, která odpovídá podmínkám schváleného ceníku.
 
Usnesení rady města č. 19/2020 ze dne 9.9.2020
Rada města doporučuje ke schválení.

Návrh usnesení:
64/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800098452/3/BVB“ s GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (budoucí oprávněný), na část pozemku parc. č.1621 a 1714/3 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 19 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

65 - Informace o investičních akcích - OM  
Odbor majetek předložil zastupitelstvu města informaci o investičních a dotačních akcích:

Stavební úpravy domu čp. 924, Kalinův dům, Hronov, byt po domovníkovi
Jedná se o stavební úpravy prostor v 1. NP stávající budovy Kalinova domu spočívající ve zrušení bytu pro domovníka a v novém dispozičním uspořádání uvolněných prostor za účelem vytvoření dvou nových bytů pro seniory a jedné kanceláře pro vedoucího odboru sociálně zdravotního MěÚ Hronov. Stavební práce probíhají.  
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací:
Dodavatel stavebních prací: Vše pro stavby s.r.o., Náchod
Technický dozor investora: Ing. Miroslav Kováč, Ing. Karel Jára
Projektant: Ing. Jana Podstatová, Suchý Důl
Termín realizace stavebních prací: 11.05.2020 – 15.09.2020
Prodlouženo dodatkem ke SOD do 15.10.2020.
Cena stavebních prací: 1 592 389,37 Kč bez DPH, 1 848 300,85 Kč vč. 15% i 21% DPH
 
Speciální třída a rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Hronov, Havlíčkova ulice, čp. 656; I. NP – levá část II. etapa, I. PP (kanalizace, voda) IV. etapa
Jedná se o změnu dokončené stavby, kde vnitřními stavebními úpravami ve stávající budově mateřské školy čp. 656 v Havlíčkově ulici, Hronov bylo pomocí dispozičních změn zřízeno nové sociální zařízení pro děti v levé části I.NP. Dále byla provedena rekonstrukce ležatých a stoupacích rozvodů vnitřní kanalizace a vody v levé části I.PP, a dále nová elektroinstalace, a úprava vytápění a stávajícího systému IRC v nových prostorách pro děti v levé části I.NP. Stavební práce jsou ukončeny a probíhá kolaudační řízení.  
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací:
Dodavatel stavebních prací: DELTA Velké Poříčí s.r.o.
Technický dozor investora: Ing. Miroslav Kováč, Ing. Karel Jára
Projektant: S atelier s.r.o., Náchod
Termín realizace stavebních prací: 20.05.2020 – 11.09.2020
Cena stavebních prací: 2 231 619,93 Kč bez DPH, 2 700 260,12 Kč vč 21% DPH
Navýšeno dodatkem ke SOD na 2 784 555,99 Kč vč. DPH.
 
ZŠ Velký Dřevíč čp. 82, izolace proti zemní vlhkosti a radonu v původní části objektu – pravá část
Jedná se o změnu dokončené stavby. Stavební úpravy spočívají v odstranění vlhkosti svislého zdiva, a to podřezáním zdiva a dodatečným vložením izolace proti zemní vlhkosti a radonu. Dále stavební úpravy v sobě zahrnují kompletní výměnu všech konstrukčních vrstev podlah, opravu vnějších a vnitřních omítek, obkladů a úpravu koncových prvků ZTI, elektroinstalace a ústředního vytápění (zařizovací předměty, vypínače, zásuvky, radiátory). Stavební práce jsou před dokončením.
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací:
Dodavatel stavebních prací: MYŠKA STAVBY s.r.o., Teplice nad Metují
Technický dozor investora: Ing. Miroslav Kováč, Ing. Karel Jára
Projektant: S atelier s.r.o., Náchod
Termín realizace stavebních prací: 10.06.2020 – 25.08.2020
Prodlouženo dodatkem ke SOD do 30.09.2020.
Cena stavebních prací: 875 434,61 Kč bez DPH, 1 059 275,88 Kč vč 21% DPH
 
II/303 Velké Poříčí – Hronov, I. etapa
Záměrem stavby je rekonstrukce stávajících chodníkových ploch v zastavěné části města v Hostovského ulici. Rekonstrukce bude koordinována se stavbami II/303 Velké Poříčí – Hronov (rekonstrukce komunikace a mostů ev. č. 303-002A a 303-003) a II/303 Velké Poříčí - Hronov (rekonstrukce chodníků v městysu Velké Poříčí). I. etapa se týká území od mostu ve Velkém Poříčí tzv. Železňák až po křižovatku Hronov – Červený Kostelec.
Stavba pro Hronov obsahuje následující stavební objekty:
SO 10 – Chodník, cyklopruh a sadové úpravy
SO 31 – Dešťová kanalizace z chodníků a místních komunikací „ŘAD 2“
SO 32 – Dešťová kanalizace z chodníků a místních komunikací „ŘAD 3“
SO 33 – Dešťová kanalizace z chodníků a místních komunikací „ŘAD 4“
SO 40 – Veřejné osvětlení
SO 70-73 – Přeložky IS
V současné době se na základě smlouvy o spolupráci mezi Královéhradeckým krajem, městem Hronovem a městysem Velké Poříčí připravuje zadávací řízení pro výběr dodavatele celé akce. Předpokládaný termín realizace r. 2021 a r. 2022.
 
Diskuze: Bc. Nedvědová požádala o zaslání nákladů na jednotlivé stavební objekty u rekonstrukce II/303. Ing. Vítová odpověděla, že se čeká na dokončení projektové dokumentace, až bude hotová, pak ji zašle.

70 - Informace o investičních akcích  
Odbor tajemníka předložil zastupitelstvu města informaci o investičních akcích.
 
Úprava veřejného osvětlení v ul. Karolíny Světlé, 17. listopadu a Libušina
Stavba řeší umístění nového kabelového vedení veřejného osvětlení, nových sloupů veřejného osvětlení s novými LED svítidly a demontáže stávajících sloupů veřejného osvětlení v ul. Karolíny Světlé, části ulic 17. listopadu, Libušina, Wolkerova a S.K. Neumanna v k. ú. Hronov. Stavba VO kopíruje trasu komunikací uvedených ulic. Nové veřejné osvětlení rozšíří území osvětlení ulic a zároveň výměnou stávajících sodíkových svítidel za LED svítidla sníží příkon osvětlovací soustavy.
Dodavatel stavebních prací: ELEKTRO-COMP spol. s r.o. Česká Skalice
Technický dozor investora: Ing. Miroslav Kováč, Ing. Karel Jára
Projektant: Eltym Hronov s.r.o.
Termín realizace stavebních prací: 12.03.2020 – 12.09.2020
Cena stavebních prací: 1 212 709,58 Kč bez DPH, 1 467 378,59 Kč vč. 21 % DPH
Stavba byla ukončena, má kolaudační rozhodnutí.
 
Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSHD Hronov
Jedná se o stavební úpravy č.p. 120 a přístavbu garáže č. 2. Je navržena úprava vnitřních dispozic stávající hasičské zbrojnice, místo bývalých veřejných záchodů jsou navrženy sprchy, toalety pro hasiče, úklidová místnost a nová kancelář pro sbor dobrovolných hasičů.
Dále proběhly dispoziční úpravy stávající garáže, zateplení obvodových stěn objektu kontaktním fasádním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z polystyrenu s povrchovou úpravou z probarvené fasádní silikonové stěrky. Vyměněny byly všechny stávající dřevěné a plastové výplně otvorů v obvodových stěnách za výplně plastové, stávající ocelová vrata za vrata sekční, byla zateplena podlaha na terénu, podhledy a střechy, podřezáno obvodové zdivo a následně vložena izolace proti zemní vlhkosti, vznikl nový panelový strop nad garáží 2. Dále byly kompletně vyměněny rozvody vody, kanalizace, elektřiny, plynu a ústředního vytápění.
Dodavatel stavebních prací: Vše pro stavby s r.o. Náchod
Technický dozor investora: Ing. Miroslav Kováč, Ing. Karel Jára
Projektant: S ateliér s.r.o. Náchod
Termín realizace stavebních prací: 26.12.2019 – 26.06.2020
Cena stavebních prací: 7 555 003,00 Kč bez DPH, 9 141 553,63 Kč vč. 21 % DPH
Stavba je dokončená, bylo vydané kolaudační rozhodnutí

Projektová dokumentace „Stavební úpravy městského úřadu v Hronově“
Projektová dokumentace řeší změnu stávající stavby, novostavbu garáží, veřejných WC a parkoviště.
Jedním z důvodů navržených stavebních úprav je sestěhování odborů městského úřadu do jedné budovy. Pro umístění kanceláří a provozů úřadu budou využity i prostory zrušené restaurace a zrušeného hotelu. Do budovy se v posledních desetiletích na údržbu a opravy nic neinvestovalo a její stavebně technický stav je téměř havarijní. Přesto vodorovné i svislé nosné konstrukce jsou v uspokojivém stavu. Některé lokální povrchy budou sanovány, některé budou ponechány a pouze začištěny. Všechny instalace a prvky krátkodobé životnosti budou odstraněny.
Plánována je změna dispozic všech podlaží pro provoz městského úřadu a oprava či výměna všech dožilých prvků a konstrukcí.
Součástí stavby jsou venkovní úpravy s parkovištěm, garážemi a s novými toaletami pro veřejnost. Parkoviště pro 30 osobních automobilů včetně dvou pro imobilní osoby a čtyř stání na dobíjení elektromobilů je doplněno zelení a osvětlením. Je navrženo s objízdnou jednosměrnou komunikací pro lepší vjezd a výjezd. Parkovací stání jsou šikmá s úhlem 60 st. Parkoviště bude doplněno dvěma stojany pro čtyři místa na dobíjení elektromobilů. Na parkoviště navazuje nová komunikace pro pěší spojující prostor za radnicí s Jiráskovou ulicí.
Po severní straně nového propojovacího chodníku budou vystavěny nové garáže pro vozový park městského úřadu, uzavíratelné kóje pro jízdní kola, místnost na popelnice či kontejnery pro tříděný odpad. U Jiráskovy ulice se počítá s novými veřejnými toaletami jako s náhradou za zrušené toalety u hasičské zbrojnice. Před vstupem z Jiráskovy ulice bude ponechán stávající zelený pás, který bude oddělovat provoz ze státní silnice od klidnějšího provozu v zadní části radnice. Budou provedeny vegetační úpravy zelených ploch.
Dodavatel proj. dokumentace: Ing. Lukáš Polej, Hronov
Termín odevzdání PD: 31.5.2020 (termín dle SoD byl dodržen)
Cena za kompletní PD: 1 740 000 Kč bez DPH, 2 105 400 Kč vč. 21 % DPH
Na stavbu je vydané platné stavební povolení.
 
Víceúčelové školní hřiště v Hronově
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby.
Bude se jednat o stavbu víceúčelového sportoviště s umělým povrchem v areálu bývalého tábořiště „v Dolíčku“ v Hronově. Určením se jedná o sportovní plochu pro školní využití o rozměrech 28,7 x 76,9 m. Sportovní plocha bude pokrytá polyuretanovým povrchem z WPDM granulátu o síle 11 mm a příslušných podkladních vrstev. Na akci je přislíbena dotace od MMR - podpora obnovy sportovní infrastruktury ve výši 4 494 428 Kč.
Dodavatel stavebních prací: Linhart spol s r.o., Brandýs nad Labem
Technický dozor investora: Ing. Miroslav Kováč, Ing. Karel Jára
Projektant: iNs ateliér s.r.o., Náchod
Termín realizace stavebních prací: 09/2020 - 08/2021
Cena stavebních prací: 5 499 691,61 Kč bez DPH, 6 654 626,85 Kč vč. 21 % DPH
V průběhu měsíce září budou zahájeny stavební práce.

Projektová dokumentace „Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu, Hronov“
Stávající dvoupodlažní objekt bude zbourán a na jeho místě bude postaven nový jednopodlažní podlouhlý objekt šaten zastřešený plochou střechou. Opticky bude objekt rozdělen na dvě části průchodem, který umožní propojení fotbalového stadionu v západní části areálu s atletickým oválem a multifunkčním hřištěm na východní části areálu. U jižní části nového objektu zázemí bude předsazena venkovní zastřešená tribuna, umístěná na osu fotbalového stadionu. V objektu bude zázemí pro fotbal, volejbal a pro veřejnost. Atletický ovál 200 m se sprinterskou rovinkou, multifunkční hřiště s oplocením a osvětlením, skok do dálky, skok do výšky (vše s umělým povrchem TARTAN), kruh pro vrh koulí s výsečí jsou umístěny na stávajícím tréninkovém hřišti.
Tréninkové hřiště je přesunuto severně podél šířky fotbalového hřiště, na které prakticky navazuje. Vedle tréninkového hřiště je umístěno dětské hřiště s herním prvkem.
Volejbalový a beachvolejbalový kurt je umístěn v severní části areálu, kde je nyní vzrostlá náletová zeleň. Toto území bude vyčištěno a přizpůsobeno kurtům.
Dodavatel proj. dokumentace: Ateliér Tsunami Náchod
Termín odevzdání PD: 30.9.2020 (termín dle dod. č. 2 k SoD)
Cena za kompletní PD: 1 520 000 Kč bez DPH, 1 839 200 Kč vč. 21 % DPH
Je vydané územní rozhodnutí, probíhají práce na dalším stupni PD.

Rozšíření a oprava kolumbária
Proběhlo výběrové řízení.
Stavba řeší rozšíření počtu urnových schránek pro potřeby občanů města. Vybuduje se nová venkovní urnová zeď z bílých cihel ve stylu stávající obřadní síně, kde bude 33 urnových schránek a připraví se základ pro dalších 21 ks schránek do budoucna. Dále bude provedeno předláždění před stávajícím kolumbáriem, kde bude použita dlažba, která byla původně na náměstí před Jiráskovým divadlem.
Dodavatel stavebních prací: DELTA s.r.o., Velké Poříčí
Technický dozor investora: Ing. Miroslav Kováč, Ing. Karel Jára
Projektant: Vše pro stavby s.r.o., Náchod
Termín realizace stavebních prací: 1.9. 2020 do 15.12.2020
Cena stavebních prací: 619 642,21 Kč bez DPH, 749 767,20 Kč vč. 21 % DPH
Dne 4.9.2020 byla stavba zahájena, proběhly bourací práce, rozebrání dlažby, betonáž základů a odstranění stromu.

Projektová dokumentace „Rekonstrukce – stavební úpravy Jiráskova divadla“
Na objektu historické části Jiráskova divadla budou provedeny opravy omítek venkovních, částečně vnitřních, výměna veškerých klempířských prvků, výměna kamenného soklu, výměna střešních plášťů, nová podlaha a křesla v hlavním sále. Dlažba venkovní terasy v 2. NP. Jiráskovo muzeum bude mít nové rozvody VZT pro vytvoření přijatelného mikroklima prostor. Prováděnými stavebními úpravami nebude dotčena kapacita Jiráskova divadla.
Dne 18.3.2020 byla předána projektová dokumentace a byla podána žádost na ohlášení stavby. Stavební úřad vydal dne 23.4.2020 souhlas s provedením stavby.
V měsíci dubnu byla podána žádost o dotaci z Norských fondů.
Dodavatel proj. dokumentace: Lukáš Nevole, Chrudim
Termín odevzdání PD: 18.3.2020 (termín dle SoD nebyl dodržen, jsou uplatňovány sankce z prodlení)
Cena za kompl. PD: 764 215,00 Kč bez DPH, 924 700,15 Kč vč. 21 % DPH

Rekonstrukce a modernizace chodníku v ul. Smetanova - I. etapa
V měsíci srpnu byly zahájeny práce na opravě chodníku ve Smetanově ulici. Práce spočívají v odstranění stávající poškozené dlažby a odstranění původních vrstev pod dlaždicemi. Následně se vybudují nové podkladní vrstvy, osadí se obrubníky a nová zámková dlažba. Před křižovatkou ul. Smetanova a Riegrova bude nové místo pro přecházení. Před započetím prací byly odstraněny stromy, které byly ve špatném stavu. V rámci projektu bude vysazena nová zeleň. Chodník je ukončen zdánlivě nelogicky, je to z důvodu, že zbylá část chodníku bude opravena v rámci projektu „Komunikace II/303 Velké Poříčí – Hronov I. etapa“.
Místo realizace: Smetanova ulice
Dodavatel stavebních prací: BEZEDOS s.r.o., Velké Poříčí
Technický dozor investora: Ing. Karel Jára, Ing. Miroslav Kováč
Projektant: Ing. Pavel Vokřál, Trutnov
Termín realizace stavebních prací: 15.8.2020 – 30.10.2020
Cena stavebních prací: 787 545,33 Kč bez DPH, 952 929,85 Kč s DPH
Městu byla na uvedenou akci přidělena dotace ve výši 95 % z uznatelných výdajů
v rámci projektu Rekonstrukce a modernizace chodníku v ul. Smetanova v Hronově CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013555.

Diskuze: Libor Lelek připomněl nákup defibrilátoru a umístění na zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici. Nikde v Hronově není takové zařízení veřejně přístupné.

Markéta Machová navrhla využít přístavbu Jiráskova divadla na zázemí pro Sál Josefa Čapka, rozšířit informační centrum a případně vybudovat ubytování.
 

4. Různé

61 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
Místostarostka předložila Zastupitelstvu města Hronova Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Jedná se o poplatek s nejvyšším počtem poplatníků, protože se poplatková povinnost vztahuje na každou fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci. Poplatníkem je rovněž fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Sazba poplatku je dvousložková a tvoří ji:
a) částka až 250 Kč za osobu a kalendářní rok
b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok. Tato složka poplatku je motivační, odvíjející se od množství netříděného komunálního odpadu. Dle skutečných nákladů sazba poplatku za netříděný komunální odpad v 2019 dosáhla v Hronově celkem 489.48 Kč.
Rada města navrhuje stanovit výši poplatku 430 Kč, respektive (250+430) 680 Kč za rok.
Sazba poplatku je pro všechny poplatníky stejná, nicméně dle metodiky mohou být zohledněny rozdílné podmínky a potřeby v rámci obce a jednotlivé skupiny poplatníků mohou být osvobozeny nebo jim mohou být poskytnuty úlevy. Navrhujeme tuto variantu:

1. Osvobození:
a) „zákonné“: čl. 6 odst. 1
b) navrhované: čl. 6 odst. 2 a 3
2. Úlevy: ve výši 180 Kč (tzn. poplatek 500 Kč)
•    pro děti do 18 let
•    pro seniory nad 75 let
•    studenty, kteří jsou v prezenční formě studia ubytováni mimo území města
•    osoby s nedostupným místem svozu

Návrh usnesení:
61/1 - Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování: Pro: 19 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

62 - Spolufinancování způsobilých výdajů česko-polského projektu Společné řízení rizik – Hronov a Kudowa Zdrój  
Město Hronov podalo žádost o dotaci na projekt Společné řízení rizik – Hronov a Kudowa Zdrój, reg. číslo: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000901. Spolufinancování způsobilých výdajů ve výši 41.100 EUR a případně vzniklé nezpůsobilé výdaje budou hrazeny z rozpočtu města. Projekt je realizován v letech 2020 – 2022. Hlavním předmětem žádosti o dotaci je pořízení velkoobjemové automobilové cisterny pro JSDH Hronov a zpevnění plochy před hasičskou zbrojnicí.

Návrh usnesení:
62/1 - Zastupitelstvo města schvaluje spolufinancování způsobilých výdajů česko-polského projektu: Společné řízení rizik – Hronov a Kudowa Zdrój, reg. číslo: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000901 ve výši 41.100 EUR a financování všech případně vzniklých nezpůsobilých výdajů. Projekt je realizován v letech 2020 – 2022.
Hlasování: Pro: 19 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

68 - Dotatek č. 1 a Dodatek č. 2 ke smlouvám na projekt "Festival zážitků"  
Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí (nyní Kladské pomezí o.p.s.) podal v květnu 2016, v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A 2013 – 2020, prioritní osa 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, žádost o dotaci na projekt pro rozvoj turistické oblasti Kladské pomezí, jehož obsahem má být festival zážitků a s ním spojená naučná stezka a společná marketingová kampaň propagující projekt a kulturní dědictví regionu. Projekt nese název „Festival zážitků“. Zastupitelstvo města schválilo dne 2. 11. 2016 Smlouvu o spolupráci při projektu "Festival zážitků" a dne 21. 6. 2017 Smlouvu o financování a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci (smlouvy a dodatek přílohou). Město Hronov se zavázalo k uskutečnění akce s názvem "Tradice ochotnického divadla", jež bude pro turisty a návštěvníky zážitkem a napomůže tak k rozvoji regionu. Vzhledem k letošní situaci se akce posouvá na příští rok, a proto je nutné schválit prodloužení termínu realizace projektu, viz. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování a Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci.
 
Návrh usnesení:
68/1 - Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování ze dne 15. 9. 2017.
Hlasování: Pro: 19 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.

68/2 - Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 23. 11. 2016.
Hlasování: Pro: 19 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.

5. Diskuze


Paní místostarostka informovala o tom, jak naši občané třídí a odkládají odpad na místa pro tříděný odpad.

Jiří Frýba požádal o snížení rychlosti průtahem města, tj. ulicí Jiráskovou, nám. Čs. armády a T. G. Masaryka.

Ing. Houštěk sdělil, že by zastupitelstvo mělo vážněji mluvit o obchvatu. Dopravní situace je katastrofální, není ji možné odkládat.

Markéta Machová požádala o prověření možnosti snížení rychlosti a omezení dopravy v ulici "Na Drahách" v Rokytníku. Dříve byla omezena rychlost na "30".

Bc. Nedvědová požádala o SOD, na základě které měla vzniknout studie na odkanalizování částí Hronova - Velkého Dřevíče, Rokytníku a Žabokrk. Dílo mělo být hotovo do 120 dnů od podpisu smlouvy, to už propadlo. Nebyl zatím uzavřen dodatek.
Dále upozorňovala na to, že ve Školské radě Základní školy a Mateřské školy Hronov je za zřizovatele Mgr. Petr Málek. Je nutné na radě schválit nového člena za zřizovatele.

Jana Píčová upozorňovala na to, že na autobusovém nádraží je stále nepořádek, byť tam paní Lantová z TS každé ráno uklízí. Bude požádána městská policie o kontrolu.

Libor Lelek požádal o zaslání dotazu na radiokomunikace o možnost posílení televizního signálu na Jírově hoře.
Dotazoval se, jak se provádí rekonstrukce ulic a chodníků, zda se realizuje podle nějakého seznamu. Požádal o zaslání seznamu všem zastupitelům o plánu rekonstrukcí chodníků a ulic.

Paní Alena Vašinová informovala o zaslané stížnosti na hlučnost vzduchotechniky na zimním stadionu. Stále na problém upozorňuje i na problém hluku z provozu zimního stadionu.

Mgr. Kubínová požádala o doplnění přechodu u Bowlingu a zřízení autobusové zastávky u kopečku.
 
Jednání bylo ukončeno v 20:05 hodin
Zápis byl vyhotoven 30. září 2020 

Usnesení č. 5/2020

z jednání Zastupitelstva města Hronov, které se uskutečnilo dne 23. 9. 2020


Zastupitelstvo města schvaluje:  
1/5/000 – ověřovatele zápisu pana Martina Čejchana a Mgr. Olgu Líbalovou – 16 pro, 2 se zdrželi

2/5/000 – program jednání – 18 pro

3/5/56/1 - uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IZ-12-2000639/VB1 Hronov – přel. knn p.č. 1705/40 pro SŽDC“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou VČE – montáže, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, IČ 25938746, zastoupenou ELPROM CZ s.r.o., Hálkova 875, 508 01 Hořice, IČ 27528448 (oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný).
Hlasování: Pro: 19 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/5/57/1 - uzavření směnné smlouvy č. 9/OM/2020 na směnu pozemku parcelní číslo 1251/3 v k. ú. Zbečník o výměře 27 m2 z majetku Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, za pozemek parcelní číslo 319/5 v k. ú. Zbečník o výměře 27 m2.
Hlasování: Pro: 19 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/5/58/1 - uzavření směnné smlouvy č. 10/OM/2020 na směnu dílu „a“ o výměře 78 m2 z pozemku parcelní číslo 50/2 v k. ú. Malá Čermná z majetku Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, za díl „b“ o výměře 78 m2 z pozemku parcelní číslo 56/1 v k. ú. Malá Čermná.
Hlasování: Pro: 19 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/5/59/1 - záměr směny části pozemku parcelní číslo 1235/80 (dle geom. plánu 1235/99) v k. ú. Zbečník o výměře 7 m2 z majetku Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov.
Hlasování: Pro: 18 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (P. Málek), Nehlasovalo: 0
 
7/5/60/1 - uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru na financování realizace stavby Stavební úpravy budovy Městského úřadu v Hronově s Československou obchodní bankou, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 00001350, a to na fixní úrokovou sazbu ve výši 0,90 % p.a. se splatností do 30.09.2032.
Hlasování: Pro: 14 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 4 (L. Lelek, M. Machová, H. Nedvědová, J. Píčová), Nehlasovalo: 0
 
8/5/62/1 - spolufinancování způsobilých výdajů česko-polského projektu: Společné řízení rizik – Hronov a Kudowa Zdrój, reg. číslo: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000901 ve výši 41.100 EUR a financování všech případně vzniklých nezpůsobilých výdajů. Projekt je realizován
v letech 2020 – 2022.
Hlasování: Pro: 19 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/5/63/1 - uzavření kupní smlouvy č. 14/OM/2020 na pozemky - stavební parcela č. 415 o výměře 253 m2, pozemková parcela č. 140/2 o výměře 1587 m2, 585/1 o výměře 3327 m2 a 587/3 o výměře 2869 m2 v k. ú. Zbečník za kupní cenu ve výši 200.000 Kč.
Hlasování: Pro: 18 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (M. Machová), Nehlasovalo: 0
 
10/5/64/1 - uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800098452/3/BVB“ s GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (budoucí oprávněný), na část pozemku parc. č.1621 a 1714/3 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 19 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
11/5/67/1 - rozpočtové opatření č. 05/2020/ZM.
Hlasování: Pro: 19 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/5/68/1 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování ze dne 15. 9. 2017.
Hlasování: Pro: 19 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
13/5/68/2 - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 23. 11. 2016.
Hlasování: Pro: 19 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Zastupitelstvo města vydává:  
14/5/61/1 - Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování: Pro: 19 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 30. 09. 2020